Pradžia > Apie mus > Komanda > Mokslininkai ir dėstytojai > ŽVAIGŽDINIENĖ INDRĖ, Doc. dr.
 • +370 5 236 6175
 • indre@zvaigzdinas.net
Profilio PDF

ŽVAIGŽDINIENĖ INDRĖ, Doc. dr.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Aplinkos teisė, Europos Sąjungos ir tarptautinė aplinkos teisė, administracinė teisė

Svarbiausi projektai

 • Nacionalinis ekspertas Europos Komisijos organizuojamame tyrime, skirtame įvertinti Direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) įgyvendinimą, 2020-2021
 • Sutarties su SEO/BirdLife pagrindu atliktas tyrimas apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę įgyvendinimą Lietuvoje, 2015
 • Lithuania: Environmental Democracy Index 2014. Nacionalinės ataskaitos ekspertinis vertinimas, 2014
 • Sutarties su Europos Komisijos Aplinkos Generaliniu Direktoratu pagrindu atliktas tyrimas „Study on factual aspects of access to justice in relation to EU environmental law – Country report for Lithuania“, 2013

Publikacijos

 • ŽVAIGŽDINIENĖ, Indrė; RAGULSKYTĖ–MARKOVIENĖ, Rasa. Teisė kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais: įgyvendinimo galimybių paieškos. Iš: SUDAVIČIUS, Bronius, moksl. red. Teisės viršenybės link: recenzuotų mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius: BMK leidykla: Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, 2019, p. 368-386.
 • ŽVAIGŽDINIENĖ, Indrė. Environmental law in Lithuania. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2016, p. 128. ISBN 9789041169457.
 • ŽVAIGŽDINIENĖ, Indrė. Materialinė atsakomybė už žalą aplinkai. Vilnius: Justitia, 2008, p. 200. ISBN 9789955616450.
 • ŽVAIGŽDINIENĖ, Indrė. Uprawnienia Prezydenta Republiki Litewskiej w zakresie ochrony środowiska. Iš: GÓRECKI, Dariusz, red. Instytucja prezydenta w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym. Łódż : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017, p. 209-218. ISBN: 9788380886223.
 • ŽVAIGŽDINIENĖ, Indrė. Lietuvos Respublikos Seimo vaidmuo užtikrinant aplinkos apsaugą Lietuvoje. Iš: ŠINKŪNAS, Haroldas, sud. ir moksl. red. Lietuvos ir Lenkijos konstitucinės teisės aktualijos: Parlamentas: Straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016, p. 208-223.
 • ŽVAIGŽDINIENĖ, Indrė. Europos Sąjungos aplinkosaugos teisės nuostatų įtaka Lietuvos aplinkos teisei. Iš: ŠVEDAS, Gintaras, vyr. moksl. red. Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos teisinei sistemai: mokslinių straipsnių, skirtų Europos Sąjungos teisės įtakai Lietuvos konstitucinei, administracinei, aplinkos apsaugos, baudžiamajai, civilinei ir civilinio proceso, darbo ir socialinės apsaugos bei finansų teisei, rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, p. 447-465. ISBN 9786094593512.
 • HEERMANN, Werner; RAGULSKYTĖ–MARKOVIENĖ, Rasa; ŽVAIGŽDINIENĖ; Indrė. Interim Measures in Administrative Proceedings: Specifics of Environmental Cases. Jurisprudencija, 2013, nr. 20 (1), p. 207-233. ISSN 1392-6195.
 • SUDAVIČIUS, Bronius; ŽVAIGŽDINIENĖ, Indrė. Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ribojimas kaip miško teisinės apsaugos priemonė. Teisė, 2013, t. 86, p. 20-35. ISSN 1392-1274.
 • ŽVAIGŽDINIENĖ, Indrė; DANĖLIENĖ, Ingrida. Teisė į sveiką ir švarią aplinką – konstitucinė žmogaus teisė. Iš: MACHOVENKO, Jevgenij; ISOKAITĖ, Indrė, sud. Konstitucionalizmo idėja, bendroji Europos teisė ir Lietuvos konstitucinė tradicija: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016, p. 171-194. ISBN 978-609-459-647-6.
 • ŽVAIGŽDINIENĖ, Indrė; DANĖLIENĖ, Ingrida. Aspekty konstytucyjne statusu sądów administracyjnych Litwy oraz ich sędziów. Iš: GÓRECKI, Dariusz, red. Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, p. 187-201. ISBN 9788379694778.
