Dėstomi dalykai

I pakopa (1-7 semestrai)

Bendrieji privalomieji dalykai

Administracinė teisė (aprašas)
Administracinio proceso teisė (aprašas)
Aplinkos teisė (aprašas)
Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis I/II d. (aprašas)
Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis II/II d. (aprašas)
Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis I/II d. (aprašas)
Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis II/II d. (aprašas)
Baudžiamojo proceso teisė I/II d. (aprašas)
Baudžiamojo proceso teisė II/II d. (aprašas)
Civilinė teisė. Bendroji dalis (aprašas)
Civilinė teisė. Daiktinė teisė (aprašas)
Civilinė teisė. Prievolių teisė I/II d. (aprašas)
Civilinė teisė. Prievolių teisė II/II d. (aprašas)
Civilinė teisė. Šeimos ir paveldėjimo teisė (aprašas)
Civilinio proceso teisė I/II d. (aprašas)
Civilinio proceso teisė II/II d. (aprašas)
Darbo teisė I (aprašas)
Darbo teisė II (aprašas)
Europos Sąjungos teisės pagrindai (aprašas)
Konstitucinė teisė (aprašas)
Kriminologija (aprašas)
Lotynų kalbos pagrindai (aprašas)
Politikos teorija ir politinės sistemos (aprašas)
Politinių ir teisinių teorijų istorija (aprašas)
Romėnų privatinė teisė (aprašas)
Socialinės apsaugos teisė (aprašas)
Tarptautinė viešoji teisė (aprašas)
Teisės istorija (aprašas)
Teisės teorija (aprašas)
Teisininko profesija (aprašas)
Užsienio kalba (profesinė) I/II d. (aprašas)
Užsienio kalba (profesinė) II/II d. (aprašas)
Viešųjų finansų teisė (aprašas)

Pasirenkamieji dalykai
Arbitražas (aprašas)
Atsakomybė už aplinkos teisės pažeidimus (aprašas)
Kriminalistika (aprašas)
Lyginamoji baudžiamojo proceso teisė (aprašas)
Pagrindinės šiuolaikinio pasaulio teisinės sistemos (aprašas)
Procesinių dokumentų rengimas (aprašas)
Retorika ir teisinė kalba (aprašas)
Tarptautinės baudžiamosios teisės problemos (aprašas)
Tarptautinių organizacijų teisė (aprašas)
Tarptautinių sutarčių teisė (aprašas)
Teisės sociologija (aprašas)
Teisinių sociologinių tyrimų praktikumas (aprašas)
Vykdymas ir bankrotas civiliniame procese (aprašas)

II pakopa (8-9 semestrai)

Privalomieji studijų šakų dalykai

Baudžiamoji justicija
Baudžiamoji atsakomybė už atskiras nusikaltimų rūšis (aprašas)
Bausmių vykdymo teisė (aprašas)
Įrodymai ir įrodinėjimas baudžiamajame procese (aprašas)
Kaltinimas (aprašas)
Nusikaltimų kvalifikavimo problemos (aprašas)

Darbo teisė
Darbo ginčai (aprašas)
Kolektyvinė sutartis (aprašas)
Materialinė atsakomybė pagal darbo teisę (aprašas)
Tarptautinė ir Europos Sąjungos darbo teisė (aprašas) (paskaitų skaidrės)
Viešoji tarnyba (aprašas)

Finansų ir mokesčių teisė
Europos Sąjungos finansų teisė (aprašas)
Lietuvos mokesčių sistema (aprašas)
Mokesčių administravimas: statutinė teisė ir jurisprudencija (aprašas)
Mokesčių teisės bendrosios dalies problemos (aprašas)
Viešųjų funkcijų finansavimo teisinio reguliavimo problemos (aprašas)

Komercinė teisė
Bendrovių teisė (aprašas)
Finansinių paslaugų teisinis reguliavimas (aprašas)
Intelektinės nuosavybės teisė (aprašas)
Konkurencijos teisė (aprašas)
Taikytinos teisės ir jurisdikcijų kolizijos (aprašas)

