• +370 5 236 6167
 • gintaras.svedas@tf.vu.lt
Profilio PDF

ŠVEDAS GINTARAS, Prof. habil. dr.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Baudžiamosios teisės bendroji dalis, tarptautinė ir Europos Sąjungos baudžiamoji teisė, tarptautinė teisinė pagalba baudžiamosiose bylose; bausmių skyrimas, baudžiamoji politika, bausmių vykdymo teisė

Svarbiausi projektai

 • ES projekto PRAVO vyriausias ekspertas Ukrainos aukštojo teisinio išsilavinimo sistemos ir teisinio reguliavimo tobulinimo poreikių, taip pat Teisingumo ministerijos funkcinės analizės klausimais, 2018
 • Lietuvos nacionalinis ekspertas Lenkijos mokslo akademijos Teisės studijų instituto projekte “Controlling Illicit Trade of Tobacco in the Era of Fast Change”, 2018-2020.
 • Lietuvos nacionalinis ekspertas (bendravykdytojas) dalyvavo tarptautiniame projekte „The role and future of national Constitutions in European and Global Governance“, kurį vykdė Kento (Jungtinė Karalystė) universitetas, 2014-2018
 • ES projekto „Support to justice sector reforms in Ukraine” vyriausias ekspertas teisėkūros proceso Ukrainoje klausimais, 2015-2017
 • Grupės vadovas ir ekspertas LMT projekte „Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo iššūkiai”, 2015-2017
 • Kaip Lietuvos nacionalinis ekspertas (vykdytojas) dalyvavo tarptautiniame projekte, kurį vykdė Getingeno universitetas (Vokietija), baudžiamojo proceso ir tarptautinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose klausimais, 2012-2013
 • Mokymo projekto, kurį vykdė VU Teisės fakultetas, grupės vadovas ir ekspertas Moldovos Teisingumo ministerijoje „RFP: Teisėkūros mokymai Teisingumo ministerijoje”, 2011
 • Kaip trumpalaikis vyriausiasis ekspertas dalyvavo ES projekto „Support to Justice Sector Reforms in Ukraine”,  (sutarties Nr. 2013/328-160), 2016
 • Kaip ekspertas Lietuvos notarų rūmų užsakymu atliko tyrimą notarų administracinės ir baudžiamosios atsakomybės klausimais, 2015
 • Kaip ES projekto „Support to justice sector reforms in Ukraine” vyriausias ekspertas atliko Ukrainos Teisingumo ministerijos funkcijų ir struktūros analizę, 2015
 • Kaip Lietuvos nacionalinis ekspertas dalyvavo tarptautiniame projekte „Study on minimum sanctions in the EU Member States”, kurį vykdė ECLAN (Belgija) ir rėmė Europos Sąjungos Komisija, 2014-2015
 • Kaip Lietuvos nacionalinis ekspertas (vykdytojas) dalyvavo tarptautiniame projekte „Study on drug trafficking penalties“, kurį vykdė Vienos (Austrija) universitetas, 2013-2014
