Pradžia > Apie mus > Privatinės teisės katedra > MIKELĖNAS VALENTINAS, Prof. habil. dr.
 • +370 5 236 6170
 • valentinas.mikelenas@tf.vu.lt

 

Profilio PDF

MIKELĖNAS VALENTINAS, Prof. habil. dr.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Arbitražas, civilinis procesas, deliktų teisė, sutarčių teisė, tarptautinė privatinė teisė, šeimos ir paveldėjimo teisė, lyginamoji privatinė teisė

Svarbiausi projektai

 • Įmonių teisinių formų konvergencija ir divergencija: ar Lietuvos teisinis reguliavimas yra patrauklus tarptautiniame kontekste? (projekto vadovas), projektą finansuoja Lietuvos Mokslo Taryba, tyrimas vykdomas 2015-2018
 • Application and Interpretation of the United Nations Vienna Convention on the International Sales of Goods of 1980 in Lithuania (mokslinis tyrimas, atliktas UNCITRAL prašymu, tyrimo rezultatai buvo pristatyti 2015-12-02 UNCITRAL organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje Zagrebe, Kroatija), 2015
 • Tenancy Law and Housing Policy in Multi-Level Europe (mokslinis tyrimas, atliktas Europos Komisijos užsakymu), 2012-2015
 • Transfer of Movables (mokslinis tyrimas, kuriam vadovavo Europos civilinio kodekso studijų grupė, projektas iš dalies finansuotas iš Europos Sąjungos lėšų), 2010-2011
 • Property Relationships Between Spouses (mokslinis tyrimas, kuriam vadovavo Europos šeimos teisės komisija, projektas iš dalies buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų), 2009.

Publikacijos

 • MIKELĖNAS, V. Civilinis procesas. I-II dalys. Vilnius: Justitia, 1994-1997
 • MIKELĖNAS, V. Civilinės atsakomybės problemos: lyginamieji aspektai. Vilnius: Justitia, 1995, p. 460. ISBN 9986-567-04-1.
 • MIKELĖNAS, V. Sutarčių teisė. Bendrieji sutarčių teisės klausimai: lyginamoji studija. Vilnius: Justitia, 1996, p. 607. ISBN 9986-567-09-2.
 • MIKELĖNAS, V. Tarptautinės privatinės teisės įvadas. Vilnius: Justitia, 2001, p. 298. ISBN 9986-567-56-4.
 • MIKELĖNAS, V. Šeimos teisė: vadovėlis. Vilnius: Justitia, 2009, p. 438. ISBN 978-9955-61-657-3.
 • МИКЕЛЕНАС, В. Actio Pauliana в частном праве Литвы. Недействительные сделки в гражданском праве: Материалы международной научно-практической конференции в рамках ежегодных цивилистических чтений, посвященной 75-летию профессора Рольфа Книпера (Алматы, 19-20 мая 2016 г.). Алматы: НИИ частного права, 2017. p. 146-158.
 • MIKELĖNAS, V.; MILIAUSKAS, P. Impact of financial crisis on director’s liability: Lithuanian experience in comparative perspective. Role of law; human rights and social justice, justice systems, commerce, and curriculum: selected issues. Athens: Athens Institute for Education and Research, 2017. p. 183-193.
 • MIKELĖNAS, V. Individualaus verslo teisinis reglamentavimas Lietuvoje: praeitis, dabartis, perspektyvos. Teisė, 2016, t. 100, p. 7 – 19. ISSN 1392-1274.
 • MIKELĖNAS, V. Turto vertintojų ir matininkų profesinės civilinės atsakomybės teoriniai ir praktiniai aspektai. Šalies turtas ekonominėje politikoje- turto ekonomikos ir vadybos aspektai 2016: recenzuojamų mokslo darbų leidinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016, p. 154-165.
 • MIKELĖNAS, V. Lietuvos Respublikos Komercinio arbitražo įstatymo dvidešimtmetis: ištakos, taikymo patirtis ir perspektyvos. Arbitražas: teorija ir praktika. Justitia, 2016, nr. II, p. 3-15.
