Pradžia > Studijuok > Studijų programos > Magistrantūros studijos

Magistrantūros studijos

Studijų programa „Baudžiamoji justicija“

 • Studijų trukmė – 1,5 metų;
 • Studijų kalba – lietuvių;
 • Studijos vykdomos nuolatine forma dieniniu tvarkaraščiu;
 • Studijos gali būti valstybės finansuojamos arba apmokamos studijuojančiojo lėšomis (metinė kaina – 2952 Eur);
 • Baigus studijas įgyjamas teisės magistro laipsnis.

Kviečiame studijuoti

Studijos skirtos

 • Išugdyti teisingumo vykdymo ir teisinių paslaugų sričių specialistus, turinčius nuodugnių ir gilių žinių apie Lietuvos ir Europos Sąjungos baudžiamąją politiką, baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės šakų, tarptautinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose ir atskirų jos institutų specifiką. Siekiama ugdyti kritinį mąstymą ir gebėjimus atlikti savarankiškus mokslinius tyrimus, spręsti sudėtingas su teisės aktų kūrimu ir taikymu susijusias problemas.

Studijų ypatumai

 • Du semestrus vyksta teorinės studijos ir praktiniai užsiėmimai, trečiąjį semestrą studentai rašo baigiamąjį magistro darbą ir laiko baigiamąjį egzaminą (detali informacija apie studijų planą ir dėstomus dalykus);
 • Dėstytojai – geriausi savo srities specialistai – prof. habil. dr. G. Švedas, prof. dr. A. Abramavičius, partnerystės prof. dr. G. Goda, doc. dr. G. Juodkaitė-Granskienė, doc. dr. R. Merkevičius,  doc. dr. G. Sakalauskas, doc. dr. A. Gorbatkov, partnerystės doc. G. Jasaitis, asist. dr. J. Namavičius, asist. dr. P. Veršekys ir kt.

Baigus studijas

 • Sudaromos galimybės siekti karjeros svarbiausiose teisinės sistemos institucijoje (advokato, teisėjo, notaro ir pan.), teisinių paslaugų įmonėse arba teikti teisės konsultacijų paslaugas viešajame arba privačiame sektoriuje. Be to, galima tęsti teisės studijas trečiojoje studijų pakopoje.

Studijų programa „Tarptautinė ir Europos teisė“

 • Studijų trukmė – 1,5 metų;
 • Studijų kalba – anglų;
 • Studijos vyksta nuolatine forma dieniniu tvarkaraščiu;
 • Nuo 2020 m. rudens/žiemos semestro galima rinktis iš trijų krypčių: Technologijų teisė (Tech Law), Tarptautinė teisė ir žmogaus teisės (International  Law and Human Rights) ir verslo teisė (Business Law); 
 • Studijos gali būti valstybės finansuojamos arba apmokamos studijuojančiojo lėšomis (metinė kaina – 3000  Eur);
 • Baigus studijas įgyjamas teisės magistro laipsnis.
 • Teisės studijų krypties universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba teisės studijų krypties magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius asmenis, siekiančius pagilinti savo žinias ir ugdyti gebėjimus tarptautinės ir Europos teisės srityje (detali informacija apie priėmimą į valstybės finansuojamas vietas Lietuvos, ES ir EEE piliečiams ir kitų šalių piliečiams)

Studijos skirtos išugdyti aukštos kvalifikacijos teisės ekspertus ir teisinių paslaugų srities specialistus:

 • turinčius išsamių žinių apie tarptautines ir Europos teisės normas, turinčias įtakos svarbiausioms nacionalinių teisės sistemų sritims, taip pat apie šių teisės normų rengimą, interpretavimą ir taikymo praktiką;
 • gebančius nustatyti, analizuoti ir spręsti sudėtingas problemas, susijusias su teisės aktų kūrimu ir taikymu tarptautinės ir Europos teisės kontekstuose;
 • gebančius taikyti įgytas žinias profesinėje veikloje, inovatyviai ir integraliai sprendžiant ginčus ir teisines kolizijas, kylančias tarptautinėje aplinkoje;
 • turinčius kritinį požiūrį ir įgūdžius atlikti savarankiškus mokslinius tyrimus ir teikti moksline analize paremtus pasiūlymus.

Studijų ypatumai

 • Du semestrus vyksta teorinės studijos ir praktiniai užsiėmimai, trečiąjį semestrą studentai rašo baigiamąjį magistro darbą (detali informacija apie studijų planą ir dėstomus dalykus);
 • Studentai gali  rinktis vieną iš trijų specializacijų: Tarptautinė teisė ir žmogaus teisės, Technologijų teisė arba Verslo teisė;
 • Dėstytojai – geriausi savo srities specialistai – prof. dr. R. Birštonas, prof. dr. T. Davulis, partnerystės doc. G. Bartkus, doc. dr. L. Mikalonienė, doc. dr. R. Simaitis, dr. Inga Martinkutė, taip pat kviestiniai dėstytojai iš užsienio ir kt.

Baigus studijas

 • Studijų programos absolventai gali dirbti teisės ekspertais (konsultantais) tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje, gali būti tyrėjais mokslo ir studijų institucijose, taip pat užimti visas pagrindines teisinių profesijų pozicijas nacionalinėse ir tarptautinėse, valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose ar įmonėse. Galimybė užimti valstybės reguliuojamų profesijų (teisėjo, advokato, prokuroro ir t.t.) pareigas priklauso nuo kvalifikacijos reikalavimų, numatytų atitinkamos šalies įstatymuose ar kituose teisės aktuose. Be to, galima tęsti studijas teisės doktorantūros studijų programoje Vilniaus universitete ar kituose universitetuose Lietuvoje arba užsienyje.