Pradžia > Apie mus > Komanda > Mokslininkai ir dėstytojai > SUDAVIČIUS BRONIUS, Prof. dr.
 • +370 5 236 6175
 • bronius.sudavicius@tf.vu.lt
Profilio PDF

SUDAVIČIUS BRONIUS, Prof. dr.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Teisinė aplinkos apsauga, viešųjų finansų teisė, mokesčių teisė

Publikacijos

 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B. Ekologinė teisė: vadovėlis. Vilnius: Eugrimas, 1996. 273 p.
 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B. Mokesčių teisė: mokomoji priemonė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1998. 116 p.
 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B. Mokesčių teisė. Vilnius: TIC, 2003. 288 p.
 • MEDELIENĖ, A.; SUDAVIČIUS, B. Mokesčių teisė: vadovėlis. Vilnius: Registrų centras, 2011. 760 p.
 • SUDAVIČIUS, B. Mokesčiai kaip konstitucinė biudžeto pajamų forma. Iš: Konstitucionalizmo idėja, bendroji Europos teisė ir Lietuvos konstitucinė tradicija: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. Machovenko, J.; Isokaitė, I. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016, p. 151-170.
 • СУДАВИЧЮС, Б. Природоохранительные налоги как средство регулирования экономической деятельности в литовской республике: правовой аспект. [angl. Environmental taxes as a means of regulation of economic activity in the Republic of Lithuania: legal aspects]. Iš: Правовое регулирование экономики и финансов в россии и за рубежом: монографический сборник научных статей. Москва: Издательский дом „Дело“ РАНХиГС, 2017, p. 69-78. 
 • СУДАВИЧЮС, Б. Муниципальные образования как субъекты налогового администрирования в Литовской Республике. Правоприменение = Law enforcement review. Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2017, Vol. 1, no 2, p. 54-64. ISSN 2542-1514.
 • SUDAVIČIUS, B. Mokesčių teisės kodifikavimas Lietuvoje: mokesčių administravimo įstatymas. Central and Eastern European legal studies. Athens: EPLO, 2016, Vol. 2, p. 325-347. ISSN 2310-2705.
 • SUDAVIČIUS, B.; ENDRIJAITIS, M. Law on tax administration – the tax ordinance act of the Republic of Lithuania. Iš: Tax codes concepts in the countries of Central and Eastern Europe: collective monograph. Eds. Etel, L; Popławski, M. Białystok: Temida 2, 2016, p. 161-179.
 • SUDAVIČIUS, B. Vietiniai mokesčiai Lietuvos Respublikoje: savivaldybių tarybų veikla įgyvendinant mokesčių įstatymus. Central and Eastern European legal studies. Athens: European public law organization, 2016, No 1, p. 161-181. ISSN 2310-2705.
 • UDAVIČIUS, B. Специальные меры противодействия уклонению от уплаты налогов в налоговом законодательстве Литовской Республики. [angl. Special measures against tax evasion in the tax legislation of the Republic of Lithuania]. Публичные финансы и налоговое право: ежегодник. Вып. 6: Противодействие уклонению от уплаты налогов в странах Центральной и Восточной Европы. Под ред. Карасёвой (Сенцовой), М. В. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016,  p. 60-69. ISBN 9785927323340.
 • SUDAVIČIUS, B. VAITIEKIENĖ, E. Politinės partijos Lietuvos Respublikoje. Central and Eastern European legal studies, 2015, no. 2, p. 239-285.
 • SUDAVIČIUS, B. Сочетание краткосрочного и долгосрочного планирования доходов бюджета в Литовской Республике. Central and Eastern European legal studies, 2015, no. 1, p. 205-221.
 • SUDAVIČIUS, B. Государственные внебюджетные денежные фонды в Литовской Республике: фонд прекращения эксплуатации государственного предприятия „Игналинская атомная электростанция“. Публичные финансы и налоговое право: ежегодник. Под ред. Карасёвой (Сенцовой), М. В. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2015, вып. 5, с. 52-64. ISBN 978-5-9273-2216-9.