 • MIKELĖNAS, V.; NEKROŠIUS, V.; ZEMLYTĖ, E. Lietuvos Respublikos Komercinio arbitražo įstatymo komentaras. Vilnius: Registrų centras, 2016. (Mikelėnas, V. parašė 1-4, 10, 11, 12 (1ir 2 d.0, 39-49, 50 str. komentarą, 3 a. l.).
 • MIKELĖNAS, V. Arbitražas ir viešoji teisė. Arbitražas: teorija ir praktika. Justitia, 2015, nr. 1, p. 6-15.
 • MIKELĖNAS, V. Развитие гражданского процессуального права в Литве в период 1990-2015 гг. Евразийский гражданский процесс: 25-летию стран СНГ и Балтии. Под ред. Д.М. Малешина. Москва, Статут, 2015, с. 176-202.
 • MIKELĖNAS, V. Устав гражданского судопроизводства России 1864 г. как пример „европеизaции“ гражданского процесса. Судебные уставы Российской империи 1864 г. Влияние на современное законодательство Литвы, Польши, России, Украины, Финляндии. Москва, Статут, 2014, с. 14-24.
 • MIKELĖNIENĖ, D.; MIKELĖNAS, V. Reception of the Russian Statute of Civil Procedure of 1864 in Lithuania during 1918-40. Russian law journal. Moscow : Statut Publishing House, 2014, vol. 2, issue 4, p. 104-113.
 • MIKELĖNAS, V. Dešimt Civilinio kodekso metų – pasiekimai ir praradimai. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas: pirmieji dešimt metų. Vilnius: MRU, 2013, p. 1121-1126.
 • MIKELĖNAS, V. Efficiency of Civil Procedure: Mission (Im)Possible? Recent Trends in Economy and Efficiency of Civil procedure. Vilnius: Vilnius University press, 2013, p. 140-154.
 • MIKELĖNAS, V. Ką gali ir ko negali teisė. Nerimas: Svarbiausių humanitarinių ir socialinių grėsmių bei jų pasekmių Lietuvai įžvalgos. Vilnius: Tyto alba, 2012, p. 119-139. ISBN 978-9986-16-894-2.
 • MIKELĖNAS, V. Transfer of Movables in Lithuania. National Reports on the Transfer of Movables in Europe. Munich: Sellier, 2011, vol.3, p. 333-407.
 • MIKELĖNAS, V. Unexpected Circumstances in Lithuanian Law. Unexpected Circumstances in European Law. Ed. Hondius, E.; Grigoleit, Y. Ch. Cambridge: Cambridge university Press, 2011, p. 81-88; 191-193; 230-232; 263-264; 284-285; 306-307; 335-336; 370-374; 413-414; 437-438; 458483-485; 515-516;541; 574-576; 613-615.
 • ABRAMAVIČIUS, A.; MIKELĖNAS, V. Autotransporto priemonių valdytojų teisinė atsakomybė. Vilnius: VĮ Registrų centras, 2010, p. 271-512.
 • MIKELĖNAS, V. Private Law in Transition – the Lithuanian Experience. Business Law in Transition. Ed. Lein, E.; Skala, J.; Heckendorn, L. Zurich: Schulthess, 2010, p. 75-88.
 • MIKELĖNAS, V., et al. Civilinė teisė. Bendroji dalis: vadovėlis. Vilnius: Justitia, 2009. p. 45-70; 83-150; 151-184; 501-534.
 • MIKELĖNAS, V. Property Realations Between Spouses in Lithuania. European Family Law in Action. Vol. IV. Property Relations Between Spouses. Ed. Boele-Woelki, K.; Braat, B.; Curry-Sumner, I. Antwerp: Intersentia, 2009, p. 31.
 • MIKELĖNAS, V. Interpretacinis žaismas, arba kaip kurti teisę be parlamento. Jurisprudencija, 2009, t. 2(116), p. 79-92.
 • MIKELĖNAS, V. Civil Procedure as Legal Form of Judicial Law-Making. Purpose of Modern Civil Procedure Law. Vilnius: M. Romeris University, 2008, p. 176-193.
 • MIKELĖNAS, V. „Kailiukų bylos“ pamokos: keli klausimai perskaičius Europos žmogaus teisių teismo sprendimą byloje Jucys v. Lietuva. Justitia, 2008, nr. 2, p. 2-12.
