Main page > About us > Team > Scientists and Academics > KŪRIS EGIDIJUS, Prof. Dr. (HP)
 • +333 8 841 2616
 • egidijus.kuris@echr.coe.int
Profile PDF

KŪRIS EGIDIJUS, Prof. Dr. (HP)

Fields of Expertise

Theory of Law, Lithuanian Constitutional Law, Comparative Constitutional Law, Human Rights

Selected Projects

 • “Challenges of Economic Crisis (recession) to the Rule of Law and Human Rights”. Global Grant Research Project of Lithuanian Research Council, funded by European Social Fund, no. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-085, Vilnius University, realized by KŪRIS, E. (Head of the Research), A. Andruškevičius, I. Isokaitė, D. Kriaučiūnas, G. Lastauskienė, E. Masnevaitė, A. Medelienė, V. Milašiūtė, D. Petrylaitė, D. Žalimas, 2013-2015
 • Member States‘ Constitutions and EU Integration, Salzburg University (Austia), 2012–2015
 • Comparing Citizenship in Europe. European University Institute (Florence, Italy), Edinburgh University (UK), Budapest University (Hungary), 2008–2010
 • Constitution as Norm (Norwegian Institute of Advanced Studies, Norwegian Academy of Science and Letters), University of Oslo (Norway), 2001–2003
 • Constitutional Review and Constitutionalism in Lithuania: Main Trends and Prospects for Development of a New Legal Tradition (NATO; Vilnius University), 1997–1999
 • Standard of Living and the Possibilities of Human Choice. [lt. Gyvenimo lygis ir žmogaus pasirinkimo galimybės], Human Development Report [lt. Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą], UNDP, 1996–1997
 • National Question in Lithuania: Acculturation, Integration or Separateness? (NATO; VU TSPMI), 1996–1998
 • Standard of Living and the Possibilities of Human Choice [lt. Gyvenimo lygis ir žmogaus pasirinkimo galimybės], Human Development Report [lt. Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą],UNDP, 1995–1996
 • Prospects for Democracy in Lithuania (NATO; VU TSPMI), 1994–1996
 • Constitution-Making Process in the Post-Communist Nations of Eastern and Central Europe (Chicago University (USA)), 1992–1994

Publications

 • KŪRIS, E. (ed.), et al. Crisis, the Rule of Law and Human Rights in Lithuania: multi-authored monograph. Šiauliai, 2015, p. 341.
 • KŪRIS, E. (sud. ir moksl red.); MASNEVAITĖ, E. (sud.). Twenty years of the Constitution of the Republic of Lithuania: Exprerience and Challenges. [lt. Lietuvos Respublikos Konstitucijos dvidešimtmetis: patirtis ir iššūkiai: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys]. Vilnius: Lietuvos notarų rūmai, 2012, p. 198.
 • KŪRIS, E. (sud. ir moksl. red.), et al. Lithuanian Legal Institutions. [lt. Lietuvos teisinės institucijos: Vilniaus universiteto vadovėlis]. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 775.
 • KŪRIS, E. Constitutional Law in a Constitutional Democracy – A View from the Consitutional Court of Lithuania. Human Rights, Democracy and the Rule of Law: Liber amicorum Luzius Wildhaber. Eds. Breitenmoser, S., et al. Zürich: 2007, p. 1023-1042.
 • JARAŠIŪNAS, E.; KŪRIS, E. et. al. Constitutional Justice in Lithuania. Vilnius: The Constitutional Court of the Republic of Lithuania, 2003, viii, p. 677.
 • KŪRIS, E. Ekonominė krizė ir teisinė sistema: įtampų triada. Teisė, 2015, t. 94, p. 7–24.
 • KŪRIS, E. Vienos fikcijos klausimu. Teisės raida: retrospektyva ir perspektyva: Liber amicorum Mindaugui Maksimaičiui: mokslo studija. Ats. red. Šapoka, G. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013.
