Pradžia > Apie mus > Komanda > Mokslininkai ir dėstytojai > JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ GABRIELĖ, Doc. dr.
 • +370 5 263 8540
 • gabriele.juodkaite-granskiene@tf.vu.lt
Profilio PDF

JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ GABRIELĖ, Doc. dr.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Teismo ekspertizė, moksliniai įrodymai, įrodinėjimas, Europos Sąjungos standartai specialių žinių panaudojimo srityje

Svarbiausi projektai

 • Vykdytoja Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros vykdytame mokslo tiriamajame darbe „Europos Sąjungos teisės aktų baudžiamosios teisės klausimais, baudžiamojo, baudžiamojo proceso, bausmių vykdymo kodeksų realizavimo teorinės ir praktinės problemos“, 2011-2015
 • Trumpalaikio Dvynių projekto Kroatijoje „Teisėjų akademijos darbo stiprinimas kuriant mokslo programas ir rengiant ekspertų liudijimų mokymus“ (angl. „Strengthening the work of the Judicial Academy through curriculum development and training in the use of expert witnessing”) (CRO WIT) vadovė ir trumpalaikė ekspertė, 2015
 • ES projekto „Support to justice sector reforms in Ukraine” (EU CONTRACT 2013/328-160) trumpalaikė ekspertė, 2016
 • ES projekto „Support to Judicial Reform in Kazakhstan: Enhancing Criminal Justice through Support to the Reform of the Penal Process and of the Procedure for Enforcing Judicial Acts” (Sutarties nr.: No 365-756, 2015-2018) trumpalaikė ekspertė, 2016
 • Projekto „LASIE Project FP7-SEC-2013.1.6-1 – Framework and tools for (semi) automated exploitation of massive amounts of digital data for forensic purposes – Integration project”. 2014-2017, priežiūros komiteto narė, 2015-2018
 • Projekto „ENFSI Monopoly Programme, No. B4 Best Practice Manual for Road Accident Reconstruction Examination” finansuojamo Europos Komisijos, rengėja, 2014-2015
 • Dalyvavimas dalinai ES finansuojamame projekte „Specializuoti technologiniai sprendimai kaip efektyvi priemonė siekiant optimizuoti informacinių technologijų ekspertizes“ (projekto Nr. HOME/2012/ISEC/AG/4000004336) pagal Europos Komisijos programą „Prevencija ir kova su nusikalstamumu 2007-2013″, 2014-2015
 • ES finansuojamo projekto „Best practice guidance and training as effective measure for prevention and fight against crime” HOME/2011/ISEC/AG/4000002548, rengėja, 2012
 • Tarptautinių konferencijų „Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika“ programų koordinatorė. Konferencijų organizavimą rėmė Lietuvos mokslo taryba, 2009; 2011
 • Mokslo programos „Nusikalstamumo grėsmės ir šiuolaikinės žmogaus saugumo vadybos technologijos“ vykdytoja, 2008-2010
 • Lietuvos mokslo ir studijų fondo remiamo mokslo renginio – tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Finansinių nusikaltimų tyrimas naujųjų technologijų amžiuje“ – vykdytoja. Vilnius, 2008-04-18

