• +370 5 236 6167
 • jonas.prapiestis@tf.vu.lt
Profilio PDF

PRAPIESTIS JONAS, Prof. dr.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Baudžiamoji teisė, baudžiamosios atsakomybės realizavimas, bausmių skyrimas, baudžiamasis procesas, baudžiamoji kasacija, konstitucinė jurisprudencija

Svarbiausi projektai

 • Laisvės premijų komisijos narys, nuo 2016
 • Trumpalaikis ekspertas Europos Sąjungos projekte „Support to Justice Sector Reforms in Ukraine“ (Tarptautinis teisminis forumas: teisminė reforma: padėtis ir raidos tendencija), Kijevas, Aukščiausiasis Teismas), 2016
 • Trumpalaikis ekspertas tarptautiniame forume „The International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era (IFCCLGE)“ sesijos tema „Criminal Penalty Theories and its Practices in a Global Era“, Pekinas (Kinija), 2016
 • Lietuvos mokslo tarybos ekspertas Mykolo Romerio universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto mokslo doktorantūros ekspertiniame įvertinime, 2015
 • Vilniaus universiteto Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijos narys, nuo 2015
 • Teisės fakulteto doktorantūros komiteto narys, 2014-2017
 • Vilniaus universiteto Akademinės etikos komisijos pirmininkas, 2013-2014
 • Teisės fakulteto Teisė studijų programos komiteto pirmininkas, nuo 2013
 • Ekspertas Lietuvos mokslo tarybos projekte „Duomenų bazė Lituanistika“, 2012-2014
 • Vilniaus universiteto Senato Studijų komiteto narys, nuo 2012
 • Vilniaus universiteto mokslo darbų žurnalo „Teisė“ redaktorių kolegijos narys, nuo 2012
 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros mokslo tiriamojo darbo „Europos Sąjungos teisės aktų baudžiamosios teisės klausimais, Baudžiamojo, Baudžiamojo proceso, Bausmių vykdymo kodeksų realizavimo teorinės ir praktinės problemos“ vykdytojas, 2011-2015
 • Teisės mokslo krypties tarybų daktaro disertacijoms ginti narys, pirmininkas (dalyvavo vertinant arti 50 daktaro disertacijų), 2006-2018
 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros mokslo tiriamojo darbo „Baudžiamojo ir Bausmių vykdymo kodeksų realizavimo teorinės ir praktinės problemos“ vykdytojas, 2006-2010
 • Dalyvavo SSSR Valstybės saugumo komiteto F. E. Dzeržinskio aukštosios mokyklos teisės studijų programos ir turinio palyginimo su Lietuvos įgyvendinamų vientisųjų ir universitetinių pagrindinių teisės krypties studijų programų sandara ir turiniu ekspertiniame vertinime, 2006
 • Kaip vykdytojas ir vadovas dalyvavo Lietuvos Aukščiausiajam Teismui rengiant Lietuvos Respublikos teismų praktikos baudžiamosiose bylose apžvalgas, 2005-2017
 • Dalyvavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriui rengiant Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui išvadas iš esmės dėl visų 2005-2017 m. parengtų Lietuvos Respublikos baudžiamo, baudžiamojo proceso kodeksų, Teismų įstatymo pakeitimo, papildymo įstatymų projektų, 2005-2017 (kaip vykdytojas, 2008-2017)
 • Vilniaus universiteto Senato Mokslo komiteto narys, 2005-2011
 • Teisėjų tarybos sudarytos Pretendentų į teisėjus egzaminų komisijos pirmininkas, 2005-2008
 • Vilniaus universiteto Senato narys, nuo 2005
 • Dalyvavo Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrųjų vadovėlių ekspertiniame vertinime, 2004-2016
 • Mokslinių straipsnių žurnalo „Sveikatos mokslai“ redakcinės kolegijos narys, 2004-2015
 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Tarybos narys, 2004-2012
 • Lietuvos teisės instituto mokslinio-praktinio žurnalo „Teisės problemos“ redaktorių kolegijos narys, nuo 2004
 • Lietuvos teisės (Mykolo Romerio) universiteto Tarybos pirmininkas, 2000-2005
 • Mykolo Romerio universiteto mokslo darbų žurnalo „Jurisprudencija“ redaktorių kolegijos narys, nuo 1998
 • Lietuvos Respublikos Konstitucijos koncepcijos metmenų rengimo grupės narys, 1990
 • Teisinės sistemos pagrindų koncepcijos rengimo darbo grupės vadovas, 1990

Publikacijos

 • PRAPIESTIS, J.; PRAPIESTIS, D. Development of the justice system in Lithuania: revolution, evolution or involution? Iš: ŠVEDAS, Gintaras; MURAUSKAS, Donatas (eds.). Legal developments during 30 years of Lithuanian independence: overview of legal accomplishments and challenges in Lithuania. Cham: Springer International Publishing, 2021, p. 75-99.
