Pradžia > Studentams > Doktorantūros studijos > Apgintos disertacijos

Apgintos disertacijos

2022

Gabrielė TAMINSKAITĖ Privatinės teisės katedros doktorantė Solidarumo principas ir jo veikimas gerovės valstybių teisinėse sistemose. Prancūzijos ir Lietuvos pavyzdžiai
Santrauka
Milda MARKEVIČIŪTĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Administracinės atsakomybės samprata ir teisinio reguliavimo modelis Lietuvoje
Rūta JANECKAITĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Europos Sąjungos vidaus rinkos laisvių ir konkurencijos taisyklių poveikis Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos organizavimui ir reguliavimu

2021

Monika MORKŪNAITĖ Privatinės teisės katedros doktorantė Pacientų patirtos žalos atlyginimo problematika
Miglė ŽUKAUSKAITĖ-TATORĖ Privatinės teisės katedros doktorantė Privalomosios mediacijos civiliniuose ginčuose ir teisės į teisminę gynybą santykio problemos
Viltė Kristina STEPONĖNAITĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos tikslinės finansinės ribojamosios priemonės: poreikis užtikrinti teisę į teisingą procesą

2020

Laurynas BALČIŪNAS Viešosios teisės katedros doktorantas Pasauliniai standartai, ES bankų gaivinimo ir pertvarkymo teisinio reguliavimo ištakos, tikslai ir taikymo probleminiai klausimai: praeitis, dabartis ateitis
Vaidas KONTRIMAS Privatinės teisės katedros doktorantas Civilinė atsakomybė už nesąžiningos konkurencijos, pasireiškiančios neteisėtu komercinės paslapties atskleidimu, naudojimu, paviešinimu ar gavimu, veiksmais padarytą žalą
Evelina Agota VITKUTĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Profesinė savivalda Lietuvos viešojoje teisėje
Renata JUZIKIENĖ Privatinės teisės katedros doktorantė (eksternu) Įmonės hipoteka – plačiausia komercinio įkeitimo forma

2019

Daiva VELIČKAITĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Viešasis interesas ir jo įgyvendinimo sąlygos architektūros srityje

Santrauka

2018

Tadas VARAPNICKAS Privatinės teisės katedros doktorantas Arbitro civilinė atsakomybė ir jos ribos

Santrauka

Aušra VAINORIENĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Nepaprastosios padėties teisiniai pagrindai

Santrauka

Marija BLIUVAITĖ (VITULSKĖ) Privatinės teisės katedros doktorantė Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas tarptautiniame komerciniame arbitraže

Santrauka

Jurgita RANDAKEVIČIŪTĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Teisės ir biomedicinos mokslų santykis Europos patentų konvencijos 53 (a) straipsnio kontekste

Santrauka

Monika AMBRASAITĖ-VALENTINAVIČIENĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Lobizmo reglamentavimas: Lietuvos atvejis

Santrauka

Vilius MITKEVIČIUS Privatinės teisės katedros doktorantas Multimodaliniai krovinių vežimai: reglamentavimo problematika

Santrauka

Inga ŽUKOVAITĖ Baudžiamosios justicijos katedros doktorantė Plėšimo sudėties probleminiai aspektai

Santrauka

Oksana FRUZEROVA Baudžiamosios justicijos katedros doktorantė (eksternu) Draudimo piktnaudžiauti rinka turinys ir šio draudimo pažeidimo administracinės bei baudžiamosios atsakomybės probleminiai aspektai

Santrauka

Artūras DRIUKAS Privatinės teisės katedros doktorantas (eksternu) Materialiosios privatinės teisės terminai
Gintarė PAŽERECKAITĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Tarptautinių organizacijų ir jų valstybių narių atsakomybės pagal tarptautinę teisę santykis

Santrauka

Eglė TAMOŠIŪNAITĖ-SAMAITIENĖ Privatinės teisės katedros doktorantė Verslo perdavimo samprata pagal Direktyvą 2001/23/EB

Santrauka

Renata VAIŠVILIENĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Tarptautinių baudžiamųjų tribunolų jurisdikcijos santykis su nacionaline baudžiamąja jurisdikcija

