Studijų praktika

Profesinė praktika

 • Apimtis –10 kreditų, 300 praktikos valandų
 • Vertinama įskaita (įskaityta / neįskaityta)
 • Atliekama 8 semestro metu (esant galimybėms dalis praktikos gali būti atliekama ir atostogų metu, t. y. liepos ir rugpjūčio mėnesiais, bet ne vėliau kaip iki 9 semestro pradžios)
 • Gali būti leidžiama atlikti ne anksčiau kaip nuo 6 semestro
 • Atliekama tik pasirašius studento praktinio mokymo trišalę sutartį tarp studento, Teisės fakulteto dekano ir praktinio mokymo vietą suteikiančios institucijos
 • Paprastai atliekama pagal pasirinktą studijų šaką
 • Profesinė praktikos vertinimo kriterijai numatyti dalyko apraše

 

Profesinės praktikos vadovai

 • Praktikos vadovu institucijoje gali būti asmuo, turintis ne žemesnę kaip teisės magistro ar jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją ir turintis ne trumpesnę kaip 5 metų teisinio darbo patirtį
 • Praktikos vadovas Teisės fakultete – prodekanas studijoms doc. dr. H. Šinkūnas

 

Profesinės praktikos atlikimo vietos

 • Teisinės institucijos
  • Institucijos, su kuriomis Teisės fakultetas yra pasirašęs dvišales bendradarbiavimo sutartis: studentas turi pateikti prašymą dėl praktikos atlikimo Studijų skyriui ne vėliau kaip prieš 10 d. iki praktikos atlikimo pradžios
  • Kitos institucijos, kurios suteikia praktinio mokymo vietą asmeniniu studento sutarimu: studentas turi pateikti prašymą dėl praktikos atlikimo Studijų skyriui ne vėliau kaip prieš 10 d. iki praktikos atlikimo pradžios. Kartu su prašymu turi būti pateiktas ir praktikos institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens sutikimas priimti studentą praktikai bei institucijos praktikos vadovo duomenys (informacija apie išsilavinimą, darbo stažą ir kontaktiniai duomenys).
 • Neteisinės institucijos. Studentas turi pateikti prašymą dėl praktikos atlikimo Studijų skyriui ne vėliau kaip prieš 14 d. iki praktikos atlikimo pradžios. Kartu su prašymu turi būti pateiktas ir praktikos institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens sutikimas priimti studentą praktikai bei institucijos praktikos vadovo duomenys (informacija apie išsilavinimą, darbo stažą ir kontaktiniai duomenys). Taip pat turi būti pateiktas trumpas institucijos veiklos aprašymas.

Patenkinus studento prašymą dėl leidimo atlikti profesinę praktiką, parengiamas ir suderinamas praktikos planas, kuris institucijos praktikos vadovo, studento ir praktikos vadovo Teisės fakultete parašais patvirtinamas iki praktikos pradžios.

 

Atsiskaitymas už profesinę praktiką

Praktiką atlikęs studentas per 10 d. d. nuo praktikos pabaigos Studijų skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą dėl profesinės praktikos įvertinimo
 • Profesinės praktikos ataskaitą (apimtis 5-10 psl.)

 

Profesinės praktikos įskaitymas

 • Teisinio pobūdžio darbo įskaitymas

Studentas turi pateikti prašymą dėl teisinio pobūdžio darbo įskaitymo kaip profesinės praktikos. Kartu su prašymu studentas turi pateikti duomenis apie darbo stažą bei atliekamas funkcijas.

 • Savanoriškos veiklos būdu įgytos praktinės teisinės patirties įskaitymas

Studentas turi pateikti prašymą dėl savanoriškos veiklos būdu įgytos praktinės teisinės patirties įskaitymo kaip profesinės praktikos. Kartu su prašymu studentas turi pateikti praktikos ataskaitą.

 

Savanoriškos praktikos atlikimas

Papildomą praktiką pageidaujantys atlikti studentai gali tai padaryti abipusiu susitarimu (t. y. dvišalės sutarties tarp studento ir priimančios institucijos pagrindu) įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Mokslo tiriamojo darbo praktika

 • Apimtis – 10 kreditų
 • Vertinama įskaita (įskaityta / neįskaityta)
 • Atliekama 9 semestre
 • Praktika yra integrali baigiamojo magistro darbo rengimo dalis
 • Užduotis formuluoja baigiamojo magistro darbo vadovas

Atsiskaitoma baigiamojo magistro darbo vadovui pateikiant atlikto darbo ataskaitą raštu iki atitinkamų metų sausio 26 d.

 

Studijų praktiką reglamentuojantys dokumentai