Pradžia > Apie mus > Darbo teisės mokslo centras > DAVULIS TOMAS, Prof. Dr.
 • +370 5 236 6185
 • tomas.davulis@tf.vu.lt
Profilio PDF

DAVULIS TOMAS, Prof. Dr.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Europos Sąjungos ir tarptautinė darbo teisė, darbo rinka, kolektyviniai darbo santykiai, asmenų lygiateisiškumas, žmogaus socialinės teisės, socialinis modelis

Svarbiausi projektai

 • Projektas „Enhancing the Quality of Judicial Training – by Upgrading EU Law and On-Line Trainings“, 2018
 • Europos Sąjungos Dvynių programos projektas „Implementation of the Best European Practices with the Aim of Streghtening the Institutional Capacity of the Apparatus of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights to Protect Human Rights and Freedoms“ (projekto Nr. UA/47b, finansavimo sutarties Nr. ENI/2016/379-352), nuo 2017
 • Privatinės teisės efektyvumo tyrimai (šis tyrimas įeis į Lietuvos teisinės sistemos integracijos į Europos Sąjungos teisinę sistemą projektą), 2016-2018
 • ES TEMPUS programos projektas „Alternatyvaus ginčų sprendimo mokymas kaip būdas užtikrinti žmogaus teises“ (angl. „Training on alternative dispute resolution as an approach for ensuring of human rights“), 2016
 • Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio-administracinio modelio sukūrimas. Mokslinis tyrimas finansuotas Europos socialinio fondo ir valstybės lėšomis (sutarties Nr. APS-220000-234), projekto vadovas – T. Davulis, 2014-2015
 • ES chartijos kaip individualių teisių gynybos standarto taikymas supra- ir nacionaliniu lygiu, Lietuvos mokslo taryba, Nr. MIP-088/2014, 2014-2016
 • Darbuotojų teisių apsauga subrangos procesuose, Gento universitetas, Belgija, 2011
 • Darbuotojų komandiravimo teikti paslaugas užsienio šalyse Europos Sąjungoje teisinių aspektų tęstinis tyrimas, Amsterdamo universitetas, Nyderlandai, 2011
 • Reformos darbo apsaugos teisės aktuose Lietuvoje (1990-2009), Sasekso universitetas, Jungtinė Karalystė, 2009
 • Darbo santykių nutraukimas: teisės aktų apžvalga Lietuvoje (kartu su I. Nekrošiumi), Europos Komisija, 2005
 • Darbo teisės evoliucija naujose Europos Sąjungos narėse: 1995-2005. Šalių apžvalgos: Estija, Latvija, Lietuva, Europos Komisija, 2006
 • Darbuotojų atstovai prasiplėtusioje Europoje: Lietuva, Labour Associados, 2006
 • Darbo laiko reglamentavimo kai kuriose ES šalyse analizė bei išvados dėl lankstesnio darbo laiko reglamentavimo galimybių Lietuvoje, Darbo ir socialinių tyrimų institutas, 2007
 • Tarptautinės darbo organizacijos konsoliduotos jūrinės konvencijos ratifikavimo Lietuvos Respublikoje galimybės“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2007
 • Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/56/EB dėl ribotos atsakomybės bendrovių jungimųsi, peržengiančių vienos valstybės ribas, perkėlimo į Lietuvos nacionalinę teisę, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2007

Publikacijos

 • DAVULIS, T. Lithuanian labour law under the influence of European Union law. In Lithuanian legal system under the influence of European Union law: collection of scientific articles on the influence of European Union law on Lithuanian constitutional, administrative and environment protection, criminal, civil and civil procedure, labour and social protection, finance law. Ed. Švedas, G. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, p. 309-340. ISBN 978-6094-593-52-9.