 • ŽVAIGŽDINIENĖ, Indrė. The influence of European Union environmental requirements on Lithuanian environmental law. Iš: ŠVEDAS, Gintaras, chief scientific ed. Lithuanian legal system under the influence of European Union law: collection of scientific articles on the influence of European Union law on Lithuanian constitutional, administrative and environment protection, criminal, civil and civil procedure, labour and social protection, finance law. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, p. 457-480. ISBN 9786094593529.
 • SUDAVIČIUS, Bronius; ŽVAIGŽDINIENĖ, Indrė. Legal regulation of responsibility for violations of environmental protection requirements in the Republic of Lithuania. International journal of liberal arts and social science. South Shields: Center for Enhancing Knowledge, 2013, vol. 1, no. 1, p. 51-60. ISSN 2307-924X.
 • ŽVAIGŽDINIENĖ, Indrė.; RUDAUSKIENĖ, Rimantė. Reikalavimas taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones kaip dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose sąlyga Lietuvoje. Teisė, 2013, t. 87, p. 51-68. ISSN 1392-1274.
 • ŽVAIGŽDINIENĖ, Indrė. Teisinė žalos aplinkai samprata. Iš: ŠVEDAS, Gintaras, vyr. moksl. red. Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis, ateitis: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys: liber amicorum profesoriui Jonui Prapiesčiui. Vilnius, 2012, p. 343-358. ISBN 978-609-95407-0-2.
 • ŽVAIGŽDINIENĖ, Indrė. Direktyva 2004/35/EB – ar pasiektas tikslas sukurti bendrą žalos aplinkai prevencijos ir ištaisymo (atlyginimo) sistemą Europos Sąjungoje? Teisė, 2012, t. 85, p. 97-112. ISSN 1392-1274.
 • ŽVAIGŽDINIENĖ, Indrė; RUDAUSKIENĖ, Rimantė. Protecting the environment through public procurement: Lithuania’s case. Issues of business and law: research papers, Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, 2012, vol. 4, p. 48-58. ISSN 029-1094.
 • MEDELIENĖ, Aistė; ŽVAIGŽDINIENĖ, Indrė. Ekonominis aplinkos apsaugos mechanizmas Lietuvoje: mokesčių aspektas. Verslo ir teisės aktualijos: mokslo darbai, Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, 2012, t. 7, nr. 1, p. 144-163. ISSN 1822-9530.
 • RAGULSKYTĖ-MARKOVIENĖ, Rasa; ŽVAIGŽDINIENĖ, Indrė. Teisės į sveiką ir švarią aplinką teoriniai ir praktiniai aspektai. Iš: VALANČIUS, Virgilijus ats. red., et al. Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija: recenzuota mokslo studija. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Vilnius, 2012, p. 411-430. ISBN 978-9955-9473-2-5.
 • ŽVAIGŽDINIENĖ, Indrė. Aplinkos apsauga žmogaus teisių kontekste. Teisė, 2011, t. 78, p. 152-167. ISSN 1392-1274
 • ŽVAIGŽDINIENĖ, Indrė. Natura 2000 – ES saugomų teritorijų tinklas. Teisė, 2009, t. 72, p. 96-109. ISSN 1392-1274.
 • ABRAMAVIČIUS, Armanas, et al. Lietuvos teisinės institucijos: Vilniaus universiteto vadovėlis. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 775. (Skyriai skirti Vaiko teisių apsaugos kontrolieriui ir Lygių galimybių kontrolieriui).
 • MARCIJONAS, Antanas; ŽVAIGŽDINIENĖ, Indrė. Miško savininkų atsakomybė už žalą aplinkai, padarytą neteisėtais kirtimais jiems nuosavybės teise priklausančiame miške: teisinio reguliavimo ir praktinio taikymo problemos Lietuvoje. Teisė, 2008, t. 68, p. 7-20. ISSN 1392-1274.
 • RAGULSKYTĖ-MARKOVIENĖ, Rasa; ŽVAIGŽDINIENĖ, Indrė; VASILIAUSKAS, Martynas. Aplinkos apsauga: norminių teisės aktų rinkinys. [elektroninis išteklius]. Vilnius: Eugrimas, 2009. ISBN 978-9955-790-49-5.
 • ŽVAIGŽDINIENĖ, Indrė. Sabrina Urbinati, Les Mécanismes de Contrôle et de Suivi des Conventions Internationales de Protection de l’Environnement (Giuffrè Editore, S.p. A. Milano, 2009): knygos recenzija. The Baltic Yearbook of International Law, 2001, vol. 11, p. 606-610. ISBN 9789004228962.

