Pradžia > Apie mus > Komanda > Mokslininkai ir dėstytojai > KŪRIS EGIDIJUS, Prof. dr. (HP)
 • +333 8 841 2616
 • egidijus.kuris@echr.coe.int
Profilio PDF

KŪRIS EGIDIJUS, Prof. dr. (HP)

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Teisės teorija, Lietuvos konstitucinė teisė, lyginamoji konstitucinė teisė, žmogaus teisės

Svarbiausi projektai

 • ,,Ekonominės krizės (recesijos) iššūkiai teisės viešpatavimui ir žmogaus teisėms“. Mokslinis tyrimas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos Europos socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės dotacijos priemonę (projekto nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-085), Vilniaus universitetas. KŪRIS, E. (tyrimo vadovas), A. Andruškevičius, I. Isokaitė, D. Kriaučiūnas, G. Lastauskienė, E. Masnevaitė, A. Medelienė, V. Milašiūtė, D. Petrylaitė, D. Žalimas, 2013-2015
 • „Member States‘ Constitutions and EU Integration“, Zalcburgo universitetas (Austrija), 2012–2015
 • „Comparing Citizenship in Europe“, Europos Universiteto Institutas (Florencija, Italija), Edinburgo universitetas (Jungtinė Karalystė), Budapešto universitetas (Vengrija), 2008–2010
 • „Constitution as Norm“, Norvegijos priešakinių tyrimų institutas, Norvegijos mokslų akademija, Oslo Universitetas (Norvegija), 2001–2003
 • „Constitutional Review and Constitutionalism in Lithuania: Main Trends and Prospects for Development of a New Legal Tradition”, NATO; Vilniaus universitetas, 1997–1999
 • Gyvenimo lygis ir žmogaus pasirinkimo galimybės (Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą) (JTO Vystymo programa), 1996–1997
 • National Question in Lithuania: Acculturation, Integration or Separateness? (NATO; VU TSPMI), 1996–1998
 • Gyvenimo lygis ir žmogaus pasirinkimo galimybės (Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą) (JTO Vystymo programa), 1995–1996
 • Prospects for Democracy in Lithuania (NATO; VU TSPMI), 1994–1996
 • Constitution-Making Process in the Post-Communist Nations of Eastern and Central Europe (Čikagos universitetas (JAV)), 1992–1994

Publikacijos

 • KŪRIS, E. (moksl red.), et al. Krizė, teisės viešpatavimas ir žmogaus teisės: kolektyvinė monografija. Šiauliai: Titnagas, 2015, p. 525;
 • KŪRIS, E. (ed.), et al. Crisis, the Rule of Law and Human Rights in Lithuania: multi-authored monograph. Šiauliai, 2015, p. 341.
 • KŪRIS, E. (sud. ir moksl red.); MASNEVAITĖ, E. (sud.). Lietuvos Respublikos Konstitucijos dvidešimtmetis: patirtis ir iššūkiai: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvos notarų rūmai, 2012, p. 198.
 • KŪRIS, E. (sud. ir moksl. red.), et al. Lietuvos teisinės institucijos: Vilniaus universiteto vadovėlis. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 775.
 • KŪRIS, E. Constitutional Law in a Constitutional Democracy – A View from the Consitutional Court of Lithuania. Human Rights, Democracy and the Rule of Law: Liber amicorum Luzius Wildhaber. Eds. Breitenmoser, S., et al. Zürich: 2007, p. 1023-1042.
 • JARAŠIŪNAS, E.; KŪRIS, E. et. al. Constitutional Justice in Lithuania. Vilnius: The Constitutional Court of the Republic of Lithuania, 2003, viii, p. 677.
 • KŪRIS, E. Ekonominė krizė ir teisinė sistema: įtampų triada. Teisė, 2015, t. 94, p. 7-24.
 • KŪRIS, E. Vienos fikcijos klausimu. Teisės raida: retrospektyva ir perspektyva: Liber amicorum Mindaugui Maksimaičiui: mokslo studija. Ats. red. Šapoka, G. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013.