 • SUDAVIČIUS, B. Сочетание краткосрочного и долгосрочного планирования доходов бюджета в Литовской Республике. Публичные финансы и налоговое право: ежегодник. Под ред. Карасёвой (Сенцовой), М. В. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2015, вып. 4, с. 6-15.
 • SUDAVIČIUS, B.; VASILIAUSKAS, M.; ANTANAITYTĖ, A. Teisinė pasienio upių apsauga: solidarumo klausimai [ang. Legal protection of transboundary watercourse: questions of solidarity]. Teisė. 2014, t. 90, p. 226-234.
 • SUDAVIČIUS, B.; VAITIEKIENĖ, E. Savivaldybių specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos: teisinio reguliavimo probleminiai aspektai. Jurisprudencija, 2014, nr. 21(4), p. 1140-1162.
 • SUDAVIČIUS, B. Public law and solidarity: Republic of Lithuania. European review of public law. Athens: The European Review of Public Law, 2014, vol. 1(26), p. 237-256.
 • SUDAVIČIUS, B. Mokesčių samprata Lietuvos Respublikos teisėje. Central and Eastern European legal studies. Athens: European Public Law Organization, 2014, no. 1, p. 137-170.
 • SUDAVIČIUS, B. Multiannual budgetary framework in the Republic of Lithuania. Białostockie studia prawnicze. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2014, zs.16, p. 63-72.
 • SUDAVIČIUS, B. Išskirtinės apmokestinimo sąlygos Lietuvos Respublikoje: Mokesčių lengvatų reguliavimas. Central and Eastern European legal studies, 2014, vol. 2, p. 299-240.
 • SUDAVIČIUS, B. VASILIAUSKAS, V. The influence of European Union membership on budget planning in the Republic of Lithuania. Iš: Lithuanian legal system under the influence of European Union law: collection of scientific articles on the influence of European Union law on Lithuanian constitutional, administrative and environment protection, criminal, civil and civil procedure, labour and social protection, finance law. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, p. 481-498.
 • SUDAVIČIUS, B.; VASILIAUSKAS, V. Narystės Europos Sąjungoje įtaka Lietuvos Respublikos biudžeto planavimui. Iš: Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos teisinei sistemai: mokslinių straipsnių, skirtų Europos Sąjungos teisės įtakai Lietuvos konstitucinei, administracinei, aplinkos apsaugos, baudžiamajai, civilinei ir civilinio proceso, darbo ir socialinės apsaugos bei finansų teisei, rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, p. 469-485.
 • SUDAVIČIUS, B. Role of the budget appropriation managers in budget planning in the Republic of Lithuania. Annual and long term public finances in Central and Eastern European countries. Eds. Ruskowski, E., et al. Bialystok, 2013, p. 325-332.
 • SUDAVIČIUS, B. Responsibility for environmental violations in the Republic of Lithuania. Central and Eastern European Legal Studies. Athens: European Public Law Organization, 2013, vol. 1, p. 209-227.
 • SUDAVIČIUS, B.; ŽVAIGŽDINIENĖ, I. Legal regulation of responsibility for violations of environmental protection requirements in the Republic of Lithuania. International journal of liberal arts and social sciences, 2013, no. 1, p. 51-60.
 • SUDAVIČIUS, B. Trumpalaikis ir ilgalaikis biudžeto planavimas Lietuvos Respublikoje. Teisė, 2013, t. 87, p. 7-19.
 • SUDAVIČIUS, B.; ŽVAIGŽDINIENĖ, I. Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ribojimas kaip miško teisinės apsaugos priemonė. Teisė, 2013, t. 86, p. 20-35.
 • SUDAVIČIUS, B. Finansų rinkos priežiūra Lietuvos Respublikoje. Central and Eastern European legal studies, 2013, no. 1, p. 155-192.
