Pradžia > Apie mus > Komanda > Mokslininkai ir dėstytojai > PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ JURGITA, Prof. dr.
 • +370 5 236 6175
 • jurgita.pauzaite@tf.vu.lt
Profilio PDF

PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ JURGITA, Prof. dr.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Administracinė teisė, Administracinio proceso teisė, Administracinės teisės ir proceso lyginamoji teisėtyra, Konstitucinė teisė, Kultūros paveldo teisė, Administracinė atsakomybė, Valstybinis ūkio reguliavimas ir ekonominės sankcijos (Viešoji verslo teisė)

Svarbiausi projektai

 • Mokslinių tyrimų grupės „Administracinė teisė pokyčių lauke: adaptyvios lyderystės link“ vadovė, 2019-2024
 • Tarptautinio Lietuvos-Lenkijos mokslinio tyrimo „Konstitucinė sąmonė kaip diskurso krizės ir demokratijos trūkumo Europos Sąjungoje šalinimo priemonė“ tyrėja, 2019-2020
 • Tarptautinio mokslinio tyrimo „Bendraeuropinių gero administravimo nuostatų vystymas ir jų reikšmė Europos Tarybos valstybių nacionalinei teisei“ kartu su Speyer Administracinių teisės mokslų universitetu (Vokietija) tyrėja, 2017-2020
 • Nacionalinio mokslinio tyrimo „Teismų procesinių sprendimų kokybės standartų taikymo studijos parengimas ir mokymų organizavimas“ tyrėja, 2018-2019
 • Tarptautinio mokslinio tyrimo „Nacionalinių konstitucinių principų reikšmė ūkinės veiklos laisvės principui Lietuvoje ir Vokietijoje“ kartu su Regensburgo universitetu (Vokietija) tyrėja, 2018
 • Tarptautinio ES Dvynių projekto dėl „Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro (Ombudsmeno) institucijos gebėjimų stiprinimas žmogaus teisių ir laisvių klausimais“ kartu su Austrijos Ludwig Bolzmann Institutu žmogaus teisių srityje projekto I komponento vadovė, 2017-2018
 • Tarptautinio mokslinio tyrimo „Veiksmingos teisinės apsaugos principas Europos administracinėje teisėje“, kartu su Vengrijos nacionalinės mokslų akademija ir Vengrijos nacionaliniu viešojo administravimo universitetu tyrėja, 2014-2016
 • LMT mokslinio tyrimo „Lietuvos konstitucingumo istorija“, pagal nacionalinę lituanistikos plėtros 2009-2015 m. programą LIT-14090 tyrėja, 2013-2015
 • Tarptautinio ES Dvynių projekto dėl Kroatijos teisėjų akademijos darbo stiprinimo kuriant mokymų programas ir rengiant teismo ekspertų liudijimų mokymus kartu su Lietuvos teismo ekspertizės institutu tyrėja, 2014
 • Tarptautinio mokslinio tyrimo „Teisėtų lūkesčių apsaugos principas Europos administracinėje teisėje“ kartu su Max Planck tarptatinės viešosios teisės institutu (Vokietija) ir Bergeno universitetu (Norvegija) tyrėja, 2012-2014

Publikacijos

 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita. Administrative Liability in Lithuania: The Model of Corporate Administrative Liability. Iš: ŠVEDAS, Gintaras; MURAUSKAS, Donatas, eds. Legal Developments During 30 Years of Lithuanian Independence: Overview of Legal Accomplishments and Challenges in Lithuania. Berlin/Heidelberg: Springer, 2020. ISBN978-3-030-54782-0.
 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita; and ANDRIJAUSKAITĖ, Agnė. Pan-European General Principles of Good Administration in Lithuania – A Success Story with Caveats. Iš: STELKENS, Ulrich.; ANDRIJAUSKAITĖ, Agnė, eds. Good Administration and the Council of Europe: Law, Principles, and Effectiveness. Oxford: Oxford University Press, 2020. ISBN: 978-0-19-886153-9.