 • DAVULIS, T. Recherches sur la complémentarité et les conflits entre les droits fondamentaux de l’Homme et les libertés du marché intérieur. In La solidarité dans l’Union européenne = Solidarität in der Europäischen Union: Actes de la 5ème Université d’été Franco-Germano-Lituanienne et Européenne en Sciences Juridiques. Eds. Seul, O.; Davulis, T. Bern: Peter Lang, 2012, p. 181-191. ISBN 978-3034-31-122-9.
 • DAVULIS, T., PETRYLAITĖ, D. Tackling the economic crisis: labour law in Lithuania. In Labour regulation in the 21st century: in search of flexibility and security. Ed. Davulis, T.; Petrylaitė, D. Cambridge: Cambridge scholars publishing, 2012, p. 3-17. ISBN 978-1443-83-663-0.
 • PETRYLAITĖ, D.; DAVULIS, T.; PETRYLAITĖ, V. Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas Lietuvos darbo teisėje: monografija. Vilnius: Registrų centras, 2008, 492 p. ISBN 978-9955-30-043-4.
 • DAVULIS, T. Darbo teisė: Europos Sąjunga ir Lietuva: monografija. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2004, p. 352. ISBN 9955-557-40-0.
 • DAVULIS, T. Article 10 TFEU: Commentary. In The Treaty on Functioning European Union (TFEU): A Commentary. Eds. Blanke, H. J.; Mangiameli, S. Berlin: Springer (planuojama išleisti).
 • SINKEVIČIUS, V. (moksl. red.). Lietuvos teisė, 1918-2018: šimtmečio patirtis ir perspektyvos. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018, 884 p.  (bendraautorius). ISBN 978-9955-19-887-1.
 • DAVULIS, T. Key Features of the Labour Law Reform of Lithuania of 2016. Kutafin University Law Review, 2018, Volume 5, Issue № 1, p. 80-108. ISSN 2313-5395.
 • DAVULIS, T. Uber and taxis: a comparative law study in Lithuania. In Uber & Taxis: Comparative Law Studies. Eds. Noguellou, R.; and Renders, D. Bruxelles: Emile Bruylant, 2018, p. 293-308. ISBN 9782802762263.
 • DAVULIS, T. Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras. Vilnius: Registrų centras, 2018, 717 p. ISBN 978-9955-30-268-1.
 • DAVULIS, T. Darbo teisės rekodifikavimas Lietuvoje 2016-2017 m. Teisė, 2017, t. 104. p. 7-27.
 • Davulis, T. Darbo teisės pokyčiai Lietuvoje. Lietuvos socialinė raida, 2017, Nr. 6. p. 103-115. ISSN 2424-497X.
 • ДАВУЛИС, Т. Новый Трудовой кодекс Литвы. Трудовое и социальное право. Минск: Международный университет «МИТСО», 2017, Вып. 4, c. 40-44.
 • DAVULIS, T. Introduction. In DAVULIS, T (Ed.). Labour Law Reforms in Eastern and Western Europe. Brussels: Peter Lang, 2017, p. 11-17. ISBN 978-2-8076-0418-6.
 • DAVULIS, T. The Concept of ‘Employee’: The Position in Lithuania. In Restatement of Labour Law in Europe. Eds. Waas, B.; Voss, G. H. van. Oxford; Portland, Oregon: Hart Publishing, 2017, Vol. I, p. 391-404. ISBN 9781509912445.
 • BARTNINKAS, M., et al. Lithuanian Public Law. The Law of the Baltic States. Eds: Kerikmäe, T., et al. Cham: Springer International Publishing Switzerland, 2017. p. 407-470. ISBN 978-3-319-54477-9.
 • DAVULIS, T. Main Features of Lithuanian Labour Law Reform 2016. In Labour Law Reforms in Eastern and Western Europe. Ed. Davulis, T. Bruxelles, Belgium: Peter Lang, 2017, p. 57 – 82. ISBN 978-2-8076-0417-9.
 • DAVULIS, T. New forms of employment in Lithuania. New forms of employment in Europe. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 9789041162397. p. 269-272.