 • MIKELĖNAS, V. Europos ir tarptautinių teisės normų ir standartų vaidmuo kuriant naująjį Lietuvos civilinį kodeksą ir aiškinant jo normas: kodekso rengimo grupės vizija. Teismų praktika, 2008, nr. 29, p. 664-674.
 • MIKELĖNAS, V. The Influence of Instruments of Harmonisation of Private Law upon the Reform of Civil Law in Lithuania. Juridica International, 2008, vol. XIV, p. 143-150.
 • MIKELĖNAS, V. The Impact and Application of the Brussels II bis Regulation in Lithuania. Brussels II bis: Its Impact and Applicationa in the Member States. Ed. Boele-Woelki, K.; Gonzalez Beilfuss, C. Antwerpen-Oxford: Intersentia, 2007, p. 185-197.
 • MIKELĖNAS, V. The Role of a Judge in Civil Proceedings and its Impact on the Duration of Proceedings. The Recent Tendencies of Development in Civil Procedure Law – Between East and West. Vilnius: Justitia, 2007, p. 145-148.
 • MIKELĖNAS, V. Arbitro teisinis statusas. Justitia, 2007, nr. 1, p. 2731.
 • MIKELĖNAS, V. The Common Core Project and the Lithuanian Private Law System. Opening up European Law. The Common Core Project Towards Eastern and South Eastern Europe. Ed. Bussani M.; Mattei U. Berne: Stämpfli Publishers, Ltd, 2007, p. 195-206.
 • MIKELĖNAS, V. Sandorių notarinės formos nustatymo Lietuvos civilinėje teisėje kriterijai ir reikšmė: lyginamasis aspektas. Notariatas, 2007, nr. 2, p. 25-29.
 • MIKELĖNAS, V. Naujasis Lietuvos civilinis kodeksas šiuolaikinės globalizacijos kontekste. Šiuolaikinės civilinės teisės raidos tendencijos ir perspektyvos. Vilnius: Justitia, 2007, p. 39-50.
 • MIKELĖNAS, V. Reform of Private International Law in Lithuania. Yearbook of Private International Law. Ed. Šarševič, P.; Volken, P.; Bonomi, A. München: Sellier European Law Publishers & Swiss Institute of Comparative Law, 2006, p. 161-181.
 • MIKELĖNAS, V. Tarptautinių sutarčių vaiko teisių apsaugos srityje taikymas Lietuvos teismų praktikoje. Justitia, 2006, nr. 1, p. 2-12.
 • MIKELĖNAS, V. Arbitražo proceso klausimai remiantis Lietuvos teismų praktika. Justitia, 2006, nr. 2(60), p. 12-22.
 • MIKELĖNAS, V. Pareiga motyvuoti teismo sprendimus – viena iš asmens konstitucinės teisės į teisminę gynybą garantijų. Teisė į teisminę gynybą ir jos realizavimo praktiniai aspektai. Ats. Red. Vėlyvis, S. Vilnius: M. Romerio universitetas, 2006, p. 87-95.
 • MIKELĖNAS, V. Protection of Public and Collective Interests in the Lithuanian Civil Procedure. Zeitschrift für Zivilprozess international: Jahrbuch des internationalen. Köln: Carl Heymanns Verlag, 2006, p. 263-275.
 • MIKELĖNIENĖ, D.; MIKELĖNAS, V. Lithuanian Civil Procedure. International Encyclopedia of Laws. Gen. ed. Blanpain, R. The Hague: Kluwer Law International, 2006, p. 264.
 • MIKELĖNAS, V. Kokių teismų reikia Lietuvai? Justitia, 2006, nr. 3, p. 2-9.
 • MIKELĖNAS, V. Sandorių negaliojimo instituto taikymas teismų praktikoje. Justitia, 2006, nr. 4, p. 2-8.
 • LAUŽIKAS, E.; MIKELĖNAS, V.; NEKROŠIUS, V. Civilinio proceso teisė. II tomas: vadovėlis. Vilnius: Justitia, 2005, p. 142-191; 263-370; 389-402; 447-456; 495-637.
 • MIKELĖNAS, V. Parental Responsibilities in Lithuania. European Family Law in Action. Vol. III: Parental Responsibilities. Ed. Boele-Woelki, K.; Braat, B.; Curry-Sumner, I. Antwerp-Oxford: Intersentia, 2005, p. 1-32.