 • SUDAVIČIUS, B. Aplinkos apsaugos finansavimas savivaldybėse Lietuvoje: Savivaldybių specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos. Central and Eastern European legal studies, 2013, no. 2, p. 357-406.
 • SUDAVIČIUS, B. Система надзора за финансовым рынком в Литовской Республике. Вестник Института законодательства Республики Казахстан. Астана: Институт законодательства Республики Казахстан, 2013, no. 1-2б, с. 135-140.
 • SUDAVIČIUS, B. Полномочия самоуправлений по регулированию местных налогов в Литовской Республике. Iš: Prawo finansowe samorządu terytorialnego. Local finance law. Red. nauk. Gliniecka, J.; Juchniewicz, E.; Sowiński, T. Warszawa, 2013, p. 247-255
 • SUDAVIČIUS, B. Доказательства и доказывание при решении налоговых споров в Литовской республике. Iš: Проблемы налоговго правоприменения в странах Центральной и Восточной Европы: коллективная монография. Под. ред. Костюкова, А.Н. Омск, 2013, с. 114-122.
 • SUDAVIČIUS, B. Savivaldybių mokestinė kompetencija: savivaldybių tarybų veikla įgyvendinant mokesčių įstatymus. Iš: Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys: liber amicorum profesoriui Jonui Prapiesčiui. Vyr. moksl. red. Švedas, G. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija, 2012, p. 309-320.
 • SUDAVIČIUS, B. Uprawnienia organow samorządu terytorialnego w sfere podatkow w Republice Litewskiej. Roczniki naukowe wyzszej szkoły bankowej w Toruniu. Torun: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 2012, nr. 11 (11), p. 79-90.
 • SUDAVIČIUS, B. Mokesčių lengvatos ir mokesčių atskaitos Rusijos Federacijoje. Teisė, 2012, t. 84, p. 173-175.
 • SUDAVIČIUS, B. Публичные финансы и местное самоуправление. Полномочия органов местного самоуправления по регулированию налогов в Литоввской республике. Iš: Public finances – administrative autonomies. Eds. Hulko, G.; Patyi, A. Gyor, 2012, p. 669-682.
 • SUDAVIČIUS, B. Возможности органов местного самоуправления воздействовать на финансы самоуправления путем регулирования налогов в Литовской Республике. Iš: Налоговое и бюджетное право: Современные проблемы имущественных отношений: международная конференция, 29 – 31 марта 2012 года, Воронеж. Ред. Карасева Воронеж: Воронежский государственный университет, 2012, с. 263-272.
 • SUDAVIČIUS, B. Роль распорядителей бюджетных ассигнований в бюджетном планировании в Литовской Республике. Iš: Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики: материалы международной научно-практической конференции. Харков: ИФИ, 2012, p. 15-23.
 • MEDELIENĖ, A.; SUDAVIČIUS, B. Finansų ir mokesčių teisė kaip mokslinio tyrimo objektas. Būklė ir perspektyvos. Teisė, 2011, t. 78, p. 104-118.
 • SUDAVIČIUS, B. Mokesčių lengvatos Lietuvos mokesčių teisės kontekste. Teisė, 2010, t. 76, p. 100-114.
 • SUDAVIČIENĖ, L.; SUDAVIČIUS, B. Meletij Smotrickij savo laikų polemikos kontekste. [ru. Мелетий Смотрицкий в контексте полемики своего времени]. Iš: Lietuva, Vilnius, M. Smotrickij – rusų gramatikos ištakose visiems laikams: konferencija 2008-05-28. Vilnius: Trys žvaigždutės, 2010, p. 27-31.
 • SUDAVIČIUS, B. Pažintis su Lenkijos Respublikos mokesčių sistema ir mokesčių teise. Teisė, 2009, t. 71, p. 178-182.
