Pradžia > Naujienos > DUK apie nuotolinį mokymąsi VU Teisės fakultete (nuolat atnaujinama)

DUK apie nuotolinį mokymąsi VU Teisės fakultete (nuolat atnaujinama)

Pateikiame atsakymus, į daugiausiai klausimų keliančius nuotolinio mokymosi aspektus.

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu yra priimta nauja tvarka dėl kursinių ir baigiamųjų magistro darbų rengimo, gynimo, vertinimo ir saugojimo karantino metu.

Visa aktuali su studijomis susijusi bendra informacija bus talpinama čia, o konkrečių dalykų studijoms būtina informacija Virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA). Taip pat svarbiausia informacija studentus pasieks VU el. paštu. Todėl prašome reguliariai tikrinti šiuos kanalus, o laiškus studijų klausimais siųsti taip pat iš VU el. pašto.

Jei turite klausimų dėl nuotolinio mokymosi, rašykite dr. Vigitai Vėbraitei el. p. vigita.vebraite@tf.vu.lt arba Daivai Stumbrytei el. p. daiva.stumbryte@tf.vu.lt

Taip pat galite naudoti VU Teams kanalą „VU TF Corona Hotline“.

Dėl baigiamųjų egzaminų tvarkos

Yra patvirtintas Baigiamųjų egzaminų įgyvendinimo Vilniaus universiteto Teisės fakultete 2020 m. pavasario semestre aprašas. Baigiamąjį egzaminą sudarys dvi dalys: Egzamino praktinė dalis raštu, kurios metu galima naudotis baigiamojo egzamino programoje nurodytais tiek spausdintais, tiek elektroniniais studijų šaltiniais (praktinių užduočių skaičius detalizuotas baigiamųjų egzaminų programose); ir Egzamino teorinė dalis žodžiu, kurios metu negalima naudotis jokiais studijų šaltiniais (teorinių klausimų skaičius detalizuotas baigiamųjų egzaminų programose). Šios Egzamino dalies metu taip pat (jeigu reikia) gali būti užduodami klausimai, tikslinantys Egzamino dalyje raštu pateiktus atsakymus.

Egzaminas vykdomas visoms studijų šakoms vienu metu.

Egzamino dalis raštu vykdoma Vilniaus universiteto Virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) ir platformoje Microsoft Teams.

Dėl kursinių darbų

Kokia tvarka remiantis rengiamas ir ginamas kursinis darbas?

Kursinis darbas rengiamas ir ginamas remiantis:

 1. VU TF tarybos patvirtinta „VU Teisės fakulteto kursinių ir baigiamųjų magistro darbų rengimo, gynimo, vertinimo ir saugojimo tvarka
 2. VU TF Dekano įsakymu „Dėl Vilniaus universiteto Teisės fakulteto kursinių ir baigiamųjų magistro darbų rengimo, gynimo, vertinimo ir saugojimo tvarkos“, kuris nustato rašto darbų rengimo, gynimo, vertinimo ir saugojimo taisykles karantino laikotarpiu.

Kas ir kaip konsultuoja dėl kursinio darbo rengimo?

 1. Dėl kursinio darbo rengimo dalykinių ir metodinių klausimų konsultuoja kursiniam darbui vadovaujantis dėstytojas Teisės fakulteto svetainėje nurodytu dėstytojo e. pašto adresu. Sutarus su dėstytoju fakulteto svetainėje nurodytu jo e. paštu pagal atskirą abipusį susitarimą suderintomis priemonėmis ir numatytu laiku gali būti taikomos kitos konsultavimo ir bendravimo priemonės, pvz. konsultuojama telefonu, video konferencijos pagalba.
 2. Dėl kursinio rengimo, pateikimo ir gynimo procedūrinių klausimų konsultuoja VU TF specialistė rašto darbams Rima Steponavičienė e. paštu rima.steponaviciene@tf.vu.lt

Ką daryti, jeigu kursiniam darbui reikalingi šaltiniai yra neprieinami?