 • KŪRIS, E. On Perception of Constitutional Law: A Theoretical Approach to Constitutional Justice. New Millenium Constitutionalism: Paradigms of Reality and Challenges. Eds. Harutyunyan, G., et al. Yerevan: NJHAR, 2013.
 • KŪRIS, E. Atsakymai į pateiktus klausimus apie Lietuvos Respublikos notariato įstatymo ir Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo pataisų projektus. Notariatas, 2013, nr. 15, p. 42-55.
 • KŪRIS, E. Apie Konstitucinio Teismo teisėjų atskirąsias nuomones: keli bihevioristiniai aspektai. Jurisprudencija, 2012, nr. 19(3), p. 1031-1058.
 • KŪRIS, E. Atskiroji nuomonė Konstituciniame Teisme. Pirmosios patirtys. Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis, ateitis: Liber Amicorum profesoriui Jonui Prapiesčiui. Vyr. moksl. red. Švedas, G. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija, 2012, p. 163-182.
 • KŪRIS, E. On the Finality of Constitutional Court Decisions. Constitutional Justice in the New Millenium: Almanac: XVII International Conference: Interaction between the Constitutional Court and Other Institutions in Ensuring the Execution of Constitutional Court Judgments. Ed. Harutyunyan, G. Yerevan: NJHAR, 2012, p. 34-54.
 • KŪRIS, E. (Red. kolegijos narys), et al. Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija: mokslo studija, skirta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo dešimtmečiui. Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2012, p. 791.
 • KŪRIS, E. Viešasis interesas: teisėkūra ir konstitucinė jurisprudencija. Notariatas, 2012, nr. 13, p. 48-54.
 • KŪRIS, E. Apie (ne)pagarbą teisei. Notariatas, 2012, nr. 13, p. 6-18.
 • KŪRIS, E. W stronę konstytucji jurisprudencyjnej. Politeja, 2011, nr. 2, p. 405-442.
 • KŪRIS, E. Konstitucinės justicijos proceso teisės klausimu. Teisė, 2011, t. 78, p. 7-27.
 • KŪRIS, E. Constitutional Law as Jurisprudential Law – The Lithuanian Experience, with Special Reference to Human Rights. Konstitucionnoje pravosudije: Vestnik Konferencii organov konstitucionnogo kontrolia stran molodoj demokratii, 2011, vyp. 1(51): Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija „Organy konstitucionnogo kontrolia v uslovijach integracii pravovych sistem: meždunarodnyj opyt i praktika Tadžikistana“. Dušanbe, 4-5 noiabria 2010 goda, p. 104-113.
 • KŪRIS, E. Nadrzędność prawa w życiu publicznym – wartość czy przeszkoda. Lex est Rex in Polonia et in Lithuania…: Tradycje prawno-ustrojowe Rzeczypospolitej – doświadzdczenie i dziedzictwo. Red. Jankiewicz, A. Warszawa: Trybunal Konstytucyjny – Wydawnictwo, 2008, p. 95-106 (1 leidimas); 2011, p. 99-112 (2 leidimas).
 • KŪRIS, E. The Legal Philosophy of the Lithuanian Constitutional Court: Issues of Human Rights and Their Limits. Liège, Strasbourg, Bruxelles: Parcours de droits de l’homme. Liber amicorum Michel Melchior. Com. org. Martens, P. Limal: Anthemis 2010, p. 339-368.
 • KŪRIS, E. Konstytucijny wymiar sprawiedliwości na Litwie a doktryna państwa prawa. Demokratyczne państwo prawne w teorii i w praktyce w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Red. Skotnicki, K. Łódz: Łódzskie towarzystwo naukowe, Universytet Łódzski & Polskie towarzrystwo prawa konstytucyjnego, 2010, p. 227-265.
 • KŪRIS, E. Report on Lithuania. EUDO Citizenship Observatory. Badia Fiesolana, San Domenico di Fiesole: European University Institute, Florence, Robert Schuman Centre for Advanced Studies in Collaboration with Edinburgh University Law School, 2009.
 • KŪRIS, E. Teismo precedentas kaip teisės šaltinis Lietuvoje: oficiali konstitucinė doktrina, teisinio mąstymo stereotipai ir kontrargumentai. Jurisprudencija, 2009, nr. 2, p. 131-149.