 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita; LIMANTĖ, Agnė. Right to good administration in European legal framework. Iš: MICHALAK, Magdalena; KLEDZIK, Przemysław, scientific eds. Administrative Law and Science in the European Context. Vol. 3. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019, p. 79-96. ISBN 9788379721436.
 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita. Kariera sędziego w doktrynie konstytucyjnej: poszukiwanie równowagi między władzą sądowniczą i uprawnieniami Prezydenta Państwa. Iš: GÓRECKI, Dariusz, red. Instytucja prezydenta w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym. Łódź: Wydawnictwo Universytetu Łódzkiego, 2017, p. 117-133.
 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita. The Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law of Lithuania. Iš: SZENTE, Zoltán; LACHMAYER, Konrad, eds. The Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law – A European Comparison. Routledge, 2017, p. 190-217. ISBN 978-1-47-247565-7.
 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita, et al. Lietuvos konstitucionalizmo istorija: (istorinė Lietuvos Konstitucija): 1387 m. – 1566 m. – 1791 m. – 1990 m. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016. 276 p. ISBN 978-609-459-634-6.
 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita. Administracinio proceso modelio paieškos Lietuvos teisėje. Iš: PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita; RAGAUSKAS, Petras, moksl. red. Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant Lietuvos teisės sistemą. Vilnius: Akademinė knyga, 2016, p. 343-383. ISBN: 978-9955-33-703-4.
 • AUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita; JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, Gabrielė; PAJAUJIS, Virgilijus. Teismo eksperto teisės. Lietuvos kontekstas Europos perspektyvoje. Iš: JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, Gabrielė, et al., moksl. red. Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika XXII: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų pagrindu parengtas mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras [Varšuva: Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne], 2016, p. 67-76. ISBN 978-9986-555-43-8.
 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita; JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, Gabrielė; PAJAUJIS, Virgilijus. Teismo eksperto pareigos, atsakomybė ir iš jos kylančios sankcijos. Lietuvos kontekstas ir Europos perspektyvos. Iš: ŠVEDAS, Gintaras, vyr. moksl. red. Baudžiamoji justicija ir verslas: recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso klausimais rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016, p. 339-361. ISBN 978-609-459-669-8.
 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita. Каталог прав в административных процедурах в свете конституционного права и судебной практики Конституционного суда в Литве. Ежегодник публичного права 2016: Административный акт. Москва: Инфотропик Медиа, 2016, c. 538-553. ISBN 978-5-9998-0258-3.
 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita; RAGULSKYTĖ-MARKOVIENĖ, Rasa. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Litauen. Osteuropa-Recht, 2015, Heft 3, p. 306-317. ISSN 0030-6444.
 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita. Реформа административной юстиции в Литве: институционные и правовые аспекты. Ежегодника публичного права 2015: Административный процесс. Москва: Инфотропик Медиа, 2015, c. 180-195. ISBN: 9785999802200.
 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita; VAIČAITIS, A. Vaidotas. 1918 m. vasario 16-osios akto konstitucinė samprata. Teisė, 2015, t. 94, p. 176-188. ISSN 1392-1274.
 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita; JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, Gabrielė; ŠIMONIS, Mindaugas; MINKEVIČIUS, Simonas. Lietuvos Respublikos teisės ir praktikos atitikimas teismo eksperto veiklos tarptautinį reglamentavimą. Iš: JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, Gabrielė, sud. Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika XI: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų pagrindu parengtas mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2015, p. 37-50. ISBN 978-9986-555-42-1.
 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita. Europos teisės įtaka veiksmingos teisinės gynybos principui Lietuvos teisėje. Iš: ŠVEDAS, Gintaras, vyr. moksl. red. Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos teisinei sistemai: mokslinių straipsnių, skirtų Europos Sąjungos teisės įtakai Lietuvos konstitucinei, administracinei, aplinkos apsaugos, baudžiamajai, civilinei ir civilinio proceso, darbo ir socialinės apsaugos bei finansų teisei, rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, p. 395-421. ISBN 9786094593512.