 • ПРАПИЕСТИС, Й.; ПРАПИЕСТИС, Д. Актуальные проблемы применения института вины в деятельности уголовной юстиции Литвы (Actual problems of application of the Institute of guilt in the activity of Criminal justice of Lithuania). Научное издание. Юридический факультет Кубанского государственного университета: 60 лет служения науке и практике: материалы Международной научно-практической конференции. Oтв. ред. Лупарев, Е. Б. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2018, с. 484-498.
 • ПРАПИЕСТИС, Й.; ПРАПИЕСТИС, Д. 15 лет действующему уголовному кодексу Литовской Республики: сегодняшний день, проблемы, перспективы (A 15-year-long validity of the Criminal code of the Republic of Lithuania: its present state, problems and prospects). Научное издание. Юридический факультет Кубанского государственного университета: 60 лет служения науке и практике: материалы Международной научно-практической конференции. Oтв. ред. Лупарев, Е. Б. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2018, с. 475-483.
 • PRAPIESTIS, J.; PRAPIESTIS, D. Oficiali konstitucinė doktrina ir baudžiamoji teisėkūra (The official constitutional doctrine and penal legislation). Teisės apžvalga, 2018, Nr. 2(18), p. 5-22.
 • PRAPIESTIS, J.; PRAPIESTIS, D. Kaltės institutas baudžiamojoje kasacijoje. Baudžiamoji justicija ir verslas: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vyr. moksl. red. Švedas, G. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, 2016, p. 57-72.
 • ШВЯДАС, Г.; ПРАПИЕСТИС, Й.; АБРАМАВИЧЮС, А. Влияние международного права и права Европейского Союза на уголовное право Литвы. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года: концептуальные основы и историческое значение (к 170-летию со дня принятия): материалы междунар. науч.-практ. конф. г. Геленджик (2-3 октября 2015 г.). Oтв. ред. Коняхин, В. П.; Проханова, М. Л. Краснодар: Кубанский гос. ун-т; Просвещение-Юг, 2016, c. 458-487.
 • PRAPIESTIS, J.; ABRAMAVIČIUS, A.; MILINIS, A.; GIRDAUSKAS, M. Punishment in the Criminal Policy of Lithuania: Human Rights Dimension. In The Seventh Session of the International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era: Paper Collection. [Beijing:] IFCCLGE, 2015, p. 153-165.
 • PRAPIESTIS, J. Baudžiamoji kasacija: reforma dėl reformos. Šiuolaikinės baudžiamosios teisės tendencijos: recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios politikos ir baudžiamosios teisės klausimais rinkinys. Redakcinė kolegija: vyr. moksl. red. Švedas, G., et al. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, 2015, p. 11-26.
 • ПРАПИЕСТИС, Й. Кассация в уголовном процессе: реформа ради реформы. Современные тенденции развития уголовного права: сборник рецензированных научных статей по вопросам уголовной политики и уголовного права. Отв. ред. Швядас, Г. Вильнюс: Юридический факультет Вильнюсского университета, 2015, с. 291-310.