 • KÜRİS, E. Anayasal Değerlerin Evrenselleşmesi Üzerine (Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinin Anayasal İçtihatları ve AİHM Kararları Bağlamında). Anayasa yargısı 24. Ankara: Anayasa Mahkemesi, 2007, p. 197-213. (taip pat: KŪRIS, E. On the Universalization of Constitutional Values (With Special Reference to the Constitutional Jurisprudence of the Central and East European Countries and the ECHR Case-Law) (tame pačiame leidinyje)).
 • KŪRIS, E. Europos Sąjungos teisė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje: sambūvio algoritmo paieškos. Teisė besikeičiančioje Europoje: Law in the Changing Europe: Le droit dans un Europe en changement: Liber amicorum Pranas Kūris. Ats. red. Katuoka, S. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008, p. 669-707.
 • KŪRIS, E. The Constitutional Court and the Changing Paradigm of the Constitutional Law ‒ The Lithuanian Experience. Festskrift Anders Fogelklou. Red. Frändberg, Å.; Hedlund, S.; Spaak, T. Stockholm: Iustus Förlag, 2008, p. 127-139.
 • KŪRIS, E. Konstitucija, teismai ir demokratija. Konstitucinė jurisprudencija, 2008, nr. 4, p. 254-267.
 • KŪRIS, E. Valdžių padalijimo principas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje. Konstituciniai valdžių sandaros principai. Vilnius: Parlamentinio bendradarbiavimo centras, 2008, p. 10-21. (taip pat: KŪRIS, E. Principle of Separation of Powers in Jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania. Constitutional Principles of Authority Structure. Vilnius: The Centre for Parliamentary Cooperation, 2008, p. 10-23).
 • KŪRIS, E. Konstitucionālā tiesvadība Lietuvā: virzieni un attīstība. Konstitucionālās tiesas loma valsts konstitūcijā nostiprināto vērtību aizsardzībā: Role of the Constitutional Court in Protection of the Values Consolidated in the Constitution. Rīga: Latvijas Republikas Satversmes tiesa, 2007 (taip pat: KŪRIS, E. Constitutional Justice in Lithuania: Trends and Developments (tame pačiame leidinyje)).
 • KŪRIS, E. Konstitucija kaip teisė be spragų. Jurisprudencija, 2006, nr. 12(90), p. 7-14.
 • KŪRIS, E. On the Constititional Courts, Constitutional Law and Constitutional Democracy: A View from Vilnius. The Constitutional Court in the Democratic State. Sofia: Constitutional Court of the Republic of Bulgaria, 2006.
 • KŪRIS, E. The Impact of the Decisions of the European Court of Human Rights on the National Legal System Viewed from the Standpoint of the Constitutional Court of Lithuania. Dialogue between Judges. Strasbourg: European Court of Human Rights, 2006, p. 23-52. (taip pat: KŪRIS, E. L’incidence des decisions de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur la système juridique interne du point de vue de la Cour constitutionelle de la République de Lituanie. Dialogue entre juges. Strasbourg: Cour européenne des Droits de l’Homme, 2006).
 • KŪRIS, E. On the Implementation of the Decisions of the Constitutional Court: The Case of Lithuania. L’aplicació de les decisions de les jurisdiccions constitutionals. Andorra la Veja: Tribunal Constitucional del Principat d’Andorra, 2006.
 • KŪRIS, E. Ūkinės veiklos laisvė, sąžininga konkurencija ir bendra tautos gerovė (Konstitucijos 46 straipsnio jurisprudencinis komentaras). Jurisprudencija, 2005, nr. 64(56), p. 56-73.
 • KŪRIS, E. The Constitutional Court of Lithuania and Lithuania’s Membership in the European Union. Zeitshrift für öffentliches Recht – Austrian Journal of Public and International Law, 2005, Band. 60, Heft 3.
 • KŪRIS, E. The Constitutional Court of Lithuania and Lithuania’s Membership in the European Union. The Position of Constitutional Courts following Integration into the European Union: Položaj ustavnih sodišč po vključitvi v Evropsko Unijo. Ed. Mavčič, A. Ljubljana: Ustavno sodišče Republike Slovenije, 2005.
