Pradžia > Renginiai > D. Pūraitės-Andrikienės daktaro disertacijos gynimas

D. Pūraitės-Andrikienės daktaro disertacijos gynimas

Laikas:2017 m. rugsėjo 15 d.,

14.00 — 17.00 val.

Vieta:Vilniaus universiteto Teisės fakulteto K. L. Sapiegos (302) auditorija
Renginio kalba:lietuvių

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros doktorantė Dovilė Pūraitė-Andrikienė gins disertaciją „Konstitucinės justicijos procesas Lietuvoje: optimalaus modelio paieška“ socialinių mokslų srities, teisės mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacijoje sistemiškai analizuojamos esamo konstitucinės justicijos modelio optimizavimo prielaidos, t. y. ar dabartinis modelis atitinka Lietuvos visuomenės ir teisinės bendruomenės lūkesčius, teisinės sistemos galimybes, Europos valstybių konstitucinės justicijos tendencijas, identifikuojami probleminiai konstitucinės justicijos modelio aspektai ir pateikiami siūlymai, kaip būtų galima tobulinti konstitucinės justicijos modelį (ypač jo procesinę dalį) įtvirtinantį teisinį reguliavimą Lietuvoje.

Tiriamoji disertacijos dalis skaidoma į tris dalis. Pirmojoje dalyje analizuojama konstitucinės justicijos susiformavimo, įsitvirtinimo ir paplitimo raida bei konstitucinės justicijos tipologija, identifikuojami konstitucinės justicijos institucijų vieta valdžių padalijimo sistemoje, konstitucinės justicijos funkcijos ir konstitucinei justicijai tenkantys iššūkiai, tiriamos iniciatyvos ir prielaidos įsteigti konstitucinę justiciją Lietuvoje iki 1992 m. Konstitucijos priėmimo, taip pat konstitucinės justicijos modelio pasirinkimas 1992–1993 m. ir jo raida 1993–2016 m. Antrojoje dalyje atskleidžiama konstitucinės justicijos proceso samprata ir nustatoma konstitucinės justicijos procesą reglamentuojančių nuostatų vieta teisės sistemoje, išskiriamos konstitucinės justicijos proceso teisenos bei specifiniai procesiniai kiekvienos teisenos elementai ir elementai, kurie yra bendri daugiau nei vienai teisenai. Trečiojoje dalyje nuosekliai aptariami kiekvienos iš išskirtų konstitucinės justicijos proceso teisenų objektai, subjektai, padariniai bei specifiniai procesiniai skirtingų konstitucinės justicijos proceso teisenų elementai.

Kviečiame susipažinti su daktaro disertacija.