Dėstomi dalykai

I pakopa (1-7 semestrai)

Bendrieji privalomieji dalykai

Administracinė teisė (aprašas)
Administracinio proceso teisė (aprašas)
Aplinkos teisė (aprašas)
Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis I/II d. (aprašas)
Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis II/II d. (aprašas)
Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis I/II d. (aprašas)
Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis II/II d. (aprašas)
Baudžiamojo proceso teisė I/II d. (aprašas)
Baudžiamojo proceso teisė II/II d. (aprašas)
Civilinė teisė. Bendroji dalis (aprašas)
Civilinė teisė. Daiktinė teisė (aprašas)
Civilinė teisė. Prievolių teisė I/II d. (aprašas)
Civilinė teisė. Prievolių teisė II/II d. (aprašas)
Civilinė teisė. Šeimos ir paveldėjimo teisė (aprašas)
Civilinio proceso teisė I/II d. (aprašas)
Civilinio proceso teisė II/II d. (aprašas)
Darbo teisė I/II d. (aprašas)
Darbo teisė II/II d. (aprašas)
Europos Sąjungos teisės pagrindai (aprašas)
Konstitucinė teisė (aprašas)
Kriminologija (aprašas)
Lotynų kalbos pagrindai (aprašas)
Politikos teorija ir politinės sistemos (aprašas)
Politinių ir teisinių teorijų istorija (aprašas)
Romėnų privatinė teisė (aprašas)
Socialinės apsaugos teisė (aprašas)
Tarptautinė viešoji teisė (aprašas)
Teisės istorija (aprašas)
Teisės teorija (aprašas)
Teisininko profesija (aprašas)
Užsienio kalba (profesinė) I/II d. (aprašas)
Užsienio kalba (profesinė) II/II d. (aprašas)
Viešųjų finansų teisė (aprašas)

Pasirenkamieji dalykai

Administracinio proceso inscenizacija (aprašas)
Atsakomybė už aplinkos teisės pažeidimus (aprašas)
Baudžiamojo proceso inscenizacija (aprašas)
Baudžiamosios atsakomybės realizavimo problemos (aprašas)
Civilinio proceso inscenizacija (aprašas)
Gyventojų užimtumo teisinis reguliavimas (aprašas)
Konstitucinė priežiūra (aprašas)
Kriminalistika (aprašas)
Lietuvos konstitucionalizmo istorija (aprašas)
Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai (aprašas)
Pagrindinės šiuolaikinio pasaulio teisinės sistemos (aprašas)
Retorika ir teisinė kalba (aprašas)
Tarptautinių organizacijų teisė (aprašas)
Tarptautinių santykių istorija (aprašas)
Teisės sociologija (aprašas)
Viktimologija (aprašas)

II pakopa (8-9 semestrai) (iki 2016 m. priėmimo srauto)

Privalomieji studijų šakų dalykai

Baudžiamoji justicija
Baudžiamoji atsakomybė už atskiras nusikaltimų rūšis (aprašas) (paskaitos medžiaga)
Bausmių vykdymo teisė (aprašas)
Įrodymai ir įrodinėjimas baudžiamajame procese (aprašas)
Kaltinimas (aprašas)
Nusikaltimų kvalifikavimo problemos (aprašas)

Darbo teisė
Darbo ginčai (aprašas)
Kolektyvinė sutartis (aprašas)
Materialinė atsakomybė pagal darbo teisę (aprašas)
Tarptautinė ir Europos Sąjungos darbo teisė (aprašas) (paskaitų skaidrės)
Viešoji tarnyba (aprašas)

Finansų ir mokesčių teisė
Apmokestinimo teorijos: kritinė analizė (aprašas)
Atskirų mokesčių teisinis reguliavimas (aprašas)
Europos Sąjungos finansų teisė (aprašas)
Finansinės apskaitos ir audito teisinis reguliavimas (aprašas)
Finansų rinkų teisinis reguliavimas (aprašas)
Mokesčių administravimas ir mokestiniai ginčai (aprašas)
Mokesčių teisės problemos (aprašas)
Tarptautinė prekybos teisė (aprašas)
Tarptautinis apmokestinimas (aprašas)
Viešųjų funkcijų finansavimo teisinio reguliavimo problemos (aprašas)