 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita. The principle of effective legal remedies in administrative law (right to access to administrative court) of Lithuania under the influence of the European legal order. Iš: ŠVEDAS, Gintaras, chief scientific ed. Lithuanian legal system under the influence of European Union law: collection of scientific articles on the influence of European Union law on Lithuanian constitutional, administrative and environment protection, criminal, civil and civil procedure, labour and social protection, finance law. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, p. 397-430. ISBN 9786094593529.
 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita, Kiti ginčo sprendimo būdai administracinių bylų teisenoje ir jų praktinio taikymo problemos. Teisė, 2013, t. 86, p. 36-56. SSN 1392-1274.
 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita, et al. Vykdomoji valdžia. Valstybės kontrolė. Iš: ČEPAS, Algimantas, moksl. red. Lietuvos nacionalinės atsparumo korupcijai sistemos tyrimas: kolektyvinė mokslinė studija. Vilnius: Eugrimas, 2012, pp. 54-71, 166-180. ISBN 9786094371301.
 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita, et al. Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija: kolektyvinė mokslinė studija. Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2012. 792 p. ISBN 9789955947325.
 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita. Taikos sutarties sudarymo problemos ir perspektyvos Lietuvos administraciniame procese. Iš: ŠVEDAS, Gintaras, vyr. moksl. red. Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis: Liber Amicorum profesoriui Jonui Prapiesčiui: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, p. 292-308. ISBN 9786099540702.
 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita, et al. Lietuvos teisinės institucijos: Vilniaus universiteto vadovėlis. Vilnius: Registrų centras, 2011. 512 p. ISBN 9789955301042.
 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita, et al. Atsakingo valdymo principas ir jo procesinės garantijos. Iš: VALANČIUS, Virgilijus, ats. red. Administraciniai teismai Lietuvoje: nūdienos iššūkiai: kolektyvinė monografija. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2010, p. 228-244.
 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita, et al. § 5. Verwaltungsrecht, zweiter Teil: Öffentliches Recht. Iš: GALGINAITIS, Juozas; HIMMELREICH; Antje, VRUBLAIUSKAITĖ, Rūta, Hrsg. Einführung in das litauische Recht: kolektyvinė mokslinė studija, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag (BWV), 2010, p. 36-62. ISBN 9783830517764.
 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita. Teisės į gerą administravimą (atsakingo valdymo principo) sampratos doktrininiai aspektai bei įgyvendinimo pavyzdžiai aplinkos apsaugos teisėje. Teisė, 2009, t. 72, p. 82-95. ISSN 1392-1274.
 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita. Das Verhältnis von Verfassungsrecht und allgemeinem Verwaltungsrecht. Osteuropa-Recht, 2009, Heft 4, p. 350-367. ISSN 0030-6444. 2009.
 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita. Umstrittene praktische Fälle der Einschränkung der verfassugsrechtlich garantierten Unabhängigkeit des Abgeordneten in Litauen. Iš: MANSSEN, Gerrit, Hrsg. Regensburger Beiträge zum Staats- und Verwaltungsrecht. Band 13: die verfassungsrechtlich garantierte Stellung der Abgeorneten in den Ländern Mittel – und Osteuropas. Frankfurt am Maine: Peter Lang, 2009, p. 219-228. ISSN 1860-319X.
 • PELENIS, Dainius; PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita. Effektiver gerichtlicher Schutz. Iš: WEBER, Albrech, ed. Fundamental rights in Europe and North America. Suppl. 13: Lithuania. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p. 137-149. ISBN 9789004169418.
