Pradžia > Apie mus > Teisės istorijos mokslo centras > MACHOVENKO JEVGENIJ, Prof. Dr. (HP)
 • +370 5 236 6175
 • jevgenij.machovenko@tf.vu.lt
Profilio PDF

MACHOVENKO JEVGENIJ, Prof. Dr. (HP)

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Teisės istorija, teisės teorija, viešoji teisė

Svarbiausi projektai

 • Lietuvos mokslo tarybos finansuotas tęstinis projektas „Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra“ (projekto kodas 09.3.3-ESFA-V-711-01-0002), pareigos projekte – ekspertas, 2016–2017
 • Lietuvos mokslo tarybos finansuotas projektas „Lietuvos konstitucingumo istorija“, nr. LIT-8-72, pareigos projekte – vyriausiasis mokslo darbuotojas, 2014–2015
 • Lietuvos mokslo tarybos finansuotas projektas „Duomenų bazė Lituanistika“, nr. VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-003, pareigos projekte – ekspertas, 2012-2014
 • Lietuvos mokslo tarybos finansuotas projektas SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0054, sutartis nr. ESF/2004/2.5.0-03-401/BPD-172/005 (tarptautinė mokslinė duomenų bazė „Lituanistika“), pareigos projekte – ekspertas, 2007–2009
 • Projektas „Žinių ir specialiųjų kompetencijų vertinimo sistemos vystymas įkuriant Vilniaus universiteto Egzaminavimo centrą“, įgyvendintas pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“, 2006-05-05 Nr. ESF/2004/2.4.0-03-283/BPD-36/ParS-12500-546, pareigos projekte – docentas, 2006–2008
 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros vykdytas mokslo tiriamasis darbas „Lietuvos teisės tradicija ir teisės sampratos dinamika“. VU biudžetinius mokslo tiriamuosius darbus tema „Lietuvos teisės tradicija ir teisės sampratos dinamika“ finansuotas iš Universiteto biudžeto (pareigos projekte – vykdytojas), 2009-2013
 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Teisės teorijos ir istorijos katedros vykdytas mokslo tiriamasis darbas „Lietuvos teisinės sistemos ir teisinės doktrinos raida Europos Sąjungos integraciniuose procesuose“, finansuotas iš Universiteto biudžeto (pareigos projekte – vadovas), 2004-2008

Publikacijos

 • GRIŠKEVIČ, L., et al. Lietuvos konstitucionalizmo istorija (istorinė Lietuvos konstitucija). 1387 m. – 1566 m. – 1791 m. – 1918 m. – 1990 m.: monografija. Vilnius: Vilniaus universitetas: Vilniaus universiteto leidykla, 2016.  280 p. ISBN 978-609-459-634-6.
 • MACHOVENKO, J. Teisės istorija: Vilniaus universiteto vadovėlis. Vilnius: Registrų centras, 2013. 384 p. ISBN 978-9955-30-127-1.
 • ŠAPOKA, G., et al. Teisės raida: retrospektyva ir perspektyva. Liber Amicorum Mindaugui Maksimaičiui: mokslo studija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013. 614 p. ISBN 978-9955-19-559-7.
 • MACHOVENKO, J.; MAKSIMAITIS, M. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas 1641-2007 metais: monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, 398 p., iliustruota; santrauka anglų k. p. 303-396. ISBN 978-9955-33-252-7.
 • MACHOVENKO, J. Teisingumo vykdymas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Diskusiniai klausimai: mokomoji priemonė. Vilnius: Justitia, 2007. 112 p. ISBN 9955-616-18-0.
 • MACHOVENKO, J. Konstitucionalizmo idėjos įgyvendinimas: nuo Uruinimginos teisingumo atkūrimo įsakų iki pirmosios bangos konstitucijų. Iš: Konstitucionalizmo idėja, bendroji Europos teisė ir Lietuvos konstitucinė tradicija: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. Machovenko, J.; Isokaitė, I. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016, p. 39-68. ISBN 978-609-459-647-6 (internete), ISBN 978-609-459-648-3 (spausdintas).
 • MACHOVENKO, J. Konstitucionalizmo požymiai senovės Mesopotamijos valstybėse ir Romos respublikoje. Teisė, 2015, t. 97, p. 7-24. ISSN 1392-1274.
 • MACHOVENKO, J. Modernieji valstybės konstituciniai pamatai bendravalstybinėse LDK privilegijose. Teisė, 2015, t. 94, p. 41-58.
 • MACHOVENKO, J. Stasys Vansevičius (1927 01 06 – 2014 04 20). Lietuvos istorijos metraštis, 2014, nr. 1, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, p. 181–185. ISSN 0202-3342.