Komercinė teisė
Bendrovių teisė (aprašas)
Finansų rinkų teisinis reguliavimas (aprašas)
Intelektinės nuosavybės teisė (aprašas)
Konkurencijos teisė (aprašas)
Taikytinos teisės ir jurisdikcijų kolizijos (aprašas)

Kriminologija
Asocialaus elgesio psichologija (dėstoma Filosofijos fakultete) (aprašas)
Bausmių skyrimo problemos (aprašas)
Kriminologijos teorijos (dėstoma Filosofijos fakultete) (aprašas)
Nusikalstamumo prevencijos problemos (aprašas)
Viktimologija (aprašas)

Taikomoji jurisprudencija
Jurisprudencijos problemos (aprašas)
Teisės metodų teorija (aprašas)
Teisinis argumentavimas (aprašas)

Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė
Europos Sąjungos konstitucinė teisė (aprašas)
Europos Sąjungos materialinė teisė (aprašas)
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika (aprašas)
Taikytinos teisės ir jurisdikcijų kolizijos (aprašas)
Žmogaus teisės Europoje ir Europos Sąjungoje (aprašas)

Viešoji teisė
Duomenų apsaugos teisė (aprašas)
Finansų įstaigos: statutinė teisė ir jurisprudencija (aprašas)
Mokesčių administravimas ir mokestiniai ginčai (aprašas)
Municipalinė teisė (aprašas)
Sutartys su viešuoju elementu (aprašas)
Sveikatos teisė (aprašas)
Teritorijų planavimo ir statybos teisė (aprašas)
Teisėkūros problemos (aprašas)
Teisinių institucijų veiklos ir jos teisinio reguliavimo problemos (aprašas)
Valstybinis ūkio reguliavimas (aprašas)
Viešasis administravimas ir viešojo intereso teisinė apsauga (aprašas)
Viešoji tarnyba (aprašas)
Viešojo administravimo jurisprudencija (aprašas)
Viešosios paslaugos (aprašas)
Viešųjų funkcijų finansavimo teisinio reguliavimo problemos (aprašas)

Pasirenkamieji dalykai
Asmens teisių apsauga baudžiamajame procese (aprašas)
Baudžiamoji politika (aprašas)
Baudžiamosios atsakomybės realizavimo problemos (aprašas)
Bausmių vykdymo problemos (resocializacijos aspektai) (aprašas)
Daiktinės teisės teorinės ir praktinės problemos (aprašas)
Darbo sutartis (aprašas)
Deliktų teisė (aprašas)
Deviacijų sociologinės problemos (dėstoma Filosofijos fakultete) (aprašas)
Diplomatinė ir konsulinė teisė (aprašas)
Europos ius commune Lietuvos teisinėje sistemoje (aprašas)
Europos miestų teisės istorija (aprašas)
Europos Sąjungos civilinio proceso teisė (aprašas)
Finansų įstaigos: statutinė teisė ir jurisprudencija (aprašas)
Gyventojų užimtumo teisinis reguliavimas (aprašas)
Humanitarinės teisės ir humanitarinės veiklos problemos (aprašas)
Kokybinių tyrimų metodologija: biografinis metodas (dėstoma Filosofijos fakultete) (aprašas)
Konstitucinis asmens statusas (aprašas)
Kriminalistikos taktika (aprašas)
Kriminologiniai diskursai (dėstoma Filosofijos fakultete) (aprašas)
Marginalinių grupių sociologija (dėstoma Filosofijos fakultete) (aprašas)
Mokesčių teisė (aprašas)
Moksliniai įrodymai baudžiamajame procese (aprašas)
Nejurisdikciniai ginčų sprendimo būdai (aprašas)
Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai (aprašas)
Notariatas (aprašas)
Nusikaltimų tyrimo metodika (aprašas)
Pervežimų teisė (aprašas)
Prieglobsčio teisė (aprašas)
Priklausomybių psichologija (dėstoma Filosofijos fakultete) (aprašas)
Socialinio tyrimo metodai kriminologijoje (dėstoma Filosofijos fakultete) (aprašas)
Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai (aprašas)
Tarptautinė ir Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisė (aprašas)
Tarptautinė jūrų teisė (aprašas)
Tarptautinių santykių istorija (aprašas)
Teisinių paslaugų veiklos vystymas ir rinkodara (aprašas)
Teisingumo vykdymo institucinis mechanizmas (aprašas)
Teismo ar arbitražo proceso inscenizacija (aprašas)
Vartotojų teisių apsauga (aprašas)
Viešųjų pirkimų teisė (aprašas)
Žiniasklaidos teisė (aprašas)

