Pradžia > Apie mus > Privatinės teisės katedra > MIZARAS VYTAUTAS, Prof. dr. (HP), LL.M.
Profilio PDF

MIZARAS VYTAUTAS, Prof. dr. (HP), LL.M.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Prievolių teisė, intelektinės nuosavybės teisė, deliktų teisė, intelektinė nuosavybė ir informacinės technologijos, ES ir konkurencijos teisė

Svarbiausi projektai

 • Projekto „Teisinis pramoninio dizaino apsaugos Europos Sąjungoje peržiūrėjimas“ (angl. Legal review on industrial design protection in the European Union) ekspertas. Projektas finansuojamas Europos Komisijos MARKT 2014/083/D, projekto partneris Sparklegalnetwork, 2015
 • Europos Teisės instituto Darbo grupės dėl ES autorių teisės (angl. „European Law Institute Working Group on EU Copyright Law“) narys, nuo 2014
 • Mokslinio tyrimo projekto „European Project on Collective Redress („Focus on collective redress“) (The British Institute of International and Comparative Law (Londonas, JK) vadovas Lietuvoje. Projekto koordinatoriai Dr. Eva Lein and Dr. Duncan Fairgrieve, Projekto nariai Lietuvoje dr. Mantas Rimkevičius ir dr. Danguolė Bublienė. Europos Komisijos grantas (JUST/2011-2012/JCIV/AG/3398), 2013-2014
 • Mokslinio tyrimo „Vieningo patentų teismo steigimas – teisiniai aspektai“ vadovas. Tyrimą užsakė Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Tarnyba, 2012
 • Mokslinio projekto “Socialinės, ekonominės ir teisinės priemonės siekiant šeimų stabilumo ir plėtros” (Lietuvos mokslų tarybos IV kvietimas “Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui”) vadovas. Vilniaus universitetas ir Teisės institutas, 2012-2013
 • Projekto „The research on implementing the EU regulations no.1896/2006, 861/2007 and 805/2004 in all three Baltic States“ vadovas Lietuvoje. Tyrimą paskelbė Latvijos Respublikos teisingumo ministerija, 2012
 • Dalyvavimas Vilniaus universiteto mokslinių tyrimų teisės krypties tyrinėjimuose „Europos Sąjungos teisės integravimas į Lietuvos Respublikos teisinę sistemą“ tema „Lietuvos Respublikos privatinės teisės integravimas į Europos Sąjungos teisinę sistemą“, 2011-2015
 • Nacionalinio pranešimo „European Intellectual Property Rights Contract Law” rengėjas. Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law (Miunchenas), projekto vadovas prof. R. M. Hilty, nuo 2006
 • Nacionalinio pranešimo „Studijos dėl alternatyvių vartotojų teisių gynimo priemonių“ (angl. Study with respect to alternative means of consumer redress) rengėjas ir atsakingas asmuo. Europos komisija, Katholieke Universiteit Leuven (Belgija), 2005-2006
 • Nacionalinio pranešimo rengėjas atstovavimo ir tarpininkavimo institutų srityje „Project of the Study Group on a European Civil Code”, 2005-2008
 • Projekto „Common Core of European Private Law: Product Liability Law Group“ grupės narys, nacionalinio pranešimo rengėjas. Redaktoriai Joseph Page (JAV), Monika Jozon (Rumunija)
 • Projekto „Common Core of European Private Law: Security Rights in Immovable Property“ grupės narys, nacionalinio pranešimo rengėjas. Redaktoriai Cornelius van der Merve (Pietų Afrika), Gary Walt (JK), Francesca Fiorentini (Italija), 2009-2012
 • Nacionalinio pranešimo rengėjas „Evaluation of the effectiveness and efficiency of collective redress mechanisms in the European Union“. Civic Consulting Alleweldt & Kara GbR; Europos Komisija, 2008
 • Nacionalinio pranešimo rengėjas „The balance of copyright”  (International Academy of Comparative Law). Projekto vadovas prof. Reto M. Hilty (Vokietija), 2009-2010
 • Vienas iš studijos „Studijas reglamentuojančių aprašų kitose valstybėse studija“ rengėjų ir pasiūlymų dėl nacionalinės aprašų sąrangos rengimo grupės narys. Studijų kokybės vertinimo centro užsakymas. Projektas buvo vykdomas pagal 2007-2013  metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ (VPI-2.2-ŠMM-01-V) priemonę „Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ir atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus kokybinius reikalavimus“ (Nr. VI-2.2-ŠMM-01-V-01-001/18-145-4). Grupės vadovas – prof. P. Žiliukas, 2012-05-24 – 2015-09-30
 • Projekto „Creative Commons Licenses“(CC Lithuania) Lietuvoje vadovas, 2014-01-28 – 2015-01-01
 • Mokslinio tyrimo „Survey on Economic Contribution of Copyright-based Industries in Lithuania” darbo grupės narys, ekspertas. Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija (WIPO), 2010-2011
 • Mokslinio projekto „International Handbook on Unfair Competition Law” narys. Projekto metu buvo parengtas vadovėlis „International Handbook on Unfair Competition Law” (red. Frauke Henning-Bodewig), 2011-2012