 1. Nedelsiant informuoti kursiniam darbui vadovaujantį dėstytoją Teisės fakulteto svetainėje nurodytu dėstytojo e. pašto adresu. Jis patars,  kokiais kitais šaltiniais galima remtis, arba kaip reikalingi šaltiniai gali būti pasiekiami.
 2. Konsultuotis su teisės dalyko bibliotekininke Lina Becerik e. paštu lina.becerik@mb.vu.lt

Kaip reikia pateikti parengtą kursinį darbą?

Suderinus su kursinio darbo vadovu, galutinis kursinio darbo variantas turi būti įkeliamas į Vilniaus universiteto informacinę sistemą ir, jeigu pageidauja kursinio darbo vadovas, atsiunčiamas jam e. paštu (pdf formatu) Teisės fakulteto svetainėje nurodytu dėstytojo e. pašto adresu. Spausdintas kursinio darbo variantas nėra teikiamas.

Kaip vyksta kursinio darbo gynimas?

Kursinis darbas ginamas pagal atskirą abipusį susitarimą su kursinio darbo vadovu numatytu laiku ir  suderintomis priemonėmis, pvz. telefonu, video konferencijos pagalba. Gynimo laikas ir naudojamos priemonės suderinamos su dėstytoju Teisės fakulteto svetainėje nurodytu dėstytojo e. pašto adresu.

Dėl baigiamųjų darbų

Kokia tvarka remiantis rengiamas ir ginamas baigiamasis magistro darbas?

Baigiamasis magistro darbas rengiamas ir ginamas remiantis:

 1. VU TF tarybos patvirtinta „VU Teisės fakulteto kursinių ir baigiamųjų magistro darbų rengimo, gynimo, vertinimo ir saugojimo tvarka
 2. VU TF Dekano įsakymu „Dėl Vilniaus universiteto Teisės fakulteto kursinių ir baigiamųjų magistro darbų rengimo, gynimo, vertinimo ir saugojimo tvarkos“ ir jo papildymu, kuris nustato rašto darbų rengimo, gynimo, vertinimo ir saugojimo taisykles karantino laikotarpiu. Baigiamųjų magistro darbų gynimas vyks Microsoft Teams aplikacijos pagalba (daugiau informacijos pateikiama žemiau, atsakant į klausimą „Kaip vyks baigiamojo magistro darbo gynimas?“).

Kas ir kaip konsultuoja dėl baigiamojo magistro darbo rengimo ir gynimo?

 1. Dėl baigiamojo magistro darbo rengimo dalykinių ir metodinių klausimų konsultuoja darbui vadovaujantis dėstytojas Teisės fakulteto svetainėje nurodytu dėstytojo e. pašto adresu. Sutarus su dėstytoju fakulteto svetainėje nurodytu jo e. paštu pagal atskirą abipusį susitarimą suderintomis priemonėmis ir numatytu laiku gali būti taikomos kitos konsultavimo ir bendravimo priemonės, pvz. konsultuojama telefonu, video konferencijos pagalba.
 2. Dėl baigiamojo magistro darbo pateikimo ir gynimo procedūrinių klausimų konsultuoja baigiamųjų magistro darbų gynimo komisijų sekretorės:

Ką daryti, jeigu baigiamajam magistro darbui reikalingi šaltiniai yra neprieinami?

 1. Nedelsiant informuoti baigiamajam magistro darbui vadovaujantį dėstytoją Teisės fakulteto svetainėje nurodytu dėstytojo e. pašto adresu. Jis patars, kokiais kitais šaltiniais galima remtis, arba kaip reikalingi šaltiniai gali būti pasiekiami.
 2. Konsultuotis su teisės dalyko bibliotekininke Lina Becerik e. paštu lina.becerik@mb.vu.lt

Kada vyks baigiamųjų magistro darbų gynimai?