II pakopa (8-9 semestrai) (nuo 2016 m. priėmimo srauto)

Privalomieji studijų šakų dalykai

Baudžiamoji justicija

Baudžiamoji atsakomybė už atskiras nusikaltimų rūšis (aprašas)
Įrodymai ir įrodinėjimas baudžiamajame procese (aprašas)
Nusikaltimų kvalifikavimo problemos (aprašas)
Tarptautinė ir Europos Sąjungos baudžiamoji teisė (aprašas)
Tarptautinė teisinė pagalba baudžiamosiose bylose (aprašas)

Darbo ir socialinė teisė

Socialinės partnerystės teisinio reguliavimo problemos (aprašas)
Tarptautinė ir Europos Sąjungos darbo teisė (aprašas)
Tarptautinė ir Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisė (aprašas)
Užimtumo politika ir jos teisinis reguliavimas (aprašas)
Viešoji tarnyba (aprašas)

Finansų ir mokesčių teisė

Apmokestinimo teorijos: kritinė analizė (aprašas)
Atskirų mokesčių teisinis reguliavimas (aprašas)
Europos Sąjungos finansų teisė (aprašas)
Mokesčių administravimas ir mokestiniai ginčai (aprašas)
Mokesčių teisės problemos (aprašas)

Privatinė teisė: civilinė ir verslo teisė

Deliktų teisė (aprašas)
Įmonių teisė (aprašas)
Intelektinės nuosavybės teisė (aprašas)
Konkurencijos teisė (aprašas)
Sutarčių teisė (aprašas)

Privatinė teisė: civiliniai ginčai

Arbitražas (aprašas)
Atskirų kategorijų civilinių bylų nagrinėjimo ypatumai (aprašas)
Įrodymai ir įrodinėjimas civiliniame procese (aprašas)
Nemokumo teisė (aprašas)
Tarptautinis ir Europos Sąjungos civilinis procesas (aprašas)

Taikomoji jurisprudencija

Europos ius commune Lietuvos teisinėje sistemoje (aprašas)
Jurisprudencijos problemos (aprašas)
Teisėkūros problemos (aprašas)
Teisės tyrimų metodologija (aprašas)
Teisinis argumentavimas (aprašas)

Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė

Europos Sąjungos konstitucinė teisė (aprašas)
Europos Sąjungos materialinė teisė (aprašas)
Tarptautinių ginčų sprendimas (aprašas)
Tarptautinių sutarčių teisė (aprašas)
Žmogaus teisės Europoje (aprašas)

Viešoji teisė

Teisėkūros problemos (aprašas)
Viešasis administravimas ir viešojo intereso teisinė apsauga (aprašas)
Viešoji tarnyba (aprašas)
Viešojo administravimo jurisprudencija (aprašas)
Viešųjų funkcijų finansavimo teisinio reguliavimo problemos (aprašas)