 • Trumpalaikis ekspertas Moldovoje projekte, kuri vykdė GIZ (Vokietija) ir KPMG (Rumunija) konsorciumas ir rėmė Europos Sąjungos Komisija, „Pagalba Moldovos Vyriausybei reformuojant Vidaus reikalų ministeriją ir policiją, korupcijos prevencijai ir asmens duomenų apsaugai“, 2012
 • Mokslo tiriamojo darbo „Teorinės ir praktinės Europos Sąjungos teisės aktų, Baudžiamojo, Baudžiamojo proceso ir Bausmių vykdymo kodeksų įgyvendinimo problemos“ vadovas, bendravykdytojas, 2011-2015
 • Kaip Lietuvos nacionalinis ekspertas (vykdytojas) dalyvavo tarptautiniame projekte, kurį vykdė ECLAN (Belgija) ir rėmė Europos Sąjungos Komisija, – „Impact assessment on a new legislative instrument replacing the Council Framework Decision 2004/757/JHA on illicit drug trafficking”, 2011-2012
 • Kaip Lietuvos nacionalinis ekspertas (vykdytojas) dalyvavo tarptautiniame projekte, kurį vykdė Bonos universitetas (Vokietija), – „Avoiding and resolving conflicts of criminal jurisdiction“, 2011-2012
 • Kaip Lietuvos nacionalinis ekspertas (vykdytojas) dalyvavo tarptautiniame projekte, kurį vykdė Gento universitetas (Belgija) ir rėmė Europos Sąjungos Komisija, – „Study on the future institutional and legal framework of judicial cooperation in criminal matters in the EU“, 2011
 • Kaip Lietuvos nacionalinis ekspertas (vykdytojas) dalyvavo tarptautiniame projekte, kurį vykdė Liuksemburgo universitetas ir rėmė Europos Sąjungos Komisija, – „Criminal investigation and prosecution of crimes affecting the financial interests of the EU – the Member States’ dimension”, 2010-2011
 • Europos Sąjungos ekspertas Moldovoje Europos Sąjungos teisės, baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso klausimais, 2010-2011
 • Teisės terminų žodyno (užsakovas – Valstybinė lietuvių kalbos komisija) bendravykdytojas, 2008-2011
 • Kaip trumpalaikis nacionalinis ekspertas projekte, kurį rėmė Europos Sąjunga ir vykdė Specialiųjų tyrimų tarnyba, – „Kovos su korupcija stiprinimas“, 2008
 • Kaip Lietuvos nacionalinis ekspertas (vykdytojas) dalyvavo tarptautiniame projekte, kuri rėmė Europos Sąjungos Komisija, – „The future of mutual recognition in criminal matters in the European Union“, 2008-2009
 • Mokslo tiriamojo darbo „Baudžiamojo ir Bausmių vykdymo kodeksų realizavimo teorinės ir praktinės problemos” vadovas, bendravykdytojas, 2006-2010
 • Projekto Tarpkryptinės plečiamosios kriminologijos studijos VU Priežiūros komiteto narys, 2006-2008
 • Kaip Lietuvos nacionalinis ekspertas (vykdytojas) dalyvavo tarptautiniame projekte, kuri rėmė Europos Sąjungos Komisija, – „The evaluation of European criminal law. The example of the Framework Decision on combating trafficking in human beings“, 2006-2007

