Pradžia > Apie mus > Studentų organizacijos > Studentų atstovybė Teisės fakultete (VU SA TF)

Studentų atstovybė Teisės fakultete (VU SA TF)

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) – seniausia ir didžiausia Lietuvoje visuomeninė ekspertinė švietimo organizacija, atstovaujanti studentų interesams Vilniaus universitete bei už jo ribų, puoselėjanti universitetinę kultūrą ir kurianti palankias sąlygas studentų saviraiškai.

Iš viso VU SA turi 14 padalinių kiekviename kamieniniame akademiniame padalinyje (fakultete, institute arba centre) ir vieną Centrinį biurą. Vilniaus universiteto Studentų atstovybė Teisės fakultete (VU SA TF) – VU SA padalinys, įsikūręs Teisės fakultete, atstovaujantis VU TF studentams ir ginantis jų interesus.

Struktūra ir veiklos sritys:

VU SA TF komandai vadovauja Pirmininkas, renkamas VU SA TF ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu. Pirmininkas yra atsakingas už koordinatorių komandos veiklą, tiesiogiai atstovauja VU TF studentams VU TF Taryboje, VU SA Taryboje, VU SA Parlamente ir kitose institucijose, oficialiai reiškia jų nuomonę, gina jų teises ir teisėtus interesus.

El. p.: pirmininkas@tf.vusa.lt.

Administratorius. Koordinuoja LSP programą padalinyje, registruoja grąžintus, prarastus ir pavogtus Teisės fakulteto studentų LSP. Taip pat, užtikrina sistemingą VU SA TF dokumentų kaupimą, administravimą ir archyvavimą, rūpinasi VU SA TF patalpų tvarka ir atnaujinimu.

El. p.: admin@tf.vusa.lt.

Akademinio proceso reikalų sritis atsakinga už studijų kokybės gerinimą fakultete. Šioje srityje dirbantys žmonės konsultuoja studentus su studijų procesu susijusiais klausimais, atlieka studijų proceso kokybės tyrimus (apklausas, poreikių analizes) bei siekia, kad į jų rezultatus būtų atsižvelgta inicijuojant pokyčius. Taip pat ši sritis bendradarbiauja su fakulteto administracija siūlydama studijų kokybės gerinimo būdus.

El. p.: akadem@tf.vusa.lt.

Socialinio proceso reikalų sritis rūpinasi studentų socialinės gerovės užtikrinimu Vilniaus universiteto Teisės fakultete. Socialinio proceso reikalų srities komanda rengia įvairias su fakultetu ir jo aplinka susijusias apklausas (apie auditorijų tinkamumą, mokymosi išteklių poreikius ir kt.), teikia pasiūlymus administracijai dėl fakulteto aplinkos gerinimo ir pritaikymo specialių poreikių turintiems studentams, organizuoja kraujo donorystės, regos tikrinimo bei kitas socialines akcijas, konsultuoja studentus socialiniais (stipendijų, išmokų ir kt.) klausimais.

El. p.: soc@tf.vusa.lt.

Informacinė sritis yra atsakinga už informacijos viešinimą bei organizacijos įvaizdžio kūrimą. Svarbiausia šios srities užduotis – rūpintis, kad studentus pasiektų visa svarbiausia akademinė ir socialinė informacija, informuoti juos apie įvairius įvykius (renginius, mokymus, konferencijas ir kt.), vykstančius tiek fakultete, tiek už jo ribų. Informacinė sritis taip pat viešina organizacijos darbus bei pozicijas studentams aktualiais klausimais.

El. p.: info@tf.vusa.lt.

Organizacinė sritis atsakinga už VU SA TF kultūrinių, akademinių bei laisvalaikio renginių organizavimą. Įvairių renginių metu ne tik sukuriama puiki platforma studentų saviraiškai ir kūrybai, bet ir skatinamas fakulteto bendruomeniškumas.

El. p.: org@tf.vusa.lt.

Marketingo sritis ieško potencialių VU SA TF rėmėjų ir nuolatinių partnerių, bendradarbiauja su įvairiomis įmonėmis. Marketingo sritis taip pat atsakinga už įvairių VU SA TF organizuojamų renginių finansavimą, rūpinasi rėmėjų reklama.

El. p.: marketingas@tf.vusa.lt.

Žmogiškųjų išteklių sritis organizuoja išvažiuojamuosius rudens bei pavasario mokymus, skirtus pakelti narių kompetencijas, motyvaciją bei pagerinti visų atliekamų darbų kokybę, taip pat organizuoja VU SA TF gimtadienį ir gausybę kitų renginių.

El. p.: hr@tf.vusa.lt.

Pagrindiniai VU SA TF renginiai

  • „Teisininkų dienos“ (TeDi) – kasmetinis Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Teisės fakultete (VU SA TF) organizuojamas renginių ciklas, kuriuo siekiama puoselėti teisininko visapusiškumo idėją ir teisininkų bendruomenės vieningumą.
  • „Konstitucijos dienos“ (KoDi) – tradicija tapęs projektas, kurio siekiama atskleisti Konstituciją kaip vertybę, skatinti ir ugdyti pagarbą teisinei valstybei bei pagrindiniam jos įstatymui, gilinti piliečių teisinę savimonę ir stiprinti Konstitucijos žinias.

Programos ir renginiai

VU Studentų atstovybėje veikia debatų, jaunųjų energetikų ir Kendo klubai, taip pat vykdomos kuratorių, ESN, „Be etikečių“, „Sąžiningai“ ir kitos programos, iš kurių Teisės fakultete aktyviausiai veikia dvi:

  • Programa „Sąžiningai“, puoselėjanti akademinio sąžiningumo kultūrą universitete. Programos veiklos kryptys: akademinio sąžiningumo skatinimas įvairiomis priemonėmis (diskusijomis, informacinėmis kampanijomis, atliekant tyrimus, apžvalgas) ir nusirašinėjimo prevencija – kiekvienas dėstytojas ar studentas į tarpinius ar galutinius atsiskaitymus gali pasikviesti nešališkų stebėtojų, padedančių prižiūrėti tvarką.

El. p.: saziningai@tf.vusa.lt.

  • Kuratorių programa, skirta padėti pirmakursiams sėkmingai žengti pirmuosius žingsnius universitete. Kasmet atrenkama keliasdešimt vyresnių kursų studentų, kurie supažindina pirmakursius su studijų procesu bei padeda jiems integruotis į fakulteto bendruomenę.

El. p.: kuratoriai@tf.vusa.lt.

VU SA TF kontaktai:

Saulėtekio al. 9, Jungiamieji rūmai (prie JR4 auditorijos), LT-10222 Vilnius,
Tel.: +370 5 236 6289
El. p.: info@tf.vusa.lt
„Facebook“ puslapis 
Tinklalapis

Vieningai Už Studentų Ateitį!