Dėstomi dalykai

I pakopa (1-7 semestrai)

Bendrieji privalomieji dalykai

Administracinė teisė (aprašas)
Administracinio proceso teisė (aprašas)
Aplinkos teisė (aprašas)
Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis I/II d. (aprašas)
Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis II/II d. (aprašas)
Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis I/II d. (aprašas)
Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis II/II d. (aprašas)
Baudžiamojo proceso teisė I/II d. (aprašas)
Baudžiamojo proceso teisė II/II d. (aprašas)
Civilinė teisė. Bendroji dalis (aprašas)
Civilinė teisė. Daiktinė teisė (aprašas)
Civilinė teisė. Prievolių teisė I/II d. (aprašas)
Civilinė teisė. Prievolių teisė II/II d. (aprašas)
Civilinė teisė. Šeimos ir paveldėjimo teisė (aprašas)
Civilinio proceso teisė I/II d. (aprašas)
Civilinio proceso teisė II/II d. (aprašas)
Darbo teisė I/II d. (aprašas)
Darbo teisė II/II d. (aprašas)
Ekonomikos įvadas (mikro- ir makroekonomika) (aprašas)
Europos Sąjungos teisės pagrindai (aprašas)
Filosofija (aprašas)
Konstitucinė teisė (aprašas)
Kriminologija (aprašas)
Logikos įvadas (aprašas)
Lotynų kalbos pagrindai (aprašas)
Politikos teorija ir politinės sistemos (aprašas)
Politinių ir teisinių teorijų istorija (aprašas)
Romėnų privatinė teisė (aprašas)
Socialinės apsaugos teisė (aprašas)
Tarptautinė viešoji teisė (aprašas)
Teisės istorija (aprašas)
Teisės teorija (aprašas)
Teisininko profesija (aprašas)
Užsienio kalba (profesinė) C1 I/II d. (aprašas)
Užsienio kalba (profesinė) C1 II/II d. (aprašas)
Viešųjų finansų teisė (aprašas)

Pasirenkamieji dalykai

Administracinio proceso inscenizacija (aprašas)
Atsakomybė už aplinkos teisės pažeidimus (aprašas)
Baudžiamojo proceso inscenizacija (aprašas)
Baudžiamosios atsakomybės realizavimo problemos (aprašas)
Civilinio proceso inscenizacija (aprašas)
Konstitucinė priežiūra (aprašas)
Kriminalistika (aprašas)
Lietuvos konstitucionalizmo istorija (aprašas)
Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai (aprašas)
Pagrindinės šiuolaikinio pasaulio teisinės sistemos (aprašas)
Retorika ir teisinė kalba (aprašas)
Tarptautinių organizacijų teisė (aprašas)
Tarptautinių santykių istorija (aprašas)
Teisės sociologija (aprašas)
Viktimologija (aprašas)

II pakopa (8-9 semestrai)

Privalomieji studijų šakų dalykai

Baudžiamoji justicija

Baudžiamoji atsakomybė už atskiras nusikaltimų rūšis (aprašas)
Įrodymai ir įrodinėjimas baudžiamajame procese (aprašas)
Nusikaltimų kvalifikavimo problemos (aprašas)
Tarptautinė ir Europos Sąjungos baudžiamoji teisė (aprašas)
Tarptautinė teisinė pagalba baudžiamosiose bylose (aprašas)

Darbo ir socialinė teisė

Darbo ir tarnybos ginčai (aprašas)
Socialinės partnerystės teisinio reguliavimo problemos (aprašas)
Tarptautinė ir Europos Sąjungos darbo teisė (aprašas)
Tarptautinė ir Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisė (aprašas)
Viešoji tarnyba (aprašas)

Finansų ir mokesčių teisė

Apmokestinimo teorijos: kritinė analizė (aprašas)
Atskirų mokesčių teisinis reguliavimas (aprašas)
Europos Sąjungos finansų teisė (aprašas)
Mokesčių administravimas ir mokestiniai ginčai (aprašas)
Mokesčių teisės problemos (aprašas)

Privatinė teisė: civilinė ir verslo teisė

Deliktų teisė (aprašas)
Įmonių teisė (aprašas)
Intelektinės nuosavybės teisė (aprašas)
Konkurencijos teisė (aprašas)
Sutarčių teisė (aprašas)

Privatinė teisė: civiliniai ginčai

Arbitražas (aprašas)
Atskirų kategorijų civilinių bylų nagrinėjimo ypatumai (aprašas)
Įrodymai ir įrodinėjimas civiliniame procese (aprašas)
Nemokumo teisė (aprašas)
Tarptautinis ir Europos Sąjungos civilinis procesas (aprašas)

Taikomoji jurisprudencija

Europos ius commune Lietuvos teisinėje sistemoje (aprašas)
Jurisprudencijos problemos (aprašas)
Teisėkūros problemos (aprašas)
Teisės tyrimų metodologija (aprašas)
Teisinis argumentavimas (aprašas)

Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė

Europos Sąjungos konstitucinė teisė (aprašas)
Europos Sąjungos materialinė teisė (aprašas)
Tarptautinių ginčų sprendimas (aprašas)
Tarptautinių sutarčių teisė (aprašas)
Žmogaus teisės Europoje (aprašas)

Viešoji teisė

Teisėkūros problemos (aprašas)
Viešasis administravimas ir viešojo intereso teisinė apsauga (aprašas)
Viešoji tarnyba (aprašas)
Viešojo administravimo jurisprudencija (aprašas)
Viešųjų funkcijų finansavimo teisinio reguliavimo problemos (aprašas)

