Ukrainos teisės centras

Centro veiklos tikslas – buriant Ukrainos, Lietuvos ir kitų valstybių teisės mokslininkus ir tyrėjus,  dėstytojus ir teisės praktikus, vykdyti mokslo, studijų ir bendradarbiavimo įvairiomis formomis veiklas, skirtas Ukrainos teisės ir jos teisinės sistemos pažinimui ir vystymui, Ukrainos teisės ir teisės mokslo populiarinimui, Ukrainos teisininkų bendruomenės ryšiams su kitų valstybių teisininkais stiprinimui.

Centro veiklos uždaviniai:

– Inicijuoti, organizuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus, susijusius su Ukrainos teisine sistema ir jos atskiromis teisės šakomis, teisinius tyrimus, susijusius su Ukrainos integracija į Europos Sąjungą ir tarptautines bendrijas, tarpdisciplinius ir lyginamuosius tyrimus;

– Organizuoti mokslinius, mokslinius – praktinius, mokslo populiarinimo ir švietimo renginius bei  renginius, skirtus institucinių, asmeninių ir akademinių ryšių užmezgimui;

– Inicijuoti, organizuoti ir vykdyti studijų dalykų dėstymą Lietuvoje ir Ukrainoje, prisidėti prie Fakulteto studijų programų vykdymo

– Rinkti ir sisteminti informaciją apie Ukrainos teisinę sistemą ir teisinį reguliavimą, medžiagą apie atliktus tyrimus ir suteikti prieigą prie jos Fakulteto nustatyta tvarka

– Puoselėti ryšius su Ukrainos, Lietuvos ir kitų valstybių aukštojo mokslo institucijomis,  teisinėmis institucijomis, mokslinių tyrimų įstaigomis, nevyriausybinėmis ir profesinėmis organizacijomis;

– Vykdyti ir plėtoti paslaugų teikimo, konsultavimo ir ekspertinę veiklą, susijusią su Ukrainos teise;

– Vykdyti pasiekimų sklaidą nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje.

 

Dalykai Ukrainos studentams, tęsiantiems studijas Vilniaus universitete

Tvarkaraščiai Ukrainos studentams, tęsiantiems studijas Vilniaus universitete