 • SUDAVIČIUS, B. Pažintis su Mišeliu Vile ir jo teisės filosofija. Teisė, 2008, t. 66(2), p. 127-130.
 • SUDAVIČIUS, B. Mokestinė prievolė ir jos vykdymas. Teisė, 2007, t. 62, p. 104-116.
 • SUDAVIČIUS, B. Mokesčiai kaip teisės kategorija. Teisė, 2006, t. 58, p. 105-133.
 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B.; VASILIAUSKAS, V. Tendencje w administrowaniu podatkami według nowej Ustawy o administrowaniu podatkami. W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2005, s. 253-265.
 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B. Spory podatkowe i ich rozpatrywanie zgodnie z prawem Republiki Litewskiej. Roczniki naukowe wyzszej szkoły bankowej w Toruniu, 2003/2004, nr. 3(3), s. 49-54.
 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B. Europos Sąjungos biologinės įvairovės išsaugojimą reglamentuojantys teisės aktai ir jų įtaka Lietuvos Respublikos ekologinei (aplinkos apsaugos) teisei. Teisė, 2003, t. 47, p. 78-86.
 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B. Lietuvos Respublikos mokesčių sistemos teisiniai pagrindai ir jų reforma. Teisė, 2002, t. 43, p. 128-136.
 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B. System podatkowy Respubliki Litewskiej i jego reformy. Iš: Regulacje prawno-podatkowe i rozwiązania finansowe. Torun, 2002, s. 345-355.
 • SUDAVIČIUS, B. Finansų ir mokesčių teisės terminai. Iš: Namų advokatas. Sud. Prapiestis, J. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2002.
 • SUDAVIČIUS, B. Finansinės veiklos teisinis reglamentavimas: medžiaga kursų klausytojams. Vilnius: LR AATVI, 2001. 43 p.
 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B. Природоохранительное законодательство Литовской Республики в условиях интеграции в ЕС. Iš: XXI век: проблемы правового регулирования морской экологической и коммерческой деятельности. Riga, 2001, s. 228-230.
 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B. Konstitucijos 47 straipsnio komentaras. Valstybė ir teisė, 2000, nr. 4-6, p. 410-424.
 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B. Konstitucijos 54 straipsnio komentaras. Valstybė ir teisė, 2000, nr. 4-6, p. 497-503.
 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B. Konstitucijos 47 ir 54 straipsnių komentaras. Iš: Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras. 1 dalis. Vilnius: Teisės in-tas, 2000, p. 410-424; 497-503.
 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B. Litauen. Iš: Naturschutzrecht im Ostseeraum: Landesberichte. Hrsg. Heyen, E. V. Baden-Baden, 1998, p. 157-168.
 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, Nauja knyga ekonominės kontrolės klausimais: [rec. kn.: Katkus, A. Valstybinė ekonominė kontrolė, Vilnius, 1998]. Teisė, 1998, t. 32, p. 169-172.
 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B. Aplinkai padarytos žalos kompensavimo teisiniai pagrindai. Teisė, 1997, t. 31, p. 109-118.
 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B. Aplinkos apsauga teisės reformos kontekste. Teisė, 1996, t. 30, p. 109-119.
 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B. Laws on responsibility for the violation of environmental protection requirements and their application. Teisė, 1995, t. 29, p. 51-58.
 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų apsaugos režimas teisinės reformos kontekste. Teisė, 1993, t. 27, p. 48-53.
 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B. Lietuvos Respublikos 1991 metų Žemės reformos įstatymas ir jo įgyvendinimo problemos. Teisė, 1993, t. 26, p. 62-64.
 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimo kontekste. Iš: Lietuvos valstybingumo teisinės problemos: pirmojojo Pasaul. liet. teisininkų kongr., įvykusio Vilniuje ir Palangoje 1992 m. geg. 24-31 d. str. ir tezių rink. Red. Bartusevičius, A.; Taljūnaitė, M. Vilnius: Bartusevičiaus muzikos ir serviso agentūra, 1993, p. 102-103.