Baigiamųjų magistro darbų gynimai vyks pagal kovo 10 d. paskelbtus baigiamųjų magistro darbų gynimo tvarkaraščius (baigiamųjų darbų gynimai nėra nukeliami):

Kada ir kaip reikia pateikti baigiamąjį magistro darbą?

Suderinus su baigiamojo magistro darbo vadovu, galutinis baigiamojo magistro darbo variantas turi būti įkeliamas į Vilniaus universiteto informacinę sistemą ir, jeigu pageidauja darbo vadovas, atsiunčiamas jam e. paštu (pdf formatu) Teisės fakulteto svetainėje nurodytu dėstytojo e. pašto adresu ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki magistro darbų gynimo grafike numatytos darbo gynimo datos. Baigiamasis magistro darbas gali būti ginamas tik darbo vadovui įvertinus į informacinę sistemą įkelto darbo savarankiškumo kompiuterinės patikros ataskaitą ir nusprendus, kad jis yra parengtas savarankiškai ir atitinka keliamus reikalavimus. Ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki magistro darbų gynimo grafike numatytos darbo gynimo datos vadovas apie sprendimą dėl darbo tinkamumo jį ginti e. paštu informuoja studentą Universiteto jam suteiktu e. paštu ir baigiamųjų magistro darbų gynimo komisijų sekretores (Baudžiamosios justicijos katedra –  rima.steponaviciene@tf.vu.lt, Privatinės teisės katedra – sandra.sereikiene@tf.vu.lt, Viešosios teisės katedra – zivile.bundonyte@tf.vu.lt). Baigiamųjų magistro darbų gynimo komisijų sekretorės, gavusios palankų darbo vadovo sprendimą dėl darbo tinkamumo jį ginti, išsiunčia baigiamąjį magistro darbą (pdf formatu) recenzentui, papildomai informuodamos recenzentą apie recenzijos pateikimo studentui ir baigiamųjų magistro darbų komisijai terminus.

Spausdintas baigiamojo magistro darbo variantas kontaktinio darbo Vilniaus universitete sustabdymo laikotarpiu nėra teikiamas ir registruojamas Katedroje. Studijų procesui grįžus į įprastinį įgyvendinimą, spausdintą baigiamąjį magistro darbą reikės pateikti baigiamųjų magistro darbų gynimo komisijų sekretorei. Apie tai studentai bus atskirai informuoti e. paštu.

Kada ir kaip reikia pateikti baigiamojo magistro darbo garantiją?

Atspausdinta baigiamojo magistro darbo garantija kontaktinio darbo Vilniaus universitete sustabdymo laikotarpiu nėra teikiama. Studentas garantijoje numatytą patvirtinimą atsiunčia e. pašto laiško forma baigiamųjų magistro darbų gynimo komisijų sekretorei (Baudžiamosios justicijos katedra –  rima.steponaviciene@tf.vu.lt, Privatinės teisės katedra – sandra.sereikiene@tf.vu.lt, Viešosios teisės katedra –  zivile.bundonyte@tf.vu.lt). E. laiško tekstas:

„Aš, vardas, pavardė,

 1. garantuoju, kad mano baigiamasis darbas yra parengtas sąžiningai ir savarankiškai, kitų asmenų indėlio į parengtą darbą nėra. Jokių neteisėtų mokėjimų už šį darbą niekam nesu mokėjęs. Šiame darbe tiesiogiai ar netiesiogiai panaudotos kitų šaltinių citatos yra pažymėtos literatūros nuorodose.
 2. patvirtinu, kad baigiamasis darbas yra pateiktas į Vilniaus universiteto studijų informacinę sistemą.
 3. užtikrinu, kad spausdintą Garantijos variantą su parašu bei spausdintą baigiamąjį magistro darbą pateiksiu pasibaigus kontaktinio darbo Vilniaus universiteto sustabdymo laikotarpiui, bet ne vėliau kaip iki magistro diplomo gavimo dienos.“

El. laiškas su garantiniu patvirtinimu turi būti atsiunčiamas ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki magistro darbų gynimo grafike numatytos darbo gynimo datos. Studijų procesui grįžus į įprastinį įgyvendinimą, spausdintą ir pasirašytą garantiją reikės pateikti baigiamųjų magistro darbų gynimo komisijų sekretorei. Apie tai studentai bus atskirai informuoti e. paštu.