 • ABRAMAVIČIUS, A.; PRAPIESTIS, J. Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos baudžiamosios teisės specialiosios dalies institutams. Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos teisinei sistemai: mokslinių straipsnių, skirtų Europos Sąjungos teisės įtakai Lietuvos konstitucinei, administracinei, aplinkos apsaugos, baudžiamajai, civilinei ir civilinio proceso, darbo ir socialinės apsaugos bei finansų teisei, rinkinys. Vyr. moksl. red. Švedas, G. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, p. 161-190.
 • ABRAMAVIČIUS, A.; PRAPIESTIS, J. The influence of European Union law on the institutes of the special part of Lithuanian criminal law. Lithuanian legal system under the influence of European Union law: collection of scientific articles on the influence of European Union law on Lithuanian constitutional, administrative and environment protection, criminal, civil and civil procedure, labour and social protection, finance law. Chief scientific ed. Švedas, G. Vilnius: Vilnius University, 2014, p. 173-203.
 • PRAPIESTIS, J. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijos reikšmė baudžiamojoje justicijoje. Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai: recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės, bausmių vykdymo ir baudžiamojo proceso klausimais rinkinys. Redakcinė kolegija: vyr. moksl. red. Švedas, G., et al. Vilnius: VĮ Registrų centras, 2014, p. 11-26.
 • ПРАПИЕСТИС, Й.; ГИРДАУСКАС, М.; АБРАМАВИЧЮС, А. Новое уголовное право Литвы в контексте конституционной и кассационной юриспруденций. Уголовное право в эпоху финансово – экономических перемен: материалы IX Российского конгресса уголовного права (29-30 мая 2014 г.). Отв. ред. Комиссаров, В. С. Москва: Проспект, 2014, с. 483-488.
 • PRAPIESTIS, J. Kasacinės jurisprudencijos reikšmė Lietuvos Respublikos baudžiamojoje justicijoje ir teisėkūroje. Совершенствование уголовного законодательства и правоприменительной практики РФ на основе использования опыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона как стратегический приоритет развития российской уголовной политик: материалы международной научно-практической конференции, Владивосток 1-2 октября 2013 г. Науч. ред. Коробеев, А. И. Владивосток: Дальневосточный Федеральный университет, 2013, с. 154-163.
 • ПРАПИЕСТИС, Й. Значение кассационной юриспруденции в законотворчестве и уголовной юстиции Литовской Республики. Совершенствование уголовного законодательства и правоприменительной практики РФ на основе использования опыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона как стратегический приоритет развития российской уголовной политики: материалы международной научно-практической конференции, Владивосток 1-2 октября 2013 г. Науч. ред. Коробеев, А. И. Владивосток: Дальневосточный Федеральный университет, 2013, с. 143-154.
 • PRAPIESTIS, J.; GIRDAUSKAS, M. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas baudžiamojoje teisėkūroje. Teisė, 2013, t. 88, p. 7-22.
 • ПРАПИЕСТИС, Й. Ответственность юридического лица в уголовной политике Литвы. Современная уголовная политика: поиск оптимальной модел: материалы VII Российского конгресса уголовного права (31 мая – 1 июня 2012 года). Отв. ред. Комиссаров, В. С. Москва: Проспект, 2012, с. 621-629.
 • PRAPIESTIS, J. Valstybingumo atkūrimo ir konstitucinio įtvirtinimo ištakose. Jurisprudencija, 2012, 19 (3), p. 859-888.
 • PRAPIESTIS, J.; BARANSKAITĖ, A. Juristiche person in der strafjustiz Litauens. Jurisprudencija, 2012, 19(1), p. 293-314.
 • PRAPIESTIS, J.; GIRDAUSKAS, M. Baudžiamojo proceso kodekso taikymo problemos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksui – 10 metų: recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų Lietuvos ir užsienio šalių baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės ir kriminalistikos aktualijoms ir problematikai, rinkinys. Vyr. moksl. red. Merkevičius, R. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2011, p. 295-334.
 • PRAPIESTIS, J.; BARANSKAITĖ, A. Ansatze des Rechtlicheseintrachtprinzips im Strafrecht. Jurisprudencija, 2011, Nr. 18(1), 285-302.