Santrauka

Victor TEREHKOV Privatinės teisės katedros doktorantas Civilinio proceso globalizacija ir regionalizacija: Europos ir Eurazijos aspektai

Santrauka

Marija MARKOVA Privatinės teisės katedros doktorantė Reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos efektyvumas Europos Sąjungoje

Santrauka

2017

Aušra DAMBRAUSKIENĖ Baudžiamosios justicijos katedros doktorantė Ultima ratio principo įgyvendinimas kriminalizuojant veikas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse

Santrauka

Agnė PETKEVIČIŪTĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Reorganizavimo ir perleidimo operacijų apmokestinimas Lietuvoje: Tarybos direktyvos 2009/133/EB įgyvendinimas

Santrauka

Dovilė PŪRAITĖ-ANDRIKIENĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Konstitucinės justicijos procesas Lietuvoje: optimalaus modelio paieška

Santrauka

Johanas BALTRIMAS Viešosios teisės katedros doktorantas Teismo precedentas: autoritetas ir veikimas

Santrauka

Agnė JUŠKEVIČIŪTĖ-VILIENĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Asmens ūkinės veiklos laisvės konstituciniai pagrindai Lietuvoje: ekonominės, istorinės ir lyginamosios įžvalgos

Santrauka

Povilas GRUODIS Viešosios teisės katedros doktorantas Kredito įstaigų veiklos reguliavimas mokesčių teisės normomis

Santrauka

Neringa GAUBIENĖ Privatinės teisės katedros doktorantė Valstybės imunitetas tarptautiniame civiliniame procese

Santrauka

2016

Jevgenija VIENAŽINDYTĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Bosphorus prezumpcija ir Europos sąjungos prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos
Rimantas DAUJOTAS Privatinės teisės katedros doktorantas (eksternu) Tarptautinė investicijų teisė ir arbitražas
Eglė LAURAITYTĖ Privatinės teisės katedros doktorantė Įmonių socialinė atsakomybė – bendrovių teisės aspektai
Gintarė TAMAŠAUSKAITĖ-JANICKĖ Privatinės teisės katedros doktorantė Informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimas darbo vietoje darbo teisės požiūriu

Santrauka

Edvinas MEŠKYS Privatinės teisės katedros doktorantas Moksliniai biobankai: mišrus asmens sutikimas kaip biomedicininių tyrimų laisvės prielaida

Santrauka

Audronė GEDMINTAITĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Teisėtų lūkesčių apsaugos principas viešojoje teisėje

Santrauka

Sigitas BARAKAUSKAS Privatinės teisės katedros doktorantas Įmonių gaivinimo teisminės procedūros: lyginamieji aspektai

Santrauka

Julius ZALESKIS Viešosios teisės katedros doktorantas Šiuolaikinė tarptautinė valstybės imuniteto teisė: teisiškumo pokyčiai

2015

Liudmila ULYASHINA Viešosios teisės katedros doktorantė (eksternu) Tarptautiniai teisiniai standartai žmogaus teisių srityje ir jų realizacija

Santrauka

Justyna LEVON Baudžiamosios justicijos katedros doktorantė Įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą kaip baudžiamojo poveikio priemonė

Santrauka

Donatas MURAUSKAS Viešosios teisės katedros doktorantas Instrumentalizmas teismų sprendimuose: argumentavimas įvertinus socialinius padarinius

Santrauka

Dovilė VALANČIENĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Teisės mokslas senojo ir naujojo mokslo paradigmos akivaizdoje

Santrauka

Gerardas VIŠINSKIS Baudžiamosios justicijos katedros doktorantas Baudžiamoji atsakomybė už savavaldžiavimą

Santrauka

Arnas PALIUKĖNAS Privatinės teisės katedros doktorantas Sportinės veiklos sutartis

Santrauka

Darius MINIOTAS Privatinės teisės katedros doktorantas Tikslą riboti konkurenciją turinčių vertikaliųjų susitarimų vertinimas konkurencijos teisėje

Santrauka

Karolina BUBNYTĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Teismų vaidmuo įgyvendinant Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją Lietuvoje

Santrauka

Martynas ENDRIJAITIS Viešosios teisės katedros doktorantas Finansinės apskaitos standartų taikymas apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu

Santrauka

2014

Beata KOZUBOVSKA Privatinės teisės katedros doktorantė Ginčų arbitruotinumo problematika ir tendencijos

Santrauka

Paulius MILIAUSKAS Privatinės teisės katedros doktorantas Biržinėse bendrovėse sudaromos akcininkų sutartys: bendrovių teisės aspektai

Santrauka

Laurynas DIDŽIULIS Privatinės teisės katedros doktorantas Finansų tarpininkų profesinė civilinė atsakomybė kaip investuotojų apsaugos priemonė

Santrauka

Violeta VASILIAUSKIENĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Kova su terorizmu tarptautinės humanitarinės teisės kontekste

Santrauka

Manfredas LIMANTAS Viešosios teisės katedros doktorantas Mišrūs susitarimai Europos Sąjungos teisės sistemoje

Santrauka

Laura PAŠKEVIČIENĖ Privatinės teisės katedros doktorantė Viešojo administravimo subjektas kaip sutarties šalis

Santrauka

Kristina PRANEVIČIENĖ Privatinės teisės katedros doktorantė Jurisdikcijos nustatymo taisyklės ir jų taikymas bylose dėl tėvų pareigų vaikams pagal Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 (Briuselis IIa)

Santrauka

Elena TCAREGORODSKAIA Privatinės teisės katedros doktorantė (eksternu) Teisinis paprotys: esmė ir veikimo mechanizmas

Santrauka

Jolanta APOLEVIČ Viešosios teisės katedros doktorantė Tarptautinės aplinkos teisės principų įtaka branduolinei teisei

Santrauka

Kristina SAVICKAITĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Sandorių kainodaros teisinio reguliavimo ypatumai Lietuvoje

Santrauka

Nika BRUSKINA Viešosios teisės katedros doktorantė Valstybės kompensacija nacių ir komunistinių režimų nusikaltimų aukoms: tarptautinės ir nacionalinės teisės sąveika

Santrauka

2013

Mindaugas LUKAS Viešosios teisės katedros doktorantas Valstybių konkurencijos mokesčiais įtaka nacionaliniam mokesčių teisiniam reguliavimui

Santrauka

Robertas ČIOČYS Privatinės teisės katedros doktorantas Bendrovių valdymo reglamentavimo Lietuvoje problemos

Santrauka

Vilius NIKITINAS Privatinės teisės katedros doktorantas (eksternu) Vežėjo geležinkelių transportu civilinės teisinės atsakomybės, reglamentuojamos CIM ir SMGS tarptautiniais susitarimais, lyginamoji analizė

Santrauka

Ilona PETRAITYTĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Asmens duomenų teisinės apsaugos principai

Santrauka

Laura LIUBERTAITĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Europos Sąjungos pirminės teisės įtaka valstybių narių daugiašalėms tarptautinės privatinės teisės normoms

Santrauka

Erika LEONAITĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Proporcingumo principas Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje

Santrauka

Lina GRIŠKEVIČ Viešosios teisės katedros doktorantė Autentiškos teismų sistemos sukūrimas Lietuvoje

Santrauka

Gintarė MAKAUSKAITĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Visuomenės teisės susipažinti su oficialiais neskelbtais dokumentais ribojimų pagrindai ES ir ES valstybių narių teisėje

Santrauka

Paulius VERŠEKYS Baudžiamosios justicijos katedros doktorantas Vertinamieji nusikalstamos veiklos sudėties požymiai

Santrauka

Inga DAUKŠAITĖ Baudžiamosios justicijos katedros doktorantė Baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą abortą ir privertimą jį darytis

Santrauka

Arnas STONYS Viešosios teisės katedros doktorantas Reguliacinės sutartys viešojoje teisėje

Santrauka

Ugnė GAILIŪNIENĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Atsakomybė už viešojo administravimo subjektų asmenims padarytą žalą Lietuvoje

Santrauka

2012

Pranas ŠVEDAS Baudžiamosios justicijos katedros doktorantas Baudžiamoji atsakomybė už literatūros, mokslo, meno kūrinio ar gretutinių teisių objekto neteisėtą atgaminimą, neteisėtų kopijų platinimą, gabenimą ar laikymą