 • MACHOVENKO, J. Europos ius commune Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisinėje sistemoje. Iš: Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos teisinei sistemai: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, p. 87-114. ISBN 978-609-459-351-2.
 • MACHOVENKO, J. European ius commune in the legal system of the Grand Duchy of Lithuania. In: Lithuanian legal system under the influence of European Union law: Collection of scientific articles. Vilnius: Vilnius University, 2014, p. 93-123. ISBN 978-609-459-352-9.
 • MACHOVENKO, J.; GRIŠKEVIČ, L. Bendravalstybinės LDK privilegijos kaip Lietuvos konstituciniai aktai. Teisė, 2014, t. 93, p. 46-66.
 • MACHOVENKO, J. 1563 m. birželio 7 d. bendravalstybinės LDK privilegijos vertimas į lietuvių kalbą. Teisė, 2014, t. 93, p. 200-204.
 • MACHOVENKO, J. Volumina legum. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 25. Venk–Žvo. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014, p. 419. ISBN 978-5-420-01741-8.
 • MACHOVENKO, J. Vijimo prievolė. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 25. Venk–Žvo. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014, p. 151. ISBN 978-5-420-01741-8.
 • MACHOVENKO, J. Viršaitis 1. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 25. Venk–Žvo. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014, p. 268. ISBN 978-5-420-01741-8.
 • ALIUKONIENĖ, R.; MACHOVENKO, J. Baudžiamųjų įstatymų, reglamentuojančių atsakomybę už sunkų sveikatos sutrikdymą Lietuvoje, raida. Teisė, 2013, t. 88, p. 23-40
 • MACHOVENKO, J. Miškų teisinė apsauga Lietuvos Statutuose. Teisė, 2013, t. 86, p. 7-19
 • MACHOVENKO, J. Vaiskis. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 24. Tolj – Veni. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 531. ISBN 978-5-420-01733-3.
 • MACHOVENKO, J. Vaznys, šaukūnas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 24. Tolj – Veni. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 751. ISBN 978-5-420-01733-3.
 • MACHOVENKO, J. Valsčius, gmina. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 24. Tolj – Veni. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 608. ISBN 978-5-420-01733-3.
 • MACHOVENKO, J. Valsčius 3. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 24. Tolj – Veni. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 608. ISBN 978-5-420-01733-3.
 • MACHOVENKO, J. Valsčiaus teismas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 24. Tolj – Veni. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 607. ISBN 978-5-420-01733-3.
 • MACHOVENKO, J. Valdovo didybės įžeidimas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 24. Tolj – Veni. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 577. ISBN 978-5-420-01733-3.
 • MACHOVENKO, J. Vainikinė. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 24. Tolj – Veni. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 526. ISBN 978-5-420-01733-3.
 • MACHOVENKO, J. Tarėjas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 23. Šalc – Toli. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 501. ISBN 978-5-420-01723-4.
 • MACHOVENKO, J. Teismų knygos. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 23. Šalc – Toli. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 624. ISBN 978-5-420-01723-4.
 • MACHOVENKO, J. Tekūnas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 23. Šalc – Toli. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 632. ISBN 978-5-420-01723-4.
 • MACHOVENKO, J. Tėvoninis teismas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 23. Šalc – Toli. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 716-717. ISBN 978-5-420-01723-4.
 • MACHOVENKO, J. Tijūno teismas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 23. Šalc – Toli. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 754-755. ISBN 978-5-420-01723-4.
 • MACHOVENKO, J. Modernioji ir postmodernioji Lietuvos teisės istorijos mokslo paradigma. Teisė, 2012, t. 83, p. 7-17.
 • MACHOVENKO, J. Piliečio ir valstybės santykiai 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucijoje: paveldas ir pamoka. Lietuvos Respublikos Konstitucijos dvidešimtmetis: patirtis ir iššūkiai: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvos notarų rūmai, 2012, p. 8-10. ISBN 9786094041334.
 • МАХОВЕНКО, Е. Смена парадигмы науки истории права и ее значение для исследования правовой системы Великого княжества Литовского. Право.by: научно-практический журнал. Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2012, nr. 4(18), p. 38-47.
 • MACHOVENKO, J. Laukinės gyvūnijos teisinė apsauga Lietuvos Statutuose – viešojo ar privataus intereso gynimas? Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys: Liber Amicorum profesoriui Jonui Prapiesčiui. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija, 2012, p. 585-595. ISBN 978-609-95407-0-2.
 • MACHOVENKO, J. Vilniaus universiteto Schola Sapiehana ir jos kūrėjas Kazimieras Leonas Sapiega. Teisė, 2012, t. 82, p. 7-11.
