Pradžia > Studijuok > Studijų programos > Doktorantūros studijos

Doktorantūros studijos

Socialinių mokslų srities teisės krypties doktorantūros studijos:

 • Aukščiausia (trečioji) universitetinių studijų pakopa, skirta mokslininkams, gebantiems savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus ir spręsti mokslo problemas, rengti;
 • Studijos trunka 4 metus (ištęstinės – 6 metus) ir apima kryptingus mokslinius tyrimus bei mokslinio darbo rengimą;
 • Sėkmingai baigus doktorantūros studijas ir apgynus daktaro disertaciją, suteikiamas socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro laipsnis;
 • Taip pat daktaro disertacija gali būti rengiama ir ginama eksternu.

Priėmimo į doktorantūros studijas tvarka 2022 m.:

 • Priėmimo konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys teisės krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį teisinį išsilavinimą;
 • Prašymas ir privalomi dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse dokumentai ar jų skenuotos kopijos pateikiami internetu, prisijungiant prie Vilniaus universiteto priėmimo į trečiosios pakopos studijas internetinės stojančiųjų aptarnavimo sistemos;
 • Mokslinis projektas rengiamas pagal iš anksto skelbiamą daktaro disertacijų tematikų sąrašą (2022 m. priėmimo į doktorantūros studijas tematikos). Galima teikti mokslinį projektą kuris tik iš dalies susijęs su pateikta tematika. Mokslinio projekto apimtis – iki 10 lapų. Projekte turi būti apibūdinamas temos aktualumas, esamas mokslinės problemos ištyrimo lygis, suformuluojami būsimo darbo tikslai ir uždaviniai, aptariami tyrimo metodai, pateikiama bendra literatūros disertacijos tema apžvalga, numatoma tyrimo eiga ir etapai;
 • Stojantieji teikia mokslinį projektą Teisės fakulteto doktorantūros komiteto sekretoriatui el. p. rasa.aleksiene@tf.vu.lt iki birželio 23 d. ir dalyvauja pokalbyje su stojamojo egzamino komisija;
 • Su stojančiaisiais stojamojo egzamino komisija rengia pokalbį, kuriame vertina – 10 balų sistema – pateiktus mokslinius projektus, atsižvelgdama į jų pristatymą pokalbio metu;
 • Motyvaciniai pokalbiai vyks 2022 m. birželio 30 d. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 302 auditorijoje 9.00 val;
 • Reikiamų pateikti dokumentų sąrašas, pateikimo terminai ir tvarka skelbiami Vilniaus universiteto tinklapyje;
 • 2022 m. priėmimo į teisės krypties doktorantūros studijas atrankos kriterijai.

Studijų finansavimo galimybės:

 • Studijos finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, doktorantui skiriama stipendija (19 bazinių socialinės išmokos dydžių pirmaisiais studijų metais, 22 bazinės socialinės išmokos dydžių vėlesniais metais) ir siūloma galimybė tapti jaunesniuoju mokslo darbuotoju Teisės fakultete;
 • Studijos finansuojamos doktoranto lėšomis, mokant nustatytą metinę studijų kainą;
 • Studijos finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, doktorantui skiriama stipendija (skelbiamas papildomas priėmimas į konkrečią tematiką, vykdoma ne kasmet).