Publikacijos

 • JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G. Teisėsaugos institucijų naudojamos vadybos priemonės ir jų optimizavimo problemos Lietuvoje (viešųjų ekspertinių tyrimų organizacijų pavyzdžiu). Nusikalstamumo grėsmės ir žmogaus saugumas: kolektyvinė monografija. Red. Kurapka, V. E.; Justickis, V. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, p. 499-515. ISBN 978-9955-19-207-7.
 • JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G., et al. Lietuvos Respublikos teisės ir praktikos atitikimas teismo eksperto veiklos tarptautinį reglamentavimą. Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika XI: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų pagrindu parengtas mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. Juodkaitė-Granskienė, G. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2015, p. 37-49. ISBN 978-9986-555-42-1.
 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, J.; JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G.; PAJAUJIS, V. Teismo eksperto pareigos, atsakomybė ir iš jos kylančios sankcijos. Lietuvos kontekstas ir Europos perspektyvos. Baudžiamoji Justicija ir verslas: recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso klausimais rinkinys. Red. Švedas, G., et al. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016, p. 339-361. ISBN 978-609-459-669-8.
 • JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G. Dar kartą apie teismo eksperto kompetenciją. Baudžiamasis procesas: teisingumo garantas ar kliūtis?: recenzuojamų mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. Juodkaitė-Granskienė, G. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, p. 168-201. ISBN 978-609-459-453-3.
 • BAYEV, M., et al. Textbook of Criminalistics. Volume I: general theory. Charkov, 2016, p. 488.
 • SHAPOVAL, R.;MATULIENĖ, S.;JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G. Ukrainian Higher Education Law: Key Highlights and Relationships with Lithuanian Science and Study Policy. Pedagogika, 2016, t. 121, nr. 1, p. 198–208. ISSN 1392-0340.
 • MALEVSKI, H., et al. Die Gesellschaft der Kriminalisten Litauens. Kriminalistik: Zeitschrift für die gesamte kriminalistische Wissenschaft und Praxis. Heidelberg: Kriminalistik Verl, 2016, t. 70, nr. 8-9, p. 525-531. ISSN 0023-4699.
 • BARKAUSKAS, M.; SPIEČIŪTĖ, A.; JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G. Ekonominių ekspertinių tyrimų galimybės tiriant ūkines ir finansines nusikalstamas veikas. Baudžiamoji Justicija ir verslas: recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso klausimais rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016, p. 311-337.
 • JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G.; PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, J.; PAJAUJIS, V. Teismo eksperto teisės. Lietuvos kontekstas Europos perspektyvoje. Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika 12: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų pagrindu parengtas mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras [Varšuva: Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne], 2016, p. 67-76. ISBN 978-9986-555-43-8.
 • JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G. Problems of selection, evaluation, certification of persons intending to become registered forensic experts in Lithuania. Forensic Science – unity between science and practice: international Scientific Conference, VI-th Forensic symposium of Polish forensic association. Torune, Poland, 2015 birželio 24-26. Torune, 2015, p. 34-35.
 • JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G., MALEVSKI, H. Ekspertinio tyrimo metodų vertinimas. Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika 10: mokslinių straipsnių rinkinys. D.2. Charkovas, 2014, p. 219-231.
 • GODA, G., et al. Baudžiamojo proceso teisė: praktikumas: mokymo priemonė. Vilnius: Registrų centras, 2014, p. 288.
 • JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G. Энциклопедия криминалистики в лицах. Под редакцией проф. Шепитько, В.Ю. Харьков, 2014, c. 230-231.
 • MALEVSKI, H.; JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G.; NEDVECKIS, G. Teismo ekspertų ir specialistų rengimas Lietuvoje: privalumai ir problemos. Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika T. IX: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų pagrindu parengtas mokslinių straipsnių rinkinys. D.1. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2013, p. 48-59.
 • JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G.; VAITEKŪNAS, V. Tikimybinės išvados: tikėti ar netikėti? Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika IX: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų pagrindu parengtas mokslinių straipsnių rinkinys. D.1. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2013. p. 107-121.
 • JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G.; MALEVSKI, H. Įvadas. Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika: IX tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų pagrindu parengtas mokslinių straipsnių rinkinys. D.1. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2013, p. 15-16.
 • GORBATKOV, A.; JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G. Baudžiamieji procesiniai kompleksinių ir komisijinių ekspertizių reglamentavimo ypatumai. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksui – 10 metų: recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų Lietuvos ir užsienio šalių baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės ir kriminalistikos aktualijoms ir problematikai, rinkinys. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2012, p. 272-295. ISBN 978-9986-555-38-4.
 • GORBATKOV, A.; JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G. Kompleksinės ir komisijinės ekspertizės (objektų tyrimai) Lietuvoje: baudžiamosios procesinės aktualijos ir problemos. Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis: recenzuojamų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, p. 517-532. ISBN 978-609-95407-0-2.
 • JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G.; MALEVSKI, H. Benefits and weaknesses of modern legal regulation of forensic examination in the Republic of Lithuania. Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика: материалы 8-ой (внеочередной) международной научно-практической конференциие. Санкт-Петербург, 18-19 июня 2012 г. Санкт-Петербург: Издательский Дом СПбГУ, 2012, p. 368-373.