Pasirenkamieji dalykai

Akcininkų teisių apsauga ir gynimo būdai (tik Privatinės teisės: civilinės ir verslo teisės šakai) (aprašas)
Atsakomybės problemos darbo teisėje (tik Darbo ir socialinės teisės šakai) (aprašas)
Baudžiamoji politika (aprašas)
Baudžiamojo proceso formos ypatumai (aprašas)
Bausmių skyrimo problemos (tik Baudžiamosios justicijos šakai) (aprašas)
Bausmių vykdymo teisės problemos (tik Baudžiamosios justicijos šakai) (aprašas)
Bioteisė (tik Taikomosios jurisprudencijos šakai) (aprašas)
Darbo ir tarnybos ginčai (tik Darbo ir socialinės teisės šakai) (aprašas)
Darbo sutarties teorinės ir praktinės problemos (aprašas)
Derybos ir tarpininkavimas privatinės teisės ginčuose (išskyrus Privatinės teisės: civilinių ginčų šaką) (aprašas)
Diplomatinė ir konsulinė teisė (tik Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės šakai) (aprašas)
Draudimo teisė (tik Finansų ir mokesčių teisės ir Privatinės teisės: civilinės ir verslo teisės šakoms) (aprašas)
Duomenų apsaugos teisė (aprašas)
Ekonominė teisės analizė (aprašas)
Europos Sąjungos energetikos teisė (aprašas)
Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės teisė (tik Privatinės teisės: civilinės ir verslo teisės šakai) (aprašas)
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika (aprašas)
Europos Sąjungos vidaus rinkos reguliavimas (tik Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės šakai) (aprašas)
Finansinės apskaitos ir audito teisinis reguliavimas (aprašas)
Finansų įstaigos: statutinė teisė ir jurisprudencija (tik Viešosios teisės šakai) (aprašas)
Finansų rinkų teisinis reguliavimas (tik Finansų ir mokesčių teisės ir Privatinės teisės: civilinės ir verslo teisės šakoms) (aprašas)
Humanitarinės teisės ir humanitarinės veiklos problemos (tik Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės šakai) (aprašas)
Kaltinimas ir gynyba (tik Baudžiamosios justicijos šakai) (aprašas)
Lyginamoji baudžiamojo proceso teisė (aprašas)
Mediacija civiliniuose ginčuose (aprašas)
Moksliniai įrodymai baudžiamajame procese (aprašas)
Municipalinė teisė (tik Viešosios teisės šakai) (aprašas)
Notariatas (tik Privatinės teisės: civilinių ginčų šakai) (aprašas)
Nusikaltimų tyrimo metodika (tik Baudžiamosios justicijos šakai) (aprašas)
Pereinamojo laikotarpio teisingumas: žmogaus teisių apsauga (aprašas)
Procesinė prievarta baudžiamajame procese (aprašas)
Procesinių dokumentų rengimas (aprašas)
Reklamos teisė ir apsauga nuo nesąžiningos komercinės veiklos (tik Privatinės teisės: civilinės ir verslo teisės šakai) (aprašas)
Rinkimų ir politinių partijų veiklos teisė (tik Taikomosios jurisprudencijos šakai) (aprašas)
Rinkų reguliavimas (tik Viešosios teisės šakai) (aprašas)
Socialinių mokslų metodologija (aprašas)
Sporto teisė (aprašas)
Sutartys su viešuoju elementu (tik Viešosios teisės šakai) (aprašas)
Sveikatos teisė (aprašas)
Tarptautinė jūrų teisė (tik Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės šakai) (aprašas)
Tarptautinė konkurencijos teisė (išskyrus Privatinės teisės: civilinės ir verslo teisės šaką) (aprašas)
Tarptautinė privatinė teisė: kolizinės normos (aprašas)
Tarptautinis apmokestinimas (aprašas)
Tarptautinių ginčų sprendimas: teismo (arbitražo) proceso inscenizavimas (aprašas)
Teisės teorijos praktikumas (aprašas)
Teisinių institucijų veiklos ir jos teisinio reguliavimo problemos (aprašas)
Teisinių paslaugų veiklos vystymas ir rinkodara (aprašas)
Teritorijų planavimo ir statybos teisė (tik Viešosios teisės šakai) (aprašas)
Valstybė, rinkos ir konkurencija (tik Privatinės teisės: civilinės ir verslo teisės šakai) (aprašas)
Vartotojų teisių apsauga (aprašas)
Vežimų teisė (aprašas)
Viešosios paslaugos (tik Viešosios teisės šakai) (aprašas)
Viešųjų pirkimų teisė (aprašas)
Vykdymo teisė (tik Privatinės teisės: civilinių ginčų šakai) (aprašas)
Žiniasklaidos teisė (aprašas)

 Kiti studijų dalykai

Baigiamasis egzaminas (aprašas)

Kursinis darbas (4 semestras) (aprašas)
Kursinis darbas (5 ir 7 semestrai) (aprašas)
Magistro baigiamasis darbas (aprašas)
Magistro seminaras (aprašas)
Mokslinio tiriamojo darbo praktika (aprašas)
Profesinė praktika (7 semestras) (nuo 2016 m. priėmimo srauto) (aprašas)
Profesinė praktika (8 semestras) (aprašas)

Bendrųjų universitetinių studijų dalykas „Atsakingo verslo pradžia“ (aprašas)

Bendrųjų universitetinių studijų dalykas „Konstitucija: žmogus, teisė, valstybė“ (aprašas)