Main page > About us > Department of Public Law > MACHOVENKO JEVGENIJ, Prof. Dr. (HP)
 • +370 5 236 6175
 • jevgenij.machovenko@tf.vu.lt

 

Profile PDF

MACHOVENKO JEVGENIJ, Prof. Dr. (HP)

Fields of Expertise

History of Law, Theory of Law, Public Law

Publications

 • GRIŠKEVIČ, L., et al. Lietuvos konstitucionalizmo istorija (istorinė Lietuvos konstitucija). 1387 m. – 1566 m. – 1791 m. – 1918 m. – 1990 m.: monografija. Vilnius: Vilniaus universitetas: Vilniaus universiteto leidykla, 2016.  280 p. ISBN 978-609-459-634-6.
 • MACHOVENKO, J. Teisės istorija: Vilniaus universiteto vadovėlis. Vilnius: Registrų centras, 2013. 384 p. ISBN 978-9955-30-127-1.
 • ŠAPOKA, G., et al. Teisės raida: retrospektyva ir perspektyva. Liber Amicorum Mindaugui Maksimaičiui: mokslo studija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013. 614 p. ISBN 978-9955-19-559-7.
 • MACHOVENKO, J.; MAKSIMAITIS, M. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas 1641-2007 metais: monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, 398 p., iliustruota; santrauka anglų k. p. 303-396. ISBN 978-9955-33-252-7.
 • MACHOVENKO, J. Teisingumo vykdymas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Diskusiniai klausimai: mokomoji priemonė. Vilnius: Justitia, 2007. 112 p. ISBN 9955-616-18-0.
 • MACHOVENKO, J. Konstitucionalizmo idėjos įgyvendinimas: nuo Uruinimginos teisingumo atkūrimo įsakų iki pirmosios bangos konstitucijų. In: Konstitucionalizmo idėja, bendroji Europos teisė ir Lietuvos konstitucinė tradicija: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. Machovenko, J.; Isokaitė, I. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016, p. 39-68. ISBN 978-609-459-647-6 (internete), ISBN 978-609-459-648-3 (spausdintas).
 • MACHOVENKO, J. Konstitucionalizmo požymiai senovės Mesopotamijos valstybėse ir Romos respublikoje. Teisė, 2015, t. 97, p. 7-24. ISSN 1392-1274.
 • MACHOVENKO, J. Modernieji valstybės konstituciniai pamatai bendravalstybinėse LDK privilegijose. Teisė, 2015, t. 94, p. 41-58.
 • MACHOVENKO, J. Stasys Vansevičius (1927 01 06 – 2014 04 20). Lietuvos istorijos metraštis, 2014, nr. 1, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, p. 181–185. ISSN 0202-3342.
 • MACHOVENKO, J. Europos ius commune Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisinėje sistemoje. In: Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos teisinei sistemai: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, p. 87-114. ISBN 978-609-459-351-2.
 • MACHOVENKO, J. European ius commune in the legal system of the Grand Duchy of Lithuania. In: Lithuanian legal system under the influence of European Union law: Collection of scientific articles. Vilnius: Vilnius University, 2014, p. 93-123. ISBN 978-609-459-352-9.
 • MACHOVENKO, J.; GRIŠKEVIČ, L. Bendravalstybinės LDK privilegijos kaip Lietuvos konstituciniai aktai. Teisė, 2014, t. 93, p. 46-66.
 • MACHOVENKO, J. 1563 m. birželio 7 d. bendravalstybinės LDK privilegijos vertimas į lietuvių kalbą. Teisė, 2014, t. 93, p. 200-204.
 • MACHOVENKO, J. Volumina legum. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 25. Venk–Žvo. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014, p. 419. ISBN 978-5-420-01741-8.
 • MACHOVENKO, J. Vijimo prievolė. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 25. Venk–Žvo. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014, p. 151. ISBN 978-5-420-01741-8.
 • MACHOVENKO, J. Viršaitis 1. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 25. Venk–Žvo. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014, p. 268. ISBN 978-5-420-01741-8.
 • ALIUKONIENĖ, R.; MACHOVENKO, J. Baudžiamųjų įstatymų, reglamentuojančių atsakomybę už sunkų sveikatos sutrikdymą Lietuvoje, raida. Teisė, 2013, t. 88, p. 23-40
 • MACHOVENKO, J. Miškų teisinė apsauga Lietuvos Statutuose. Teisė, 2013, t. 86, p. 7-19
