Main page > About us > Team > Scientists and Academics > GORBATKOV ANDREJ, Assoc. Prof. Dr.
 • +370 5 236 6180
 • andrejus.gorbatkovas@tf.vu.lt
Profile PDF

GORBATKOV ANDREJ, Assoc. Prof. Dr.

Fields of Expertise

Forensic Science, Scientific Evidence in Criminal Proceedings, Criminal Procedure

Publications

 • GORBATKOV, A. Kontrabandos tyrimas: daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01S). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2005, 150 p.
 • GORBATKOV, A.; JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G. Kriminalistikos ir teismo ekspertizės santykio klausimu. In: Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika: kolektyvinė monografija. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2009, p. 32-43. ISBN 978-9986-55-533-9.
 • GORBATKOV, A. Baudžiamoji justicinė nusikalstamų veikų charakteristika: teoriniai pagrindai ir taikymo perspektyvos. In: Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui – 10 metų: recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų baudžiamosios politikos ir baudžiamųjų įstatymų teisėkūros, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ir nusikaltimų kvalifikavimo problematikai, rinkinys. Vyr. moksl. red. Švedas, G. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 473-494. ISBN 978-9955-30-094-6.
 • GORBATKOV, A.; JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G. Kompleksinės ir komisijinės ekspertizės (objektų tyrimai) Lietuvoje: baudžiamosios procesinės aktualijos ir problemos. In: Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys: Liber Amicorum profesoriui Jonui Prapiesčiui. Vyr. moksl. red. Švedas, G. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija, 2012, p. 517-531. ISBN 978-6099-54-070-2.
 • ХАЖЕВСКАС, А.; ГРАЖЯЛИС, К.; ГОРБАТКОВ, А. Актуальные проблемы проведения экспертизы информационных технологий. Эксперт – криминалист. Москва: Издательская группа “Юрист”. 2013, № 3, с. 30–38. ISSN 2072-442X.
 • JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G.; GORBATKOV, A.; LUKŠAITĖ, R. Probleminiai privačių ekspertų veiklos Lietuvoje aspektai. In: Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika = Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice = Криминалистика и судебная экспертология: наука, обучение, практика: XIII tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų pagrindu parengtas mokslinių straipsnių rinkinys. D. 2. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2017, p. 109-122. ISBN 978-9986-55-545-2.
 • AUTORIŲ KOLEKTYVAS. Lietuvos teisė, 1918-2018 m.: šimtmečio patirtis ir perspektyvos: mokslo studija. Moksl. red. Sinkevičius, Vytautas; Jakulevičienė, Lyra. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018. 888 p. ISBN 978-9955-19-887-1.
 • KURAPKA, V., E.; MALEWSKI, H.; MATULIENĖ, S.; JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G.; GORBATKOV, A. Kriminalistika Lietuvoje 1918 – 2018 metais. In: Criminalistics and forensic expertology : science, studies, practice = Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика = Kriminalistika ir teismo ekspertologija : mokslas, studijos, praktika : 14 International congress, September 13-15, Odessa, Ukraine, 2018. (T. 1). Одеса: Видавничий дiм „Гельветика“, 2018, p. 26-54. ISBN 978-966-916-610-4.
 • JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G.; GORBATKOV, A.; LUKŠAITĖ, R. Probleminiai privačių ekspertų veiklos Lietuvoje aspektai. In: Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika = Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice = Криминалистика и судебная экспертология: наука, обучение, практика : XIII tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų pagrindu parengtas mokslinių straipsnių rinkinys. D. 2. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2017, p. 109-122. ISBN 978-9986-555-45-2.
 • JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G.; GORBATKOV, A. The forensic science system of Lithuania. Forensic science review, 2017. Taipei: Central Police University. Vol. 29, nr. 1, p. 2-3. ISSN 1042-7201.
 • GODA, G.; et al. Baudžiamojo proceso teisė: praktikumas: mokymo priemonė. Vilnius: Registrų centras, 2014, 288 p. ISBN: 978-9955-30-161-5.
 • VAITKEVIČIUS, E.; GORBATKOV, A. Kai kurių teisinio ir kriminalistinio šaunamųjų ginklų vertinimo problemų sąsajos su Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo inspiracijomis. In: Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2013, p. 337-347. ISBN 978-9986-55-539-1.
