Pradžia > Naujienos > Dėl studijų proceso VU Teisės fakultete rudens semestre

Dėl studijų proceso VU Teisės fakultete rudens semestre

Informuojame, kad 2021/2022 studijų metų rudens semestre Vilniaus universiteto Teisės fakultete studijos įgyvendinamos šia tvarka:
Visi studijų dalykų akademiniai užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu:
1. vientisųjų studijų programos „Teisė“ dieniniu tvarkaraščiu 5 kurse;
2. vientisųjų studijų programos „Teisė“ sesijiniu tvarkaraščiu („Teisė MAN“) 2 kurse;
3. vientisųjų studijų programos „Teisė“ sesijiniu tvarkaraščiu 3-5 kursuose;
4. magistrantūros studijų programos „Baudžiamoji justicija“ 1-2 kursuose;
5. magistrantūros studijų programos „Europos Sąjungos verslo teisė“ 1-2 kursuose;
6. magistrantūros studijų programos „Tarptautinė ir Europos teisė“ 1-2 kursuose;
7. Erasmus+ programoje;
8. akademiniame arba instituciniame tutoriate.

Visų studijų dalykų paskaitos vykdomos nuotoliniu būdu, o seminarai (pratybos), prieš semestro pradžią perskirsčius studentų (klausytojų) grupes pagal jų galimybes pateikti Galimybių pasą ar kitą jam prilygstantį dokumentą, vykdomi auditorijose kontaktiniu būdu (auditorijose) arba nuotoliniu būdu: vientisųjų studijų programos „Teisė“ dieniniu tvarkaraščiu 1-4 kursuose; vientisųjų studijų programos „Teisė“ sesijiniu tvarkaraščiu („Teisė MAN“) 1 kurse.

Perskirstytos studentų (klausytojų) grupės semestro eigoje nekeičiamos. Jeigu studentas (klausytojas) ligos ar izoliacijos laikotarpiu negali lankyti seminarų (pratybų) auditorijose, jis turi už juos atsiskaityti bendra studijų dalyko dėstytojo nustatyta tvarka, t.y. jis nėra laikinai priskiriamas kitai grupei arba negali dalyvauti kitos studentų (klausytojų) grupės užsiėmimuose nuotoliniu būdu.

Visi asmenys, įeidami į Teisės fakulteto patalpas arba kita nustatyta tvarka, turi būti pasirengę atsakingiems asmenims pateikti galiojančius Galimybių pasus arba kitus jiems prilygstančius dokumentus. Visi asmenys Teisės fakulteto patalpose turi tinkamai dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), išskyrus dėstytojus seminarų (pratybų) metu ir administracijos darbuotojus savo kabinetuose, jeigu jie patys pageidauja nedėvėti apsaugos priemonių, bei asmenis, kurie dėl savo sveikatos būklės negali dėvėti veido apsaugos priemonių (apie tai jie turi iš anksto informuoti Teisės fakulteto Studijų skyrių).

Draudžiama asmeniui įeiti į patalpas, jeigu jam pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Studentų (klausytojų) priėmimas atsiskaitymams ar konsultavimui vyksta Teisės fakulteto interneto svetainėje paskelbtomis dėstytojų priėmimo valandomis Microsoft Teams platformoje.

Tarpinis studentų (klausytojų) pasiekimų vertinimas organizuojamas studijų dalyką koordinuojančio dėstytojo nustatytu būdu – nuotoliniu arba auditorijose, išskyrus vientisųjų studijų programos „Teisė“ sesijiniu tvarkaraščiu („Teisė MAN“) 1-2 kursuose vykdomus tarpinius atsiskaitymus, kurie vykdomi nuotoliniu būdu. Galutinis studentų (klausytojų) pasiekimų vertinimas organizuojamas auditorijose, išskyrus studentus (klausytojus), studijuojančius pagal Erasmus+ programą ir magistrantūros studijų programą „Tarptautinė ir Europos teisė“.

Su visu dekano įsakymu dėl studijų proceso Teisės fakultete galite susipažinti čia.