Dėstomi dalykai

I pakopa (1-7 semestrai)

Bendrieji privalomieji dalykai

Administracinė teisė (aprašas)
Administracinio proceso teisė (aprašas)
Aplinkos teisė (aprašas)
Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis I/II d. (aprašas)
Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis II/II d. (aprašas)
Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis I/II d. (aprašas)
Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis II/II d. (aprašas)
Baudžiamojo proceso teisė I/II d. (aprašas)
Baudžiamojo proceso teisė II/II d. (aprašas)
Civilinė teisė. Bendroji dalis (aprašas)
Civilinė teisė. Daiktinė teisė (aprašas)
Civilinė teisė. Prievolių teisė I/II d. (aprašas)
Civilinė teisė. Prievolių teisė II/II d. (aprašas)
Civilinė teisė. Šeimos ir paveldėjimo teisė (aprašas)
Civilinio proceso teisė I/II d. (aprašas)
Civilinio proceso teisė II/II d. (aprašas)
Darbo teisė I/II d. (aprašas)
Darbo teisė II/II d. (aprašas)
Ekonomikos įvadas (mikro- ir makroekonomika) (aprašas)
Europos Sąjungos teisės pagrindai (aprašas)
Filosofija (aprašas)
Konstitucinė teisė (aprašas)
Kriminologija (aprašas)
Logikos įvadas (aprašas)
Lotynų kalbos pagrindai (aprašas)
Politikos teorija ir politinės sistemos (aprašas)
Politinių ir teisinių teorijų istorija (aprašas)
Romėnų privatinė teisė (aprašas)
Socialinės apsaugos teisė (aprašas)
Tarptautinė viešoji teisė (aprašas) (paskaitų skaidrės)
Teisės istorija (aprašas)
Teisės teorija (aprašas)
Teisininko profesija (aprašas)
Teisinis argumentavimas (aprašas)
Užsienio kalba (profesinė) I/II d. (aprašas)
Užsienio kalba (profesinė) II/II d. (aprašas)
Viešųjų finansų teisė (aprašas)

Pasirenkamieji dalykai

Arbitražas (aprašas)
Atsakomybė už aplinkos teisės pažeidimus (aprašas)
Baudžiamosios atsakomybės realizavimo problemos (aprašas)
Konstitucinė priežiūra (aprašas)
Kriminalistika (aprašas)
Lietuvos konstitucionalizmo istorija (aprašas)
Lyginamoji baudžiamojo proceso teisė (aprašas)
Nemokumo teisė (aprašas)
Pagrindinės šiuolaikinio pasaulio teisinės sistemos (aprašas)
Procesinių dokumentų rengimas (aprašas)
Retorika ir teisinė kalba (aprašas)
Tarptautinės baudžiamosios teisės problemos (aprašas)
Tarptautinių organizacijų teisė (aprašas)
Tarptautinių santykių istorija (aprašas)
Tarptautinių sutarčių teisė (aprašas) (paskaitų skaidrės)
Teisės sociologija (aprašas)
Teisinių sociologinių tyrimų praktikumas (aprašas)

II pakopa (8-9  semestrai)

Privalomieji studijų šakų dalykai

Baudžiamoji justicija

Baudžiamoji atsakomybė už atskiras nusikaltimų rūšis (aprašas)
Bausmių vykdymo teisė (aprašas)
Įrodymai ir įrodinėjimas baudžiamajame procese (aprašas)
Kaltinimas (aprašas)
Nusikaltimų kvalifikavimo problemos (aprašas)

Darbo teisė

Darbo ginčai (aprašas)
Kolektyvinė sutartis (aprašas)
Materialinė atsakomybė pagal darbo teisę (aprašas)
Tarptautinė ir Europos Sąjungos darbo teisė (aprašas) (paskaitų skaidrės)
Viešoji tarnyba (aprašas)

Komercinė teisė

Bendrovių teisė (aprašas)
Finansinių paslaugų teisinis reguliavimas (aprašas)
Intelektinės nuosavybės teisės (aprašas)
Konkurencijos teisė (aprašas)
Taikytinos teisės ir jurisdikcijų kolizijos (aprašas)

Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė

Europos Sąjungos konstitucinė teisė (aprašas)
Europos Sąjungos materialinė teisė (aprašas)
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika (aprašas)
Taikytinos teisės ir jurisdikcijų kolizijos (aprašas)
Žmogaus teisės Europoje ir Europos Sąjungoje (aprašas)

Viešoji teisė
Duomenų apsaugos teisė (aprašas)
Finansų įstaigos: statutinė teisė ir jurisprudencija (aprašas)
Mokesčių administravimas ir mokestiniai ginčai (aprašas)
Municipalinė teisė (aprašas)
Sutartys su viešuoju elementu (aprašas)
Sveikatos teisė (aprašas)
Teritorijų planavimo ir statybos teisė (aprašas)
Teisėkūros problemos (aprašas)
Teisinių institucijų veiklos ir jos teisinio reguliavimo problemos (aprašas)
Valstybinis ūkio reguliavimas (aprašas)
Viešasis administravimas ir viešojo intereso teisinė apsauga (aprašas)
Viešoji tarnyba (aprašas)
Viešojo administravimo jurisprudencija (aprašas)
Viešosios paslaugos (aprašas)
Viešųjų funkcijų finansavimo teisinio reguliavimo problemos (aprašas)

Pasirenkamieji dalykai

Asmens teisių apsauga baudžiamajame procese (aprašas)
Baudžiamoji politika (aprašas)
Baudžiamosios atsakomybės realizavimo problemos (aprašas)
Bausmių vykdymo problemos (resocializacijos aspektai) (aprašas)
Daiktinės teisės teorinės ir praktinės problemos (aprašas)
Darbo sutartis (aprašas)
Deliktų teisė (aprašas)
Diplomatinė ir konsulinė teisė (aprašas)
Europos ius commune Lietuvos teisinėje sistemoje (aprašas)
Europos miestų teisės istorija (aprašas)
Europos Sąjungos civilinio proceso teisė (aprašas)
Gyventojų užimtumo teisinis reguliavimas (aprašas)
Humanitarinės teisės ir humanitarinės veiklos problemos (aprašas)
Konstitucinis asmens statusas (aprašas)
Kriminalistikos taktika (aprašas)
Mokesčių teisė (aprašas)
Moksliniai įrodymai baudžiamajame procese (aprašas)
Nejurisdikciniai ginčų sprendimo būdai (aprašas)
Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai (aprašas)
Notariatas (aprašas)
Nusikaltimų tyrimo metodika (aprašas)
Pervežimų teisė (aprašas)
Prieglobsčio teisė (aprašas)
Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai (aprašas)
Tarptautinė ir Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisė (aprašas)
Tarptautinė jūrų teisė (aprašas)
Tarptautinių santykių istorija (aprašas)
Teisinių paslaugų veiklos vystymas ir rinkodara (aprašas)
Teisingumo vykdymo institucinis mechanizmas (aprašas)
Teismo ar arbitražo proceso inscenizacija (aprašas)
Vartotojų teisių apsauga (aprašas)
Viešųjų pirkimų teisė (aprašas)
Žiniasklaidos teisė (aprašas)

Kiti studijų dalykai

Baigiamasis egzaminas (aprašas)

Kursinis darbas (4 semestras) (aprašas)
Kursinis darbas (5 ir 7 semestrai) (aprašas)
Magistro baigiamasis darbas (aprašas)
Magistro seminaras (aprašas)
Mokslinio tiriamojo darbo praktika (aprašas)
Profesinė praktika (aprašas)