 • KŪRIS, E. On Perception of Constitutional Law: A Theoretical Approach to Constitutional Justice. New Millenium Constitutionalism: Paradigms of Reality and Challenges. Eds. Harutyunyan, G., et al. Yerevan: NJHAR, 2013.
 • KŪRIS, E. Atsakymai į pateiktus klausimus apie Lietuvos Respublikos notariato įstatymo ir Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo pataisų projektus. Notariatas, 2013, nr. 15, p. 42–55.
 • KŪRIS, E. Apie Konstitucinio Teismo teisėjų atskirąsias nuomones: keli bihevioristiniai aspektai. Jurisprudencija, 2012, nr. 19(3), p. 1031–1058.
 • KŪRIS, E. Atskiroji nuomonė Konstituciniame Teisme. Pirmosios patirtys. Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis, ateitis: Liber Amicorum profesoriui Jonui Prapiesčiui. Vyr. moksl. red. Švedas, G. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija, 2012, p. 163–182.
 • KŪRIS, E. On the Finality of Constitutional Court Decisions. Constitutional Justice in the New Millenium: Almanac: XVII International Conference: Interaction between the Constitutional Court and Other Institutions in Ensuring the Execution of Constitutional Court Judgments. Ed. Harutyunyan, G. Yerevan: NJHAR, 2012, p. 34–54.
 • KŪRIS, E. (Ed.), et al. Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija: mokslo studija, skirta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo dešimtmečiui. Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2012, p. 791.
 • KŪRIS, E. Viešasis interesas: teisėkūra ir konstitucinė jurisprudencija. Notariatas, 2012, nr. 13, p. 48–54.
 • KŪRIS, E. Apie (ne)pagarbą teisei. Notariatas, 2012, nr. 13, p. 6–18.
 • KŪRIS, E. W stronę konstytucji jurisprudencyjnej. Politeja, 2011, nr. 2, p. 405-442.
 • KŪRIS, E. Konstitucinės justicijos proceso teisės klausimu. Teisė, 2011, t. 78, p. 7–27.
 • KŪRIS, E. Constitutional Law as Jurisprudential Law – The Lithuanian Experience, with Special Reference to Human Rights. Konstitucionnoje pravosudije: Vestnik Konferencii organov konstitucionnogo kontrolia stran molodoj demokratii. 2011, vyp. 1(51): Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija “Organy konstitucionnogo kontrolia v uslovijach integracii pravovych sistem: meždunarodnyj opyt i praktika Tadžikistana”, Dušanbe, 4-5 noiabria 2010 goda, p. 104-113.
 • KŪRIS, E. Nadrzędność prawa w życiu publicznym – wartość czy przeszkoda. Lex est Rex in Polonia et in Lithuania…: Tradycje prawno-ustrojowe Rzeczypospolitej – doświadzdczenie i dziedzictwo. Red. Jankiewicz, A. Warszawa: Trybunal Konstytucyjny – Wydawnictwo, 2008, p. 95-106 (1 edition); 2011, p. 99-112 (2 edition).
 • KŪRIS, E. The Legal Philosophy of the Lithuanian Constitutional Court: Issues of Human Rights and Their Limits. Liège, Strasbourg, Bruxelles: Parcours de droits de l’homme. Liber amicorum Michel Melchior. Com. org. Martens, P. Limal: Anthemis 2010, p. 339–368.
 • KŪRIS, E. Konstytucijny wymiar sprawiedliwości na Litwie a doktryna państwa prawa. Demokratyczne państwo prawne w teorii i w praktyce w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Red. Skotnicki, K. Łódz: Łódzskie towarzystwo naukowe, Universytet Łódzski & Polskie towarzrystwo prawa konstytucyjnego, 2010, p. 227–265.
 • KŪRIS, E. Report on Lithuania. EUDO Citizenship Observatory. Badia Fiesolana, San Domenico di Fiesole: European University Institute, Florence, Robert Schuman Centre for Advanced Studies in Collaboration with Edinburgh University Law School, 2009.
