Pradžia > Renginiai > Artūro Driuko daktaro disertacijos gynimas

Artūro Driuko daktaro disertacijos gynimas

Laikas:2018 m. gegužės 31 d.,

13.00 — 16.00 val.

Vieta:Teisės fakultetas, K. L. Sapiegos (302) auditorija
Renginio kalba:lietuvių

2018 m. gegužės 31 d. 13 val. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros doktorantas eksternu Artūras Driukas gins disertaciją „Materialiosios privatinės teisės terminai“ socialinių mokslų srities, teisės mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Rengiant daktaro disertaciją atlikto tyrimo tikslas – nuosekliai išanalizuoti materialiosios privatinės teisės terminus reglamentuojančių teisės aktų nuostatas ir jų taikymo Lietuvos teismuose praktiką, identifikuoti esamus teisinio reglamentavimo ir teisės normų praktinio taikymo trūkumus, pasiūlyti jų tobulinimo būdų. Darbe atskleidžiama laiko veiksnio poveikio teisei esmė ir reikšmė, pateikiamas teisės termino apibrėžimas. Aptariamos teisės terminų rūšys (materialiosios teisės, procesiniai, procedūriniai terminai), skirtinga jų prigimtis ir paskirtis, bendrieji požymiai ir esminiai skirtumai. Keliama teisės terminus reglamentuojančiose teisės normose vartojamų sąvokų ydingumo problema. Nagrinėjama materialiosios teisės terminų paskirtis, rūšys, klasifikacijos (tinkamiausia terminus skirstyti pagal jų paskirtį – į civilinių teisių ir pareigų atsiradimo, civilinių teisių įgyvendinimo ir civilinių teisių gynimo terminus), teisinė reikšmė ir skirtingų terminų pasibaigimo teisiniai padariniai. Išsamiai analizuojami pagrindiniai materialiojoje teisėje taikomi terminai (teisių ir pareigų atsiradimo, teisių galiojimo, naikinamieji, prievolių vykdymo, garantiniai, pretenzijų teikimo), aptariamos teisinio reguliavimo spragos ir trūkumai, esminiai teisės nuostatų, pagal kurias nustatomi terminai, aiškinimo ir taikymo teismų praktikoje aspektai, tendencijos ir klaidos, skirtingų materialiosios teisės terminų paskirtis ir ypatybės, skiriančios juos vienus nuo kitų. Tiriama terminuotųjų ir sąlyginių prievolių atribojimo problematika, termino nustatymo skolininko naudai prezumpcija ir jos taikymo išimtys, protingo termino samprata teisės moksle ir teismų praktikoje, pagrindinės terminų eigos skaičiavimo taisyklės.

DISERTACIJA