 • SUDAVIČIUS, B. Įstatymų ekologizavimas valstybinių gamtos apsaugos priemonių sistemoje. Teisė, 1990, t. 24, p. 15-24.
 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B. Ar apsaugos Temidė gamtą? Mūsų gamta, 1990, nr. 3, p. 5-6.
 • SUDAVIČIUS, B. Ekologinė teisė: Atmena. Vilnius: VU, 1989, p. 85.
 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B. Teisinė atsakomybė už vandenų apsaugos ir racionalaus naudojimo įstatymų pažeidimus. Iš: Vandens ūkio ekonomikos stiprinimas. Ats. red. Mališauskas, V. Vilnius: LTSR MA Ekonomikos inst., 1989, p. 267-286.
 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B. Materialinė atsakomybė už gamtai padarytą žalą. Teisė, 1989, t. 23, p. 11-18.
 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B. Ekologija ir teisė. Žalioji tvarka, 1989, nr. 7, p. 2-3.
 • SUDAVIČIUS, B. Проблемы отражения экологических интересов в праве: авторефф. дисс. Москва АН, 1988, с. 21.
 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B. Teisės ekologizavimas kaip visuomenės ir gamtos sąveikos harmonizavimo priemonė. Aktualios gamtosaugos problemos. Vilnius, 1988, p. 15-16.
 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B. Организация и деятельность общественных инспекций Литовского общества охраны природы. Государственный и общественный контроль в области охраны окружающей среды. Киев, 1988, с. 181-184.
 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B. Организация и деятельность общественных инспекций Литовского общества охраны природы. Государственный и общественный контроль в области охраны окружающей среды. Киев, 1988, с. 181-184.
 • SUDAVIČIUS, B. Отражение экологических требований в праве как средство обеспечения права граждан на благоприятною окружающую среду. Роль права в деле повышения благоприятия граждан. Тарту, 1987, с. 171-173.
 • SUDAVIČIUS, B. Рекреация и экологизация права. Человек. Среда. Рекреация. Рига, 1987, с. 73-74.
 • SUDAVIČIUS, B. Экологические интересы общества и право. Gamta ir įstatymas. Vilnius: MA, 1986, p. 28-35.
 • MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B. Конституционная обязанность граждан охранять природу и развитие ее содержания в нормах права. Teisė, 1986, t. 21, p. 47-56.
 • SUDAVIČIUS, B. Задачи экологизации права. Актуальные вопросы государственного строительства и права. Вильнюс, 1986, с. 138-140.
 • SUDAVIČIUS, B. Реализация экологической функции государства в системе законодательства. Teisė, 1985, t. 20, p. 67-72.

Apdovanojimai ir pripažinimai

 • Mokslinio žurnalo „Правоприменение (angl. Law Enforcement Review)“ redakcinės kolegijos narys (Omsko universitetas, Rusija), nuo 2016
 • Europos viešosios teisės organizacijos (EPLO) narys (Atėnai, Graikija), nuo 2012
 • Europos viešosios teisės organizacijos (EPLO) mokslo tarybos narys (Atėnai, Graikija), nuo 2012
 • Mokslinio žurnalo „Публичные финансы и налоговое право“ recenzentas (Voronežo universitetas, Rusija), nuo 2012
 • Mokslinio žurnalo „Centrinės ir Rytų Europos teisės studijos“ redakcinės kolegijos narys (Atėnai, Graikija), nuo 2012
 • Centrinės ir Rytų Europos šalių viešųjų finansų ir mokesčių teisės organizacijos narys (Baltstogė, Lenkija), nuo 2010
 • Centrinės ir Rytų Europos šalių viešųjų finansų ir mokesčių teisės organizacijos mokslo tarybos narys (Baltstogė, Lenkija), nuo 2010
 • Pasaulinės aplinkos apsaugos organizacijos narys, 1992-2000