 • KŪRIS, E. Subjekty s pravom obraščenija v Konstitucionnyj Sud. Konstitucionnoje pravosudije, 2005, vyp. 2.
 • KŪRIS, E. Teisės ir fakto tyrimo persipynimas konstitucinės justicijos bylose. Teisė ir faktas konstitucinėje jurisprudencijoje. Sud. Rinkevičius, V. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2005, p. 41-51 (taip pat: KŪRIS, E. When Investigation of Law is Intertwined with Investigation of Facts. Law and Fact in Constitutional Jurisprudence. Comp. Rinkevičius, V. Vilnius: The Constitutional Court of the Republic of Lithuania, 2005).
 • KŪRIS, E. Subiecţii cu drept de sesizare a Curţii Constituţionale. Justiţia constitutională: actualitate şi perspective. Justice constitutionelle: actualite et perspectives. Resp. de ed. Puşcaş, V.; red. Pîrţac, N. Chişinău: Cartdidact, 2005 (taip pat: KŪRIS, E. Sujets à droit de saissir la Cour constitutionelle; Subjekty s pravom obraščenija v Konstitucionnyj Sud (tame pačiame leidinyje)).
 • KŪRIS, E. O stabil’nosti konstitucii, istočnikach konstitucionnogo prava i mnimom vsemoguščestve konstitucionnych sudov. Sravnitel’noje konstitucionnoje obozrenije, 2004, no. 3, p. 92-102.
 • KŪRIS, E. Doktrina razdelenija vlastej v praktike Konstitucionnogo Suda Litvy. Konstitucionnoje pravo: vostočnojevropejskoje obozrenije, 2004, no. 2, p. 70-78.
 • KŪRIS, E. Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Europos teisės iššūkiai. Justitia, 2004, nr. 6.
 • KŪRIS, E. Ekstranacionaliniai veiksniai Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui aiškinant Konstituciją. Teisė, 2004, t. 50, p. 78-93.
 • KŪRIS, E. Konstitucinis Teismas ir įstatymų leidyba: žvilgsnis iš vidaus (Petro Ragausko straipsnio „Konstitucinio Teismo vaidmuo įstatymų leidyboje“ recenzija). Teisės problemos, 2004, nr. 1, p. 115-132.
 • KŪRIS, E. Rulings of the Constitutional Court of Lithuania as Sources of Law. Demokratik dəyərlərin müdafiəsində Konstitusiya Məhkəməsinin rolu: Rol’ Konstitucionnogo suda v zaščite demokratičeskich cennostej: Role of the Constitutional Court in Protection of Democratic Values. Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı, 2004. (taip pat: KŪRIS, E. Litvanın Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı hüququn mənbəyi kimi (tame pačiame leidinyje)).
 • KŪRIS, E. Judges as Guardians of the Constitution: „Strict“ or „Liberal“ Interpretation. Old and New Constitutions: The Constitution as Instrument of Change. Ed. Smith, E. Stockholm: SNS Förlag, 2003, p. 191-213.
 • KŪRIS, E. Limits of the Realization of the Human Rights in the Jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania. Constitutional Justice in the New Millenium: Almanac. Basic Criteria of the Evaluation of the Limitation of Human Rights in the Practice of Constitutional Justice. Ed. Harutyunyan, G. Yerevan: NJHAR, 2003, p. 41-61.
 • KŪRIS, E. The Constitutional Court of Lithuania and the Death Penalty. Revue de justice constitutionelle est-européene, 2003, numéro spécial.
 • KŪRIS, E. Konstitucinė justicija Lietuvoje: pirmasis dešimtmetis. Justitia, 2003, nr. 3–4, p. 2-12.
 • KŪRIS, E. Konstitucijos aiškinimas, konstitucinės teisės šaltiniai ir besikeičianti konstitucinės teisės paradigma. Teisės problemos, 2003, nr. 3 (41), p. 8-32.
 • KŪRIS, E., et al. Constitutional Justice in Lithuania. Vilnius: The Constitutional Court of the Republic of Lithuania, 2003, p. 677. [E. Kūris: 25 autoriniai lankai].