 • MACHOVENKO, J. Vaiskis. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 24. Tolj – Veni. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 531. ISBN 978-5-420-01733-3.
 • MACHOVENKO, J. Vaznys, šaukūnas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 24. Tolj – Veni. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 751. ISBN 978-5-420-01733-3.
 • MACHOVENKO, J. Valsčius, gmina. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 24. Tolj – Veni. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 608. ISBN 978-5-420-01733-3.
 • MACHOVENKO, J. Valsčius 3. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 24. Tolj – Veni. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 608. ISBN 978-5-420-01733-3.
 • MACHOVENKO, J. Valsčiaus teismas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 24. Tolj – Veni. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 607. ISBN 978-5-420-01733-3.
 • MACHOVENKO, J. Valdovo didybės įžeidimas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 24. Tolj – Veni. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 577. ISBN 978-5-420-01733-3.
 • MACHOVENKO, J. Vainikinė. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 24. Tolj – Veni. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 526. ISBN 978-5-420-01733-3.
 • MACHOVENKO, J. Tarėjas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 23. Šalc – Toli. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 501. ISBN 978-5-420-01723-4.
 • MACHOVENKO, J. Teismų knygos. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 23. Šalc – Toli. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 624. ISBN 978-5-420-01723-4.
 • MACHOVENKO, J. Tekūnas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 23. Šalc – Toli. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 632. ISBN 978-5-420-01723-4.
 • MACHOVENKO, J. Tėvoninis teismas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 23. Šalc – Toli. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 716-717. ISBN 978-5-420-01723-4.
 • MACHOVENKO, J. Tijūno teismas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 23. Šalc – Toli. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 754-755. ISBN 978-5-420-01723-4.
 • MACHOVENKO, J. Modernioji ir postmodernioji Lietuvos teisės istorijos mokslo paradigma. Teisė, 2012, t. 83, p. 7-17.
 • MACHOVENKO, J. Piliečio ir valstybės santykiai 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucijoje: paveldas ir pamoka. In: Lietuvos Respublikos Konstitucijos dvidešimtmetis: patirtis ir iššūkiai: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvos notarų rūmai, 2012, p. 8-10. ISBN 9786094041334.
 • МАХОВЕНКО, Е. Смена парадигмы науки истории права и ее значение для исследования правовой системы Великого княжества Литовского. Право.by: научно-практический журнал. Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2012, nr. 4(18), p. 38-47.
 • MACHOVENKO, J. Laukinės gyvūnijos teisinė apsauga Lietuvos Statutuose – viešojo ar privataus intereso gynimas? Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys: Liber Amicorum profesoriui Jonui Prapiesčiui. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija, 2012, p. 585-595. ISBN 978-609-95407-0-2.
 • MACHOVENKO, J. Vilniaus universiteto Schola Sapiehana ir jos kūrėjas Kazimieras Leonas Sapiega. Teisė, 2012, t. 82, p. 7-11.
 • MACHOVENKO, J. Seimo teismas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 21. Sam-Skl. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012, p. 363-364. ISBN 978-5-420-01710-4.
 • MACHOVENKO, J. Sekis. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 21. Sam-Skl. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012, p. 380. ISBN 978-5-420-01710-4.
 • MACHOVENKO, J. Nacionalinės teisės tradicijos ir paveldo vaidmuo reguliuojant piliečio ir valstybės santykius 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucijoje. Parlamento studijos, 2012, t. 13, p. 158-177. ISSN 1648-9896.
