Aktuali informacija

Dėstytojų priėmimo laikai

Studentų (klausytojų) konsultavimas vyksta TF puslapyje nurodytomis dėstytojų priėmimo valandomis Microsoft Teams platformoje, studentui (klausytojui) pranešus apie konsultacijos pageidavimą bent prieš dvi darbo dienas. Konsultacijos gali būti vykdomos ir kitu dėstytojo ir studento (klausytojo) suderintu laiku. Konsultacijoms gali būti naudojamas ir elektroninis paštas (TF puslapyje nurodytu dėstytojo el. pašto adresu).

Baudžiamosios justicijos katedra

Privatinės teisės katedra

Viešosios teisės katedra

D. U. K.

Dėl studijų įgyvendinimo Vilniaus universiteto Teisės fakultete 2021/2022 studijų metų pavasario semestre

2021/2022 studijų metų pavasario semestre Vilniaus universiteto Teisės fakultete studijos įgyvendinamos remiantis dekano įsakymu dėl studijų įgyvendinimo Vilniaus universiteto Teisės fakultete 2021/2022 studijų metų pavasario semestre.

Dėl studentų konsultavimo

Studentų konsultavimas vyksta VU TF interneto svetainėje paskelbtomis dėstytojų priėmimo valandomis Microsoft Teams platformoje, studentui pranešus apie konsultacijos pageidavimą bent prieš dvi darbo dienas. Konsultacijos gali būti vykdomos ir kitu dėstytojo ir studento  suderintu laiku. Konsultacijoms gali būti naudojamas ir elektroninis paštas (VU TF interneto svetainėje nurodytu dėstytojo e. pašto adresu).

Dėl kursinių darbų

Kokia tvarka remiantis rengiamas ir ginamas kursinis darbas?

Kursinis darbas rengiamas ir ginamas remiantis:

  1. VU TF tarybos patvirtinta „VU Teisės fakulteto kursinių ir baigiamųjų magistro darbų rengimo, gynimo, vertinimo ir saugojimo tvarka”.
  2. VU TF tarybos patvirtintais atnaujintais „VU Teisės fakulteto kursinių ir magistro darbų rengimo metodiniais reikalavimais”, kuriuose numatytas naujas nuorodų į naudotą literatūrą ir šaltinių sąrašo sudarymo stilius – Harvardo stilius.

Kas ir kaip konsultuoja dėl kursinio darbo rengimo?

  1. Dėl kursinio darbo rengimo dalykinių ir metodinių klausimų konsultuoja kursiniam darbui vadovaujantis dėstytojas. Studentų konsultavimas vyksta VU TF interneto svetainėje paskelbtomis dėstytojų priėmimo valandomis Microsoft Teams platformoje, studentui pranešus apie konsultacijos pageidavimą  e. paštu bent prieš dvi darbo dienas. Konsultacijos gali būti vykdomos ir kitu dėstytojo ir studento suderintu laiku. Konsultacijoms gali būti naudojamas ir elektroninis paštas (VU TF interneto svetainėje nurodytu dėstytojo e. pašto adresu).
  2. Dėl kursinio rengimo, pateikimo ir gynimo procedūrinių klausimų konsultuoja VU TF specialistė rašto darbams Rima Steponavičienė e. paštu rima.steponaviciene@tf.vu.lt

Kada reikia pateikti kursinį darbą?

Parengtas kursinis darbas turi pateiktas  ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki semestro pabaigos (iki 2022 m. birželio 9 d.).

Kaip reikia pateikti parengtą kursinį darbą?

Parengtą kursinį darbą studentas turi įvesti į VU informacinę sistemą ir apie tai e. paštu informuoti darbo vadovą. Taip pat, jeigu darbo vadovas pageidauja, atsiųsti jam darbą Teisės fakulteto svetainėje nurodytu dėstytojo e. pašto adresu (pdf formatu). Spausdintas darbas nėra teikiamas.

Kaip vyksta kursinio darbo gynimas?

Kursinis darbas turi būti apgintas ne vėliau kaip paskutinę semestro dieną, t. y., iki 2022 m. sausio 26 d. Kursinis darbas ginamas Fakulteto svetainėje paskelbtomis dėstytojų priėmimo valandomis Microsoft Teams platformoje, studentui pranešus apie pageidavimą ginti darbą e. paštu bent prieš dvi darbo dienas. Pagal atskirą abipusį susitarimą e. paštu suderintomis priemonėmis ir numatytu laiku darbas gali būti gynimas kitais būdais, pvz. telefonu.

Dėl profesinės praktikos atlikimo 

Jeigu profesinė praktika dar nėra pradėta, tačiau norima ją pradėti atlikti karantino laikotarpiu, praktiką galima atlikti:

  • Vilniaus universiteto Teisės klinikoje;
  • Kitoje institucijoje, kuri gali užtikrinti profesinės praktikos atlikimą nuotoliniu būdu ir kurios vadovas ar jai atstovauti įgaliotas asmuo turi technines galimybes pasirašyti praktikos sutartį elektroniniu parašu.