Santrauka

Laura KIRILEVIČIŪTĖ Privatinės teisės katedros doktorantas Jurisdikcijos taisyklės pagal 2000 m. gegužės 29 d. tarybos reglamentą (EB) 1346/2000 dėl bankroto bylų

Santrauka

Salomėja ZAKSAITĖ Baudžiamosios justicijos katedros doktorantas Sukčiavimo sporto srityje paplitimas ir prevencijos problemos

Santrauka

Audrius JUOZAPAVIČIUS Baudžiamosios justicijos katedros doktorantas Duomenų (įrodymų), gautų pažeidžiant teisę, naudojimo neleistinumas Lietuvos baudžiamajame procese

Santrauka

Andžej STANKEVIČ Privatinės teisės katedros doktorantas (eksternu) Teismingumas, taikytina teisė ir įrodinėjimas civilinėse bylose dėl neleistino informacijos skelbimo internete: galimybės ir problemos

Santrauka

Mantas RIMKEVIČIUS Privatinės teisės katedros doktorantas Klaidinančios reklamos vertinimo kriterijai Europos Sąjungoje ir Lietuvoje

Santrauka

Ingrida DANĖLIENĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Proporcingumo principas administracinėje teisėje
Eglė ZEMLYTĖ Privatinės teisės katedros doktorantė Valstybė kaip arbitražinio susitarimo šalis

Santrauka

Radvilė ČIRICAITĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Tarptautinio bankroto proceso aspektų teisinis reguliavimas Europos Sąjungos ir Lietuvos teisėje

Santrauka

Beata MARTIŠIENĖ Privatinės teisės katedros doktorantė Darbo santykių reguliavimo civiliniai teisiniai aspektai

Santrauka

Agnė JAKAITĖ Privatinės teisės katedros doktorantė Civilinė atsakomybė esant ikisutartiniams santykiams

Santrauka

Gabija GRIGAITĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Humanitarinės intervencijos koncepcija šiuolaikinės tarptautinės teisės kontekste

Santrauka

Neringa GLEBOVĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Karjeros valstybės tarnautojo garantijos

Santrauka

Ieva POVILAITIENĖ Privatinės teisės katedros doktorantė Darbo sutartis ir kitos teisinės darbo panaudojimo formos

Santrauka

Deimilė PRAPIESTYTĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Prejudicinio sprendimo priėmimo Europos Sąjungos Teisingumo Teisme proceso aiškumas kaip vienodo Europos Sąjungos teisės aiškinimo ir taikymo garantija

Santrauka

Vida PETRYLAITĖ Privatinės teisės katedros doktorantė Pamatiniai socialinės apsaugos teisės principai

Santrauka

2011

Eglė MACKUVIENĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Teisinio argumentavimo korektiškumo prielaidos

Santrauka

Martynas VASILIAUSKAS Viešosios teisės katedros doktorantas Teisinis atliekų tvarkymo reguliavimas: probleminiai aspektai

Santrauka

Evaldas KLIMAS Privatinės teisės katedros doktorantas Pareigos bendradarbiauti principas, šio principo taikymas ir reikšmė statybos rangos sutartiniuose teisiniuose santykiuose

Santrauka

Tautvydas ŽĖKAS Baudžiamosios justicijos katedra Vaiko išnaudojimas pornografijai: baudžiamieji teisiniai ir kriminologiniai aspektai

Santrauka

Arūnas ŽELVYS Privatinės teisės katedros doktorantas Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai

Santrauka

Lina MIKALONIENĖ Privatinės teisės katedros asistentė Asmeninio komercinio bendradarbiavimo pagrindinės teisinės formos

Santrauka

Aurimas BRAZDEIKIS Privatinės teisės katedros doktorantas Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis

Santrauka

2010

Juozas RIMAS Privatinės teisės katedros asistentas Privataus kapitalo sandoriai: bendrovių teisės aspektai

Santrauka

Agnė LIMANTĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Privačių subjektų teisė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą ginčijant Europos Sąjungos teisės aktus

Santrauka

Indrė ISOKAITĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Jūros erdvių reglamentavimas tarptautinėje ir Lietuvos Respublikos teisėje