 • BARANSKAITĖ, A.; PRAPIESTIS, J. Konstitucinės teisingumo ir teisinės santarvės dimensijos baudžiamojoje teisėje. Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui – 10 metų: recenzuotų mokslinių straipsnių skirtų baudžiamosios politikos ir baudžiamųjų įstatymų teisėkūros, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ir nusikaltimų kvalifikavimo problematikai, rinkinys. Vyr. moksl. red. Švedas, G. Vilnius: VĮ Registrų centras, 2011, p. 41-68.
 • PRAPIESTIS, J.; GIRDAUSKAS, M. Baudžiamojo kodekso taikymo problemos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje. Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui – 10 metų: recenzuotų mokslinių straipsnių skirtų baudžiamosios politikos ir baudžiamųjų įstatymų teisėkūros, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ir nusikaltimų kvalifikavimo problematikai, rinkinys. Vyr. moksl. red. Švedas, G. Vilnius: VĮ Registrų centras, 2011, p. 177-214.
 • ŠVEDAS, G.; PRAPIESTIS, J. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso dešimtmetis: raidos pamokos ir perspektyvos. Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui – 10 metų: recenzuotų mokslinių straipsnių skirtų baudžiamosios politikos ir baudžiamųjų įstatymų teisėkūros, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ir nusikaltimų kvalifikavimo problematikai, rinkinys. Vyr. moksl. red. Švedas, G. Vilnius: VĮ Registrų centras, 2011, p. 13-30.
 • ПРАПИЕСТИС, Й.; НЕВЕРА, А.; МЕЛЬНИЧЕНКО, С. Проблемы уголовной юстиции Литвы в юриспруденции Страсбургского суда. Научные основы уголовного права и процессы глобализации: материалы V Российского Конгресса уголовного права (27-28 мая 2010 года). Oтв. ред. Комиссаров, В. С. Москва: Проспект, 2010, с. 159-168.
 • PRAPIESTIS, J. Nusikaltimas ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai teisingumui. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras: [Kn.] 3: Specialioji dalis (213-330 straipsniai). Moksl. red. Švedas, G; sud. Prapiestis, J. Vilnius: Registrų centras, 2010. 664 p.
 • PRAPIESTIS, J. Genocidas. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras: [Kn.] 2: Specialioji dalis (99-212 straipsniai. Moksl. red. Švedas, G; sud. Prapiestis, J. Vilnius: Registrų centras, 2009. 568 p.
 • ПРАПИЕСТИС, Й. Состав соучастия в законе и судебной практике. Категория „цель“ в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии: материалы IV Российского Конгресса уголовного права (28-29 мая 2009 года). Oтв. ред. Комиссаров, В. С. Москва: Проспект, 2009, с. 746-750.
 • АБРАМАВИЧЮС, А.; ПРАПИЕСТИС, Й.; ШВЯДАС, Г. Некоторые проблемные аспекты уголовной ответственности за посягательства на половую свободу и половую неприкосновенность несовершеннолетних. Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты: материалы III Российского Конгресса уголовного права (29–30 мая 2008 года). Oтв. ред. Комиссаров, В. С. Москва: Проспект, 2008, с. 534-536.
 • BARANSKAITĖ, A.; PRAPIESTIS, J. Non bis in idem. Fundamental Rights in Europe and North Amerika, Supplement 13 „Lithuania“, B IV. Edited by Universität Osnabrück, Germany. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p. 47-51.
 • BARANSKAITĖ, A.; PRAPIESTIS, J. Nulla poena sine lege. Fundamental Rights in Europe and North Amerika, Supplement 13 „Lithuania“, B IV. Edited by Universität Osnabrück, Germany. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p. 53-67.
 • BARANSKAITĖ, A.; PRAPIESTIS, J. Sterbehilfe. Fundamental Rights in Europe and North Amerika, Supplement 13 „Lithuania“, B I. Edited by Universität Osnabrück, Germany. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p. 33-39.
