Pradžia > Apie mus > Komanda > Mokslininkai ir dėstytojai > MERKEVIČIUS REMIGIJUS, Doc. dr.
 • +370 698 05516
 • remigijus.merkevicius@tf.vu.lt
 • remigijus.merkevicius@mjp.lt
Profilio PDF

MERKEVIČIUS REMIGIJUS, Doc. dr.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Nacionalinis ir lyginamasis baudžiamasis procesas, asmens teisės baudžiamajame procese, gynyba baudžiamajame procese, įrodymai baudžiamajame procese

Svarbiausi projektai

 • Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Kriminologinių studijų centro vadovo prof. dr. A. Dobrynino vadovautas mokslinis projektas „Kriminalinės justicijos recepcija Lietuvoje“ (finansuotas Europos socialinio fondo (ESF) lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą (Nr. VPI-3.1-ŠMM-07-K-01-049), 2014-2017

Publikacijos

 • MERKEVIČIUS, R. Baudžiamojo proceso enciklopedija. I knyga. Baudžiamojo proceso samprata, tipai, tikslai, stadijos ir šaltiniai. Vilnius: Registrų centras, 2018. 668 p. ISBN 978-9955-30-272-8.
 • SINKEVIČIUS, V. (moksl. red.). Lietuvos teisė, 1918-2018: šimtmečio patirtis ir perspektyvos. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018. 884 p. ISBN 978-9955-19-887-1 (bendraautorius).
 • ŠVEDAS, G.; MERKEVIČIUS, R. Länderbericht Litauen. Iš: Rechtshilferecht in Strafsachen. Hrsg. Ambos, K.; König, S., Rackow, P. Baden-Baden: Nomos, 2015, p. 1248-1257. ISBN: 978-3-8329-7120-5.
 • GODA, G., et. al. Baudžiamojo proceso teisė: praktikumas: mokymo priemonė. Vilnius: Registrų centras, 2015. 280 p. ISBN 978-9955-30-161-5 (bendraautorius).
 • DOBRYNINAS, A.; ČESNIENĖ, I.; DOBRYNINA, M.; GIEDRAITIS, V.; MERKEVIČIUS, R. Kriminalinės justicijos suvokimas visuomenėje: monografija. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014. 227 p. ISBN 978-609-417-087-4.
 • DOBRYNINAS, A., et. al. Perception of criminal justice in society. Vilnius: Vilnius University, 2014. 222 p. ISBN 978-609-417-094-2 (bendraautorius).
 • MERKEVIČIUS, R. Šiandienė Lietuvos baudžiamojo proceso paradigma. Iš: Baudžiamasis procesas: teisingumo garantas ar kliūtis?: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. Juodkaitė-Granskienė, G. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, p. 103-118. ISBN 978-609-459-453-3.
 • MERKEVIČIUS, R. Gynėjo paskirtis šiuolaikiniame baudžiamajame procese. Iš: Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai: recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės, bausmių vykdymo ir baudžiamojo proceso klausimais rinkinys. Vyr. moksl. red. Švedas, G. Vilnius: Registrų centras, 2014, p. 297-310. ISBN 978-9955-30-131-8.
 • ŠVEDAS, G.; MERKEVIČIUS, R.; VERŠEKYS, P. Notaras ir baudžiamoji justicija. Notariatas, 2014, Nr. 18, p. 31-43. ISBN 1822-8127.
 • DOBRYNINAS, A.; ČESNIENĖ, I.; DOBRYNINA, M.; GIEDRAITIS, V.; MERKEVIČIUS, R. Specific Characteristics of the Reception of Criminal Justice in Lithuanian Society. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2013, t. 33, Nr. 2, p. 239-264. ISSN 1392-3358.
 • MERKEVIČIUS, R. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro rekomendacijų kaip baudžiamojo proceso teisės šaltinių problematika. Teisė, 2013, t. 88, p. 73-93. ISSN 1392-1274.
 • ŠVEDAS, G.; MERKEVIČIUS, R. Lithania. Iš: Toward a Prosecutor for the European Union: Volume 1: A. Comparative Analysis. Ed. Ligeti, K. Modern Studies in European Law. Oxford, United Kingdom: Hart Publishing, 2013, p. 405-448. ISBN 978-1-84946-314-0.
 • DOBRYNINAS, A.; DOBRYNINA, M.; ČESNIENĖ, I.; GIEDRAITIS, V.; MERKEVIČIUS, R. On Perceptions of Criminal Justice in Society. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2012, t. 31, Nr. 2, p. 222-238. ISSN 1392-3358.
