Main page > About us > Department of Criminal Justice > MERKEVIČIUS REMIGIJUS, Assoc. Prof. Dr.
 • +370 698 05516
 • remigijus.merkevicius@tf.vu.lt
 • remigijus.merkevicius@mjp.lt

 

Profile PDF

MERKEVIČIUS REMIGIJUS, Assoc. Prof. Dr.

Fields of Expertise

National and Comparative Criminal Procedure, Individual Rights in Criminal Procedure, Defence in Criminal Procedure, Evidence in Criminal Procedure

Publications

 • MERKEVIČIUS, R. Baudžiamojo proceso enciklopedija. I knyga. Baudžiamojo proceso samprata, tipai, tikslai, stadijos ir šaltiniai. Vilnius: Registrų centras, 2018. 668 p. ISBN 978-9955-30-272-8.
 • SINKEVIČIUS, V. (moksl. red.). Lietuvos teisė, 1918-2018: šimtmečio patirtis ir perspektyvos. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018. 884 p. ISBN 978-9955-19-887-1 (bendraautorius).
 • ŠVEDAS, G.; MERKEVIČIUS, R. Länderbericht Litauen. In: Rechtshilferecht in Strafsachen. Hrsg. Ambos, K.; König, S., Rackow, P. Baden-Baden: Nomos, 2015, p. 1248-1257. ISBN: 978-3-8329-7120-5.
 • GODA, G., et. al. Baudžiamojo proceso teisė: praktikumas: mokymo priemonė. Vilnius: Registrų centras, 2015. 280 p. ISBN 978-9955-30-161-5 (Co-author).
 • DOBRYNINAS, A.; ČESNIENĖ, I.; DOBRYNINA, M.; GIEDRAITIS, V.; MERKEVIČIUS, R. Kriminalinės justicijos suvokimas visuomenėje: monografija. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014. 227 p. ISBN 978-609-417-087-4.
 • DOBRYNINAS, A., et. al. Perception of criminal justice in society. Vilnius: Vilnius University, 2014. 222 p. ISBN 978-609-417-094-2 (Co-author).
 • MERKEVIČIUS, R. Šiandienė Lietuvos baudžiamojo proceso paradigma. In: Baudžiamasis procesas: teisingumo garantas ar kliūtis?: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. Juodkaitė-Granskienė, G. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, p. 103-118. ISBN 978-609-459-453-3.
 • MERKEVIČIUS, R. Gynėjo paskirtis šiuolaikiniame baudžiamajame procese. In: Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai: recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės, bausmių vykdymo ir baudžiamojo proceso klausimais rinkinys. Vyr. moksl. red. Švedas, G. Vilnius: Registrų centras, 2014, p. 297-310. ISBN 978-9955-30-131-8.
 • ŠVEDAS, G.; MERKEVIČIUS, R.; VERŠEKYS, P. Notaras ir baudžiamoji justicija. Notariatas, 2014, Nr. 18, p. 31-43. ISBN 1822-8127.
 • DOBRYNINAS, A.; ČESNIENĖ, I.; DOBRYNINA, M.; GIEDRAITIS, V.; MERKEVIČIUS, R. Specific Characteristics of the Reception of Criminal Justice in Lithuanian Society. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2013, t. 33, Nr. 2, p. 239-264. ISSN 1392-3358.
 • MERKEVIČIUS, R. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro rekomendacijų kaip baudžiamojo proceso teisės šaltinių problematika. Teisė, 2013, t. 88, p. 73-93. ISSN 1392-1274.
 • ŠVEDAS, G.; MERKEVIČIUS, R. Lithania. In: Toward a Prosecutor for the European Union: Volume 1: A. Comparative Analysis. Ed. Ligeti, K. Modern Studies in European Law. Oxford, United Kingdom: Hart Publishing, 2013, p. 405-448. ISBN 978-1-84946-314-0.
 • DOBRYNINAS, A.; DOBRYNINA, M.; ČESNIENĖ, I.; GIEDRAITIS, V.; MERKEVIČIUS, R. On Perceptions of Criminal Justice in Society. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2012, t. 31, Nr. 2, p. 222-238. ISSN 1392-3358.
 • MERKEVIČIUS, R. Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymas Lietuvos Respublikos Konstitucijos kontekste. In: Lietuvos Respublikos Konstitucijos dvidešimtmetis: patirtis ir iššūkiai: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Moksl. red. Kūris, E. Klaipėda: Druka, 2012, p. 176-197. ISBN 978-609-404-133-4.