Kaip vyks baigiamojo magistro darbo gynimas?

Baigiamųjų magistro darbų viešas gynimas vyksta Microsoft Teams aplikacijos pagalba. Tam tikslui aplikacijoje baigiamųjų magistro darbų gynimo komisijų sekretorės sukurs virtualią komandą, į kurią bus įtraukti atitinkamą dieną baigiamąjį magistro darbą ginantys studentai, jų vadovai ir recenzentai bei baigiamųjų magistro darbų gynimo komisijos nariai. Gynimo procedūra (pvz. pirmininkavimas, pasisakymų eiliškumas) vyksta įprastine tvarka.

Vilniaus universiteto Informacinių technologijų paslaugų centro darbuotojai parengė metodinę medžiagą studentams, kaip prisijungti ir naudotis Microsoft Teams aplikacija. Kylant klausimams dėl darbo Microsoft Teams aplikacijoje, juos galima užduoti šioje aplikacijoje sukurtame specialiame kanale „Skubi pagalba studentams“. Prie jo galima prisijungti šiais būdais:

Esant poreikiui įvertinti technines galimybes naudoti Microsoft Teams aplikaciją baigiamųjų magistro darbų gynimo metu, iš anksto gali būti organizuojamas bandomasis prisijungimas prie baigiamųjų magistro gynimo komandos. Dėl tokio poreikio studentai turi susiekti su baigiamųjų magistro darbų gynimo komisijų sekretore e. paštu (Baudžiamosios justicijos katedra –  rima.steponaviciene@tf.vu.lt, Privatinės teisės katedra – sandra.sereikiene@tf.vu.lt, Viešosios teisės katedra –  zivile.bundonyte@tf.vu.lt).

Ar baigiamųjų magistro darbų gynimą galės stebėti visi norintieji?
Asmenys, kurie nesigina baigiamojo magistro darbo ir nėra baigiamųjų magistro darbų komisijos nariai, vadovai ar recenzentai, tačiau nori dalyvauti viešame baigiamųjų magistro darbų gynime, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atitinkamos dienos baigiamųjų magistro darbų gynimo turi e. paštu informuoti baigiamųjų magistro darbų gynimo komisijų sekretorę (Baudžiamosios justicijos katedra – rima.steponaviciene@tf.vu.lt, Privatinės teisės katedra – sandra.sereikiene@tf.vu.lt, Viešosios teisės katedra –  zivile.bundonyte@tf.vu.lt). Jie bus prijungti prie virtualios Microsoft Teams komandos.
Ką daryti, jei neturiu tinkamų video ar audio priemonių apsiginti magistro darbą?
Apie susidariusią situaciją informuokite katedros, kurioje ginatės administratorę, ir Jums bus sudarytos visos galimybės gintis magistro darbą iš Teisės fakulteto patalpų.

Dėl atsiskaitymų

Vilniaus universiteto senatas priėmė nutarimą, leidžiantį dėstytojams keisti per pirmąją paskaitą pristatytus studijų dalyko apraše nurodytus pasiekimų vertinimo būdus, tvarką, vertinimo kriterijus ir atsiskaitymo reikalavimus. Studijų dalyko dėstytojas apie pakeitimus privalo informuoti studentus, studijų programos komitetą ir kamieninio akademinio padalinio administraciją; apie pakeitimus, susijusius su galutiniu pasiekimų vertinimu, dėstytojas turi informuoti studentus likus ne mažiau kaip 7 kalendorinėms dienoms iki pakeitimų įsigaliojimo.

