Pradžia > Studijuok > Studijų programos > Doktorantūros studijos

Doktorantūros studijos

NAUJIENA. Papildomas priėmimas į teisės krypties doktorantūros studijas 2017 m.

Socialinių mokslų srities teisės krypties doktorantūros studijos:

  • Aukščiausia (trečioji) universitetinių studijų pakopa, skirta mokslininkams, gebantiems savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus ir spręsti mokslo problemas, rengti;
  • Studijos trunka 4 metus (ištęstinės – 6 metus) ir apima kryptingus mokslinius tyrimus bei mokslinio darbo rengimą;
  • Sėkmingai baigus doktorantūros studijas ir apgynus daktaro disertaciją, suteikiamas socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro laipsnis;
  • Taip pat daktaro disertacija gali būti rengiama ir ginama eksternu.

 Priėmimo į doktorantūros studijas tvarka:

  • Priėmimo konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys teisės krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį teisinį išsilavinimą;
  • Stojantieji teikia mokslinį projektą ir dalyvauja pokalbyje su stojamojo egzamino komisija;
  • Mokslinis projektas rengiamas pagal iš anksto (paprastai balandžio mėn.) skelbiamą daktaro disertacijų tematikų sąrašą (2016 m. priėmimo tematikos, 2017 m. pagrindinio priėmimo tematikos, 2017 m. papildomo priėmimo tematikos). Mokslinio projekto apimtis – iki 10 lapų. Projekte turi būti apibūdinamas temos aktualumas, esamas mokslinės problemos ištyrimo lygis, suformuluojami būsimo darbo tikslai ir uždaviniai, aptariami tyrimo metodai, pateikiama bendra literatūros disertacijos tema apžvalga, numatoma tyrimo eiga ir etapai;
  • Su stojančiaisiais stojamojo egzamino komisija rengia pokalbį, kuriame vertina – 10 balų sistema – pateiktus mokslinius projektus, atsižvelgdama į jų pristatymą pokalbio metu.

Reikiamų pateikti dokumentų sąrašas, pateikimo terminai ir tvarka skelbiami Vilniaus universiteto tinklapyje.