 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita. Die staatlichen Zuschüsse als Parteienfinanzierung in der Republik Litauen. Iš: MANSSEN, Gerrit, Hrsg. Die Finanzierung von politischen Parteien in Europa: Bestandsaufnahme und europäische Perspektive. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2008, p. 141-152. ISBN 9783631575154.
 • GIRDAUSKAS, Mindaugas; PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita. Right to a fair trial. Iš: WEBER, Albrech, ed. Fundamental rights in Europe and North America. Suppl. 13: Lithuania. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p. 103-136. ISBN 9789004169418.
 • PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, Jurgita. Administracinė justicija: teorija ir praktika: monografija. Vilnius: Justitia, 2005. 245 p. ISBN 9955616164.

Apdovanojimai  ir pripažinimai

 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto tarybos pirmininkė, nuo 2019
 • Tarptautinės konstitucinės teisės asociacijos konstitucinio aiškinimo tyrimų grupės narė, nuo 2019
 • Teisės mokslinio žurnalo „Administrative Studies“, leidžiamo Szczecin universiteto (Lenkija), redkolegijos narė, nuo 2019
 • Teisės naujienų portalo Teise.Pro redkolegijos narė, nuo 2018
 • Vilniaus universiteto Senato narė, nuo 2018
 • ilniaus universiteto Senato Kokybės ir plėtros komiteto narė, nuo 2018
 • Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narė, 2015-2020
 • Lietuvos valstybinių mokslinių tyrimų institutų konferencijos humanitarinių ir socialinių mokslų pirmininkė, 2015-2017
 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto tarybos narė, nuo 2015
 • Lietuvos teisės instituto direktorė, 2014-2019
 • Teisės magistratūros studijų programos „Viešoji teisė“ programos komiteto pirmininkė, nuo 2014
 • Duomenų bazės „Lituanistika“ (LDB) – tarptautinė tyrimų duomenų bazė, teikianti bibliografinius įrašus, santraukas ir viso teksto dokumentus apie Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, tautos ir kalbos praeitį ir dabartį – ekspertė, nuo 2013
 • Prokurorų etikos komisijos narė, 2012-2014
 • Europos administracinių teismų teisėjų asociacijos narė, nuo 2011
 • Lietuvos – Vokietijos forumo narė, nuo 2010
 • Teisinio leidinio „Advokatūra“ redakcinės kolegijos narė, nuo 2010
 • Vokietijos akademinių-mokslinių mainų programos (DAAD) Lietuvos ekspertinio vertinimo ir atrankos komisijos narė, nuo 2007

Visuomenei

 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „International Administrative Act in Lithuanian administrative courts’ case-law” tarptautinio Europos administracinės teisės mokslininkų tinklo „International administrative acte“ konferencijoje Lisabonos universitete, Portugalija, 2019-10-31.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „Kai kurie neteisminių administracinių ginčų institucijų teisinio statuso klausimai“ nacionalinėje konferencijoje, skirtoje Lietuvos administracinių ginčų komisijos 20-mečiui paminėti, Vilnius, 2019-09-27.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Nuo „gero administravimo“ principo verslo reguliavime iki asmens biometrinių duomenų panaudojimo viešajame administravime. Komentaras Teisė.Pro, 2019-06-07.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „Apeliacijos administraciniame procese doktrininė kaita“ tarptautinėje konferencijoje „Nauji iššūkiai ir patirtys administraciniame procese“, Vilnius, 2019-05-30.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „Teisėjų etikos ir drausmės pažeidimai – kokia realybė?“ nacionalinėje konferencijoje „Teismų teisingumo prezumpcija: tarp moralės ir įstatymo“, Vilnius, 2019-04-08