 • MIKELĖNAS, V. Įrodymų pakankamumo problema civiliniame procese. Civilinio proceso pirmosios instancijos teisme reforma Baltijos jūros regiono valstybėse ir Centrinėje Europoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005, p. 6-10.
 • MIKELĖNAS, V. The present situation of private international law in Lithuania. European Legal Forum, 2005, no. 6, p. 292-293.
 • MIKELĖNAS, V. Vindikacija ir jos taikymas. Justitia, 2005, nr. 1, p. 2-13.
 • MIKELĖNAS, V., et al. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso komentaras. III dalis. Vilnius: Justitia, 2005, p. 37-107.
 • MIKELĖNAS, V. The Main Features of the New Lithuanian Contract Law System Based on the Civil Code of 2000. Juridica International, vol. X, 2005, p. 42-50.
 • MIKELĖNIENĖ, D.; MIKELĖNAS, V. Lithuanian Contract Law. International Encyclopedia of Laws. Gen. ed. Blanpain, R. The Hague: Kluwer Law International, 2004, p. 272.
 • MIKELĖNAS, V. Europos Sąjungos sutarčių teisės vienodinimas ir Lietuva. Lietuvos notariato uždaviniai Lietuvos Respublikai tapus Europos Sąjungos nare: tarptautinės konferencijos medžiaga. Vilnius: Justitia, 2004, p. 37-46.
 • MIKELĖNAS, V., et al. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso komentaras. I dalis. Vilnius: Justitia, 2004, p. 47-107.
 • MIKELĖNAS, V. Privatinės teisės vienodinimas Europos Sąjungoje: laimėjimai ir perspektyvos. Justitia, 2004, nr. 6, p. 2-11.
 • MIKELĖNAS, V. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Šeštosios knygos komentaras. Pirmas tomas. Vilnius: Justitia, 2003, p. 531.
 • LAUŽIKAS, E.; V. MIKELĖNAS, V.; NEKROŠIUS, V. Civilinio proceso teisė. I tomas: vadovėlis. Vilnius: Justitia, 2003, p. 1-250.
 • MIKELĖNAS, V. Procedural Law on the Threshold of a New Millennium: recenzija. Uniform Law Review, 2003, nr. 4, p. 1028-1034.
 • MIKELĖNAS, V. Lietuvos Respublikos Konstitucija Lietuvos bendrosios kompetencijos teismų praktikoje. Konstitucijos aiškinimas ir tiesioginis taikymas: Baltijos šalių konferencijos medžiaga. Vilnius: LRKT, 2002, p. 131-165.
 • MIKELĖNAS, V. Prievolių teisė. Pirmoji dalis: monografija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 200. ISBN 9986-567-71-8.
 • MIKELĖNAS, V. Civilinio proceso teisės vienodinimas bei derinimas ir naujasis Lietuvos civilinio proceso kodeksas. Jurisprudencija, 2002, t. 28(20), p. 178-183.
 • MIKELĖNAS, V., et al. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Antrosios knygos komentaras. Vilnius: Justitia, 2002, p. 9-91.
 • MIKELĖNAS, V. The Guarantee of the Uniform Interpretation of Law and the Principle of Equality before Law: Requirements of Legal Certainty. Teisė, t. 44, 2002, p. 71-85.
 • MIKELĖNAS, V. Civilinio proceso teisė. Namų advokatas. Sud. Prapiestis, J. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2002, p. 1-120.
 • MIKELĖNAS, V., et al. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Trečiosios knygos komentaras. Vilnius: Justitia, 2002, p. 23-169; 363-392; 455-456.
 • MIKELĖNAS, V. Teisė į privatų gyvenimą ir jos gynimas. Asmeninės neturtinės teisės ir jų gynimas: mokslinės konferencijos medžiaga. Vilnius: Justitia, 2001, p. 52-113.
 • MIKELĖNAS, V. Private Law in the International Arena. From National Conflict Rules Towards Harmonisation and Unification. Liber Amicorum Kurt Siehr: recenzija. Uniform Law Review, 2001, no. 1, p. 253-261.