 • Lane, J.-E. „Konstitucija ir politikos teorija“ [angl. Constitutions and Political Theory]. Vertė KŪRIS, E. Kaunas: Naujasis lankas, 2003, p. 285.
 • KŪRIS, E. Konstitucionalizmas, holizmas ir antilegalizmas: įvadinis str.: J.-E. Lane. Konstitucija ir politikos teorija. Vertė KŪRIS, E. Kaunas: Naujasis lankas, 2003, p. 7-18.
 • KŪRIS, E. Konstitucijos dvasia. Jurisprudencija, 2002, t. 30(22), p. 16-31.
 • KŪRIS, E. Koordinaciniai ir determinaciniai konstituciniai principai (II). Jurisprudencija, 2002, t. 27(19), p. 59-74.
 • KŪRIS, E. Koordinaciniai ir determinaciniai konstituciniai principai (I). Jurisprudencija, 2002, t. 26(18), p. 30-55.
 • KŪRIS, E. Konstitucijos principai ir Konstitucijos tekstas (II). Jurisprudencija, 2002, t. 24(16), p. 57-70.
 • KŪRIS, E. Проблемы судебной власти в юриспруденции Конституционного Суда Литвы. Конституционное правосудие на рубеже веков: материалы международной конференции, посвященной 10-летию Конституционного Суда Российской Федерации, 1-2 ноября 2001 г., Москва. Москва, 2002. p. 102-110.
 • KŪRIS, E. The Jurisprudence of the Lithuanian Constitutional Court 2001. Revue de justice constitutionelle est-européene, 2002, nº 4.
 • KŪRIS, E. Проблемы судебной власти в юриспруденции Конституционного Суда Литвы. Разделение властей. Конституционное правосудие: Вестник Конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии, 2001. p. 101-113.
 • KŪRIS, E., et al. Lietuvos konstitucinė teisė: vadovėlis. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2001, p. 919 (1 leidimas); 2002, p. 923 (2 leidimas). [E. Kūris: 6 autoriniai lankai].
 • Kelsen, H. Grynoji teisės teorija [angl. The Pure Theory of Law]. Vertė DEGUTIS, A.; KŪRIS, E. Vilnius: Eugrimas, 2002, p. 282.
 • KŪRIS, E. Grynoji teisės teorija, teisės sistema ir vertybės: normatyvizmo paradigmos iššūkis: įvadinis str.: Kelsen, H. Grynoji teisės teorija. Vertė DEGUTIS, A.; KŪRIS, E. Vilnius: Eugrimas, 2002, p. 11-41.
 • KŪRIS, E. Konstitucija, konstitucinė doktrina ir Konstitucinio Teismo diskrecija. Konstitucijos aiškinimas ir tiesioginis taikymas: Baltijos ir Skandinavijos šalių konferencijos medžiaga, 2002 m. kovo 15–16 d., Vilnius. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Europos Taryba & Europos komisija „Už demokratiją per teisę“, 2002, p. 9-40. (taip pat: KŪRIS, E. The Constitution, Constitutional Doctrine and Court’s Discretion. Interpretation and Direct Application of the Constitution: the Baltic-Nordic regional conference, Vilnius 15-16 March 2002. Vilnius: The Constitutional Court of the Republic of Lithuania, The Council of Europe & The European Commission for Democracy through Law, 2002, p. 10-47).
 • KŪRIS, E. Konstitucinių principų plėtojimas konstitucinėje jurisprudencijoje. Konstitucinių principų plėtojimas konstitucinėje jurisprudencijoje: Rozwój zasad konsytucyjnych w prawoznawstwie konstytucyjnym. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2002, p. 208-334. (taip pat: KŪRIS, E. Rozwój zasad konsytucyjnych w prawoznawstwie konstytucyjnym (tame pačiame leidinyje)).
 • KŪRIS, E. Konstitucijos principai ir Konstitucijos tekstas (I). Jurisprudencija, 2001, t. 23(15), p. 46-70.
 • KŪRIS, E. Некоторые вопросы конституционно допустимых ограничений права собственности в практике Конституционного суда Литовской Республики. Роль Конституционных судов в обеспечении права собственности: сборник докладов. Москва, 2001. p. 86-103.