 • DAVULIS, T. Lithuanian labour law in the context of the EU Charter of Fundamental Rights. Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2016, p. 291-312. ISSN 1429-9585.
 • DAVULIS, T. Age Discrimination and Labour Law in Lithuania. Age Discrimination and Labour Law: comparative and Conceptual Perspectives in the EU and Beyond. Ed. Numhauser-Henning, A.; Ronnmar, M. Series: Studies in employment and social policy. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer Law & Business, 2015, p. 223-231. ISBN 978-9041-14-979-4.
 • DAVULIS T. Directive 2008/95/EC: employer insolvency. EU labour law: a commentary. Ed. Schlachter, M. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2015, p. 457-489.
 • DAVULIS, T.; LARIONOVA, J. European Works Council Lithuania. International Encyclopaedia of Laws: Labour Law and Industrial Relations. Ed. Blanplain, R. Suppl. 396. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2013, p. 75. ISBN 978-9065-44-905-4.
 • DAVULIS, T.; PETRYLAITĖ, D. Darbo teisė. Praktikumas: mokymo priemonė. Vilnius: Registrų centras, 2012, 320 p. ISBN 978-9955-30-112-7.
 • DAVULIS, T. Seksualinio priekabiavimo sąvokos darbo ir baudžiamojoje teisėje. Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. 2012, p. 419-429. ISBN 978-6099-54-070-2.
 • DAVULIS, T. Kollektivverträge in postsowjetischem Raum: eine Untersuchung am Beispiel Litauens. Tarifrecht in Europa. Hrsg. Hekimler, A.; Ring, G. (Arbeits- und Sozialrecht. Band 120). Baden-Baden: Nomos, 2012. p. 185-210. ISBN 978-3832-96-812-0.
 • DAVULIS, T. Chancen und Risken der Freizügigkeit aus der Sicht der jüngeren Mitgliedstaaten. Recht der Arbeit. Munich: Verlag C.H. Beck, 2012, Heft 5, p. 258-262. ISSN 0342-1945.
 • DAVULIS, T.  Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimai 2009-2010 metais – besikeičianti darbo teisėkūros paradigma. Darbo rinka XXI amžiuje: lankstumo ir saugumo paieškos = Labour market of 21st century: looking for flexibility and security: tarptautinės mokslinės konferencijos 2011 m. gegužės 12-14 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Standartų spaustuvė, 2011. p. 227-241. ISBN 978-9955-48-850-7.
 • ДАВУЛИС, Т. Либерализация трудового права в Литве: желания и возможности. Международное, российское и зарубежное законодательство о труде и социальном обеспечении: современное состояние (сравнительный анализ). Под. ред. Гусова, К.Н. Москва: Проспект, 2011, c. 279-291. ISBN 978-5392-02-599-2.
 • DAVULIS, T. Die Entwicklung des litauischen Arbeitsrechts 2009-2010. Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht. München: Verlag C.H. Beck, 2011, no. 3, p. 427-435. ISSN 1865-3030.
 • DAVULIS, T. Arbeitsrecht. Einführung in das litauische Recht. Hrsg. Galginaitis, J.; Himmelreich, A.; Vrubliauskaitė, R. Berlin: Berliner Wissenschafts Verlag, 2010, p. 211-225. ISBN 978-3830-51-776-4.
 • ДАВУЛИС, Т. Перспективы модернизации трудового права Литвы. Современное состояние законодательства и науки трудового права и права социального обеспечения: материалы 6-й международной научно-практической конференции: [сборник]. Под ред. Гусова, К.Н. Москва: Проспект, 2010, c. 72-82. ISBN 978-5392-01-684-6.
 • DAVULIS, T. Litvanya’da toplu sözleşme sistemi. Avrupa Birliği üyesi ülkerede ve türkiye’de toplu sözleşme sistemleri. Ed. Hekimler, A. Istanbul: Legal, 2010, p. 243-268. ISBN 978-6054-35-410-8.