 • GORBATKOV, A.; JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G. Baudžiamieji procesiniai kompleksinių ir komisijinių ekspertizių reglamentavimo ypatumai. In: Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksui – 10 metų: recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų Lietuvos ir užsienio šalių baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės ir kriminalistikos aktualijoms ir problematikai, rinkinys. Vilnius: Vilniaus panda, 2012, p.  272–294. ISBN 978-9986-55-538-4.
 • JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G.; GORBATKOV, A. Klaidos problema teismo ekspertizėje. In: Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksui – 10 metų: recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų Lietuvos ir užsienio šalių baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės ir kriminalistikos aktualijoms ir problematikai, rinkinys. Vilnius: Vilniaus panda, 2012, p.  335-346. ISBN 978-9986-55-538-4.
 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksui – 10 metų: recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų Lietuvos ir užsienio šalių baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės ir kriminalistikos aktualijoms ir problematikai, rinkinys / [sudarytojai Gabrielė Juodkaitė-Granskienė ir Andrej Gorbatkov; vyriausiasis mokslinis redaktorius Remigijus Merkevičius]; Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas]. Vilnius: Vilniaus panda, 2012, 464 p. ISBN 978-9986-55-538-4.
 • CHAŽEVSKAS, A.; GRAŽELIS, K.; DŽIOVALAS, T.; GORBATKOV, A. Informacinių technologijų ekspertizė: būklė, objektai ir atlikimo ypatumai. In: Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: VPU leidykla, 2011, p. 156-167. ISBN 978-9986-55-536-0.
 • GORBATKOV, A. Расследование контрабанды = Kontrabandos tyrimas: автореферат: социальные науки, право (01 S) / Андрей Горбатков; Вильнюсский универститет. Вильнюс: Вильнюсский универститет, 2005, 30 p. UDK 343.985(04).
 • GORBATKOV, A. Apžiūros atlikimo metodika tiriant kontrabandą. Teisė, 2005, t. 57, p. 38-49.
 • GORBATKOV, A. Apklausos atlikimo metodika tiriant kontrabandą. Teisė, 2005, t. 57, p. 25-37.
 • GORBATKOV, A. Baudžiamosios bylos dėl kontrabandos iškėlimas ir pagrindinės tyrimo kryptys. Teisė, 2002, t. 42, p. 38-53.
 • GORBATKOV, A. Kontrabandos kriminalistinė charakteristika. Teisė, 2001, t. 39, p. 18-32.
 • Translations of Scientific Publications into Lithuanian and from Lithuanian
 • Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika = Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice = Криминалистика и судебная экспертология: наука, обучение, практика: XIII tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų pagrindu parengtas mokslinių straipsnių rinkinys. D. 2. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2017. 496 p. ISBN 978-9986-55-545-2. (Sudarė: Juodkaitė-Granskienė, G. Vertė: Juodkaitė-Granskienė, G.; Gorbatkov, A.).
 • Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika = Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice = Криминалистика и судебная экспертология: наука, обучение, практика: XIII tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų pagrindu parengtas mokslinių straipsnių rinkinys. D. 1. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2017. 520 p. ISBN 978-9986-55-544-5. (Sudarė: Juodkaitė-Granskienė, G. Vertė: Juodkaitė-Granskienė, G.; Gorbatkov, A.).
 • Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika = Criminalistics and forensis examination: science, studies, practice = Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика. T. 9 (1 d.): recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius – Charkovas: Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2013. 342 p. ISBN 978-9986-55-539-1. (Sudarė: Malevski, H.; Juodkaitė-Granskienė, G. Vertė: Gorbatkov, A.; Juodkaitė-Granskienė, G.; Malevski, H.).
 • Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika = Criminalistics and forensis examination: science, studies, practice = Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика. T. 9 (2 d.): recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius – Charkovas: Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2013. 421 p. ISBN 978-9986-55-540-7. (Sudarė: Malevski, H.; Juodkaitė-Granskienė, G. Vertė: Gorbatkov, A.; Juodkaitė-Granskienė, G.; Malevski, H.).

Honors and Recognitions

Member of the Science Department and the Council of the Criminalists Association of Lithuania