Vientisųjų studijų programos “Teisė” studijose dieniniu tvarkaraščiu dėstytojai numato tokius pasiekimų vertinimo keitimus:

Magistrantūros studijų programose dėstytojai numato tokius pasiekimų vertinimo keitimus:

Kitų programų pasiekimų vertinimo keitimai bus paskelbti artimiausiu metu.

Dėl pasiekimų vertinimo keitimų detalizavimo kiekviename dalyke reikėtų kreiptis į koordinuojantį dalyko dėstytoją Teisės fakulteto svetainėje nurodytu e. pašto adresu.

Galutinis pasiekimų vertinimas (egzaminai) Fakultete vyks įprastu metu birželio mėnesį nuotoliniu būdu.

Dėl profesinės praktikos atlikimo 

Jeigu profesinė praktika jau pradėta atlikti, reikėtų su praktikos atlikimo vietos institucija derinti galimybę užbaigti profesinę praktiką nuotoliniu būdu. Tokiu atveju gali būti atliekamos kitos arba papildomos užduotys nei tos, kurios numatytos profesinės praktikos plane. Pastarojo keisti nereikėtų. Atlikus profesinę praktiką, per 10 d. d. reikia Studijų skyriui pateikti dokumentus dėl praktikos įvertinimo. Tai galima padaryti dviem būdais:

 • Atsiųsti skanuotus (arba specialia mobilaus telefono programėle fotografuotus) studento pasirašytą prašymą dėl profesinės praktikos įvertinimo bei studento ir vadovo praktikos institucijoje pasirašytą praktikos ataskaitą (5-10 psl.) el. paštu studijų administratorei (vientisosios dieninės studijos – Laurai Vinciūnaitei e. paštu vinciunaite@tf.vu.lt; vientisosios sesijinės studijos – Linai Mekytei e. paštu lina.mekyte@tf.vu.lt). Originalius dokumentus reikės pateikti studijų procesui grįžus į įprastinį įgyvendinimą. Apie tai studentai bus atskirai informuoti e. paštu.
 • Jeigu nėra galimybės atsiųsti skanuotų studento pasirašyto prašymo dėl profesinės praktikos įvertinimo ir studento ir vadovo praktikos institucijoje pasirašytos praktikos ataskaitos, šiuos dokumentus galima nepasirašytus siųsti Universiteto studentui suteiktu el. paštu studijų administratorei (vientisosios dieninės studijos – Laurai Vinciūnaitei e. paštu laura.vinciunaite@tf.vu.lt; vientisosios sesijinės studijos – Linai Mekytei e. paštu lina.mekyte@tf.vu.lt). Taip pat praktikos vadovas institucijoje turėtų studijų administratorei pateikti atsiliepimą apie atliktą praktiką (įprastomis studijų sąlygomis atsiliepimas yra integrali praktikos ataskaitos dalis). Praktikos vadovas atsiliepimą laisva forma turėtų atsiųsti savo oficialiu instituciniu e. paštu. Iš Universiteto studentui suteikto e. pašto atsiųsti dokumentai ir institucijos vadovo atsiliepimas e. paštu laikomi originaliais dokumentais, kurių vėliau pateikti nereikės.

Jeigu profesinė praktika jau pradėta atlikti ir nėra galimybės ją užbaigti nuotoliniu būdu reikėtų Universiteto studentui suteiktu el. paštu informuoti  studijų administratorę (vientisosios dieninės studijos – Laurai Vinciūnaitei e. paštu laura.vinciunaite@tf.vu.lt; vientisosios sesijinės studijos – Linai Mekytei e. paštu lina.mekyte@tf.vu.lt) nuo kada praktikos atlikimas yra sustabdytas. Studijų procesui grįžus į įprastinį įgyvendinimą praktikos atlikimas institucijoje galės būti pratęstas. Praktika turėtų būti atlikta iki š. m. rugpjūčio 31 d. Jeigu nutiktų taip, kad karantinas tęsis ir vasaros metu, praktikos atlikimo terminas bus perkeliamas į rudens semestrą.