 • DAVULIS, T. Europos Sąjungos darbo teisės atsiradimas ir raida. Lietuvos darbo teisės raida ir perspektyvos: Liber Amicorum et Collegarum Profesorei Genovaitei Dambrauskienei. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidykla, 2010, p. 117-149. ISBN 978-9955-19-193-3.
 • DAVULIS, T. Transposition of European community legislation into Lithuanian labour law: a case study of directive on collective dismissals. Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2009, p. 151-160. ISSN 1429-9585.
 • DAVULIS, T. The fifth anniversary of the new Lithuanian labour code: time to change? The modernization of labour law and industrial relations in a comparative perspective. Ed. Blanpain, R. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009, p. 355-366.
 • DAVULIS, T. Litauen: das Konzept der „universellen Arbeitnehmervertretung”. (eng. Lithuania: the Concept of “universal representation of Employees”). Das erweiterte Europa: Arbeitnehmerbeteiligung an der Entscheidungsfindung im Unternehmen. Bern, 2009, p. 299-343. ISBN 978-3039-11-669-0.
 • ДАВУЛИС, Т. Проблемы соотношения национального коллективного трудового права и права Европейского Союза. Теоретические проблемы современного трудового права и права социального обеспечения: международные и национальные аспекты (liet. Šiuolaikinės darbo teisės ir socialinės apsaugos teisės teorinės problemos: tarptautiniai ir nacionaliniai aspektai: tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2009 m. birželio 26-27 d.). Sud. Davulis, T.; Petrylaitė, D. Vilnius: Justitia, 2009, p. 160-173. ISBN 978-9954-56-1656-6.
 • DAVULIS, T. Herausforderungen des litauischen Arbeitsrechts Anfang des 21. Jahrhunderts. Pracovné právo 21. storočia. Plzeň: Nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, p. 105-120. ISBN 978-8073-80-025-3.
 • DAVULIS, T. Die Arbeitnehmervertretung in den Unternehmen und Betrieben Litauens = La représentation des salariés dans les enterprises et établissements de la Lituanie (The Representation of Employees in the Undertakings and Establishments of Lithuania). Collection Allemand juridique langues et cultures juridiques et politiques. Paris, 2008, no. 11, 89 p.
 • DAVULIS, T. Bendrosios rinkos laisvės ir pagrindinių teisių santykis: teisė į streiką Europos Teisingumo Teismo jurisprudencijoje. Teisė besikeičiančioje Europoje. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidykla, 2008. p. 123-150. ISBN 978-9955-19-089-9.
 • DAVULIS, T. The cross-border posting of workers under Lithuanian labour law. Dočasne vyslanie zamestnancov v rami Europskej Unie: vedecke sympozium s medzinarodnou učast’ou, 19 maj. 2008. Trnave, 2008, p. 57-69. ISBN 978-8080-82-191-3.
 • DAVULIS, T. Lietuvos darbo teisės modernizavimo perspektyvos. Jurisprudencija, 2008, p. 27-33.
 • DAVULIS, T. Įmonės, įstaigos organizacijos vadovo teisinio statuso problema Lietuvos teisėje. [angl. The problem of the legal status of the head of an enterprise, institution or organization in the Lithuanian law]. Privatinė teisė: praeitis, dabartis ir ateitis = Private law: past, present and future: liber amicorum Valentinas Mikelėnas. Vilnius: Justitia, 2008, p. 99-116. ISBN 978-9955-61-652-8.
 • ДАВУЛИС Т. Hовеллы трудового кодекса Литовской Pеспублики. Конференция, посвященная 100-летию профессора Н. Г. Александрова, 19-20 июня 2008 года. Правоведение, 2008, c. 75-83.
 • DAVULIS, T. Die Auswirkungen der Alterung auf die Alterssicherungssysteme in Europa. IX. Europäischer Kongress der Internationalen Gesellschaft für das Recht der Arbeit und der Sozialen Sicherheit 16. – 19. September 2008, Freiburg, Germany. Freiburg, 2008, p. 42.