 • MACHOVENKO, J. Seimo teismas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 21. Sam-Skl. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012, p. 363-364. ISBN 978-5-420-01710-4.
 • MACHOVENKO, J. Sekis. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 21. Sam-Skl. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012, p. 380. ISBN 978-5-420-01710-4.
 • MACHOVENKO, J. Nacionalinės teisės tradicijos ir paveldo vaidmuo reguliuojant piliečio ir valstybės santykius 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucijoje. Parlamento studijos, 2012, t. 13, p. 158-177. ISSN 1648-9896.
 • МАХОВЕНКО, Е. Выездные суды по земельным делам в украинских и белорусских провинциях Великого княжества Литовского в XV-первой половине XVI века. Revista naţională de drept (Publicaţie periodică ştiinţifico-practică). Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europine ,,Constantin Stere” din Moldova, Uniunea Juriştilor din Moldova, 2011, nr. 9 (132), p. 22-28. ISSN 1811-0770.
 • MACHOVENKO, J. Lietuvos viešosios teisės iki XVIII a. pabaigos istorijos tyrimų būklė ir perspektyvos. Teisė, 2011, t. 79, p. 22-34.
 • MACHOVENKO, J. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų žemės nuosavybė kaip viešosios teisės institutas. Teisė, 2011, t. 78, p. 28-41.
 • MACHOVENKO, J. Magistrato teismas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 20, Rėva – Salzuflen. I-XX tomo papildymai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011, p. 777. ISBN 9785420017043.
 • MACHOVENKO, J. Rotušės teismas 1. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 20, Rėva – Salzuflen. I-XX tomo papildymai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011, p. 341. ISBN 9785420017043.
 • MACHOVENKO, J. Rotušės teismas 2. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 20, Rėva – Salzuflen. I-XX tomo papildymai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011, p. 341. ISBN 9785420017043.
 • MACHOVENKO, J. Rūmų teismas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 20, Rėva – Salzuflen. I-XX tomo papildymai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011, p. 449. ISBN 9785420017043.
 • Atsiminimai: Petras Adomavičius. Spaudai parengė Jevgenij Machovenko; pratarmė ir komentarai Jevgenijaus Machovenko. Teisė, 2011, t. 81, p. 201-210.
 • Law Faculty of the Vilnius University in 1641-2010. Compiled by Jevgenij Machovenko, translated into English by Ada Jurkonytė. Vilnius: published by Vilnius University, 2011. 135 p. ISBN 978-9955-634-58-4.
 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 370-metis. Spaudai parengė Jevgenij Machovenko. Teisė, 2011, t. 81, p. 9-11.
 • Law Faculty of the Vilnius University in 1641-2009. Compiled by Jevgenij Machovenko, translated into English by Ada Jurkonytė. Vilnius: Vilnius University Publishing House, 2010. 135 p. ISBN 978-9955-33-605-1.
 • MACHOVENKO, J. Aristokratinei valstybei alternatyvių junginių teisės vaidmuo įgyvendinant teisinės valstybės doktriną Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Jurisprudencija, 2010, t. 3(121), p. 39-53. ISSN 1392–6195 (print) ISSN 2029–2058 (online).
 • MACHOVENKO, J. Viduramžių Vilniaus universiteto teismas pasaulietinės ir bažnytinės jurisdikcijos atskyrimo kontekstu. Teisė, 2010, t. 74, p. 57-66.
 • MACHOVENKO, J. Viduramžių universiteto ir jo teismo prigimtis. Teisė, 2009, t. 70, p. 7-19.
 • Delineatio Litua: Rolando Valiūno ir advokatų kontoros „Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai LAWIN“ kartografijos rinkinys. Leidėjas Rolandas Valiūnas. Sud. Muzikevičius A.; Semenauskienė, J.; įvadinis straipsnis Braziūnienė, A.; tekstų autoriai Machovenko, J.; Muzikevičius, A. Vilnius, 2009, p. 146. ISBN 978-609-95084-0-5.
 • MACHOVENKO, J. Universitetinės teisės studijos tarpukario Lietuvos Respublikoje. Teisė, 2007, t. 65, p. 76-93.
 • MACHOVENKO, J.; NEKROŠIUS, I. „Teisei“ 50 metų. Teisė, 2007, t. 65, p. 7-23.
 • Vilniaus universiteto mokslo darbų „Teisė“ bibliografija, 1957-2007. Sud.  Machovenko J.; Žekytė, N. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, p. 108 p. ISBN 978-9955-33-060-8.
 • MACHOVENKO, J. Mokslo žurnalas „Teisė“. Iš Vilniaus universiteto mokslo darbų „Teisė“ bibliografija, 1957-2007. Sud.  Machovenko J.; Žekytė, N. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007. 108 p. ISBN 978-9955-33-060-8.