Jeigu profesinė praktika dar nėra pradėta, tačiau norima ją pradėti atlikti karantino laikotarpiu, galima ją atlikti:

 • Vilniaus universiteto Teisės klinikoje;
 • Kitoje institucijoje, kuri gali užtikrinti profesinės praktikos atlikimą nuotoliniu būdu ir kurios vadovas ar jai atstovauti įgaliotas asmuo turi technines galimybes pasirašyti praktikos sutartį elektroniniu parašu.

Norint pradėti profesinę praktiką reikia Universiteto studentui suteiktu el. paštu pateikti prašymą dėl praktikos atlikimo studijų administratorei (vientisosios dieninės studijos – Laurai Vinciūnaitei e. paštu laura.vinciunaite@tf.vu.lt; vientisosios sesijinės studijos – Linai Mekytei e. paštu lina.mekyte@tf.vu.lt). Prašymas gali būti nepasirašytas. Taip pat būsimas praktikos vadovas institucijoje turėtų studijų administratorei pateikti sutikimą priimti studentą profesinei praktikai ir informaciją apie savo išsilavinimą ir teisinio darbo stažą. Būsimas praktikos vadovas sutikimą laisva forma ir informaciją turėtų atsiųsti savo oficialiu instituciniu e. paštu. Jeigu praktika atliekama neteisinėje institucijoje, taip pat e. paštu turi būti pateikiamas trumpas institucijos veiklos aprašymas.

Visiems pateikiamiems dokumentams dėl praktikos taikomi įprastiniai Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studijų praktikos nuostatuose numatyti terminai. Taip pat toliau taikomi Nuostatuose numatyti reikalavimai praktikos institucijai ir praktikos vadovui.

Dėl akademinių užsiėminių virtualioje aplinkoje tvarkos

VU Teisės fakultete yra dekano patvirtintas Akademinių užsiėmimų virtualioje erdvėje (AUVE) tvarkos aprašas. Jo tikslas – užtikrinti tokį bendruomenės narių komunikavimą virtualioje erdvėje, kuris būtų kuo artimesnis realiam dėstytojo – studento (klausytojo) santykiui auditorijoje, užtikrintų aukštą studijų kokybę, tinkamą žinių ir gebėjimų perdavimo lygį, bendruomenės narių tarpusavio pagarbą ir jų orumą. Su aprašo taisyklėmis galite susipažinti čia. 

 Dėl Erasmus+ programos

Rudens semestro studijoms pagal Erasmus+ programą atrinktus kandidatus apie tolimesnius žingsnius dėl dokumentų informuos VU Tarptautinių ryšių skyrius.

Dokumentų pateikimo terminas Erasmus+ studentų ir absolventų praktikai įmonėse nesikeičia (iki gegužės 31 d.), tačiau dėl susidariusios situacijos Europoje, iš šių metų būsimų absolventų galime priimti motyvuotas paraiškas be susirastos praktikos vietos ir į praktiką išleisti su sąlyga, kad praktikos vietą susiras ir praktiką atliks per metus laiko nuo baigimo.

Dėl VU bibliotekos išteklių

Nuo birželio 1 dienos VU biblioteka atidaro skaityklas ir atnaujina dalį paslaugų. Teikiamos knygų išdavimo ir grąžinimo, dokumentų kopijavimo paslaugos.

Plačiau apie teikimas paslaugas ir jų laikus čia. 

Visais susijusiais klausimais Jus nuotoliniu būdu gali konsultuoti Lina Becerik e. paštu lina.becerik@mb.vu.lt

Daugiau dažniausiai užduodamų klausimų ir atsakymų netrukus. Rašykite ir klauskite!