 • KŪRIS, E. Teismo precedentas kaip teisės šaltinis Lietuvoje: oficiali konstitucinė doktrina, teisinio mąstymo stereotipai ir kontrargumentai. Jurisprudencija, 2009, nr. 2, p. 131–149.
 • KÜRİS, E. Anayasal Değerlerin Evrenselleşmesi Üzerine (Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinin Anayasal İçtihatları ve AİHM Kararları Bağlamında). Anayasa yargısı 24. Ankara: Anayasa Mahkemesi, 2007, p. 197–213. (also: KŪRIS, E. On the Universalization of Constitutional Values (With Special Reference to the Constitutional Jurisprudence of the Central and East European Countries and the ECHR Case-Law (in the same publication)).
 • KŪRIS, E. Europos Sąjungos teisė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje: sambūvio algoritmo paieškos. Teisė besikeičiančioje Europoje: Law in the Changing Europe: Le droit dans un Europe en changement: Liber amicorum Pranas Kūris. Ed. Katuoka, S. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008, p. 669–707.
 • KŪRIS, E. The Constitutional Court and the Changing Paradigm of the Constitutional Law ‒ The Lithuanian Experience. Festskrift Anders Fogelklou. Eds. Frändberg, Å.; Hedlund, S.; Spaak, T. Stockholm: Iustus Förlag, 2008, p. 127–139.
 • KŪRIS, E. Konstitucija, teismai ir demokratija. Konstitucinė jurisprudencija, 2008, nr. 4, p. 254–267.
 • KŪRIS, E. Valdžių padalijimo principas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje. Konstituciniai valdžių sandaros principai. Vilnius: Parlamentinio bendradarbiavimo centras, 2008, p. 10–21. (also: KŪRIS, E. Principle of Separation of Powers in Jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania. Constitutional Principles of Authority Structure. Vilnius: The Centre for Parliamentary Cooperation, 2008, p. 10–23).
 • KŪRIS, E. Konstitucionālā tiesvadība Lietuvā: virzieni un attīstība. Konstitucionālās tiesas loma valsts konstitūcijā nostiprināto vērtību aizsardzībā: Role of the Constitutional Court in Protection of the Values Consolidated in the Constitution. Rīga: Latvijas Republikas Satversmes tiesa, 2007 (also: KŪRIS, E. Constitutional Justice in Lithuania: Trends and Developments (in the same publication).
 • KŪRIS, E. Konstitucija kaip teisė be spragų. Jurisprudencija, 2006, nr. 12(90), p. 7–14.
 • KŪRIS, E. On the Constititional Courts, Constitutional Law and Constitutional Democracy: A View from Vilnius. The Constitutional Court in the Democratic State. Sofia: Constitutional Court of the Republic of Bulgaria, 2006.
 • KŪRIS, E. The Impact of the Decisions of the European Court of Human Rights on the National Legal System Viewed from the Standpoint of the Constitutional Court of Lithuania. Dialogue between Judges. Strasbourg: European Court of Human Rights, 2006, p. 23–52. (also: KŪRIS, E. L’incidence des decisions de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur la système juridique interne du point de vue de la Cour constitutionelle de la République de Lituanie. Dialogue entre juges. Strasbourg: Cour européenne des Droits de l’Homme, 2006).
 • KŪRIS, E. On the Implementation of the Decisions of the Constitutional Court: The Case of Lithuania. L’aplicació de les decisions de les jurisdiccions constitutionals. Andorra la Veja: Tribunal Constitucional del Principat d’Andorra, 2006.
 • KŪRIS, E. Ūkinės veiklos laisvė, sąžininga konkurencija ir bendra tautos gerovė (Konstitucijos 46 straipsnio jurisprudencinis komentaras). Jurisprudencija, 2005, nr. 64(56), p. 56–73.
 • KŪRIS, E. The Constitutional Court of Lithuania and Lithuania’s Membership in the European Union. Zeitshrift für öffentliches Recht – Austrian Journal of Public and International Law, 2005, Band. 60, Heft 3.