 • МАХОВЕНКО, Е. Выездные суды по земельным делам в украинских и белорусских провинциях Великого княжества Литовского в XV-первой половине XVI века. Revista naţională de drept (Publicaţie periodică ştiinţifico-practică). Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europine ,,Constantin Stere” din Moldova, Uniunea Juriştilor din Moldova, 2011, nr. 9 (132), p. 22-28. ISSN 1811-0770.
 • MACHOVENKO, J. Lietuvos viešosios teisės iki XVIII a. pabaigos istorijos tyrimų būklė ir perspektyvos. Teisė, 2011, t. 79, p. 22-34.
 • MACHOVENKO, J. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų žemės nuosavybė kaip viešosios teisės institutas. Teisė, 2011, t. 78, p. 28-41.
 • MACHOVENKO, J. Magistrato teismas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 20, Rėva – Salzuflen. I-XX tomo papildymai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011, p. 777. ISBN 9785420017043.
 • MACHOVENKO, J. Rotušės teismas 1. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 20, Rėva – Salzuflen. I-XX tomo papildymai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011, p. 341. ISBN 9785420017043.
 • MACHOVENKO, J. Rotušės teismas 2. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 20, Rėva – Salzuflen. I-XX tomo papildymai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011, p. 341. ISBN 9785420017043.
 • MACHOVENKO, J. Rūmų teismas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 20, Rėva – Salzuflen. I-XX tomo papildymai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011, p. 449. ISBN 9785420017043.
 • Atsiminimai: Petras Adomavičius. Spaudai parengė Jevgenij Machovenko; pratarmė ir komentarai Jevgenijaus Machovenko. Teisė, 2011, t. 81, p. 201-210.
 • Law Faculty of the Vilnius University in 1641-2010. Compiled by Jevgenij Machovenko, translated into English by Ada Jurkonytė. Vilnius: published by Vilnius University, 2011. 135 p. ISBN 978-9955-634-58-4.
 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 370-metis. Spaudai parengė Jevgenij Machovenko. Teisė, 2011, t. 81, p. 9-11.
 • Law Faculty of the Vilnius University in 1641-2009. Compiled by Jevgenij Machovenko, translated into English by Ada Jurkonytė. Vilnius: Vilnius University Publishing House, 2010. 135 p. ISBN 978-9955-33-605-1.
 • MACHOVENKO, J. Aristokratinei valstybei alternatyvių junginių teisės vaidmuo įgyvendinant teisinės valstybės doktriną Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Jurisprudencija, 2010, t. 3(121), p. 39-53. ISSN 1392–6195 (print) ISSN 2029–2058 (online).
 • MACHOVENKO, J. Viduramžių Vilniaus universiteto teismas pasaulietinės ir bažnytinės jurisdikcijos atskyrimo kontekstu. Teisė, 2010, t. 74, p. 57-66.
 • MACHOVENKO, J. Viduramžių universiteto ir jo teismo prigimtis. Teisė, 2009, t. 70, p. 7-19.
 • Delineatio Litua: Rolando Valiūno ir advokatų kontoros „Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai LAWIN“ kartografijos rinkinys. Leidėjas Rolandas Valiūnas. Sud. Muzikevičius A.; Semenauskienė, J.; įvadinis straipsnis Braziūnienė, A.; tekstų autoriai Machovenko, J.; Muzikevičius, A. Vilnius, 2009, p. 146. ISBN 978-609-95084-0-5.
 • MACHOVENKO, J. Universitetinės teisės studijos tarpukario Lietuvos Respublikoje. Teisė, 2007, t. 65, p. 76-93.
 • MACHOVENKO, J.; NEKROŠIUS, I. „Teisei“ 50 metų. Teisė, 2007, t. 65, p. 7-23.
 • Vilniaus universiteto mokslo darbų „Teisė“ bibliografija, 1957-2007. Sud.  Machovenko J.; Žekytė, N. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, p. 108 p. ISBN 978-9955-33-060-8.
 • MACHOVENKO, J. Mokslo žurnalas „Teisė“. Iš Vilniaus universiteto mokslo darbų „Teisė“ bibliografija, 1957-2007. Sud.  Machovenko J.; Žekytė, N. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007. 108 p. ISBN 978-9955-33-060-8.
 • MACHOVENKO, J. Legal Scientific Journal TEISĖ (LAW). Baltic Yearbook of International Law, 2006, vol. 6, p. 487-490. ISSN 1569-6456.