Publikacijos

 • KUR, A.; MIZARAS, V. (eds.). The Structure of Intellectual Property Law. Can One Size Fit All? Edward Elgar Publishing Limited., 2011, p. 361.
 • MIZARAS, V. Autorių teisė. II tomas. Vilnius: Justitia, 2009, p. 780. ISBN 978-9955-616-60-3.
 • VILEITA, A., et al. Civilinė teisė. Bendroji dalis: vadovėlis. Vilnius: Justitia, 2009, p. 371-452; 453-499. ISBN 978-9955-616-40-5.
 • MIZARAS, V. Autorių teisė. I tomas. Vilnius: Justitia, 2008, p. 680. ISBN 978-9955-616-46-7.
 • MIZARAS, V. Autorių teisės: civiliniai gynimo būdai. Vilnius: Justitia, 2003. p. 376. ISBN 9986-567-90-4.
 • MIZARAS, V. The influence of the European Union Law on the Lithuanian Copyright Law. Zeszyty naukowe uniwersytetu Jagiellonskiego: Prace z prawa wlasnosci intelektualnej. Warsaw: Wolters Kluwer Polska, 2016, Zs. 132. p. 114-133. ISSN 1689-7080.
 • MIZARAS, V. Implementation of the consumer rights directive:Lithuania. Zeitschrift fuer Europaeisches Unternehmens- und Verbraucherrecht = Journal of European consumer and market law. Vienna: Verlag Oesterreich GmbH, 2014, vol. 3, no. 3, p. 200-201. ISSN 2191-3412.
 • MIZARAS, V. Europos Sąjungos teisės įgyvendinimas Lietuvos autorių teisėje. Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos teisinei sistemai. Moksl red. Švedas, G. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, 2014, p.211-243.
 • MIZARAS, V. The Influence of the European Union Law on Lithuanian Copyright (1999-2013). Lithuanian Legal System under the Influence of European Union Law. Ed. Švedas, G. Vilnius: Faculty of Law, Vilnius University, 2014, p. 223-239.
 • MIZARAS, V. Teisė į privatų gyvenimą: tos pačios lyties asmenų teisės į šeimos gyvenimą apsaugos problematika. Lietuvos Respublikos Konstitucijos dvidešimtmetis: patirtis ir iššūkiai: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, Lietuvos notarų rūmai, 2013, p. 161-175.
 • MIZARAS, V. Unfair Competition Law in Lithuania. International Handbook on Unfair Competition. Ed. Henning-Bodewig, F. München: C. H. Beck, 2013, p. 377-398.
 • MIZARAS, V. Teisė į šeimos gyvenimą: konstituciniai ir civiliniai teisiniai aspektai. Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Liber Amicorum J. Prapiesčiui: mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, 2012, p. 363-379.
 • MIZARAS, V. Intelektinės nuosavybės teisės klausimai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktikoje. Jurisprudencija, 2012, 19 (3), p. 1111-1130.
 • MIZARAS, V. A Lithuanian Approach. Balancing copyright – a survey of national approaches. Eds. Hilty, R. M.; Nerrisson, S. Springer, 2012, p.623-644. ISBN 9783642295959.
 • MIZARAS, V. The Relationship between Intellectual Property Rights, Protection against Unfair Competition and Unfair Commercial Practices: A Lithuanian Perspective. Common Principles of European Intellectual Property Law. Ed. Ohly, A. Tübingen: Mohr Siebeck, 2012, p. 255-271.
 • MIZARAS, V., et al. Security Rights in Immovable Property in European Private Law: National Report of Lithuania. Rochester: Social Science Electronic Publishing: Inc, 2010, p. 1-17. Available at SSRN.
 • MIZARAS, V. Implementation of the Directives in Member States (Country Reports and Tables): Lithuania. European Copyright Law. A Commentary. Ed. Walter, M. M.; von Lewinski. S. Oxford University Press, 2010, p. 228-229; 369-370; 482-483; 659-660; 807-808; 904; 1115-1116; 1342-1343; 1443-1444.
 • MIZARAS, V. Lithuanian Copyright Law. Copyright throughout the World: Volume 2. Ed. von Lewinski, S. Thomson Reuters West, 2008, p. 24-83.
 • MIZARAS, V. Lithuanian Copyright: Historical and Modern Aspects and Trends of Development. Journal of the Copyright Society of the USA, 2007, vol. 54, nr.4, p. 829-860.
 • MIZARAS, V. Unfair Competition Law in the Baltic States. Law Against Unfair Competition. Towards a New Paradigm in Europe? Eds. Hilty, R. M.; Henning- Bodewig, F. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2007, p. 249-257. ISBN 978-3-540-71881-9. (Springer LINK).
 • MIZARAS, V. Компенсаторные правовые последствия нарушения неимущественных субьективных прав.Теорія і практика інтелектуальноївласності, 2007, 3 (35), p. 42 – 56. УДК 347.(77+78).