 • NARKAUSKAITĖ, L.; JUOZULYNAS, A.; MACKIEWICZ, Z.; ŠURKIENĖ, G.; PRAPIESTIS J. The prevalence of psychotropic substance use and its influencing factors in lithuanian penitentiaries. Medical Science Monitor, March 2007, Volume 13, Number 3, p. 131-135.
 • ШВЯДАС, Г.; АБРАМАВИЧЮС, А.; БАРАНСКАЙТЕ, А.; ПРАПИЕСТИС, Й. Некоторые акценты систематизации норм в новом УК Литовской Республики. Системность в уголовном праве: материалы II Российского Конгресса уголовного права (31 мая – 1 июня 2007 года). Отв. rед. Комиссаров, В. С. Москва: Проспект, 2007, с. 503-514.
 • БАРАНСКАЙТЕ, А.; ПРАПИЕСТИС; Й. Институт освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением обвиняемого с потерпевшим в правовой системе Литовской Республики. Starptautiskā zinātniskā konference „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21. gs. mijā“ = International Scientific Conference „Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the Turn of the 20th and 21st Centuries“. Rīga, 2006, с. 185-190.
 • BARANSKAITĖ, A.; PRAPIESTIS, J. Lietuvas Respublikas tiesiskas sistemas institūts, kas paredz atbrivošanu no kriminalatbildibas saistiba ar apsūdzeta izligumu ar cietušo. Starptautiskā zinātniskā konference „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21. gs. mijā“ = International Scientific Conference „Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the Turn of the 20th and 21st Centuries“. Rīga, 2006, p. 180-184.
 • БАРАНСКАЙТЕ, А.; ПРАПИЕСТИС; Й. Конституционные основы института освобождения от уголовной ответственности в литовском уголовном праве. Конституционные основы уголовного права: материалы I Всероссийского конгресса по уголовному праву, посвященного 10-летию Уголовного кодекса Российской Федерации. Отв. ред. Комиссаров, В. С. Москва: ТК Белби, 2006, с. 44-51.
 • BARANSKAITĖ, A.; PRAPIESTIS, J. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės Konstitucijos ir konstitucinės jurisprudencijos kontekste. Jurisprudencija, 2006, Nr. 7(85), p. 30-41
 • PRAPIESTIS, J. Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas: 1990 m. kovo mėn. diskusija dėl prokuratūros. Lietuvos prokuratūrai penkiolika metų: 2005 m. balandžio 1 d. mokslinės konferencijos medžiaga. Sud. Putelis, V. Vilnius: Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, 2005, p. 39-45.
 • PRAPIESTIS, J. Niektóre aspekty orzecznictwa Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej w latach 2003-2004. Studia i materialy Trybunału Konstytucyjnego: IX konferencja Trybunalu Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej i Sądu Konstytucyjnego Republiki Litwskiej. Ksiąž, 21-25 czerwca 2004 r. = Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo IX konferencija. Książas, 2004 m. birželio 21-25 d. Warszawa: Trybunał Konstytucyjny, 2005, p. 125-141.
 • PRAPIESTIS, J. Kai kurie Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003–2004 metų jurisprudencijos akcentai. Studia i materialy Trybunału Konstytucyjnego: IX konferencja Trybunalu Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej i Sądu Konstytucyjnego Republiki Litwskiej. Ksiąž, 21-25 czerwca 2004 r. = Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo IX konferencija. Książas, 2004 metų birželio 21-25 d. Warszawa: Trybunał Konstytucyjny, 2005, p. 257-273.
 • BARANSKAITĖ, A.; PRAPIESTIS, J. Eutanazija ir baudžiamoji atsakomybė. Sveikatos mokslai, 2004, Nr. 3, p. 2-6.
 • АБРАМАВИЧЮС, А.; ПРАПИЕСТИС, Й. Принцип верховенства Конституции в практике Конституционного Суда Литовской Республики. Международный Альманах. Конституционное правосудие в новом тысячелетии: материалы IX Ереванской Международной конференции „Принцип верховенства права в практике конституционного правосудия “ (15-16 октября, 2004 года). Ереван: Центр конституционного права Республики Армения, 2004, с. 181-191
 • АБРАМАВИЧЮС, А.; ПРАПИЕСТИС, Й. Литва: проблема смертной казни в конституционном правосудии. Конституционное право: Восточноевропейское обозрение, 2004, Nr. 2(47), с. 141-143.