 • MACHOVENKO, J. Liudytojų ir priesaikos pagalbininkų institutai Lietuvos Statutuose. Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha: „Lietuvos istorijos studijų“ specialusis leidinys, 2005, t. 3, p. 152-162. ISBN 9986-19-771-6.
 • MACHOVENKO, J. Vilniaus jėzuitų akademijos Teisės fakultetas 1641-1667 metais. Teisė, 2005, t. 57, p. 82-92. ISSN 1392-1274.
 • MACHOVENKO, J. Vilniaus jėzuitų akademijos Teisės fakulteto įsteigimo priešistorė. Teisė, 2005, t. 57, p. 93-105. ISSN 1392-1274.
 • MACHOVENKO, J. Įrodymai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisėje. Teisė, 2005, t. 55, p. 61-69. ISSN 1392-1274.
 • MACHOVENKO, J. Lietuvių ir slavų teisės vaidmuo kuriant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės sistemą. Teisė, 2005, t. 55, p. 70-82. ISSN 1392-1274.
 • МАХОВЕНКО, Е. «Светки» в Великом княжестве Литовском: свидетели или соприсяжники? Вестник Московского университета. Серия 11. Право, 2004, № 5, с. 104-118.
 • MACHOVENKO, J. Liudytojai ir priesaikos pagalbininkai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Teisė, 2004, t. 51, p. 48-57.
 • MACHOVENKO, J. Vaznys, kaip teismo antstolio pirmtakas, Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Teisė, 2004, t. 50, p. 94-105.
 • MACHOVENKO, J. Diečkaus ir vižo institutų užuomazga ir raida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Teisė, 2003, t. 46, p. 87-97.
 • MACHOVENKO, J. Valstybinių išvažiuojamųjų, trečiųjų ir kuopos teismų veiklos nagrinėjant žemės bylas teisinis reguliavimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Teisė, 2003, t. 46, p. 98-107.
 • MACHOVENKO, J. Kolektyviniai feodalinės Lietuvos teisės subjektai. Teisė, 2002, t. 43, p. 108-116.
 • MACHOVENKO, J. Pasaulietinių ir bažnytinių teismų kompetencijos atribojimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Teisė, 2002, t. 43, p. 117-127.
 • MACHOVENKO, J. Individualūs feodalinės Lietuvos teisės subjektai. Teisė, 2002, t. 42, p. 83-95.
 • MACHOVENKO, J. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės luominės struktūros susidarymo teisiniai pagrindai. Teisė, 2001, t. 39, p. 53-68.
 • MACHOVENKO, J. Luomo teisinė samprata. Teisė, 2001, t. 38, p. 49-56.
 • MACHOVENKO, J. Valstybės atskirų žemės sričių privilegijos. Iš: Iš Lietuvos teisės ir valstybės istorijos: straipsnių ir mokslinių darbų ištraukos. Sudarė J. Skirius ir G. Šapoka. Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2001, p. 78-84. ISBN 9955-442-60-3.
 • Vilniaus universiteto Teisės fakultetas 1641-2001. Teksto autorius J. Machovenko, leidinio sudarytojas ir vyr. redaktorius G. Bužinskas. Vilnius: Petro ofsetas, 2001. 30 p.
 • MACHOVENKO, J. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės šaltiniai: mokomoji priemonė. Vilnius: Justitia, 2000. 72 p. ISBN 9986-567-32-7.
 • MACHOVENKO, J. Žemės nuosavybės formos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Teisė, 2000, t. 36, p. 48-58.
 • MACHOVENKO, J. Nelietuviškų žemių teisinė padėtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (XIV-XVIII a.): monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1999. 218 p. ISBN 9986-19-480-6;
 • MACHOVENKO, J. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės nelietuviškų sričių valdymo organizavimas XIV-XVI a. pirmojoje pusėje. Teisė, 1997, t. 31, p. 119-132.
 • MACHOVENKO, J. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sričių privilegijos kaip teisės šaltiniai. Iš Lietuvos teisės tradicijos: mokslinės konferencijos, skirtos Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesoriaus Stasio Vansevičiaus septyniasdešimtmečiui, medžiaga. Vilnius: Justitia, 1997, p. 127-137.
 • MACHOVENKO, J. Polocko miestiečių teisinė padėtis ir jų santykiai su Polocko žemės gyventojais Magdeburgo teisės įsigalėjimo metu XVI amžiaus pradžioje. Teisė, 1996, t. 30, p. 77-94.