 • MIZARAS, V. Intelektinės nuosavybės teisių gynimo reguliavimo novelos: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/ EB- materialiniai teisių gynimo būdai, neturintys kompensacinio poveikio. Teisė, 2007, t. 63, p. 59-75. ISSN 1392-1274.
 • MIZARAS, V. Lietuvos deliktų teisės raidos aktualijos ir tendencijos. Šiuolaikinės civilinės teisės raidos tendencijos ir perspektyvos: mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. ir atsak. red. Mizaras, V. Vilnius: Justitia, 2007, p. 51-75.
 • MIZARAS, V. Kompensatorische Rechtsfolgen von Immaterialgüterrechtsverletzungen: Rechtslage nach dem litausischen Recht und Überlegungen zu den Umsetzungsaspekten der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung. GRUR Int., 2006, Heft 12, p. 979-986. ISSN 0435-8600.
 • MIZARAS, V. Intelektinės nuosavybės teisių gynimo reglamentavimo novelos Europos Bendrijos teisėje: pagrindiniai principai. Teisė, 2005, t. 55, p. 95-118. ISSN 1887-29856.
 • MIZARAS, V. Asmenys, turintys locus standi intelektinės nuosavybės gynimo bylose. Civilinio proceso pirmosios instancijos teisme reforma Baltijos jūros regiono valstybėse ir Centrinėje Europoje. Vilnius: VU leidykla, 2004, p. 17-32. ISBN 9986-19-766-X.
 • MIZARAS, V. Prevencinis autorių teisių ir gretutinių teisių gynimas. Autorių teisės į literatūros, mokslo ir meno kūrinius: aktualijos ir perspektyvos. LR kultūros ministerija, Vilniaus universitetas, Mykolo Romerio universitetas, 2004, p. 85-112. ISBN 9955-501-87-9.
 • MIZARAS, V. Neturtinės žalos atlyginimas už autorių ir atlikėjų teisių pažeidimą. Teisė, 2003, t. 47, p. 87-104. ISSN 1392-1274.
 • MIZARAS, V.; NEKROŠIUS, Vytautas. Das neue Zivil- und Zivilprozessrecht in Litauen.Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2002, nr. 3, p. 466 – 492. ISSN 0943-3929.
 • MIZARAS, V. Das Urheberrecht in der Republik Litauen. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil, 2002, nr. 4, p. 303-314. ISSN 0435-8600.
 • MIZARAS, V. Tarptautinės privatinės teisės vienodinimo Europos Sąjungoje rezultatai: reglamentai Roma I ir Roma II. Justitia, 2008, nr. 4 (70), p. 2 – 24; 2009, nr. 1 (71), p. 2-18.
 • MIZARAS, V. Roma II reglamentas ir Lietuvos tarptautinė privatinė teisė. Privatinė teisė: praeitis, dabartis ir ateitis: Liber Amicorum Valentinas Mikelėnas. Vilnius: Justitia, 2008, p. 87-113. ISBN 978-9955-616-52-8.
 • MIZARAS, V. Teisiniai atstovavimo santykiai: prokūros samprata ir ypatumai. Justitia, 2007, nr. 1 (63), p. 32–42.
 • MIZARAS, V. Autorių teisės ir gretutinės teisės. Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas Lietuvos civilinėje teisėje. MIZARAS, V. et. al. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2005, p. 68 – 112. ISBN 9955-557-83-4.
 • MIZARAS, V. Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos pagrindiniai principai. Justitia, 2004, nr. 3, p. 22-30; 2004, nr. 4, p. 2-9. ISSN1392-5709.
 • MIZARAS, V. Lizingo sutarties sampratos aiškinimas pagal Civilinį kodeksą. Justitia, 2003, nr. 1-2, p. 3-15. ISSN 1648-7923.
 • MIZARAS, V. Pirkimo-pardavimo sutartinių santykių reguliavimas Civiliniame kodekse. Justitia, 2003, nr. 3-4, p. 13-23; 2003, nr. 5, p. 10-22; 2003, nr. 6, p. 3-25. ISSN1392-5709.
 • MIZARAS, V. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Trečioji knyga. Šeimos teisė. Vilnius: Justitia, 2003, p. 457 – 521. ISBN 9986-567-84-X.
 • MIZARAS, V. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Antroji knyga. Asmenys. Vilnius: Justitia, 2002, p. 255 – 292. ISBN 9986-567-73-4.
 • MIZARAS, V. Kompensacija kaip civilinis autorių teisių gynimo būdas. Teisė, 2002, t. 43, p. 137-151. ISSN 1392-1274.
 • MIZARAS, V. Teisė į intelektinę nuosavybę žmogaus teisių sistemoje. Asmeninės neturtinės teisės ir jų gynimas: mokslinės konferencijos, skirtos Vilniaus universiteto teisės fakulteto doc. dr. Alfonso Vileitos septyniasdešimtmečiui, medžiaga. Vilnius: Justitia, 2001, p. 114-128. ISBN 9986-567-51-3.
 • MIZARAS, V. Inhalt des Eigentums nach dem europäischen Recht. Teisė, 2000, t. 34, p. 25-35. ISBN 1392-1274.
 • MIZARAS, V. Patentų išdavimo pagal Europos patentų konvenciją pagrindinės nuostatos. Justitia, 1998, nr. 6, p. 31-32; 1999, nr. 1, p. 25-26; 1999, nr. 3, p. 30-31. ISSN 1392-5709.