Norint pradėti profesinę praktiką reikia Universiteto studentui suteiktu el. paštu pateikti prašymą dėl praktikos atlikimo studijų administratorei (vientisosios dieninės studijos – Juditai Morkvėnienei e. paštu judita.morkveniene@tf.vu.lt; vientisosios sesijinės studijos – Linai Mekytei e. paštu lina.mekyte@tf.vu.lt). Prašymas gali būti nepasirašytas. Taip pat būsimas praktikos vadovas institucijoje turėtų studijų administratorei pateikti sutikimą priimti studentą profesinei praktikai ir informaciją apie savo išsilavinimą ir teisinio darbo stažą. Būsimas praktikos vadovas sutikimą laisva forma ir informaciją turėtų atsiųsti savo oficialiu instituciniu e. paštu. Jeigu praktika atliekama neteisinėje institucijoje, taip pat e. paštu turi būti pateikiamas trumpas institucijos veiklos aprašymas.

Atlikus profesinę praktiką, per 10 d. d. reikia Studijų skyriui pateikti dokumentus dėl praktikos įvertinimo. Tai galima padaryti dviem būdais:

  • Atsiųsti skanuotus (arba specialia mobilaus telefono programėle fotografuotus) studento pasirašytą prašymą dėl profesinės praktikos įvertinimo bei studento ir vadovo praktikos institucijoje pasirašytą praktikos ataskaitą (5-10 psl.) el. paštu studijų administratorei (vientisosios dieninės studijos – Juditai Morkvėnienei e. paštu judita.morkveniene@tf.vu.lt; vientisosios sesijinės studijos – Linai Mekytei e. paštu lina.mekyte@tf.vu.lt).
  • Jeigu nėra galimybės atsiųsti skanuotų studento pasirašyto prašymo dėl profesinės praktikos įvertinimo ir studento ir vadovo praktikos institucijoje pasirašytos praktikos ataskaitos, šiuos dokumentus galima nepasirašytus siųsti Universiteto studentui suteiktu el. paštu studijų administratorei (vientisosios dieninės studijos – Juditai Morkvėnienei e. paštu judita.morkveniene@tf.vu.lt; vientisosios sesijinės studijos – Linai Mekytei e. paštu lina.mekyte@tf.vu.lt). Taip pat praktikos vadovas institucijoje turėtų studijų administratorei pateikti atsiliepimą apie atliktą praktiką (įprastomis studijų sąlygomis atsiliepimas yra integrali praktikos ataskaitos dalis). Praktikos vadovas atsiliepimą laisva forma turėtų atsiųsti savo oficialiu instituciniu e. paštu.

Jeigu profesinė praktika jau pradėta atlikti kontaktiniu būdu institucijoje, reikėtų su praktikos atlikimo vietos institucija derinti galimybę užbaigti profesinę praktiką nuotoliniu būdu. Tokiu atveju gali būti atliekamos kitos arba papildomos užduotys nei tos, kurios numatytos profesinės praktikos plane. Pastarojo keisti nereikėtų.

Jeigu profesinė praktika jau pradėta atlikti kontaktiniu būdu institucijoje ir nėra galimybės ją užbaigti nuotoliniu būdu, reikėtų Universiteto studentui suteiktu el. paštu informuoti  studijų administratorę (vientisosios dieninės studijos – Juditai Morkvėnienei e. paštu judita.morkveniene@tf.vu.lt; vientisosios sesijinės studijos – Linai Mekytei e. paštu lina.mekyte@tf.vu.lt) nuo kada praktikos atlikimas yra sustabdytas.

!!! Visiems pateikiamiems dokumentams dėl praktikos taikomi įprastiniai Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studijų praktikos nuostatuose numatyti terminai. Taip pat toliau taikomi Nuostatuose numatyti reikalavimai praktikos institucijai ir praktikos vadovui.

Dėl akademinių užsiėmimų virtualioje aplinkoje tvarkos

VU Teisės fakultete yra dekano patvirtintas „Akademinių užsiėmimų virtualioje erdvėje (AUVE) tvarkos aprašas“. Jo tikslas – užtikrinti tokį bendruomenės narių komunikavimą virtualioje erdvėje, kuris būtų kuo artimesnis realiam dėstytojo – studento (klausytojo) santykiui auditorijoje, užtikrintų aukštą studijų kokybę, tinkamą žinių ir gebėjimų perdavimo lygį, bendruomenės narių tarpusavio pagarbą ir jų orumą.

Realiu laiku vykdomos paskaitos gali, bet neprivalo būti įrašomos.

Dėl VU bibliotekos išteklių

Informacija apie bibliotekos  teikimas paslaugas ir jų laikus karantino metu nuolatos atnaujinama bibliotekos interneto svetainėje.

Leidinio dalies kopijos užsakymas

Leidinių skolinimas ir grąžinimas

Visais detalesniais klausimais dėl bibliotekos darbo galima konsultuotis su bibliotekininke Lina Becerik e. paštu lina.becerik@mb.vu.lt

Studentams, norintiems atvykti į VU biblioteką pasiimti arba grąžinti knygų, padalinys gali išduoti studijų pažymą, joje pažymint apie atvykimo į Universitetą priežastį. Tam reiktų kreiptis į savo studijų koordinatorę nurodant konkrečią datą, kada planuojama atvykti į Vilnių.