 • PRAPIESTIS, J. Nusikalstamos veikos stadijos ir formos. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras: [Kn.] 1: Bendroji dalis (1-98 straipsniai). Sud. Prapiestis, J. Vilnius: Registrų centras, 2004. 568 p.
 • ПРАПИЕСТИС, Й. Защита прав и свобод обвиняемого в юриспруденции Конституционного Суда Литовской Республики. Конституционное правосудие: вестник Конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии. Выпуск 4(18)2002-1(19)2003. Ереван: Центр конституционного права Республики Армения, 2002-2003, с. 52-62.
 • PRAPIESTIS, J. (sud.). Namų advokatas. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2002. 1022 p.
 • PRAPIESTIS, J. Olego Fedosiuko monografijos „Turto prievartavimas ir jo kvalifikavimas“ recenzija. Jurisprudencija, 2002, Nr. 33(25), p. 144-145.
 • PRAPIESTIS, J. Justino Žilinsko monografijos „Nusikaltimai žmoniškumui ir genocidas tarptautinėje teisėje bei Lietuvos Respublikos teisėje“ recenzija. Jurisprudencija, 2002, Nr. 32(24), p. 127-128.
 • PRAPIESTIS, J. Nusikaltimai valstybės tarnybai. Nusikaltimai teisingumui. Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis. 2 knyga. Antrasis papildytas leidimas. Sud. Pavilonis, V. Vilnius: Eugrimas, 2001, p. 275-369.
 • PRAPIESTIS, J. Nusikaltimai žmonijai ir žmoniškumui. Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis. 1 knyga. Antrasis papildytas leidimas. Sud. Pavilonis, V. Vilnius: Eugrimas, 2001, p. 39-58.
 • PRAPIESTIS, J. Bendrininkavimas padarant nusikaltimą. Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis: vadovėlis. Trečiasis pataisytas ir papildytas leidimas. Sud. Pavilonis ,V. Vilnius: Eugrimas, 2001, p. 263-291.
 • PRAPIESTIS, J. Lietuvos Respublikos Konstitucijos II skirsnio 20 ir 31 straipsnių komentaras. Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras. I dalis. Ats. red. Jovaišas, K. Vilnius: Teisės institutas, 2000, p. 133-144, 235-258.
 • PRAPIESTIS, J. Nusikaltimai valstybės tarnybai. Nusikaltimai teisingumui. Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis. 2 knyga. Sud. Pavilonis, V. Vilnius: Eugrimas, 2000, p. 273-364.
 • PRAPIESTIS, J. Nusikaltimai žmonijai ir žmoniškumui. Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis. 1 knyga. Sud. Pavilonis, V. Vilnius: Eugrimas, 2000, p. 37-56.
 • PRAPIESTIS, J. Lietuvos Respublikos Konstitucijos II skirsnio „Žmogus ir valstybė“ 31 straipsnio komentaras. Teisės problemos, 1999, Nr. 1-2, p. 133-151.
 • PRAPIESTIS, J. Lietuvos Respublikos Konstitucijos II skirsnio „Žmogus ir valstybė“ 20 straipsnio komentaras. Teisės problemos, 1999, Nr. 1-2, p. 41-51.
 • PRAPIESTIS, J. Bendrininkavimas padarant nusikaltimą. Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis. Antrasis papildytas leidimas. Abramavičius, A., at. el. Vilnius: Eugrimas, 1998, p. 258-286.
 • PRAPIESTIS, J. Bendrininkavimas padarant nusikaltimą. Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis: vadovėlis. Abramavičius, A., et al. Vilnius: Eugrimas, 1996, p. 254-275.
 • PRAPIESTIS, J. Dėl baudžiamosios politikos efektyvumo ir kryptingumo. Teisės problemos, 1995, Nr. 4, p. 5-15.