 • MALEVSKI, H.; JUODKAITĖ GRANSKIENĖ, G. Проблема оптимизации сети экспертных учреждений Литовской Республики. Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений: материалы 5-ой Всероссийской научно-практической конференции по криминалистике и судебной экспертизе, 2-3 марта 2011 г. Москва, 2011, с. 80-85.
 • JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G.; MALEVKI, H.; MERKEVIČIUS, R. Teismo ekspertizės reglamentavimas – būklė ir perspektyvos. Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika VII. D.3. Aktualios teismo ekspertizės teorijos ir praktikos raidos tendencijos. Vilnius: VPU leidykla, 2011, p. 9-22.
 • JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G. Ekspertizės (objektų tyrimo) išvadų rezultatyvumo ir kokybiškumo veiksniai. Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui – 10 metų: recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų baudžiamosios politikos ir baudžiamųjų įstatymų teisėkūros, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ir nusikaltimų kvalifikavimo problematikai, rinkinys. Vyr. moksl. red. Švedas, G. Vilnius, 2011, p. 459-473.
 • ЮОДКАЙТЕ-ГРАНСКИЕНЕ, Г.; МАЛЕВСКИ, Х. Экономизация судебной экспертизы – неизбежность или модное увлечение? Теория та практика судовои экспертизы и криминалистики. Збiрник наукових праць. Харкiв, 2011, Вып. 11, c. 201-2011. ББК 67.9 (4УКР) 6 Т33, ISSN 1993-0917.
 • MALEVSKI, H.; JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G. Pratartis. Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika: VII tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų pagrindu parengtas mokslinių straipsnių rinkinys. T. I. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2011, p. 9-10.
 • GORBATKOV, A.; JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G. Kriminalistikos ir teismo ekspertizės santykio klausimu. Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. T. 6: kolektyvinė monografija. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2009, p. 32-44.
 • JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G.; KIVITA, A. Veiklos našumo valdymas Lietuvos valstybės ekspertinėse įstaigose. Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. T. 6: kolektyvinė monografija Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2009, p. 55-72.
 • GRAŽELIS, K.; KAZLAUSKAITĖ, D.; JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G. Vaizdų ekspertinio tyrimo galimybės ir ribos. Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. T. 6: kolektyvinė monografija. Vilnius: VPU leidykla, 2009, p. 270-282.
 • MALEVSKI, H.; JUODKAITE-GRANSKIENĖ, G. Įvadas. Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika T. 6: kolektyvinė monografija. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2009.
 • ANCELIS, P., et al. Sąžiningas baudžiamasis procesas: probleminiai aspektai. Vilnius: Industrus, 2009, p. 375-399.
 • JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G. Training and education of Forensic experts in the Republic of Lithuania. Materials of International Conference on Forensic Issues, Riga, Latvia, 25-26 September, 2008. Riga, 2008.
 • JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G.; JANKAUSKAS, V. Pijaus Zigmanto Pošiūno indėlis į Kriminalistikos ir teismo ekspertizės vystymą Lietuvoje. Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika: mokslo darbų rinkinys. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2007, p. 26-29.
 • ЮОДКАЙТЕ-ГРАНСКИЕНЕ, Г.; ГРАЖЯЛИС, К. Новые методы и средства криминалистического исследования, применяемые в Центре судебной экспертизы Литвы. Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений: теоретические, организационные, процессуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы: материалы 3-й Всероссийской научно-практической конференции по криминалистике и судебной экспертизе 15-17 марта 2006 г. Т. 1. Москва, 2006, с. 233-237.
 • JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G. Lietuvos teismo ekspertizės centro raida. Teismo ekspertizės raida: pasiekimai ir iššūkiai: tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2005, p. 5-12.
 • JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G.; AKULOVA, V.; VASILIAUSKIENĖ, D. The Judicial System of Lithuania. A Summary of Judicial Systems of EFG Member Countries: first edition. 2004, p. 105-108.
 • JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G.; TALALIENĖ, D. Primary Education of Forensic Experts in the Republic of Lithuania. Forensic Science International, 2003, vol 136, suppl. 1, p. 185. ISSN 0379-0738.
 • JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G. Teismo ekspertizės išvadų vertinimas. Jurisprudencija, 2001, t. 22 (14), p. 81-88.
 • RINKEVIČIUS, J.; JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G. Apie galimus teismo ekspertizės reglamentavimo būdus. Jurisprudencija, 2000, t. 18(10), p. 29-34.
 • JUODKAITĖ, G. Teismo ekspertizės reglamentavimo dabartis ir perspektyvos. Teisė, 2000, t. 35, p. 53-57.
 • JUODKAITĖ, G. Teismo ekspertizės samprata ir kompetencija. Jurisprudencija, 1999, t. 11(3), p. 98-101.
 • JUODKAITĖ, G. Teismo ekspertizės išvadų formulavimas. Teisė, 1998, t. 32, p. 77-84.
 • JUODKAITĖ, G. Mokslinių įrodymų panaudojimas užsienio šalių ir Lietuvos baudžiamajame procese. Teisė, 1997, t. 31, p. 49-66.
 • Recenzijos publikacijoms
 • NIKARTAS, S., et al. Vaiko minimalios priežiūros priemonės Lietuvoje: prielaidos, situacija ir įgyvendinimo problemos: monografija. Vilnius: Teisės institutas, 2013.
 • KURAPKA, V.E., et al. Kriminalistika. Teorija ir technika: vadovėlis. Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2012, p. 661.
 • BUČIŪNAS, G. Slaptas sekimas: teisinis reglamentavimas ir praktiniai aspektai. Vilnius: Registrų centras, 2012, p. 438.
 • SAKALAUSKAS, G.; KALPOKAS, V. Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų integracijos modelis. Vilnius: Teisės institutas, 2012, p. 170. ISBN 978-609-437-115-8.
 • ANCELIS, P., et al. Tyrimo veiksmai baudžiamajame procese: vadovėlis. Vilnius, 2011.

Apdovanojimai ir pripažinimai

 • Europos teismo ekspertizės institucijų sąjungos (ENFSI) narė, nuo 2003; tarybos pirmininko pavaduotoja, nuo 2017-05-19
 • Kijevo teismo ekspertizės mokslinių tyrimų instituto pasižymėjimo ženklas „Už nuopelnus“, 2015-11-17
 • Pirmojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklas „Angelas sargas“, 2014-06-30
 • Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos pirmininkė, nuo 2014
 • Lietuvos kriminalistų draugijos pirmininkė, nuo 2011
 • Baltijos šalių teismo ekspertizės institucijų sąjungos narė, nuo 2008

 

Visuomenei