 • MERKEVIČIUS, R. Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymas Lietuvos Respublikos Konstitucijos kontekste. Iš: Lietuvos Respublikos Konstitucijos dvidešimtmetis: patirtis ir iššūkiai: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Moksl. red. Kūris, E. Klaipėda: Druka, 2012, p. 176-197. ISBN 978-609-404-133-4.
 • MERKEVIČIUS, R., MEŠKA, A. Ikiteisminio tyrimo teisėjo konstitucinės kompetencijos ribos. Iš: Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys : Liber Amicorum profesoriui Jonui Prapiesčiui. Vyr. moksl. red. Švedas, G. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija, 2012, p. 482-516. ISBN 978-609-95407-0-2.
 • MERKEVIČIUS, R. Fundamentalūs pasvarstymai apie gynėjo teisę savarankiškai rinkti gynybai reikšmingus duomenis. Iš: Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksui – 10 metų: recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų Lietuvos ir užsienio šalių baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės ir kriminalistikos aktualijoms ir problematikai, rinkinys. Vyr. moksl. red. Merkevičius, R. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2012, p. 120-159. ISBN 978-9986-555-38-4.
 • MERKEVIČIUS, R. Įtariamo (kaltinamo) asmens teisės į procesą per kuo trumpiausią laiką užtikrinimas. Teisė, 2011, t. 80, p. 34-52.
 • MERKEVIČIUS, R. Baudžiamajame procese „atsitiktinai“ gautos faktinės informacijos panaudojimas kitame baudžiamajame procese (II). Iš: Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui – 10 metų: recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų baudžiamosios politikos ir baudžiamųjų įstatymų teisėkūros, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ir nusikaltimų kvalifikavimo problematikai, rinkinys. Vyr. moksl. red. Švedas, G. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 429-458. ISBN 978-995-53009-4-6.
 • MERKEVIČIUS, R. MERKEVIČIUS, R. Baudžiamajame procese „atsitiktinai“ gautos faktinės informacijos panaudojimas kitame baudžiamajame procese (I). Iš: Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui – 10 metų: recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų baudžiamosios politikos ir baudžiamųjų įstatymų teisėkūros, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ir nusikaltimų kvalifikavimo problematikai, rinkinys. Vyr. moksl. red. Švedas, G. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 395-428. ISBN 978-995-53009-4-6.
 • JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G.; MALEVSKI, H.; MERKEVIČIUS, R. (sud.). Teismo ekspertizės reglamentavimas – būklė ir perspektyvos. Iš: Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika = Criminalistics and forencic examination: science, studies, practice = Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика: VII [tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų pagrindu parengtas mokslinių straipsnių rinkinys]. 3 d. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2011, p. 9-21. ISBN 978-9986-555-36-0.
 • MERKEVIČIUS, R. Kaltinamojo teisės į nešališką teismą (teismo nešališkumo principo) samprata aukščiausių nacionalinių teismų jurisprudencijoje. Teisė, 2010, t. 76, p. 83-99.
 • MERKEVIČIUS, R. Teismo nešališkumo principo samprata Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencijoje. Teisė, 2010, t. 76, p. 63-82.
 • MERKEVIČIUS, R. Baudžiamojo proceso kodeksas: ar teisminio nagrinėjimo struktūra garantuoja teisingą teismą? Iš: ANCELIS, P., et. al. Sąžiningas baudžiamasis procesas: probleminiai aspektai. Vilnius: Industrus, 2009, p. 135-173. ISBN 978-609-95043-4-6.
 • MERKEVIČIUS, R. Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata. Vilnius: VĮ Registrų centras, 2008. 932 p. ISBN 978-9955-30-030-4.
 • MERKEVIČIUS, R. Nemo tenetur se ipsum accusare principo turinys reformuotame baudžiamajame procese. Teisė, 2006, t. 60, p. 50-67.
 • MERKEVIČIUS, R. Ikiteisminio tyrimo teisėjo teisė kontroliuoti asmens pripažinimą įtariamuoju. Teisė, 2005, t. 57, p. 57-78.