Santrauka

Elena MASNEVAITĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo teisinis reguliavimas Lietuvoje

Santrauka

Rūta LATVELĖ Viešosios teisės katedros doktorantė Teisėjo vaidmuo aiškinant teisę

Santrauka

2009

Marius JAKUTAVIČIUS Civilinės teisės ir civilinio proceso katedros doktorantas Apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos: produktų imitavimo atvejai

Santrauka

Renata VOLODKO Civilinės teisės ir civilinio proceso katedros doktorantė Teoriniai ir praktiniai neturinės žalos instituto taikymo aspektai Lietuvos civilinėje teisėje

Santrauka

Albertas MILINIS Baudžiamosios teisės katedros doktorantas Baudžiamoji atsakomybė už nužudymą be pavojingumą didinančių ir mažinančių aplinkybių (BK 129 str. 1 dalis)

Santrauka

Elzė MATULIONYTĖ Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedros doktorantė Genetiškai modifikuoto maisto produktų teikimo į rinką reglamentavimo ypatumai pagal Europos Bendrijos teisę

Santrauka

Andželika VOSYLIŪTĖ Baudžiamosios teisės katedros asistentė Baudžiamoji atsakomybė už kvalifikuotą vagystę

Santrauka

Eduard MAŽUL Viešosios teisės katedros doktorantas Tautinių mažumų teisių apsauga vykdant tarptautinius Lietuvos Respublikos įsipareigojimus 1918-1940 metais

Santrauka

Giedrė URBANAVIČIŪTĖ Privatinės teisės katedros asistentė Jurisprudencija kaip romėnų teisės šaltinis

Santrauka

Vigita VĖBRAITĖ Privatinės teisės katedros asistentė Šalių sutaikymas civiliniame procese

Santrauka

Jūratė TRUSKAITĖ Privatinės teisės katedros asistentė Komercinių žymenų teisinės apsaugos problemos

Santrauka

2008

Deividas POŠKA Konstitucinės ir administracinės teisės katedros doktorantas Asmens teisė į teisminę gynybą ir jos įgyvendinimo probleminiai aspektai Lietuvos administraciniuose teismuose

Santrauka

Irmantas JARUKAITIS Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedros doktorantas Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika: narystės konstituciniai pagrindai

Santrauka

Lauras BUTKEVIČIUS Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedros doktorantė Jungtinė veikla Europos Bendrijos koncentracijų kontrolės sistemoje

Santrauka

Stasys DRAZDAUSKAS Civilinės teisės ir civilinio proceso katedros doktorantas Bendrosios sutarčių teisės vienodinimo įtaka Lietuvos sutarčių teisei

Santrauka

Rasa SVETIKAITĖ Teisės teorijos ir istorijos katedros doktorantė Nuosavybės teisių atkūrimas kaip konstitucinė garantija

Santrauka

Tomas TALUTIS Civilinės teisės ir civilinio proceso katedros doktorantas Nepriklausomų draudimo tarpininkų veiklos ypatumai

Santrauka

Mantas LIESIS Baudžiamosios teisės katedros doktorantas Eutanazija ir padėjimas nusižudyti: kriminalizavimo ir baudžiamosios atsakomybės problemos

Santrauka

2007

Girius IVOŠKA Baudžiamosios teisės katedros doktorantas Baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamas veikas ekonomikai ir verslo tvarkai reglamentavimo Lietuvos Respublikos baudžiamaisiais įstatymais problemos

Santrauka

Ieva GAVELYTĖ-KALYTIENĖ Baudžiamosios teisės katedros doktorantė Kyšininkavimo prevencija ir kontrolė

Santrauka

Danguolė BUBLIENĖ Civilinės teisės ir civilinio proceso katedros doktorantė Vartojimo sutarčių nesąžiningos sąlygos

Santrauka

Saulius AVIŽA Civilinės teisės ir civilinio proceso katedros doktorantas Nuosavybės išsaugojimas. Lyginamoji analizė

Santrauka

Vygantė MILAŠIŪTĖ Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedros doktorantė Diskriminacijos draudimo principas tarptautinėje teisėje: diskriminacijos fakto nustatymo kriterijai