 • KŪRIS, E. Chronique de jurisprudence de la cour constitutionelle de la Republique de Lituanie. Revue de justice constitutionelle est-européene, 2001, nº 2, p. 95-122.
 • KŪRIS, E. The Constitutional Court and the Legislative Process in Lithuania. Revue de justice constitutionelle est-européene, 2001, nº 2, p. 195-128.
 • Sartori, G. Lyginamoji konstitucinė inžinerija: struktūrų, paskatų ir rezultatų tyrimas [angl. Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes]. Vertė KŪRIS, E. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2001, p. 207.
 • KŪRIS, E. Konstitucija pagal Sartorį: įvadinis str.: Sartori, G. Lyginamoji konstitucinė inžinerija: struktūrų, paskatų ir rezultatų tyrimas. Vertė KŪRIS, E. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2001, p. 8–18.
 • KŪRIS, E.; LOPATA, R. Political Science in Lithuania: A New Academic Discipline and Field of Scientific Research. Lithuanian Political Science Yearbook 1999, p. 7–16.
 • KŪRIS, E., et al. Lithuanian Political Science Yearbook 1999. Vilnius: Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University, 2000.
 • KŪRIS, E. Konstitucija ir jos aiškinimas. Politologija, 1999, nr. 2(14), p. 3–16.
 • KŪRIS, E. Politinių klausimų jurisprudencija ir Konstitucinio Teismo obiter dicta: Lietuvos Respublikos Prezidento institucija pagal Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nutarimą. Politologija, 1998, nr. 1(11), p. 3–94.
 • KŪRIS, E. Lithuania and EU: Interests and Expectations. European Union and the Baltic States: Visions, Interests and Strategies in the Baltic Sea Region. Eds. Jopp, M.; Arnswald, S. Helsinki: Ulkpoliitinen instituutti; Bonn: Institut für Europäische Politik, 1998.
 • KŪRIS, E., et al. (sud.). Interesų grupės, valdžia ir politika: metinės konferencijos tekstai, Vilnius, 1997 m. lapkričio 21–22 d. Vilnius: Pradai, 1998, p. 160.
 • JANKAUSKAS, A.; KŪRIS, E.; NOVAGROCKIENĖ, J. (sud.). Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema. Kaunas: Naujasis lankas, 1997, p. 502 [Kn. 1]; p. 510-1099 [Kn. 2].
 • KŪRIS, E., et al. (sud.). Lietuva ir jos kaimynai: metinės konferencijos tekstai, Vilnius, 1996 m. lapkričio 22-23 d. Vilnius: Pradai, 1997, p. 216.
 • Hart, H. L. A. Teisės samprata [angl. The Concept of Law]. Vertė KŪRIS, E. Vilnius: Pradai, 1997, p. 473.
 • KŪRIS, E. Hartas ir mes. Įvadinis str.: Hart, H. L. A. Teisės samprata. Vertė KŪRIS, E. Vilnius: Pradai, 1997, p. 9-31.
 • KŪRIS, E. Ko neparašė Rogeris Cotterrellas, arba subjektyvus teisės sociologijos įvado įvadas. Įvadinis str.: R. Cotterrell. Teisės sociologija: įvadas. Vertė G. Dominas. Kaunas: Dangerta, 1997, p. 384-403.
 • KŪRIS, E. Elito samprata: politikos teorijos fragmentai. Demokratija Lietuvoje: elitas ir masės: metinės konferencijos medžiaga, Vilnius, 1995 m. lapkričio 24-25 d. Vilnius: Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Lietuvos politologų asociacija & Lietuvos istorijos instituto leidykla, 1996.
 • KŪRIS, E., et al. (sud.). Demokratija Lietuvoje: elitas ir masės: : metinės konferencijos medžiaga, Vilnius, 1995 m. lapkričio 24-25 d. Vilnius: Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Lietuvos politologų asociacija & Lietuvos istorijos instituto leidykla, 1996, p. 162.
 • KŪRIS, E., et al. (sud.). Lietuvos nacionaliniai interesai ir jos politinė sistema: konferencijos medžiaga, Vilnius, 1994 gruodžio 16–17 d. Vilnius: Pradai, 1995, p. 203.