Apdovanojimai ir pripažinimai

 • Europos administracinių teismų teisėjų asociacijos Aplinkos teisės darbo grupės narė, nuo 2009

Visuomenei

 • Kartu su Žaliosios politikos institutu organizuoti mokymai Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) vadovybei ir darbuotojams klimato kaitos, darnios plėtros, ES aplinkosaugos teisinio reguliavimo ir šių temų aktualumo Lietuvai klausimais, Vilnius, 2019-07-12.
 • I. Žvaigždinienė. Pranešimas „Recent developments of EU environmental law“ Europos administracinių teismų teisėjų asociacijos Aplinkos teisės grupės organizuotame seminare „Administrative sanctions – orders and execution measures – in case of environmental infringements“, Ryga, Latvija, 2017-09-07 – 2017-09-08.
 • I. Žvaigždinienė. Pranešimas „Konstitucinio Teismo doktrina aplinkos apsaugos srityje” Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuotoje tarptautinėje mokslinėje apskrito stalo diskusijoje „Konstitucinis Teismas“, Vilnius, 2017-06-27
 • I. Žvaigždinienė. Pranešimas „Lietuvos Respublikos Prezidento kompetencija aplinkos apsaugos srityje“ Lodzės universiteto Teisės fakultete vykusioje tarptautinėje mokslinėje apskrito stalo diskusijoje „Valstybės vadovas“, Lodzė, Lenkija, 2016-06-28.
 • I. Žvaigždinienė. Pranešimas „Lietuvos Respublikos Seimo kompetencija aplinkos teisės srityje“ Vilniaus universiteto Teisės fakultete vykusioje tarptautinėje mokslinėje apskrito stalo diskusijoje „Parlamentas“, Vilnius, 2015-09-30.
 • I. Žvaigždinienė. Pranešimas „PAV ir SPAV direktyvos Lietuvos teismų jurisprudencijoje“ ERA organizuotame seminare teisėjams „Strateginių pasekmių aplinkai vertinimo ir poveikio aplinkai vertinimo direktyvų sąveika ir jų taikymas Lietuvos teismų jurisprudencijoje“, Vilnius, 2015-06-05.
 • I. Žvaigždinienė. Pranešimas „Konstitucinis Lietuvos administracinių teismų statusas: ar reikia keisti Lietuvos Konstituciją?“ Lodzės universiteto Teisės fakultete vykusioje tarptautinėje mokslinėje apskrito stalo diskusijoje „Konstitucinės teisės problemos Lietuvoje ir Lenkijoje“, Lodzė, Lenkija, 2014-11-06.
 • I. Žvaigždinienė. Pranešimas „Teisės į privatų gyvenimą apsauga aplinkosaugos kontekste“ nacionalinėje konferencijoje „Konstitucionalizmas ir supranacionalizmas“, Vilnius, 2013-09-26.
 • I. Žvaigždinienė. Paskaita „Overview on EU nature protection legislation“ Europos administracinių teismų teisėjų asociacijos ir NIM organizuotuose tarptautiniuose teisėjų mokymuose, Bukareštas, Rumunija, 2013-05-16 – 2013-05-17.
 • I. Žvaigždinienė. Pranešimas „Aplinkos teisės objekto transformacijos poreikis darnaus vystymosi ideologijos kontekste“ Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros organizuotoje mokslinėje konferencijoje „Viešosios teisės tyrimai: būklė ir perspektyvos, Vilnius, 2011-02-07.
 • I. Žvaigždinienė. Pranešimas „Natura 2000 – Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklas“ Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuotoje mokslinėje konferencijoje „Viešoji teisė aplinkos teisės aspektu: tarpdalykiniai klausimai“, Vilnius, 2008-11-28.