Kriminologija
Asocialaus elgesio psichologija (dėstoma Filosofijos fakultete) (aprašas)
Bausmių skyrimo problemos (aprašas)
Kriminologijos teorijos (dėstoma Filosofijos fakultete) (aprašas)
Nusikalstamumo prevencijos problemos (aprašas)
Viktimologija (aprašas)

Taikomoji jurisprudencija
Jurisprudencijos problemos (aprašas)
Teisės metodų teorija (aprašas)
Teisinis argumentavimas (aprašas)

Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė
Europos Sąjungos konstitucinė teisė (aprašas)
Europos Sąjungos materialinė teisė (aprašas)
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika (aprašas)
Taikytinos teisės ir jurisdikcijų kolizijos (aprašas)
Žmogaus teisės Europoje ir Europos Sąjungoje (aprašas)

Valstybės valdymo teisė
Administracinė atsakomybė (aprašas)
Europos Sąjungos konstitucinė teisė (aprašas)
Konstitucinė priežiūra (aprašas)
Savivaldos teisė (aprašas)
Viešoji tarnyba (aprašas)
Žiniasklaidos teisė (aprašas)

Pasirenkamieji dalykai
Asmens teisių apsauga baudžiamajame procese (aprašas)
Baudžiamoji politika (aprašas)
Baudžiamosios atsakomybės realizavimo problemos (aprašas)
Bausmių vykdymo problemos (resocializacijos aspektai) (aprašas)
Daiktinės teisės teorinės ir praktinės problemos (aprašas)
Darbo sutartis (aprašas)
Deliktų teisė (aprašas)
Deviacijų sociologinės problemos (dėstoma Filosofijos fakultete) (aprašas)
Diplomatinė ir konsulinė teisė (aprašas)
Europos ius commune Lietuvos teisinėje sistemoje (aprašas)
Europos miestų teisės istorija (aprašas)
Europos Sąjungos civilinio proceso teisė (aprašas)
Finansų įstaigos: statutinė teisė ir jurisprudencija (aprašas)
Gyventojų užimtumo teisinis reguliavimas (aprašas)
Humanitarinės teisės ir humanitarinės veiklos problemos (aprašas)
Kokybinių tyrimų metodologija: biografinis metodas (dėstoma Filosofijos fakultete) (aprašas)
Konstitucinis asmens statusas (aprašas)
Kriminalistikos taktika (aprašas)
Kriminologiniai diskursai (dėstoma Filosofijos fakultete) (aprašas)
Marginalinių grupių sociologija (dėstoma Filosofijos fakultete) (aprašas)
Mokesčių teisė (aprašas)
Moksliniai įrodymai baudžiamajame procese (aprašas)
Nejurisdikciniai ginčų sprendimo būdai (aprašas)
Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai (aprašas)
Notariatas (aprašas)
Nusikaltimų tyrimo metodika (aprašas)
Pervežimų teisė (aprašas)
Prieglobsčio teisė (aprašas)
Priklausomybių psichologija (dėstoma Filosofijos fakultete) (aprašas)
Socialinio tyrimo metodai kriminologijoje (dėstoma Filosofijos fakultete) (aprašas)
Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai (aprašas)
Tarptautinė ir Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisė (aprašas)
Tarptautinė jūrų teisė (aprašas)
Tarptautinių santykių istorija (aprašas)
Teisingumo vykdymo institucinis mechanizmas (aprašas)
Teismo ar arbitražo proceso inscenizacija (aprašas)
Vartotojų teisių apsauga (aprašas)
Viešųjų pirkimų teisė (aprašas)

Kiti studijų dalykai

Baigiamasis egzaminas (aprašas)

Kursinis darbas (4 semestras) (aprašas)
Kursinis darbas (6 ir 7 semestrai) (aprašas)
Magistro baigiamasis darbas (aprašas)
Magistro seminaras (aprašas)
Mokslinio tiriamojo darbo praktika (aprašas)
Profesinė praktika (aprašas)

Bendrųjų universitetinių studijų dalykas „Konstitucija: žmogus, teisė, valstybė“ (aprašas)