 • KŪRIS, E. The Constitutional Court of Lithuania and Lithuania’s Membership in the European Union. The Position of Constitutional Courts following Integration into the European Union / Položaj ustavnih sodišč po vključitvi v Evropsko Unijo. Ed. Mavčič, A. Ljubljana: Ustavno sodišče Republike Slovenije, 2005.
 • KŪRIS, E. Subjekty s pravom obraščenija v Konstitucionnyj Com. Konstitucionnoje pravosudije, 2005, vyp. 2.
 • KŪRIS, E. Teisės ir fakto tyrimo persipynimas konstitucinės justicijos bylose. Teisė ir faktas konstitucinėje jurisprudencijoje. Com. Rinkevičius, V. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2005, p. 41–51 (also: KŪRIS, E. When Investigation of Law is Intertwined with Investigation of Facts. Law and Fact in Constitutional Jurisprudence. Comp. Rinkevičius, V. Vilnius: The Constitutional Court of the Republic of Lithuania, 2005).
 • KŪRIS, E. Subiecţii cu drept de sesizare a Curţii Constituţionale. Justiţia constitutională: actualitate şi perspective. Justice constitutionelle: actualite et perspectives. Resp. de ed. Puşcaş, V.; ed. Pîrţac, N. Chişinău: Cartdidact, 2005 (also: KŪRIS, E. Sujets à droit de saissir la Cour constitutionelle; Subjekty s pravom obraščenija v Konstitucionnyj Sud. (in the same publication)).
 • KŪRIS, E. O stabil’nosti konstitucii, istočnikach konstitucionnogo prava i mnimom vsemoguščestve konstitucionnych sudov. Sravnitel’noje konstitucionnoje obozrenije, 2004, no. 3, p. 92–102.
 • KŪRIS, E. Doktrina razdelenija vlastej v praktike Konstitucionnogo Suda Litvy. Konstitucionnoje pravo: vostočnojevropejskoje obozrenije, 2004, no. 2, p. 70–78.
 • KŪRIS, E. Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Europos teisės iššūkiai. Justitia, 2004, nr. 6.
 • KŪRIS, E. Ekstranacionaliniai veiksniai Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui aiškinant Konstituciją. Teisė, 2004, t. 50, p. 78–93.
 • KŪRIS, E. Konstitucinis Teismas ir įstatymų leidyba: žvilgsnis iš vidaus (Petro Ragausko straipsnio „Konstitucinio Teismo vaidmuo įstatymų leidyboje“ recenzija). Teisės problemos, 2004, nr. 1, p. 115–132.
 • KŪRIS, E. Rulings of the Constitutional Court of Lithuania as Sources of Law. Demokratik dəyərlərin müdafiəsində Konstitusiya Məhkəməsinin rolu: Rol’ Konstitucionnogo suda v zaščite demokratičeskich cennostej: Role of the Constitutional Court in Protection of Democratic Values. Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı, 2004. (also: KŪRIS, E. Litvanın Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı hüququn mənbəyi kimi (in the same publication)).
 • KŪRIS, E. Judges as Guardians of the Constitution: „Strict“ or „Liberal“ Interpretation. Old and New Constitutions: The Constitution as Instrument of Change. Ed. Smith, E. Stockholm: SNS Förlag, 2003, p. 191–213.
 • KŪRIS, E. Limits of the Realization of the Human Rights in the Jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania. Constitutional Justice in the New Millenium: Almanac. Basic Criteria of the Evaluation of the Limitation of Human Rights in the Practice of Constitutional Justice. Ed. Harutyunyan, G. Yerevan: NJHAR, 2003, p. 41–61.
 • KŪRIS, E. The Constitutional Court of Lithuania and the Death Penalty. Revue de justice constitutionelle est-européene, 2003, numéro spécial.
 • KŪRIS, E. Konstitucinė justicija Lietuvoje: pirmasis dešimtmetis. Justitia, 2003, nr. 3–4, p. 2–12.
 • KŪRIS, E. Konstitucijos aiškinimas, konstitucinės teisės šaltiniai ir besikeičianti konstitucinės teisės paradigma. Teisės problemos, 2003, nr. 3 (41), p. 8–32.