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Lietuvos teisės institutas sieks įsitvirtinti tarptautinėje arenoje. Komentaras Teisė.org, 2019-03-19.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „The application of the EU law in Lithuanian administrative court praxis“ Europos teisėjų mokymo tinklo (angl. EJTN) mokymuose “Conflict of Norms / Multi-level protection in the Application of Fundamental Rights” Liubliana, Slovėnija, 2019-03-14 – 2019-03-15.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „The new role of the Ombudsperson in the protection of human rights in Ukraine“ ES Dvynių projekto baigiamojoje konferencijoje „Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį“, Kijevas, Ukraina, 2018-12-07.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „Essential elements in developing high quality recommendations of Ombudsperson based on individual appeals: structure and reasoning“, vykdant tarptautinį ES Dvynių projektą „Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį“, Kijevas, Ukraina, 2018-04-18.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „Allgemeine Grundsätze der Verantwortung wegen des Missbrauchs der wirtschaftlichen Freiheit“, tarptautiniame Vilniaus ir Regensburgo teisės fakultetų moksliniame seminare, Regensburgas, Vokietija, 2018-04-12.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „The legal framework of establishment of universities and university branches according the Lithuanian law“, tarptautinėje konferencijoje vykdant mokslinių tyrimų pojektą „Aukštųjų mokyklų ir universitetų įsisteigimo laisvė Europos Sąjungos valstybėse narėse“, Sigmund Freud universitete, Viena, Austrija, 2018-02-24.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „Recommendations on the role of the Ombudsperson as a Promoter of Good Administration“, vykdant tarptautinį ES Dvynių projektą „Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį“, Kijevas, Ukraina, 2017-09-27.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „The functional models of the Ombudsperson across the Europe” priežiūros komitete (SC), vykdant tarptautinį ES Dvynių projektą „Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį“, Kijevas, Ukraina, 2017-06-23.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas plenarinėje sesijoje „Access to public information and processing of (secret) information in administrative courts in Lithuania“, Europos administracinių teismų asociacijos darbo grupės „Efektyvus ir nepriklausomas teismas“ konferencijoje, Leipcigas, Vokietija, 2017-06-15 – 2017-06-16.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „Tarėjų institutas teismuose. Konstituciniai iššūkiai“ LR Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto ir LR teisingumo ministerijos organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje, 2017-05-16.
 • Dalyvavimas projekto “Development of Pan-European General Principles of Administrative Law and their Possible Impact on the Member States of the Council of Europe“ darbo grupės susitikime Špėjeris, Vokietija, 2017-04-27 – 2017-04-29.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „Evidences based and transparent law making process in the human rights area“ atidarymo konferencijoje, vykdant tarptautinį ES Dvynių projektą „Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį“, Kijevas, Ukraina, 2017-02-03.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Teisės instituto direktorė: Administracinių nusižengimų kodeksas neišsprendė dviejų didelių problemų. Komentaras LRT, 2017-01-09.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Teisės instituto direktorė: baudžiamoji teisė turėtų būti taikoma kaip atominis ginklas. Komentaras Delfi.lt, 2017-01-09.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas“The Protection of Legitimate Expectations under Administrative Law in Lithuania” tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “The Role of Law and Legal Education in the Development of Transition Countries: Azerbaijan as example”, organizuotoje Vokietijos IRZ, Baku, Azerbaidžanas, 2016-11-24 – 2016-11-25.
 • Moderavimas mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Pažangi architektūros paveldo apsauga: misija (ne)įmanoma?“, organizuotoje Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Valstybinės kultūros paveldo komisijos, Lietuvos architektų rūmų, Vilnius, 2016-11-22.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „Audiatur et altera pars administracinėje jurisprudencijoje: nacionalinis ir supranacionalinis žvilgsnis“ konferencijoje, skirtoje LVAT 15 metų sukakčiai pažymėti Administraciniai teismai – žmogaus teisių gynėjai“, Vilnius, LR teisingumo ministerija, 2016-10-14.
 • Moderavimas tarptautinėje Lietuvos aukščiausiojo teismo ir Vilniaus universiteto konferencijoje „Teismo precedentas. Baltijos valstybių patirtis“, Vilnius, 2016-09-15.