Santrauka

Rita ALIUKONIENĖ Baudžiamosios teisės katedros doktorantė Sunkus sveikatos sutrikdymas: teorinės ir praktinės kvalifikavimo problemos

Santrauka

Eglė BALNIENĖ Teisės teorijos ir istorijos katedros doktorantė Advokatūros atsiradimas ir raida Lietuvoje

Santrauka

Andžej ČAIKOVSKI Baudžiamosios teisės katedros doktorantas Nusikalstamų veikų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams subjektas

Santrauka

Indrė ŽVAIGŽDINIENĖ Konstitucinės ir administracinės teisės katedros doktorantė Žalos aplinkai atlyginimo teisinio reguliavimo ir praktinio taikymo problemos

Santrauka

2006

Rimantas SIMAITIS Civilinės teisės ir civilinio proceso katedros doktorantas Bylinėjimosi išlaidos civiliniame procese

Santrauka

Aistė MEDELIENĖ Konstitucinės ir administracinės teisės katedros doktorantė Mokestinių ginčų nagrinėjimo teorinės ir praktinės problemos

Santrauka

Dalia BUKELIENĖ Baudžiamosios teisės katedros doktorantė (eksternu) Baudžiamoji atsakomybė už turto pasisavinimą ir turto iššvaistymą (teoriniai ir praktiniai aspektai)

Santrauka

Andrius PAULAUSKAS Konstitucinės ir administracinės teisės katedros doktorantas Mokesčių apskaičiavimo teisinio reglamentavimo bei praktinio taikymo problemos

Santrauka

Nerijus KASILIAUSKAS Darbo teisės katedros doktorantas Lietuvos profesinių sąjungų teisinio statuso problemos

Santrauka

Tomas KONTAUTAS Civilinės teisės ir civilinio proceso katedros doktorantas (eksternu) Lietuvos draudimo sutarčių teisė: teoriniai ir praktiniai aspektai

Santrauka

2005

Daiva PETRYLAITĖ Darbo teisės katedros doktorantė Kolektyvinių darbo ginčų instituto teorinės ir praktinės problemos

Santrauka

Rasa RAGULSKYTĖ-MARKOVIENĖ Konstitucinės ir administracinės teisės katedros doktorantė Lietuvos aplinkos teisės derinimo su Europos Sąjungos aplinkos teise problemos poveikio aplinkai vertinimo kontekste

Santrauka

Rimgaudas GREIČIUS Civilinės teisės ir civilinio proceso katedros doktorantas Įmonės vadovo fiduciarinės pareigos

Santrauka

Paulius MARKOVAS Konstitucinės ir administracinės teisės katedros doktorantas Vyriausybės ir savivaldybių vertybinių popierių apyvartos teisinis reguliavimas

Santrauka

Remigijus MERKEVIČIUS Kriminalistikos ir baudžiamosios teisės katedros doktorantas (eksternu) Baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens samprata teisinės valstybės baudžiamajame procese

Santrauka

Andrej GORBATKOV Kriminalistikos ir baudžiamosios teisės katedros doktorantas (eksternu) Kontrabandos tyrimas

Santrauka

Agnė BARANSKAITĖ Baudžiamosios teisės katedros doktorantė Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius

Santrauka

Deividas SOLOVEIČIKAS Baudžiamosios teisės katedros doktorantas Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė (lyginamieji aspektai)

Santrauka

Gintautas ŠULIJA Baudžiamosios teisės katedros doktorantas Baudos bausmė ir jos skyrimas

Santrauka

2004

Andrius SMALIUKAS Civilinės teisės ir civilinio proceso katedros doktorantas Kilnojamojo turto įkeitimo teisės reforma ir derinimas: lyginamoji analizė

Santrauka

Haroldas ŠINKŪNAS Valstybės ir teisės teorijos ir istorijos katedros asistentas Teisėjų nepriklausomumas

 

Jurga PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ Konstitucinės ir administracinės teisės katedros doktorantė Administracinės justicijos ypatumai Lietuvoje

Santrauka

Vitas VASILIAUSKAS Valstybės ir teisės teorijos ir istorijos katedros doktorantas (eksternu) Teisminio precedento reikšmė romanų-germanų teisinėje sistemoje

