Pradžia > Naujienos > Rinkimai į VU Tarybą 2019

Rinkimai į VU Tarybą 2019

Vilniaus universiteto (VU) Taryba – tai vienas iš trijų universiteto valdymo organų, sprendžiantis strateginius aukštosios mokyklos veiklos klausimus.

Tarybos nariais (-ėmis) penkerių metų kadencijai bus renkama vienuolika asmenų, tarp kurių:

  • penki Tarybos nariai (-ės), renkami (-os) iš iškeltų kandidatų (-čių) – VU dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų,
  • keturi Tarybos nariai (-ės), renkami (-os iš iškeltų kandidatų (-čių) – ne VU darbuotojų ar studentų (-čių),
  • du Tarybos nariai (-ės), renkami VU Studentų atstovybės nustatyta tvarka.

Šie rinkimai organizuojami, vadovaujantis 2019 m. gegužės 21 d. VU Senato nutarimu atnaujinta Vilniaus universiteto tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarka.

Tarybos rinkimai Vilniaus universitete vyks 2019 m. lapkričio 4-5 d. Išankstinis balsavimas numatomas 2019 m. spalio 28-29 d. Šiuo metu vyksta kandidatų (-čių) į Tarybos narius kėlimo etapas.

KANDIDATUS (-ES) Į VU TARYBĄ GALIMA KELTI IKI 2019 M. RUGSĖJO 30 D.

Kandidatu (-e) į Tarybos narius (-es) gali būti keliamas (-a) ir Tarybos nariu (-e) gali būti renkamas (-a) nepriekaištingos reputacijos asmuo, kurio (-ios) veikla liudija, kad jis/ji suvokia universiteto misiją, puoselėja universiteto vertybes, yra motyvuotas (-a) rūpintis universiteto veiklos kokybe ir turi žinių, patirties bei gebėjimų, reikalingų Tarybos nario (-ės) pareigoms vykdyti. Be to, kandidatai (-ės) turi atitikti VU akademinės etikos kodekso normas, jie/jos negali turėti įsiteisėjusio teismo nuosprendžio dėl nusikalstamos veikos ir per pastaruosius penkerius metus negali būti atleisti (-os) iš tarnybos ar darbo už šiurkštų drausmės pažeidimą.

Teisę kelti kandidatus (-es) ir juos/jas rinkti, taip pat teisę iškelti savo kandidatūrą turi kiekvienas (-a) VU akademinės bendruomenės narys (-ė), kuris (-i) yra VU dėstytojas (-a) ir mokslo (meno) darbuotojas (-a):

  • dirbantis (-i) universitete pagal neterminuotą darbo sutartį;
  • arba ne trumpiau kaip trejus metus nepertraukiamai dirbantis (-i) universitete (įskaitant atvejus, kai pertrauka darbe už pastaruosius trejus metus neviršija vieno mėnesio tarp šių sutarčių) pagal terminuotą darbo sutartį;
  • ne mažiau kaip pusės universiteto teisės aktuose nustatytos darbo laiko normos (ne mažiau kaip pusę etato) sumuojant bendrą su universitetu sudarytose darbo sutartyse sulygtą darbo laiką.

Į šiame punkte numatytą darbo laiką Universitete neįskaičiuojamas laikas, dirbtas Universiteto ligoninėse ir kitose Universiteto įsteigtose įstaigose, įmonėse ir organizacijose.

Kandidatus (-es) į Tarybos narius (-es) arba savo kandidatūrą rinkėjai (-os) turi teisę kelti iki 2019 m. rugsėjo 30 d. pateikdami Padalinio rinkimų komisijai šiuos dokumentus:

Atkreiptinas dėmesys, kad, jei tas pats asmuo iškeliamas kandidatu (-e) į Tarybos narius (-es) keliuose kamieniniuose akademiniuose padaliniuose, nurodytus dokumentus jis/ji turi pateikti visų kamieninių akademinių padalinių, kuriuose yra iškeltas kandidatu (-e), rinkimų komisijoms.