 • KŪRIS, E. Lietuvos nacionalinis saugumas: siekiai ir galimybės. Lietuvos nacionaliniai interesai ir jos politinė sistema: konferencijos medžiaga, Vilnius, 1994 gruodžio 16-17 d. Vilnius: Pradai, 1995.
 • Glendon, M. A.; Gordon, M. W.; Osakwe, C. Vakarų teisės tradicijos [angl. Comparative Legal Traditions in a Nutshell]. Vertė KŪRIS, E.; POVILIŪNAS, A.; POVILIŪNIENĖ, V. Vilnius: Pradai, 1993, p. 383.
 • KŪRIS, E. Teisinė valstybė, teisės sistemų įvairovė ir Vakarų teisės tradicija. Įvadinis str.: Glendon, M. A.; Gordon, M. W.; Osakwe, C. Vakarų teisės tradicijos. Vertė KŪRIS, E.; POVILIŪNAS, A.; POVILIŪNIENĖ, V. Vilnius: Pradai, 1993.
 • KŪRIS, E. The Baltic Case and the Problem of Creating a Law-Based State. Toward the “Rule of Law” in Russia: Political and Legal Reform in the Transition Period. Ed. Barry, D. Armonk, New York: M. E. Sharpe, 1992.
 • KŪRIS, E. Savivalda, demokratija, teisė. Vilnius: Žinija & Lietuvos teisininkų draugija, 1990, p. 31.
 • KŪRIS, E. Teisė ir savivalda. Teisės etiudai 2: Teisė ir persitvarkymas. Sud. Prapiestis, J. Vilnius: Mintis, 1989.
 • KŪRIS, E. Teisė ir teisės. Teisės etiudai 1: Teisė – visuomeninė vertybė. Sud. Prapiestis, J. Vilnius: Mintis, 1988.

Apdovanojimai ir pripažinimai

 • „Geriausias Vilniaus universiteto taikomasis mokslo darbas 2015“ (socialiniai mokslai), 2015
 • Apdovanojimas Konstitucijos taure – vardine Konstitucija už nenutrūkstamą Lietuvos Respublikos Konstitucijos aiškinimą ir konstitucinių vertybių puoselėjimą, 2013-10-24
 • Armėnijos Respublikos Konstitucinio Teismo aukso medalis, 2013
 • Tarptautinės reitingų technologijų ir sociologijos akademijos „Auksinė fortūna“ (Ukraina) Georgijaus IV laipsnio medalis „Garbė. Šlovė. Darbas“, 2012
 • Metų dėstytojas, Teisės fakultetas, Vilniaus universitetas, 2009
 • Mykolo Romerio premija, 2008
 • Ordino už nuopelnus Lenkijos Respublikai Komandoro Kryžius, 2008
 • Valstybės ordino už nuopelnus Rumunijai Didysis Kryžius, 2007
 • Europos Komisijos „Į demokratiją per teisę“ (Venecijos komisijos) medalis „Pro Merito“, Europos Taryba, 2007
 • Ordino už nuopelnus Vokietijai Didysis Kryžius, 2006
 • Vidurinysis Kryžius už nuopelnus Vengrijos Respublikai su žvaigžde, 2006
 • Leopoldo II ordino didysis kryžius (Belgija), 2006
 • Čilės Respublikos Konstitucinio Tribunolo medalis, 2006
 • Jerevano universiteto aukso medalis (Armėnija), 2005
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos medalis Lietuvos narystei ES ir NATO paminėti, 2004
 • Professor optimus, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Vilniaus universitetas, 2004
 • Laikmečio asmenybė 2003–2004, „Kas yra kas Lietuvoje?“, 2004
 • Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didysis kryžius, 2003
 • Lietuvos Respublikos Prezidento atminimo ženklas už asmeninį indėlį plėtojant transatlantinius ryšius bei Lietuvos Respublikos pakvietimo į NATO proga, 2002
 • Lietuvos politologų asociacijos diplomas už geriausią 1998 m. politikos mokslų publikaciją, 1999
 • Lietuvos politologų asociacija, prezidentas 1995–1998

Visuomenei