• +370 6 523 6366
 • rimantas.simaitis@cobalt.legal
Profilio PDF

SIMAITIS RIMANTAS, Doc. dr.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Civilinis procesas, alternatyvus ginčų sprendimas (derybos, mediacija, arbitražas, kiti), bankroto ir restruktūrizavimo teisė, tarpšakiniai moksliniai tyrimai

Svarbiausi projektai

 • T.M.C. Asser Instituut, Haga, vykdytas teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymo šeimos bylose Lietuvoje mokslinis tyrimas, 2006
 • Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos užsakymu Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokslinis tyrimas grupės ieškinio problematikos ir lyginamaisiais klausimais, 2008
 • Lietuvos teisės instituto ir Vilniaus universiteto tarpšakinis mokslinis turto konfiskavimo tyrimas, 2012-2013
 • Lietuvos teisės instituto mokslinis tyrimas dėl atkuriamojo teisingumo perspektyvų Lietuvoje, 2013-2014
 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto asmens teisės į civilinės bylos išnagrinėjimą per protingą laiką įgyvendinimo sąlygų mokslinis tyrimas, 2015-2016
 • Europos Tarybos mediacijos ekspertas Moldovoje, Rusijoje, nuo 2015
 • Kitų Lietuvos Respublikos Teismų (Teisėjų) tarybos, Teisingumo ministro, Ūkio ministro ir kitų institucijų sudarytų darbo grupių, vykdžiusių kitus įvairius teisingumo sistemos ir alternatyvių ginčų sprendimo būdų taikymo tyrimus ir analizes, rengusių teisės aktų projektus, taip pat ir susijusius su teismų veiklos procesų automatizavimu, narys, kitų teisingumo sistemos veiklos efektyvumo tyrimų narys (pvz., Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo projektui parengti, įvairiems Civilinio proceso kodekso ir susijusių įstatymų pakeitimams parengti, Teisminės mediacijos taisyklėms parengti, Hipotekos pertvarkymo koncepcijai parengti, Duomenų tvarkymo teismų sistemoje taisyklėms parengti, Procesinių sprendimų skelbimo internete tvarkai parengti, Teismų veiklos statistikos skaičiavimo tobulinimui, Teismo proceso bylų elektroninio skirstymo taisyklėms parengti, Ūkio ministerijos „Verslo asistento“ projektui parengti ir kt.), nuo 2006
 • Programų rengimas ir profesinio tobulinimo mokymų teismuose, advokatų kontorose, įmonėse, įstaigose, organizacijose dirbantiems teisininkams praktikams (teisėjams, advokatams, notarams, antstoliams, jų padėjėjams, kitiems teisininkams), šių organizacijų vadovams ir kitiems darbuotojams vedimas, pranešimų skaitymas nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse ir praktinėse konferencijose ir seminaruose civilinio proceso, teismo proceso, mediacijos, derybų, arbitražo, e.teismų, procesinių dokumentų rengimo ir valdymo, teisinio argumentavimo, teismų veiklos organizavimo ir kitais susijusiais klausimais, nuo 2005
 • Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sudarytų įvairių darbo grupių Civilinio proceso kodekso taikymo problemoms analizuoti bei teikti pasiūlymus dėl šių problemų sprendimo ir dėl mediacijos vystymo Lietuvoje narys, nuo 2004
 • Nacionalinės teismų administracijos darbo grupės, rengusios teisminės mediacijos elektroninio valdymo įrankių specifikaciją, narys, 2014
 • Elektroninių paslaugų Lietuvos teismuose informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo projekto diegėjo darbo grupės teismų veiklos ekspertas, 2012-2013
 • Parengta ir pateikta bylinėjimosi išlaidų ir proceso finansavimo Lietuvoje apžvalga Oksfordo universiteto vykdytam lyginamajam tyrimui, 2009
 • Lietuvos Respublikos Teismų tarybos sudarytos darbo grupės teisminės mediacijos projekto įgyvendinimo koordinavimui ir jo rezultatų vertinimui narys, darbo teismų sistemoje metu, 2005-2006; šios grupės vadovas, 2005-2008
 • Europos Tarybos kartu su Turkijos Teisingumo ministerija vykdomo civilinės mediacijos vystymo Turkijoje projekto narys, 2006-2007
 • Lietuvos Respublikos Seimo valdybos sudarytos darbo grupės viešojo intereso gynimo efektyvinimo problemoms spręsti narys, teisės aktų rengimo pogrupio vadovas, 2005-2006
 • Lietuvos Respublikos Teismų tarybos sudarytos darbo grupės Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) diegimo ir eksploatavimo metu iškylantiems klausimams spręsti narys, nuo 2004; šios darbo grupės vadovas, 2005-2006
 • Lietuvos Respublikos Teismų tarybos sudarytos darbo grupės dėl vieningo teismo proceso bylų numeravimo vadovas, 2005-2006
 • Lietuvos Respublikos Teismų tarybos sudarytos darbo grupės dėl teismų šaukimų ir kitų procesinių dokumentų įteikimo tvarkos tobulinimo vadovas, 2005-2006

Publikacijos

Apdovanojimai ir pripažinimai

 • Prisiekusiųjų arbitrų instituto (angl. Chartered Institute of Arbitrators narys), nuo 2016
 • Tarptautinio investicinių ginčų sprendimo centro (angl. International Centre for Settlement of Investment Disputes) taikintojas, nuo 2015
 • Vilniaus komercinio arbitražo teismo rekomenduojamas arbitras, nuo 2006; rekomenduojamas mediatorius, nuo 2014
 • Tarptautinės advokatų asociacijos IBA narys, nuo 2011
 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugijos valdybos pirmininkas, 2003-2008; valdybos ir tarybos narys, nuo 2008
 • Europos Tarybos Teisingumo efektyvinimo komisijos mediacijos ekspertų darbo grupės (CEPEJ-GT-MED) pirmininkas, 2006-2007; Europos Tarybos mediacijos ekspertas, nuo 2006
 • Advokatų kontora „COBALT”, partneris, advokatas, Ginčų sprendimo departamento vadovas, nuo 2006
 • Lietuvos advokatūros narys, nuo 2006
 • Europos Tarybos Teisingumo efektyvinimo komisijos mediacijos ekspertų darbo grupės (CEPEJ-GT-MED) pirmininkas, nuo 2006
 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Studentų mokslinės draugijos veiklos koordinatorius