 • KŪRIS, E., et al. Constitutional Justice in Lithuania. Vilnius: The Constitutional Court of the Republic of Lithuania, 2003, p. 677.
 • Lane, J. –E. „Konstitucija ir politikos teorija“. [en. Constitutions and Political Theory]. Vertė KŪRIS, E. Kaunas: Naujasis lankas, 2003, p. 285.
 • KŪRIS, E. Konstitucionalizmas, holizmas ir antilegalizmas: įvadinis str.: J.E. Lane. Konstitucija ir politikos teorija. Translated by KŪRIS, E. Kaunas: Naujasis lankas, 2003, p. 7–18.
 • KŪRIS, E. Konstitucijos dvasia. Jurisprudencija, 2002, t. 30(22), p. 16–31.
 • KŪRIS, E. Koordinaciniai ir determinaciniai konstituciniai principai (II). Jurisprudencija, 2002, t. 27(19), p. 59–74.
 • KŪRIS, E. Koordinaciniai ir determinaciniai konstituciniai principai (I). Jurisprudencija, 2002, t. 26(18), p. 30–55.
 • KŪRIS, E. Konstitucijos principai ir Konstitucijos tekstas (II). Jurisprudencija, 2002, t. 24(16), p. 57–70.
 • KŪRIS, E. Проблемы судебной власти в юриспруденции Конституционного Суда Литвы. Конституционное правосудие на рубеже веков: материалы международной конференции, посвященной 10-летию Конституционного Суда Российской Федерации, 1-2 ноября 2001 г., Москва. Москва, 2002. p. 102-110.
 • KŪRIS, E. The Jurisprudence of the Lithuanian Constitutional Court 2001. Revue de justice constitutionelle est-européene, 2002, nº 4.
 • KŪRIS, E. Проблемы судебной власти в юриспруденции Конституционного Суда Литвы. Разделение властей. Конституционное правосудие: Вестник Конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии, 2001. p. 101–113.
 • KŪRIS, E., et al. Lietuvos konstitucinė teisė: vadovėlis. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2001, p. 919 (1 edition); 2002, p. 923 (2 edition).
 • Kelsen, H. Grynoji teisės teorija. [en. The Pure Theory of Law]. Translated by DEGUTIS, A.; KŪRIS, E. Vilnius: Eugrimas, 2002, p. 282.
 • KŪRIS, E. Grynoji teisės teorija, teisės sistema ir vertybės: normatyvizmo paradigmos iššūkis: įvadinis str.: Kelsen, H. Grynoji teisės teorija. Translated by DEGUTIS, A.; KŪRIS, E. Vilnius: Eugrimas, 2002, p. 11–41.
 • KŪRIS, E. Konstitucija, konstitucinė doktrina ir Konstitucinio Teismo diskrecija. Konstitucijos aiškinimas ir tiesioginis taikymas: Baltijos ir Skandinavijos šalių konferencijos medžiaga, 2002 m. kovo 15–16 d., Vilnius. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Europos Taryba & Europos komisija „Už demokratiją per teisę“, 2002, p. 9–40. (also: KŪRIS, E. The Constitution, Constitutional Doctrine and Court’s Discretion. Interpretation and Direct Application of the Constitution: the Baltic–Nordic regional conference, Vilnius 15-16 March 2002. Vilnius: The Constitutional Court of the Republic of Lithuania, The Council of Europe & The European Commission for Democracy through Law, 2002, p. 10–47).
 • KŪRIS, E. Konstitucinių principų plėtojimas konstitucinėje jurisprudencijoje. Konstitucinių principų plėtojimas konstitucinėje jurisprudencijoje: Rozwój zasad konsytucyjnych w prawoznawstwie konstytucyjnym. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2002, p. 208–334. (also: KŪRIS, E. Rozwój zasad konsytucyjnych w prawoznawstwie konstytucyjnym (in the same publication)).
 • KŪRIS, E. Konstitucijos principai ir Konstitucijos tekstas (I). Jurisprudencija, 2001, t. 23(15), p. 46–70.