 • MERKEVIČIUS, R., MEŠKA, A. Ikiteisminio tyrimo teisėjo konstitucinės kompetencijos ribos. In: Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys : Liber Amicorum profesoriui Jonui Prapiesčiui. Vyr. moksl. red. Švedas, G. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija, 2012, p. 482-516. ISBN 978-609-95407-0-2.
 • MERKEVIČIUS, R. Fundamentalūs pasvarstymai apie gynėjo teisę savarankiškai rinkti gynybai reikšmingus duomenis. In: Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksui – 10 metų: recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų Lietuvos ir užsienio šalių baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės ir kriminalistikos aktualijoms ir problematikai, rinkinys. Vyr. moksl. red. Merkevičius, R. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2012, p. 120-159. ISBN 978-9986-555-38-4.
 • MERKEVIČIUS, R. Įtariamo (kaltinamo) asmens teisės į procesą per kuo trumpiausią laiką užtikrinimas. Teisė, 2011, t. 80, p. 34-52.
 • MERKEVIČIUS, R. Baudžiamajame procese „atsitiktinai“ gautos faktinės informacijos panaudojimas kitame baudžiamajame procese (II). In: Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui – 10 metų: recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų baudžiamosios politikos ir baudžiamųjų įstatymų teisėkūros, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ir nusikaltimų kvalifikavimo problematikai, rinkinys. Vyr. moksl. red. Švedas, G. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 429-458. ISBN 978-995-53009-4-6.
 • MERKEVIČIUS, R. MERKEVIČIUS, R. Baudžiamajame procese „atsitiktinai“ gautos faktinės informacijos panaudojimas kitame baudžiamajame procese (I). In: Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui – 10 metų: recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų baudžiamosios politikos ir baudžiamųjų įstatymų teisėkūros, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ir nusikaltimų kvalifikavimo problematikai, rinkinys. Vyr. moksl. red. Švedas, G. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 395-428. ISBN 978-995-53009-4-6.
 • JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G.; MALEVSKI, H.; MERKEVIČIUS, R. (sud.). Teismo ekspertizės reglamentavimas – būklė ir perspektyvos. In: Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika = Criminalistics and forencic examination: science, studies, practice = Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика: VII [tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų pagrindu parengtas mokslinių straipsnių rinkinys]. 3 d. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2011, p. 9-21. ISBN 978-9986-555-36-0.
 • MERKEVIČIUS, R. Kaltinamojo teisės į nešališką teismą (teismo nešališkumo principo) samprata aukščiausių nacionalinių teismų jurisprudencijoje. Teisė, 2010, t. 76, p. 83-99.
 • MERKEVIČIUS, R. Teismo nešališkumo principo samprata Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencijoje. Teisė, 2010, t. 76, p. 63-82.
 • MERKEVIČIUS, R. Baudžiamojo proceso kodeksas: ar teisminio nagrinėjimo struktūra garantuoja teisingą teismą? In: ANCELIS, P., et. al. Sąžiningas baudžiamasis procesas: probleminiai aspektai. Vilnius: Industrus, 2009, p. 135-173. ISBN 978-609-95043-4-6.
 • MERKEVIČIUS, R. Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata. Vilnius: VĮ Registrų centras, 2008. 932 p. ISBN 978-9955-30-030-4.
 • MERKEVIČIUS, R. Nemo tenetur se ipsum accusare principo turinys reformuotame baudžiamajame procese. Teisė, 2006, t. 60, p. 50-67.
 • MERKEVIČIUS, R. Ikiteisminio tyrimo teisėjo teisė kontroliuoti asmens pripažinimą įtariamuoju. Teisė, 2005, t. 57, p. 57-78.