Pradžia > Studijuok > Studijų programos > Doktorantūros studijos

Doktorantūros studijos

Socialinių mokslų srities teisės krypties doktorantūros studijos:

 • Aukščiausia (trečioji) universitetinių studijų pakopa, skirta mokslininkams, gebantiems savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus ir spręsti mokslo problemas, rengti;
 • Studijos trunka 4 metus (ištęstinės – 6 metus) ir apima kryptingus mokslinius tyrimus bei mokslinio darbo rengimą;
 • Sėkmingai baigus doktorantūros studijas ir apgynus daktaro disertaciją, suteikiamas socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro laipsnis;
 • Taip pat daktaro disertacija gali būti rengiama ir ginama eksternu.

 Priėmimo į doktorantūros studijas tvarka:

 • Priėmimo konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys teisės krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį teisinį išsilavinimą;
 • Stojantieji teikia mokslinį projektą ir dalyvauja pokalbyje su stojamojo egzamino komisija;
 • Mokslinis projektas rengiamas pagal iš anksto skelbiamą daktaro disertacijų tematikų sąrašą (2021 m. priėmimo tematikos). Galima teikti ir su tematika tik iš dalies susijusį mokslinį projektą.  Mokslinio projekto apimtis – iki 10 lapų. Projekte turi būti apibūdinamas temos aktualumas, esamas mokslinės problemos ištyrimo lygis, suformuluojami būsimo darbo tikslai ir uždaviniai, aptariami tyrimo metodai, pateikiama bendra literatūros disertacijos tema apžvalga, numatoma tyrimo eiga ir etapai;
 • Moksliniai projektai atsiunčiami doktorantūros komiteto sekretoriatui e. paštu rita.remeikiene@tf.vu.lt iki 2021 m. birželio 23 d. 23:00 val.
 • Su stojančiaisiais stojamojo egzamino komisija rengia pokalbį, kuriame vertina – 10 balų sistema – pateiktus mokslinius projektus, atsižvelgdama į jų pristatymą pokalbio metu. Motyvaciniai pokalbiai vyks birželio 29 d. 10:00 val. 302 auditorijoje (Saulėtekio al. 9, I rūmai).
 • Reikiamų pateikti  dokumentų sąrašas, pateikimo terminai ir tvarka skelbiami Vilniaus universiteto tinklapyje.

Studijų finansavimo galimybės:

 • Studijos finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, doktorantui skiriama stipendija (10,4 bazinės socialinės išmokos dydžiai pirmaisiais studijų metais, 12 bazinės socialinės išmokos dydžių vėlesniais metais) ir siūloma galimybė tapti jaunesniuoju mokslo darbuotoju Teisės fakultete;
 • Studijos finansuojamos doktoranto lėšomis, mokant nustatytą metinę studijų kainą (5760 Eur – nuolatinių studijų kaina, 3840 Eur – ištęstinių studijų (metams));
 • Studijos finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, doktorantui skiriama stipendija (skelbiamas papildomas priėmimas į konkrečią tematiką, vykdoma ne kasmet).