Pradžia > Studentams > Jūsų galimybės > Stipendijos ir parama

Stipendijos ir finansinė parama

Stipendijos

Skatinamoji stipendija skiriama valstybės finansuojamiems pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisųjų studijų geriausiems studentams už ypatingai gerus mokymosi rezultatus. Skatinamosios stipendijos yra dviejų dydžių: 1,5 bazinės socialinės išmokos ir 2,5 bazinės socialinės išmokos.

Socialines stipendijas gali gauti pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisųjų studijų studentai, įskaitant valstybės nefinansuojamus studentus, ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

 1. Yra iš nepasiturinčių šeimų ar gyvenantys vieni asmenys, gaunantys socialinę pašalpą;
 2. Turi 45 procentų ir mažesnį darbingumo lygį;
 3. Yra ne vyresni nei 25 metų ir jiems iki pilnametystės buvo nustatyta globa arba abu tėvai (ar vienintelis iš  turėtų tėvų) yra mirę.

Pretendentai į šią stipendiją negali turėti daugiau nei vieną akademinę skolą, būti sustabdę studijų ar išėję akademinių atostogų. Socialinę stipendiją skiria Valstybinis studijų fondas. Paraiškos priimamos du kartus per metus. Šios stipendijos dydis yra 3,25 bazinės socialinės išmokos.

Vienkartinė socialinė stipendija skiriama pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų bei vientisųjų studijų studentams artimųjų mirties, stichinės ar kitos nelaimės, ligos ar kitu panašiu atveju. Vienkartinės socialinės stipendijos dydis yra nuo 4 iki 12 bazinės socialinės išmokos.

Vienkartinė tikslinė stipendija skiriama pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų bei vientisųjų studijų studentams, pasiekusiems gerų rezultatų sporto, kultūros ir mokslinėje / visuomeninėje veikloje. Stipendiją skiria Rektoriaus sudaryta komisija. Vienkartinės tikslinės stipendijos dydis yra nuo 1 iki 15 bazinės socialinės išmokos.

Doktoranto stipendija skiriama valstybės finansuojamiems doktorantams Vyriausybės nustatyta tvarka.

Vardinė stipendija skiriama pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų bei vientisųjų studijų geriausiems studentams pagal tam tikras veiklos sritis už ypatingus pasiekimus ar nuopelnus šiose srityse. Vardinių stipendijų skyrimo pagrindai ir principai įtvirtinami konkrečios vardinės stipendijos nuostatuose ir (ar) paramos sutartyje.

Vardinė stipendija Studijų pakopa, kursas, semestras Pastabos
Vytauto Dambravos vardinė stipendija Vientisosios studijos, 2-5 kursai, rudens sem. Socialiai pažeidžiamiems studentams
Advokatų kontoros „Motieka ir Audzevičius“ vardinė stipendija Vientisosios studijos, 1 kursas, rudens sem. Turinčiam aukščiausią rudens ir pavasario semestro egzaminų vidurkį studentui
Advokatų kontoros „Dominas ir partneriai“ apdovanojimas už geriausią metų komercinės teisės pakraipos magistro darbą Vientisosios studijos, pavasario sem. Už geriausią komercinės teisės pakraipos magistro darbą
Advokatų profesinės bendrijos „Norkus ir partneriai COBALT“ vardinė stipendija Vientisosios studijos, 2-4 kursai, rudens sem. Už pasiektus rezultatas, įgyvendintas idėjas ar projektus Fakultete veikiančiose studentiškose organizacijose; Universiteto atstovavimą tarptautiniuose ar nacionaliniuose konkursuose ar konferencijose, dalyvavimą SMD veikloje ir parašius SMD rašto darbą.
Lietuvos antstolių rūmų stipendija už geriausią metų magistro darbą, parašytą tema iš priverstinio sprendimų vykdymo arba antstolių teikiamų teisinių paslaugų srities Vientisosios studijos, pavasario sem. Už geriausią magistro darbą, parašytą tema iš priverstinio sprendimų vykdymo arba antstolių teikiamų teisinių paslaugų srities
Advokatų profesinės bendrijos „Žabolienė ir partneriai METIDA“ apdovanojimas Vientisosios ir magistrantūros studijos, pavasario sem. Už geriausią magistro darbą pramoninės intelektinės nuosavybės teisės tematika
Teisės fakulteto vardinė skatinamoji stipendija Visos pakopos Už mokslinę, savanorišką, sporto, kultūros ar visuomeninę veiklą, praktiką
Teisės fakulteto Alumni draugijos vardinė stipendija Vientisosios studijos, 2-4 kursai, pavasario ir rudens sem. Dvi stipendijos: už pažangumą ir aktyvumą visuomeniniame gyvenime; pažangiam ir socialiai remtinam studentui
Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo vardinė stipendija Vientisosios studijos, pirmoji, antroji ir trečioji pakopos, rudens ir pavasario sem. Gabiems jaunuoliams iš socialiai remtinų šeimų
Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinė stipendija Vientisosios studijos, pirmoji ir antroji pakopa Skiriama gabiausiems studentams pagal studijų sritis
Reimondo, Albertos ir Wandos Yankun vardinė stipendija Vientisosios studijos, pirmoji, antroji ir trečioji pakopos, pavasario sem. Geriausiai besimokantiems ir socialiai remtiniems studentams
UAB „Ernst & Young Baltic” apdovanojimas Vientisosios studijos, pavasario sem. Už geriausią magistro darbą finansų ir mokesčių teisės tematika
Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros apdovanojimas Vientisosios ir magistrantūros studijos, pavasario sem. Už geriausią magistro darbą baudžiamosios justicijos tematika

Daugiau informacijos čia.

Paskolos

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas, kurios teikiamos iš kredito įstaigų lėšų, turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas:

 • Paskolą studijų kainai sumokėti (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies);
 • Paskolą gyvenimo išlaidoms (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti teisės aktų nustatytos bazinės socialinės išmokos 50 dydžių (papildomų paraiškų, teikiamų pavasario semestre – 25 bazinės socialinės išmokos);
 • Paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (šios paskolos suma per vienerius metus negali viršyti 60 bazinės socialinės išmokos I dydžių (2280 EUR).

Paskolų išdavimą, tarpininkaujant Universitetui, administruoja Valstybinis studijų fondas. Visų rūšių valstybės remiamos paskolos teikiamos kasmet rudens semestre. Studentas, norintis gauti paskolą, turi registruotis Fondo interneto svetainėje užpildydamas nustatytos formos prašymą-anketą.

Daugiau informacijos čia.

Studijų kainos kompensavimas

Studijuojantys valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje gali pretenduoti į studijų kainos kompensavimą. Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų studentams, pasiekusiems geriausių studijų rezultatų. Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo, kuris:

 • neturi akademinių skolų;
 • yra pasiekę studijų rezultatų vidurkį, ne mažesnį už savo aukštosios mokyklos, tos pačios studijų programos ir formos, to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį. Šiam tikslui studijų krypčiai sudaroma pažangumo eilė;
 • nėra gavę studijų stipendijos už atitinkamą studijų laikotarpį ar jo dalį;
 • atlikęs nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigęs bazinius karinius mokymus;
 • kuris pagal Mokslo ir studijų įstatymą turi teisę į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą.

Daugiau informacijos čia ir čia.