 • MACHOVENKO, J. Legal Scientific Journal TEISĖ (LAW). Baltic Yearbook of International Law, 2006, vol. 6, p. 487-490. ISSN 1569-6456.
 • MACHOVENKO, J. Liudytojų ir priesaikos pagalbininkų institutai Lietuvos Statutuose. Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha: „Lietuvos istorijos studijų“ specialusis leidinys, 2005, t. 3, p. 152-162. ISBN 9986-19-771-6.
 • MACHOVENKO, J. Vilniaus jėzuitų akademijos Teisės fakultetas 1641-1667 metais. Teisė, 2005, t. 57, p. 82-92. ISSN 1392-1274.
 • MACHOVENKO, J. Vilniaus jėzuitų akademijos Teisės fakulteto įsteigimo priešistorė. Teisė, 2005, t. 57, p. 93-105. ISSN 1392-1274.
 • MACHOVENKO, J. Įrodymai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisėje. Teisė, 2005, t. 55, p. 61-69. ISSN 1392-1274.
 • MACHOVENKO, J. Lietuvių ir slavų teisės vaidmuo kuriant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės sistemą. Teisė, 2005, t. 55, p. 70-82. ISSN 1392-1274.
 • МАХОВЕНКО, Е. «Светки» в Великом княжестве Литовском: свидетели или соприсяжники? Вестник Московского университета. Серия 11. Право, 2004, № 5, с. 104-118.
 • MACHOVENKO, J. Liudytojai ir priesaikos pagalbininkai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Teisė, 2004, t. 51, p. 48-57.
 • MACHOVENKO, J. Vaznys, kaip teismo antstolio pirmtakas, Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Teisė, 2004, t. 50, p. 94-105.
 • MACHOVENKO, J. Diečkaus ir vižo institutų užuomazga ir raida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Teisė, 2003, t. 46, p. 87-97.
 • MACHOVENKO, J. Valstybinių išvažiuojamųjų, trečiųjų ir kuopos teismų veiklos nagrinėjant žemės bylas teisinis reguliavimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Teisė, 2003, t. 46, p. 98-107.
 • MACHOVENKO, J. Kolektyviniai feodalinės Lietuvos teisės subjektai. Teisė, 2002, t. 43, p. 108-116.
 • MACHOVENKO, J. Pasaulietinių ir bažnytinių teismų kompetencijos atribojimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Teisė, 2002, t. 43, p. 117-127.
 • MACHOVENKO, J. Individualūs feodalinės Lietuvos teisės subjektai. Teisė, 2002, t. 42, p. 83-95.
 • MACHOVENKO, J. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės luominės struktūros susidarymo teisiniai pagrindai. Teisė, 2001, t. 39, p. 53-68.
 • MACHOVENKO, J. Luomo teisinė samprata. Teisė, 2001, t. 38, p. 49-56.
 • MACHOVENKO, J. Valstybės atskirų žemės sričių privilegijos. Iš: Iš Lietuvos teisės ir valstybės istorijos: straipsnių ir mokslinių darbų ištraukos. Sudarė J. Skirius ir G. Šapoka. Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2001, p. 78-84. ISBN 9955-442-60-3.
 • Vilniaus universiteto Teisės fakultetas 1641-2001. Teksto autorius J. Machovenko, leidinio sudarytojas ir vyr. redaktorius G. Bužinskas. Vilnius: Petro ofsetas, 2001. 30 p.
 • MACHOVENKO, J. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės šaltiniai: mokomoji priemonė. Vilnius: Justitia, 2000. 72 p. ISBN 9986-567-32-7.
 • MACHOVENKO, J. Žemės nuosavybės formos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Teisė, 2000, t. 36, p. 48-58.
 • MACHOVENKO, J. Nelietuviškų žemių teisinė padėtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (XIV-XVIII a.): monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1999. 218 p. ISBN 9986-19-480-6;
 • MACHOVENKO, J. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės nelietuviškų sričių valdymo organizavimas XIV-XVI a. pirmojoje pusėje. Teisė, 1997, t. 31, p. 119-132.
 • MACHOVENKO, J. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sričių privilegijos kaip teisės šaltiniai. Iš Lietuvos teisės tradicijos: mokslinės konferencijos, skirtos Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesoriaus Stasio Vansevičiaus septyniasdešimtmečiui, medžiaga. Vilnius: Justitia, 1997, p. 127-137.
 • MACHOVENKO, J. Polocko miestiečių teisinė padėtis ir jų santykiai su Polocko žemės gyventojais Magdeburgo teisės įsigalėjimo metu XVI amžiaus pradžioje. Teisė, 1996, t. 30, p. 77-94.