Publikacijos

 • ŠVEDAS, G.; VERŠEKYS, P.; LEVON, J.; PRAPIESTIS, D. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bendrosios dalies vientisumo ir naujovių suderinimo iššūkiai. Vilnius: Vilniaus Universiteto leidykla, 2017, 318 p. ISBN 978-609-459-812-8.
 • JARUKAITIS, I.; ŠVEDAS, G. The Constitutional Experience of Lithuania in the Context of European and Global Governance Challenges. Iš: National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law. Eds. ALBI, A.; BARDUTZKI, S. The Hague, The Netherlands: T.M.C. ASSER PRESS, 2019, p. 997-1046. ISBN 978-94-6265-272-9.
 • ŠVEDAS, G. European Union criminal law and its influence on the institutes of the general part of Lithuanian criminal law. Lithuanian legal system under the influence of European Union law: collection of scientific articles on the influence of European Union law on Lithuanian constitutional, administrative and environment protection, criminal, civil and civil procedure, labour and social protection, finance law. Vyr. moksl. red. Švedas, G. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, p. 147-172. ISBN 978-609-459-352-9.
 • ŠVEDAS, G. Evaluation of the impact of the framework decision of 19 July 2002 on combating trafficking in human beings: Lithuania. The evaluation of European criminal law: the example of the framework decision on combating trafficking in human beings. Brussels, 2009, p. 234-265. ISBN 978-2800414379.
 • ŠVEDAS, G. Baudžiamosios politikos pagrindai ir tendencijos Lietuvos Respublikoje. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2006, p. 261. [lenk. ŠVEDAS, G. Podstawy i tendencje polityki karnej w Republice Litewskiej: streszczenie. Wilno, 2006].
 • ŠVEDAS, G. Criminal justice systems in Europe and North America. Lithuania. Helsinki: HEUNI, 2000, p. 56.
 • ŠVEDAS, G.; RAGLEWSKI, J.; LEVON, J. Kary nieizolacyjne w litewskim prawie karnym. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2016, z. 4, p. 107-124. ISSN: 1506-1817.
 • ŠVEDAS, G.; VERŠEKYS, P. Lietuvos baudžiamosios teisės bendrosios dalies teisėkūros ir mokslo aktyvumo tendencijos. Baudžiamoji justicija ir verslas: recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso klausimais rinkinys. Vyr. moksl. red. Švedas, G. et al. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016, p.11-13. ISBN: 978-609-459-669-8.
 • ABRAMAVIČIUS, A.; ŠVEDAS, G. Valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo kaip nusikalstamų veikų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams subjektas. Teisės apžvalga / Law review, 2016, Nr. 2 (14), p. 194-209. ISSN 2029-4239 (Online).
 • ŠVEDAS, G.; VERŠEKYS, P. The Tendencies and Issues of Transposing EU law to the General Part of Lithuanian Criminal Code. Studia Prawno-Ekonomiczne. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2016, T. 99, p. 89-117. ISSN 0081-6841.
 • ШВЯДАС, Г.; ПРАПИЕСТИС, Й.; AБРАМАВИЧЮС, A. Влияния международного права и права Европейского Союза на Уголовное право Литвы. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года: концептуальные основы и историческое значение (к 170-летию со дня принятия): материалы международной научно-практической конференции, г. Геленджик, 2-3 октября 2015 г. Oтв. ред. Коняхин, В.П.; Прохорова, М.Л. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2016, p. 458-487. ISBN: 978-5-93491-691-7.
 • ŠVEDAS, G.; MERKEVIČIUS, R. Länderbericht Litauen. Rechtshilferecht in Strafsachen. Hrsg. Ambos, K.; König, S., Rackow, P. Baden-Baden: Nomos, 2015, p. 1248-1257. ISBN: 978-3-8329-7120-5.
 • ABRAMAVIČIUS, A.; ŠVEDAS, G. Baudžiamoji atsakomybė už kyšininkavimą, prekybą poveiikiu ir papirkimą: teisėkūros problemos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencija. Šiuolaikinės baudžiamosios teisės tendencijos = Современные тенденций развития уголовного права: recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios politikos ir baudžiamosios teisės klausimais rinkinys. Vyr. moksl. red. Švedas, G. et al. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015. ISBN: 978-609-459-476-2.
 • ШВЯДАС, Г. Влияние права Европейского Союза на институты общей части уголовного права Литвы. Šiuolaikinės baudžiamosios teisės tendencijos = Современные тенденций развития уголовного права: recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios politikos ir baudžiamosios teisės klausimais rinkinys. Vyr. moksl. red. Švedas, G. et al. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015. ISBN: 978-609-459-476-2.
 • ŠVEDAS, G. Švelnesnis baudžiamasis įstatymas ir jo taikymo ribos Lietuvos teismų jurisprudencijoje. Teisė, 2015, Nr. 97, p. 25-37. ISSN 1392-1274.
 • ŠVEDAS, G. Trends of criminal policy in the Republic of Lithuania during years 1995-2004. Aktualne zagadnienia litewskiego i polskiego prawa karnego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007, p. 7-43. ISBN 978-83-7525-078-7.

Apdovanojimai  ir pripažinimai

 • VU Rektoriaus apdovanojimas už geriausią mokslo taikomąjį darbą „Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo iššūkiai”, 2018
 • Lietuvos Respublikos Kalėjimų departamento prie teisingumo ministerijos pasižymėjimo ženklas „Už nuopelnus“, 2015
 • Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atminimo medalis, 2006
 • Lietuvos Respublikos Kalėjimų departamento prie teisingumo ministerijos pasižymėjimo ženklas „Už pasiaukojamą tarnybą“, 2006
 • Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio Kryžius, 2004
 • Sausio 13-osios atminimo medalis, 2003
 • Ministro Pirmininko vardinis ginklas, 1998