 • DAVULIS, T. Įmonės kolektyvinę sutartį sudarančių subjektų problema Lietuvos darbo teisėje. Darbo ir socialinės apsaugos teisė XXI amžiuje: iššūkiai ir perspektyvos. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2007, p. 445-474. ISBN 978-9955-30-022-9.
 • DAVULIS, T. Ausgewählte Probleme des kollektiven Arbeitsrechts in den baltischen Staaten. Festschrift für Manfred Löwisch, 2007, p. 73-87. ISBN 978-3866-53-034-8.
 • DAVULIS, T. Darbuotojų komandiravimas į užsienį teikti paslaugų. Justitia, 2007, nr. 4, p. 70-81. ISSN 1392-5709.
 • DAVULIS, T. Особенности имплементации Директивы 96/71/ЕС о командировании работников в праве Литовской Республики. Российский ежегодник трудового права, 2006. № 2. Под ред.: Хохлов Е.Б. – С.-Пб.: Изд. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2007, c. 616-629.
 • DAVULIS, T. Betriebsübergang in Litauen. Betriebsübergang in Mittel, Ost- und Südosteuropa. BayME Schriftenreihe International, München, 2007, p. 162-178.
 • DAVULIS, T. Die Vertretung der Arbeitnehmer auf der betrieblichen Ebene in Litauen. Zeitschrift für Arbeitsrecht, 2006, Jahr. 37, Heft. 3, p. 493-517. ISSN 0342-328X.
 • DAVULIS, T. Lithuanian Labour Market and EU Enlargement. Transition Studies Review, 2006, vol. 13, no. 1, p. 18-22. E-ISSN 1614-4015.
 • DAVULIS, T. Socialinių partnerių vaidmuo kuriant Europos Bendrijos teisės normas. Teisė, 2006, t. 58, p. 24-53. ISSN 1392-1274.
 • ДАВУЛИС, Т. О применении норм трудового права Европейского сообщества в Литве. Современные проблемы трудового права и права социального обеспечения: материалы международной научно-практической конференции. Минск: Интегралполиграф, 2006, p. 50-57.
 • DAVULIS, T. Nekonkuravimo susitarimai Lietuvos darbo teisėje. Juristas, 2006, nr. 4, p. 3-16; nr. 5, p. 19-24. ISSN 1648-7834.
 • DAVULIS, T. Socialinių  partnerių veikla, kuriant ir įgyvendinant Europos Bendrijos darbo teisę. Profesinių sąjungų ir darbuotojų atstovų mokymas dirbti naujos ekonomikos sąlygomis, skatinant socialinį dialogą ir nedarbo prevenciją: vadovėlis. Davulis, T., et al. Vilnius: PIF spaustuvė, 2006, p. 37-55.
 • DAVULIS, T. Kolektyvinės sutartys Lietuvos teisėje. Profesinių sąjungų ir darbuotojų atstovų mokymas dirbti naujos ekonomikos sąlygomis, skatinant socialinį dialogą ir nedarbo prevenciją: vadovėlis. Davulis, T., et al. Vilnius: PIF spaustuvė, 2006, p. 56-71.
 • DAVULIS, T. Implementation of Directive 76/207 on Equal Treatment in Employment and Directive 97/80 on the Burden of Proof in Lithuania. Bulletin Legal Issues of Gender Equality. European Commission, 2005, no. 1, p. 46-49.
 • DAVULIS, T. Implementation of Directive 92/85/EC on protection of pregnant workers and of Directive 86/613/EEC in Lithuania. Bulletin Legal Issues of Gender Equality. European Commission, 2005, no. 2, p. 51-54.
 • DAVULIS, T. Worker board-level representation in Lithuania. Worker board level representation in the new EU Member States. Ed. Social Development Agency; European Trade Union Institute. Brussels: ETUI, 2005, p. 67-73.