 • KŪRIS, E. Некоторые вопросы конституционно допустимых ограничений права собственности в практике Конституционного суда Литовской Республики. Роль Конституционных судов в обеспечении права собственности: сборник докладов. Москва, 2001. p. 86–103.
 • KŪRIS, E. Chronique de jurisprudence de la cour constitutionelle de la Republique de Lituanie. Revue de justice constitutionelle est-européene, 2001, nº 2, p. 95–122.
 • KŪRIS, E. The Constitutional Court and the Legislative Process in Lithuania. Revue de justice constitutionelle est-européene, 2001, nº 2, p. 195–128.
 • Sartori, G. Lyginamoji konstitucinė inžinerija: struktūrų, paskatų ir rezultatų tyrimas. [en. Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes]. Traslated by KŪRIS, E. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2001, p. 207.
 • KŪRIS, E. Konstitucija pagal Sartorį: įvadinis str.: Sartori, G. Lyginamoji konstitucinė inžinerija: struktūrų, paskatų ir rezultatų tyrimas. Translated by KŪRIS, E. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2001, p. 8–18.
 • KŪRIS, E.; LOPATA, R. Political Science in Lithuania: A New Academic Discipline and Field of Scientific Research. Lithuanian Political Science Yearbook 1999, p. 7–16.
 • KŪRIS, E., et al. Lithuanian Political Science Yearbook 1999. Vilnius: Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University, 2000.
 • KŪRIS, E. Konstitucija ir jos aiškinimas. Politologija, 1999, nr. 2(14), p. 3–16.
 • KŪRIS, E. Politinių klausimų jurisprudencija ir Konstitucinio Teismo obiter dicta: Lietuvos Respublikos Prezidento institucija pagal Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nutarimą. Politologija, 1998, nr. 1(11), p. 3–94.
 • KŪRIS, E. Lithuania and EU: Interests and Expectations. European Union and the Baltic States: Visions, Interests and Strategies in the Baltic Sea Region. Eds. Jopp, M.; Arnswald, S. Helsinki: Ulkpoliitinen instituutti; Bonn: Institut für Europäische Politik, 1998.
 • KŪRIS, E., et al. (com.). Interesų grupės, valdžia ir politika: metinės konferencijos tekstai, Vilnius, 1997 m. lapkričio 21–22 d. Vilnius: Pradai, 1998, p. 160.
 • JANKAUSKAS, A.; KŪRIS, E.; NOVAGROCKIENĖ, J. (com.). Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema. Kaunas: Naujasis lankas, 1997, p. 502 [Kn. 1]; p. 510–1099 [Kn. 2].
 • KŪRIS, E., et al. (com.). Lietuva ir jos kaimynai: metinės konferencijos tekstai, Vilnius, 1996 m. lapkričio 22–23 d. Vilnius: Pradai, 1997, p. 216.
 • Hart, H. L. A. Teisės samprata. [en. The Concept of Law]. Vertė KŪRIS, E. Vilnius: Pradai, 1997, p. 473.
 • KŪRIS, E. Hartas ir mes. Įvadinis str.: Hart, H. L. A. Teisės samprata. Vertė KŪRIS, E. Vilnius: Pradai, 1997, p. 9–31.
 • KŪRIS, E. Ko neparašė Rogeris Cotterrellas, arba subjektyvus teisės sociologijos įvado įvadas. Įvadinis str.: R. Cotterrell. Teisės sociologija: įvadas. Vertė G. Dominas. Kaunas: Dangerta, 1997, p. 384–403.
 • KŪRIS, E. Elito samprata: politikos teorijos fragmentai. Demokratija Lietuvoje: elitas ir masės: metinės konferencijos medžiaga, Vilnius, 1995 m. lapkričio 24–25 d. Vilnius: Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Lietuvos politologų asociacija & Lietuvos istorijos instituto leidykla, 1996.