 • PRAPIESTIS, J. Dėl teisinės sistemos reformos. Teisės problemos, 1993, Nr. 1, p. 8-27.
 • PAVILONIS, V.; PRAPIESTIS, J. Kriminalinių bausmių vykdymo teisiniai pradai: mokymo priemonė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1990. 84 p.
 • ПРАПИЕСТИС, Й. Эффективность наказаний и других мер уголовно-правового воздействия, применяемых к лицам, виновным в должностной халатности. Kovos su nusikalstamumu formų ir metodų tobulinimas Lietuvos TSR: Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Teisė, 1989, t. 22, p. 44-51.
 • ПРАПИЕСТИС, Й. Бездействие власти и вина в должностной халатности по уголовному кодексу Литовской ССР. Kovos su nusikalstamumu formų ir metodų tobulinimas Lietuvos TSR: Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Teisė, 1989, t. 22, p. 39-43.
 • PRAPIESTIS, J. Nebaudžiamas aplaidumas. Socialistinė teisė, 1989, Nr. 3, p. 5-11.
 • PRAPIESTIS, J. Ar Respublikos baudžiamoji teisė bus tarptautinio lygio? Socialistinė teisė, 1989, Nr. 2, p. 3-7.
 • PRAPIESTIS, J. Teisė: teisėtumas, teisėtvarka. Teisė – visuomeninė vertybė: Teisės etiudai, II. Sud. Prapiestis, J. Vilnius: Mintis, 1988, p. 164-201.
 • PRAPIESTIS, J. Pataisos darbų teisė. Pataisos darbų kolonijos. Tarybų Lietuvos enciklopedija. 3 tomas. Mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas Zinkus, J. et al. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1987, p. 325.
 • ПРАПИЕСТИС, Й. Понятие субъекта должностных преступлений в свете конституционных гарантий неприкосновенности личности. Teisė, 1987, Nr. 21. Konstituciniai asmenybės statuso klausimai. Teminis mokslo darbų rinkinys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1987, p. 89-96.
 • BIELIŪNAS, E.; PRAPIESTIS, J. Ūkiniai nusikaltimai Lietuvos TSR baudžiamuosiuose įstatymuose: mokymo priemonė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1986. 142 p.
 • PRAPIESTIS, J. Kalėjimas, kalinimas. Tarybų Lietuvos enciklopedija. 2 tomas. Mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas Zinkus, J. et al. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1986, p. 182.
 • ПРАПИЕСТИС, Й. Й. Некоторые вопросы возмещения материального ущерба, причененного в результате халатности должностных лиц. Правовое обеспечение договорной и трудовой дисциплины: тезисы докладов Республиканской научной конференции (Декабрь 1984 год). Вильнюс: Издательство Вильнюсского госуниверситета, 1984, с. 120-123.
 • ПРАПИЕСТИС, Й. Й. Значение мотива и цели при халатности. Вопросы государства и права. Москва: Издательство Московского университета, 1982, с. 148-152.
 • ПРАПИЕСТИС, Й. Й. Понятие объекта и субъекта должностных преступлений. Вестник Московского университета, 1981, Серия 11, Но. 5, с. 78-83.

Apdovanojimai ir pripažinimai

 • Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos garbės ženklas „Pasieniečio Garbės ženklas“, 2017
 • Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pirmojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklas „Angelas Sargas“, 2017
 • Lietuvos teisėjų tarybos I-ojo laipsnio pasižymėjimo ženklas „Už nuopelnus teismų sistemai“, ženklo Nr. 1, 2017
 • Lietuvos notarų rūmų „Juozo Vilkutaičio-Keturakio medalis“, 2017
 • Teisingumo ministerijos garbės ženklas „Už nuopelnus teisingumui“, 2016
 • Lietuvos Respublikos Seimo medalis „Lietuvos Nepriklausomybės 25-čio medalis“, 2015
 • Vilniaus universiteto Rektoriaus diplomas „Universiteto metų dėstytojas“, 2011
 • Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžius, 2003
 • Lietuvos Nepriklausomybės medalis, 2000
 • Ministro Pirmininko vardinis ginklas, 1994

Visuomenei