 • DAVULIS, T.; USONIS, J. Europos Sąjungos socialinė teisė: norminių teisės aktų rinkinys. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2004, p. 856. ISBN 9955-557-47-8.
 • DAVULIS, T. Comments on Articles 108-117 Labour Code. Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras. Vilnius: Justitia, 2004, vol. II, p. 75-113. ISBN 9955-616-00-8.
 • DAVULIS, T. Europos Bendrijos darbo teisės įtaka Lietuvos darbo teisei. Darbo teisė suvienytoje Europoje. Vilnius: VU, 2004, p. 104-117. ISBN 9955-9702-0-0.
 • DAVULIS, T. 33 klausimai ir atsakymai apie Europos darbo tarybas. Europos darbo tarybos: 33 klausimai ir atsakymai: Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijos daugiašalėms įmonėms. Vilnius : Trišalės tarybos sekretoriatas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2004, p. 4-47. ISBN 9955-9570-7-7.
 • DAVULIS, T. Implementation of Directives 75/117/EEC and 79/7/EEC on equal pay for men and women and of Directives 86/378/EEC and 96/97/EC on equal treatment in occupational social security schemes in Lithuania. Bulletin Legal Issues of Gender Equality. European Commission, 2004, no. 1, P. 46-48.
 • Davulis, T. Lietuvos darbo teisės atitikties Europos Bendrijos teisei problema kolektyvinių atleidimų iš darbo srityje. Teisė, 2003, t. 46, p. 39-52. ISSN 1392-1274.
 • DAVULIS, T. Darbuotojų informavimas apie jų darbo sąlygas Europos Bendrijos ir Lietuvos darbo teisėje. Jurisprudencija, 2003, t. 40 (32), p. 14-24. ISSN 1392-6195.
 • DAVULIS, T. Das Europa-Abkommen mit Litauen und das litauische Arbeitsrecht. Zeitschrift für internationales und ausländisches Arbeitsrecht, 2002, nr. 4, p. 391-415. ISSN 0930-861X.
 • DAVULIS, T. Kai kurios darbdavių organizacijų teisinio statuso problemos. Teisė, 2001, t. 39, p. 8–16. ISSN 1392-1274.
 • DAVULIS, T. Die Kompetenz der Europäischen Gemeinschaften für Arbeitsrecht. Teisė, 2001, t. 40, p. 65–87. ISSN 1392-1274.
 • NEKROŠIUS, I. et al. Darbo teisė: vadovėlis. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2008, p. 544. (bendraautorius, 92 p.). ISBN 978-9955-30-027-4.
 • NEKROSIUS, I.; DAVULIS, T. Comments on Article 50 of the Constitution of the Republic of Lithuania. Lietuvos Respublikos Komentaras. Vilnius: Teisės institutas, 2000, p. 449-461. ISBN 9955-9346-1-1.
 • NEKROSIUS, I.; DAVULIS, T. Employees’ Representation in Enterprises in Lithuania. East West Review of Labour Law and Social Policy, 1999, vol. 4, no. 1, 59-83. ISSN 1381-5709.
 • DAVULIS, T. Kolektyviniai susitarimai: kolektyvinių darbo santykių reguliavimo problemos. Teisė, 1999, t. 33 (1), p. 1–15. ISSN 1392-1274.
 • NEKROSIUS, I.; DAVULIS, T. Problems of Collective Negotiations and Collective Agreements. Jagiellonian University Yearbook of Labour Law and Social Policy. Krakow: Chair of Labour Law and Social Policy, 1998, vol. 10. p. 219-231. ISBN 83-7099-081-9.