 • KŪRIS, E., et al. (com.). Demokratija Lietuvoje: elitas ir masės: : metinės konferencijos medžiaga, Vilnius, 1995 m. lapkričio 24–25 d. Vilnius: Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Lietuvos politologų asociacija & Lietuvos istorijos instituto leidykla, 1996, p. 162.
 • KŪRIS, E., et al. (com.). Lietuvos nacionaliniai interesai ir jos politinė sistema: konferencijos medžiaga, Vilnius, 1994 gruodžio 16–17 d. Vilnius: Pradai, 1995, p. 203.
 • KŪRIS, E. Lietuvos nacionalinis saugumas: siekiai ir galimybės. Lietuvos nacionaliniai interesai ir jos politinė sistema: konferencijos medžiaga, Vilnius, 1994 gruodžio 16–17 d. Vilnius: Pradai, 1995.
 • Glendon, M. A.; Gordon, M. W.; Osakwe, C. Vakarų teisės tradicijos. [en. Comparative Legal Traditions in a Nutshell]. Translated by KŪRIS, E.; POVILIŪNAS, A.; POVILIŪNIENĖ, V. Vilnius: Pradai, 1993, p. 383.
 • KŪRIS, E. Teisinė valstybė, teisės sistemų įvairovė ir Vakarų teisės tradicija. Įvadinis str.: Glendon, M. A.; Gordon, M. W.; Osakwe, C. Vakarų teisės tradicijos. Translated by KŪRIS, E.; POVILIŪNAS, A.; POVILIŪNIENĖ, V. Vilnius: Pradai, 1993.
 • KŪRIS, E. The Baltic Case and the Problem of Creating a Law–Based State. Toward the “Rule of Law” in Russia: Political and Legal Reform in the Transition Period. Ed. Barry, D. Armonk, New York: M. E. Sharpe, 1992.
 • KŪRIS, E. Savivalda, demokratija, teisė. Vilnius: Žinija & Lietuvos teisininkų draugija, 1990, p. 31.
 • KŪRIS, E. Teisė ir savivalda. Teisės etiudai 2: Teisė ir persitvarkymas. Com. Prapiestis, J. Vilnius: Mintis, 1989.
 • KŪRIS, E. Teisė ir teisės. Teisės etiudai 1: Teisė – visuomeninė vertybė. Com. Prapiestis, J. Vilnius: Mintis, 1988.

Honors and Recognitions

 • The Best Vilnius University Applied Science Work (in social sciences), 2015
 • Constitution Cup, 2013-10-24
 • Gold Medal of the Constitutional Tribunal of the Republic of Armenia, 2013
 • George IV degree medal “Honour. Glory. Labour” of the International Academy of Rating Technologies and Sociology (Ukraine), 2012
 • Lecturer of the Year, Faculty of Law, Vilnius University, 2009
 • Mykolas Romeris Award, 2008
 • Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskej (Poland), 2008
 • “Pro Merito” medal of the European Commission “Democracy through Law” (Venice Commission), Council of Europe, 2007
 • Ordinul Naţional “Serviciul Credencios” în gradul de Mare Cruce (Romania), 2007
 • Das grosse Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland (Germany), 2006
 • A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillagal (Hungary), 2006
 • Le grand croix de l’ordre de Leopold II (Belgium), 2006
 • Gold Medal of the Constitutional Tribunal of the Republic of Chile, 2006
 • Gold Medal of the Yerevan University (Armenia), 2005
 • Medal of the Ministry of Foreign Affairs of Lithuania to Mark Lithuania’s Membership in EU and NATO, 2004
 • Professor Optimus, Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University, 2004
 • Personality of Our Time 2003–2004, “Who Is Who in Lithuania?”, 2004
 • Great Cross of the Commander of the Order of Gediminas, the Grand Duke of Lithuania, 2003
 • Memento of the President of the Republic of Lithuania for Personal Contribution to Enhancing Transatlantic Relations and on the Occasion of Invitation of the Republic of Lithuania to NATO, 2002
 • Diploma of the Lithuanian Political Science Association for the Best 1998 Political Science Publication, 1999
 • President, Lithuanian Political Science Association, 1995–1998

Thought Leadership