 • Moderavimas tarptautinėje konferencijoje „Europos žmogaus teisių konvencijos įgyvendinimas – tarp subsidiarumo ir Europos žmogaus teisių teismų priežiūros“, Vilnius, LR Prezidentūra, 2016-09-03.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas Lodzėje „Teisėjų karjeros konstitucinė doktrina: pusiausvyros paieškos tarp teisminės valdžios ir vykdomosios valdžios“ tarptautiniame Vilniaus ir Lodzės universitetų teisės fakultetų moksliniame seminare, Lodzė, Lenkija, 2016-06-27 – 2016-06-30.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „Das Verhältnis von Verfassungsrecht und Verfahrensrecht – Katalog der Verfahrensrechten“ [lt. „Konstitucinės ar administracinės procedūrinės teisės santykis – administracinių procedūrų katalogas“] Leipzige (Vokietijos Federacinė Respublika) administracinės teisės mokslininkų ir praktikų forume, 2016-06-20 – 2016-06-23.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „ Tarėjų instituto perspektyvos Lietuvoje“ Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto apskritojo stalo diskusijoje, 2016-06-13.
 • Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „Nauji iššūkiai administracinei justicijai transformacinėse valstybėse“ tarptautinėje konferencijoje „Efektyvus teisingumas: iššūkiai ir prioritetai (administraciniams teismams), Vilnius, LR Seimas, 2016-05-06.
 • Dalyvavimas diskusijoje dėl Seimo kontrolierių 2015 veiklos ataskaitos pristatymo visuomenei „Ombudsmenų svarba užtikrinant žmogaus teises”, 2016-05-03.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „Modelinis procesas ABTĮ: teisinio reguliavimo naujovė ir jos iššūkiai“, LR teisingumo ministerija, 2016-05-03.
 • Dalyvavimas ReNEUAL darbo grupės rengiamose konferencijose dėl Europos administracinių procedūrų kodekso, Vokietija, 2015-11-04 – 2015-11-07.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „Seimo nario (parlamentaro) laisvo mandato imperatyvas: konstituciniai pagrindai ir atvejo analizė Lietuvos administracinių teismų praktikoje“, tarptautiniame Vilniaus ir Lodzės universitetų teisės fakultetų moksliniame seminare, 2015-09-30.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „Grąžinimo direktyvos taikymo praktika ir problemos Lietuvoje“ (anglų k.) Europos administracinių teismų asociacijos darbo grupės „Migracija ir prieglobstis“ susitikime, Bolonija, Italija, 2015-09-24 – 2015-09-25.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „ Vom Open Date zum Open Government“ (vokiečių k.) Vilniaus universiteto 12-oje Europos vasaros teisės mokykloje „Europa globalioje ekonomikoje / L’Europe à l’aune d’une nouvelle économique mondiale / Europa in der neuen Weltwirtschaft“, 2015-07-01.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Ar generalinis prokuroras N. Meilutis nesutrukdys prokuroro A. Meilučio karjerai? Komentaras Delfi.lt, 2015-06-15.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „Atsakingo verslo ir kovos su korupcija teisinės sąsajos“ (vokiečių k.), DAAD (Vokietijos akademinių mainų programos) tarptautinėje konferencijoje „Etika ekonomikoje, politikoje ir teisėje“, Ryga, Latvija, 2015-06-05 – 2015-06-07.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „Laikinosios apsaugos priemonės Lietuvos administraciniame procese“ (anglų k.), Vokietijos teisinio bendradarbiavimo fondo programos Centrinei Azijai VI-ajame tarptautiniame regioniniame seminare administracinės teisės klausimais, Ryga, Latvija, 2015-05-26 – 2015-05-27
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „Viešosios valdžios sprendimų teisminio aspkundimo prielaidos konstitucionalizmo šaltiniuose europinio diskurso kontekste“ Vilniaus universiteto mokslinėje konferencijoje „Konstitucijos idėja, bendroji Europos teisė, Lietuvos konstitucinė tradicija“, 2015-02-04.