Apdovanojimai ir pripažinimai

 • Prancūzijos vyriausybės apdovanojimas – Akademinių palmių ordino riterio insignijos (pranc. Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques), 2018
 • Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) apdovanojimas – „Partnerystės lyderis“ – už reikšmingą indėlį į Lietuvos ekonominio konkurencingumo didinimą, verslo aplinkos gerinimą ir naujų darbo vietų kūrimą, 2016
 • „Investuotojų forumo“ apdovanojimas prof. Dr. Tomui Davuliui ir ekspertų grupei – „Metų sprendimas verslo aplinkai gerinti“ – už naujo darbo kodekso kūrimą, 2016
 • Ukrainos Nacionalinės teisės mokslų akademijos užsienio narys, nuo 2017
 • Naujojo socialinio modelio kūrimo darbo grupės vadovas, 2014-2016
 • LR Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (M.I.T.A.) valdybos narys
 • Studijų kokybės vertinimo centro ekspertas
 • Magistro studijų Bendrųjų reikalavimų darbo grupės narys
 • Teisės studijų bendrųjų reikalavimų darbo grupės vadovas, 2014-2015
 • Tarptautinio teisės doktorantūros tinklo komisijos narys, nuo 2014
 • Lietuvos Europos teisės asociacijos pirmininkas, nuo 2012
 • Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos narys, 2011-2013
 • Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkas 2010-2013; vicepirmininkas 2013-2016; 2016-2019
 • Europos Komisijos nepriklausomų ekspertų tinklo darbo teisės direktyvoms įgyvendinti „European Labour Law Network narys„, nuo 2007 m., mokslinio komiteto narys, nuo 2009
 • Lietuvos advokatų kvalifikacinio egzamino komisijos narys, 2005-2018
 • Europos Komisijos nepriklausomų ekspertų tinklo vyrų ir moterų lygiateisiškumo įgyvendinimui darbo ir užimtumo srityje narys, nuo 2004
 • Tarptautinės darbo teisės ir socialinės apsaugos draugijos (angl. International Society for Labour Law and Social Security) narys, nuo 2003
 • Lietuvos darbo teisės ir socialinės apsaugos draugijos vicepirmininkas, nuo 2003signijos (pranc. Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques), 2018
 • Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) apdovanojimas – „Partnerystės lyderis“ – už reikšmingą indėlį į Lietuvos ekonominio konkurencingumo didinimą, verslo aplinkos gerinimą ir naujų darbo vietų kūrimą, 2016
 • „Investuotojų forumo“ apdovanojimas prof. Dr. Tomui Davuliui ir ekspertų grupei – „Metų sprendimas verslo aplinkai gerinti“ – už naujo darbo kodekso kūrimą, 2016
 • Ukrainos Nacionalinės teisės mokslų akademijos užsienio narys, nuo 2017
 • Naujojo socialinio modelio kūrimo darbo grupės vadovas, 2014-2016
 • LR Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (M.I.T.A.) valdybos narys
 • Studijų kokybės vertinimo centro ekspertas
 • Magistro studijų Bendrųjų reikalavimų darbo grupės narys
 • Teisės studijų bendrųjų reikalavimų darbo grupės vadovas, 2014-2015
 • Tarptautinio teisės doktorantūros tinklo komisijos narys, nuo 2014
 • Lietuvos Europos teisės asociacijos pirmininkas, nuo 2012
 • Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos narys, 2011-2013
 • Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkas 2010-2013; vicepirmininkas 2013-2016; 2016-2019
 • Europos Komisijos nepriklausomų ekspertų tinklo darbo teisės direktyvoms įgyvendinti „European Labour Law Network narys„, nuo 2007 m., mokslinio komiteto narys, nuo 2009
 • Lietuvos advokatų kvalifikacinio egzamino komisijos narys, 2005-2018
 • Europos Komisijos nepriklausomų ekspertų tinklo vyrų ir moterų lygiateisiškumo įgyvendinimui darbo ir užimtumo srityje narys, nuo 2004
 • Tarptautinės darbo teisės ir socialinės apsaugos draugijos (angl. International Society for Labour Law and Social Security) narys, nuo 2003
 • Lietuvos darbo teisės ir socialinės apsaugos draugijos vicepirmininkas, nuo 2003

Visuomenei