Santrauka

2003

Gabrielė JUODKAITĖ GRANSKIENĖ Kriminalistikos ir baudžiamosios teisės katedros doktorantė Teismo ekspertizės išvadų formulavimas ir vertinimas

Santrauka

Antanas JATKEVIČIUS Baudžiamosios teisės katedros doktorantas Nepilnamečių smurtinio nusikalstamumo prevencija

Santrauka

Rūta BAKŠEVIČIENĖ Valstybės ir teisės teorijos ir istorijos katedros asistentė (eksternu) Įstatymų efektyvumo sociologiniai aspektai (baudžiamųjų įstatymų tyrimų pagrindu)

2002

Romualdas DRAKŠAS Baudžiamosios teisės katedros doktorantas (eksternu) Mirties bausmės istoriniai, komparatyviniai ir filosofiniai aspektas
Vytautas MIZARAS Civilinės teisės ir proceso katedros doktorantas Civiliniai autorių teisių gynimo būdai
Jaunius GUMBIS Valstybės ir teisės teorijos katedros asistentas Sutarties laisvės teisinės ribos
Algimantas ČEPAS Baudžiamosios teisės katedros doktorantas Ekstradicijos teorinės ir praktinės problemos

Santrauka

Rimantas STANKEVIČIUS Valstybės ir teisės teorijos ir istorijos katedros doktorantas (eksternu) Draudimo teisės formavimasis Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo (1990-2001 metai): teisės teorijos ir istorijos aspektai
Audrius PERKAUSKAS Tarptautinės ir Europos teisės katedros doktorantas Jurisdikcijų kolizijų ir užsienio teismų sprendimų pripažinimo bei vykdymo teisinis reguliavimas: unifikavimo tendencijos
Paulius VINKLERIS VU TF doktorantas (eksternu) Respublikos Prezidento statuso raida ir problemos Lietuvos valstybėje
Tomas DAVULIS Darbo teisės katedros doktorantas Lietuvos darbo teisės integracijos į Europos Sąjungos teisinę sistemą problemos

Santrauka

2001

Vaidotas VAIČAITIS Konstitucinės ir administracinės teisės katedros doktorantas Konstituciniai įstatymai teisės šaltinių sistemoje (lyginamasis tyrimas)
Irmantas NORKUS Konstitucinės ir administracinės teisės katedros doktorantas Draudžiami susitarimai pagal Europos bendrijos konkurencijos teisę
Skirgailė ŽALIMIENĖ Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedros doktorantė (eksternu) Įsisteigimo teisė pagal Europos bendrijos teisę
Dainius ŽALIMAS Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedros doktorantas Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai ir pasekmės

Santrauka

Ilona MICHAILOVIČ Baudžiamosios teisės katedros doktorantė Baudžiamajame įstatyme  numatytų nepilnamečių resocializacijos priemonių taikymas

Santrauka

Vytautas SINKEVIČIUS Konstitucinės ir administracinės teisės katedros doktorantas Lietuvos Respublikos pilietybės teisinis reguliavimas 1918–2001 metais: raida ir dabartinio teisinio reguliavimo problemos

Santrauka

Lyra VYSOCKIENĖ Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedros doktorantė Prieglobstis: valstybių tarptautiniai įsipareigojimai ir Europos Sąjungos teisė

Santrauka

2000

Valentinas JARUŠEVIČIUS Tarptautinės ir Europos teisės katedros doktorantas Diplomatinė gynyba

1999

Danutė JOČIENĖ Tarptautinės ir Europos  teisės katedros doktorantas Europos Žmogaus teisių konvencijos taikymas užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos teisėje

1996

1994

Egidijus ŠILEIKIS Konstitucinės ir administracinės teisės katedros doktorantas Laisvoji demokratinė santvarka: terminas VFR Pagrindiniame Įstatyme ir demokratinės teisinės valstybės principai Lietuvos Respublikos Konstitucijoje

1993

Algirdas TAMINSKAS Civilinės teisės ir proceso katedros doktorantas Nuosavybės teisinių santykių pertvarkymo problemos Lietuvos Respublikoje
Gintaras ŠVEDAS Baudžiamosios teisės katedros doktorantas Laisvės atėmimo ir jo vykdymo teorinės problemos