Pasirenkamieji dalykai

Akcininkų teisių apsauga ir gynimo būdai (tik Privatinės teisės: civilinės ir verslo teisės šakai) (aprašas)
Atsakomybės problemos darbo teisėje (tik Darbo ir socialinės teisės šakai) (aprašas)
Baudžiamoji politika (aprašas)
Baudžiamojo proceso formos ypatumai (aprašas)
Bausmių skyrimo problemos (tik Baudžiamosios justicijos šakai) (aprašas)
Bausmių vykdymo teisės problemos (tik Baudžiamosios justicijos šakai) (aprašas)
Bioteisė (tik Taikomosios jurisprudencijos šakai) (aprašas)
Darbo sutarties teorinės ir praktinės problemos (aprašas)
Derybos ir tarpininkavimas privatinės teisės ginčuose (išskyrus Privatinės teisės: civilinių ginčų šaką) (aprašas)
Diplomatinė ir konsulinė teisė (tik Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės šakai) (aprašas)
Draudimo teisė (tik Finansų ir mokesčių teisės ir Privatinės teisės: civilinės ir verslo teisės šakoms) (aprašas)
Duomenys ir konkurencija skaitmeninėje ekonomikoje: teisiniai klausimai (išskyrus Privatinės teisės: civilinės ir verslo teisės šaką) (aprašas)
Duomenų apsaugos teisė (aprašas)
Ekonominė teisės analizė (aprašas)
Europos Sąjungos energetikos teisė (aprašas)
Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės teisė (tik Privatinės teisės: civilinės ir verslo teisės šakai) (aprašas)
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika (aprašas)
Europos Sąjungos vidaus rinkos reguliavimas (tik Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės šakai) (aprašas)
Finansinės apskaitos ir audito teisinis reguliavimas (aprašas)
Finansų įstaigos: statutinė teisė ir jurisprudencija (tik Viešosios teisės šakai) (aprašas)
Finansų rinkų teisinis reguliavimas (tik Finansų ir mokesčių teisės ir Privatinės teisės: civilinės ir verslo teisės šakoms) (aprašas)
Kaltinimas ir gynyba (tik Baudžiamosios justicijos šakai) (aprašas)
Lyginamoji baudžiamojo proceso teisė (aprašas)
Lyginamoji bendrovių teisė (išskyrus Privatinės teisės: civilinės ir verslo teisės šaką) (aprašas)
Mediacija civiliniuose ginčuose (aprašas)
Moksliniai įrodymai baudžiamajame procese (aprašas)
Municipalinė teisė (tik Viešosios teisės šakai) (aprašas)
Notariatas (tik Privatinės teisės: civilinių ginčų šakai) (aprašas)
Nusikaltimų tyrimo metodika (tik Baudžiamosios justicijos šakai) (aprašas)
Pereinamojo laikotarpio teisingumas: žmogaus teisių apsauga (aprašas)
Procesinė prievarta baudžiamajame procese (aprašas)
Procesinių dokumentų rengimas (aprašas)
Rinkimų ir politinių partijų veiklos teisė (tik Taikomosios jurisprudencijos šakai) (aprašas)
Rinkų reguliavimas (tik Viešosios teisės šakai) (aprašas)
Sporto teisė (aprašas)
Sutartys su viešuoju elementu (tik Viešosios teisės šakai) (aprašas)
Sveikatos teisė (aprašas)
Šiuolaikinis požiūris į tarptautinę humanitarinę teisę ir humanitarinę veiklą (tik Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės šakai) (aprašas)
Tarptautinė investicijų teisė ir arbitražas (išskyrus Privatinės teisės: civilinės ir verslo teisės šaką) (aprašas)
Tarptautinė jūrų teisė (tik Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės šakai) (aprašas)
Tarptautinė konkurencijos teisė (išskyrus Privatinės teisės: civilinės ir verslo teisės šaką) (aprašas)
Tarptautinė privatinė teisė: kolizinės normos (aprašas)
Tarptautinis apmokestinimas (aprašas)
Tarptautinių ginčų sprendimas: teismo (arbitražo) proceso inscenizavimas (aprašas)
Teisės tyrimų metodologija (aprašas)
Teisinių institucijų veiklos ir jos teisinio reguliavimo problemos (aprašas)
Teisinių paslaugų veiklos vystymas ir rinkodara (aprašas)
Teritorijų planavimo ir statybos teisė (tik Viešosios teisės šakai) (aprašas)
Užimtumo politika ir jos teisinis reguliavimas (tik Darbo ir socialinės teisės šakai) (aprašas)
Vartotojų teisių apsauga (aprašas)
Vežimų teisė (aprašas)
Viešosios paslaugos (tik Viešosios teisės šakai) (aprašas)
Viešųjų pirkimų teisė (aprašas)
Vykdymo teisė (tik Privatinės teisės: civilinių ginčų šakai) (aprašas)
Žiniasklaidos teisė (aprašas)

Kiti studijų dalykai

Baigiamasis egzaminas (aprašas)

Kursinis darbas (4 semestras) (aprašas)
Kursinis darbas (5 ir 7 semestrai) (aprašas)
Magistro baigiamasis darbas (aprašas)
Magistro seminaras (aprašas)
Profesinė praktika (7 semestras) (aprašas)
Profesinė praktika (8 semestras) (aprašas)