 • MIKELĖNAS, V., et al. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Pirmosios knygos komentaras. Vilnius: Justitia, 2001, p. 13-156
 • MIKELĖNAS, V. The Proposed ALI/UNIDROIT Principles and Rules of Transnational Civil Procedure and the New Code of Civil Procedure in Lithuania. Uniform Law Review, 2001, no. 4, p. 981-993.
 • MIKELĖNAS, V. The New Civil Code of Lithuania – Past, Present and Future: pranešimas. Estonian Civil Law in European Private Law Context: tarptautinė konferencija. Tartu, 2001 m. rugsėjo 27-28 d.
 • MIKELĖNIENĖ, D.; MIKELĖNAS, V. Civil Procedure in Lithuania. International Encyclopedia of Laws. The Hague: Kluwer Law International, 2000, p. 166.
 • MIKELĖNAS, V. Unification and Harmonization of Law at the Turn of the Millennium: The Lithuanian Experience. Uniform Law Review, 2000, no 2, p. 243-261.
 • MIKELĖNAS, V. Naujų kodeksų privatinės teisės srityje svarstymo, priėmimo ir įgyvendinimo problemos. Teisės problemos, 2000, nr. 2, p. 63-77.
 • MIKELĖNIENĖ, D.; MIKELĖNAS, V. Teismo procesas: teisės aiškinimo ir taikymo problemos. Vilnius: Justitia, 1999, p. 280.
 • MIKELĖNIENĖ, D.; MIKELĖNAS, V. Business Transactions in Lithuania. Business Transactions in Eastern Europe. New York: Matthew Bender & Co, Inc., 1999, p. 1-102.
 • MIKELĖNAS, V. Civilinio proceso teisės novelos ir jų taikymo problemos. Teisės problemos, 1999, nr. 4, p. 118-124.
 • MIKELĖNAS, V. Qua vadis? arba eksperimentuojama toliau. Justitia, 1998, nr. 6, p. 9-13; 1999, nr. 1, p. 6-9; nr. 2, p. 13-16; nr. 4, p. 2-25, nr. 5-6, p. 8-51.
 • MIKELĖNIENĖ, D.; MIKELĖNAS, V. Neturtinės žalos kompensavimas. Justitia, 1998, nr. 2, p. 2-25; nr. 3, p. 6-25.
 • MIKELĖNAS, V., et al. Civilinė teisė: vadovėlis. Kaunas: Vijusta, 1998, p. 74-124; p. 218-230. ISBN: 9986-909-91-0.
 • ABRAMAVIČIUS, A.; MIKELĖNAS, V. Įmonių vadovų teisinė atsakomybė. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 1998, p. 225-309. ISBN 9986-452-52-X.
 • MIKELĖNAS, V. Trečioji civilinio kodekso knyga „Šeimos teisė“. Teisės problemos, 1998, nr. 2, p. 9-43.
 • MIKELĖNAS, V. Market Regulation in Lithuania. Law, Economics and Business in the Melting Pot: The Case of Regional Development and Co-operation in the Baltic States. Ed. Dahl, B.; Shiratori, R. Kopenhagen: Tokai University European Center, 1997, p. 173-203.
 • MIKELĖNAS, V. Privatinės teisės harmonizavimas ir unifikavimas: lietuviškas variantas. Lietuvos teisės tradicijos. Red. Vėbrienė, D. Vilnius: Justitia, 1997, p. 165-173. ISBN 9986-567-11-4.
 • MIKELĖNAS, V. Teisės aiškinimas: teorinės ir praktinės problemos. Justitia, 1997, nr. 1, p. 4-21; nr. 2, p. 3-24; nr. 3, p. 10-23.
 • MIKELĖNAS, V. Civilinis procesas: monografija. Antrasis, pataisytas ir papildytas leidimas. I dalis. Vilnius: Justitia, 1997, p. 398. ISBN 9986-567-13-0.
 • MIKELĖNAS, V. Civilinis procesas: monografija. Antrasis, pataisytas ir papildytas leidimas. II dalis. Vilnius: Justitia, 1997, p. 351. ISBN 9986-567-16-5.
 • MIKELĖNAS, V. Reform of Civil Procedural Law in the Republic of Lithuania during 1990-1996. Zeitschrift fűr Zivilprozeß International, 1997, Band 2, p. 249-258.
