Dalykai

Kiekvienas doktorantas pirmaisiais studijų metais studijuoja 3 doktorantūros studijų dalykus:

  • Privalomąjį 12 kr. dalyką „Teisės teorijos problemos“. Šio dalyko paskaitos organizuojamos kovo-balandžio mėn.
  • Pasirenkamąjį 12 kr. dalyką, susijusį su teisės mokslo sritimi, iš kurios numatoma rengti daktaro disertaciją. Studentas studijuoja savarankiškai, konsultuojamas numatyto konsultanto.
  • Pasirenkamąjį 6 kr. dalyką, susijusį su teisės mokslo sritimi, iš kurios numatoma rengti daktaro disertaciją. Studentas studijuoja savarankiškai, konsultuojamas numatyto konsultanto.

Privalomasis 12 kr. dalykas

Pasirenkamasis 12 kr. dalykas

Pasirenkamasis 6 kr. dalykas

Doktorantūros studijų dalykų egzaminai:

  • Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu.
  • Išlaikyti egzaminai pažymimi nustatytos formos egzaminų protokole.
  • Egzaminas laikomas iš trijų mokslininkų sudarytoje doktorantūros egzamino komisijoje.
  • Doktorantūros egzamino komisijos pirmininkas drauge yra ir to dalyko konsultantas.
  • Prieš kiekvieną egzaminą doktorantas privalo parengti rašto darbą su doktorantūros egzamino komisijos pirmininku suderinta tema.
  • Rašto darbo apimtis – 1-2 autoriniai lankai (neskaitant titulinių lapų, turinio, nuorodų bei literatūros sąrašo). Rašto darbo struktūrai, literatūros sąrašui, pastaboms ir nuorodoms bei kalbai taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir straipsniams moksliniame žurnale „Vilniaus universiteto mokslo darbai. Teisė“.
  • Neišlaikytą egzaminą galima perlaikyti vieną kartą ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių. Neišlaikius egzamino perlaikant, doktorantui skelbiama neeilinė atestacija.