Apdovanojimai ir pripažinimai

 • Austrijos Respublikos Garbės konsulas Lietuvai, nuo 2016-12-01
 • Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius, 2015-07-03
 • Nacionalinis lygybės ir įvairovės apdovanojimas „Metų pergalė“ (už apgintą piliečių susirinkimų laisvę), 2014
 • Tarptautinės lyginamosios teisės akademijos (angl. International Academy of Comparative Law) atstovas Lietuvoje, nuo 2012
 • Šveicarijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų Lietuvoje (angl. Swiss Baltic Chamber of Commerce in Lithuania) valdybos narys, nuo 2012-03-14
 • Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos narys, nuo 2012-03
 • Notarų kvalifikacinio egzamino komisijos narys, nuo 2010
 • Lietuvos mokslo tarybos ekspertų grupės akademinės etikos klausimams nagrinėti narys (Lietuvos mokslo tarybos nutarimas Nr. VII-19), nuo 2009-10-19
 • Vilniaus komercinio arbitražo teismo rekomenduojamas arbitras, nuo 2009
 • Vilniaus universiteto Studijų komiteto narys, 2007-2009
 • LR autorių teisių ir gretutinių teisių tarybos pirmininko pavaduotojas, nuo 2007-05-17
 • Tarptautinės intelektinės nuosavybės teisės mokymo ir tyrimų vystymo asociacijos (ATRIP) narys, nuo 2007
 • Max Planck intelektinės nuosavybės, konkurencijos ir mokesčių teisės instituto Alumni organizacijos narys, nuo 2006
 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto tarybos narys, nuo 2003
 • Kandidatų į teisėjus egzaminų komisijos narys, 2002-2005
 • Dalyvavimas teisės aktų rengimo ir taikymo priežiūros darbo grupėse 1999-2009
 • Patentinių patikėtinių egzaminų komisijos narys, 1998-2003
 • Mokslo žurnalo „Teisė. Mokslo darbai” redkolegijos narys
 • Mokslo ir praktikos žurnalo „Justitia” redkolegijos narys, vyriausiasis redaktorius
 • Mokslo žurnalo „Queen Merry Journal of Intellectual Property Law” redkolegijos narys
 • Mokslo žurnalo „International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)” recenzentas

Visuomenei