 • MIKELĖNAS, V. Piktnaudžiavimas teise: samprata ir įstatymų taikymo problemos. Justitia, 1996, nr. 1, p. 9-10; nr. 2, p. 12-13.
 • MIKELĖNAS, V. Privatinės teisės kūrimo problemos. Justitia, 1996, nr. 4, p. 8-10.
 • MIKELĖNAS, V. Asmens reputacijos gynimas. Teisė, 1996, t. 27, p. 19-40.
 • MIKELĖNAS, V. Naujojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ruošimo pagrindiniai principai. Lietuvos teisės kūrimo principai. Vilnius, 1995, p. 14-17.
 • MIKELĖNAS, V. Civilinis procesas. II dalis: monografija. Vilnius: Justitia, 1995, p. 316.
 • MIKELĖNAS, V. Recodification of Civil Law in Lithuania during period 1990-1994. Svensk Juristtidning, 1995, nr. 6, p. 12-16.
 • MIKELĖNAS, V. The Legal System of Lithuania. International Encyclopedia of Comparative Law. National Reports, Tűbingen, 1995, p. 1-29.
 • Dominas, D.; MIKELĖNAS, V. Tarptautinis komercinis arbitražas. Vilnius: Justitia, 1995, p. 191-241.
 • MIKELĖNAS, V. Reform of Civil Law in Lithuania (1990-1994). Teisė, 1994, t. 28, p. 64-69.
 • MIKELĖNAS, V. Konstitucija ir civilinio proceso teisės problemos. Lietuvos Respublikos Konstitucija: tiesioginis taikymas ir nuosavybės teisių apsauga: tarptautinių konferencijų medžiaga. Sud. Vilnius: Teisė, 1994, p. 52-53.
 • MIKELĖNAS, V. Civilinis procesas. I dalis: monografija. Vilnius: Teisė, 1994, p. 185.
 • MIKELĖNAS, V. Naujojo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso rengimo problemos. Lietuvos valstybingumo teisinės problemos: straipsnių ir tezių rinkinys. Vilnius, 1993, p. 81-82.
 • MIKELĖNAS, V. Naujojo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso rengimo problemos. Teisė, 1993, t. 26, p. 67-70.
 • MIKELĖNAS, V. Activities in Lithuania: A Legal Perspective., Prague: White & Case, 1993, p. 1-10.
 • MIKELĖNAS, V. Konstitucinė teisė į teisminę gynybą. Socialistinė teisė, 1990, nr. 1, p. 22-29.
 • BUŽINSKAS, G.; MIKELĖNAS, V. Civilinio proceso teisė: mokymo priemonė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1990, p. 62.
 • MIKELĖNAS, V. Pravovoj interes i pravo na obraščenijie v sud za sudiebnoj zaščitoj. Problemy zaščity ochraniajiemych zakonom interesov. Jaroslavl, 1990, p. 17-18.
 • MIKELĖNAS, V.; ŽEIMYS. P. Bylų dėl žalos, padarytos kolūkiams, nagrinėjimo teisme klausimai. Teisės apžvalga, 1990, nr. 1, p. 27-30.
 • MIKELĖNAS, V. Civilinio proceso teisenos ir administracinis ieškinys. Teisės apžvalga, 1990, nr. 3, p. 16-21.
 • MIKELĖNAS, V. Piliečių teisių, susijusių su civilinės būklės aktų įrašų registracija, teisminės ir administracinės gynybos tobulinimo problemos. Teisė, 1989, t. 23, p. 70-76.
 • MIKELĖNAS, V. Administracinė justicija: praeitis, dabartis, perspektyvos. Teisės etiudai. Vilnius: Mintis, 1989, p. 71-83.
 • MIKELĖNAS, V. Civilinio proceso praktikumas: mokymo priemonė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1989, p. 133.
 • MIKELĖNAS, V. Arbitražo vaidmuo ekonomikos valdymo pertvarkyme. Liaudies ūkis, 1988, nr. 4, p. 10-11.
 • MIKELĖNAS, V. Tėvų teisės ir pareigos auklėjant vaikus. Mokslas ir gyvenimas, 1988, nr. 10, p. 30-31.
 • MIKELĖNAS, V. Įstatymų, reguliuojančių civilinės būklės aktų įrašų nuginčijimą, raida. Socialistinė teisė, 1988, nr. 1, p. 41-44.
 • MIKELĖNAS, V. Sootnošenije spora o faktie i spora o pravie. Metodologičeskijie problemy teorii juridičeskich faktov. Jaroslavl, 1988, p. 33-35.
 • MIKELĖNAS, V. Ob administrativno-pravovych obiazatelstvach i administrativno-pravovom sporie. Voprosy teorii juridičieskich obiazannostej. Voronež, 1988, p. 18-19.
 • MIKELĖNAS, V. Soveršenstvovaniejie arbitražnoj formy zaščity choziastviennych prav i interesov. Aktualnyjie voprosy ukreplenija zakonnosti v diejatelnosti priedprijatij. Riga, 1988, p. 35-38.
 • MIKELĖNAS, V. TSRS arbitražo procesas: mokymo priemonė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1988, p. 114.
 • MIKELĖNAS, V. Tėvystės įrašo nuginčijimas teisme. Socialistinė teisė, 1988, nr. 3, p. 24-31.
 • MIKELĖNAS, V. Santuokos ir šeimos teisinis reguliavimas. Mokslas ir gyvenimas, 1987, nr. 7, p. 17-18.
 • MIKELĖNAS, V. Administracinės justicijos esmė ir raida. Socialistinė teisė, 1987, nr. 4, p. 23-27.
 • MIKELĖNAS, V. Santuokos pripažinimas negaliojančia. Socialistinė teisė, 1987, nr. 2, p. 28-32.
 • MIKELĖNAS, V. Soveršenstvovanije zaščity prav graždan, sviazannych s registracijej aktov graždanskovo sostojanija. Problemy prava na zaščitu i juridičeskoij otvetstvennosti. Voronež, 1987, p. 51-52.
 • MIKELĖNAS, V. Bylų dėl netaisyklingumo civilinės būklės aktų įrašuose nustatymo nagrinėjimas teismuose. Socialistinė teisė, 1986, nr. 1, p. 9-12.
 • MIKELĖNAS, V. Sudiebnyj kontrol za deistvijami organov ZAGSA. Aktualnyje voprosy gosudarstviennovo prava. Vilnius, 1986, p. 99-100.
 • MIKELĖNAS, V. Kai kurie civilinės būklės aktų įrašų nuginčijimo klausimai. Socialistinė teisė, 1985, nr. 1, p. 48-52.
 • MIKELĖNAS, V. Lietuvos CPK dvidešimtmetis ir kai kurie jo sistemos tobulinimo klausimai. Teisė, 1985, t. 20, p. 94-99.
 • MIKELĖNAS, V. Tarybinė civilinio proceso teisė: recenzija. Socialistinė teisė, 1984, nr. 1, p. 60.
 • MIKELĖNAS, V. Kai kurie ieškinio užtikrinimo klausimai. Socialistinė teisė, 1984, nr. 3, p. 38-43.
 • MIKELĖNAS, V. Niekotoryjie voprosy rasmotrenija sporov, odnoij iz storon v kotorych javliaietsia kolchoz. Pravovoje obespečenije dogovornoij i trudovoij discipliny. Vilnius, 1984, p. 57-59
 • MIKELĖNAS, V. Ieškinio elementų pakeitimas. Socialistinė teisė, 1983, nr. 3, p. 27-29.

Apdovanojimai ir pripažinimai

 • Investicinių ginčų sprendimo centro (Vašingtonas) arbitras, paskirtas Lietuvos Vyriausybės nutarimu 2012-2018
 • Žurnalo European Review of Private Law, Redaktorių kolegijos narys, nuo 2005
 • Sausio 13-osios medalis, 2003
 • Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžius, 2003
 • Lietuvos Respublikos atstovas Jungtinių tautų tarptautinės prekybos teisės komisijoje (UNCITRAL), 1998 – 1999
 • Lietuvos mokslo premija, 1996
 • Tarptautinė proceso teisės asociacija, narys
 • Europos civilinio kodekso studijų grupė, narys
 • Europos Šeimos teisės komisija, narys-ekspertas
 • Europos tarptautinės privatinės teisės tinklas, narys
 • Europos Teisės Institutas (Viena) – steigėjas ir narys